1 / 8

Vzájemná hospitační činnost

Vzájemná hospitační činnost. Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec. Hospitace. významný nástroj pro zjišťování průběhu vzdělávání provádí se obvykle „standarizovaným“ pozorováním hlavní cíl – zpětná vazba (zvýšení kvality výuky) charakter záznam průběhu hodiny (dokumentační)

amalie
Download Presentation

Vzájemná hospitační činnost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vzájemná hospitační činnost Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec

  2. Hospitace • významný nástroj pro zjišťování průběhu vzdělávání • provádí se obvykle „standarizovaným“ pozorováním • hlavní cíl – zpětná vazba (zvýšení kvality výuky) • charakter • záznam průběhu hodiny (dokumentační) • vyhodnocování sledovaných jevů (kriteriální)

  3. Typy hospitací na GFXŠ • hospitace vedení školy u učitelů • hospitace předsedy předmětové komise • hospitace učitelů navzájem

  4. hospitace tradičně • různé přístupy a sledované jevy • nejčastěji: • věcná a odborná správnost výuky • plánování a příprava výuky • organizace, formy a metody výuky • motivace a hodnocení žáků • klima ve třídě, vztahy a komunikace Formulář o hospitaci (zahrnuje i podrobnější jevy)

  5. vliv ŠVP na hospitace(na pohled na výuku) • podle materiálu ČŠI je jednou ze zásad vzdělávání je „hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených zákonem 561/2004 Sb. a vzdělávacími programy“ • hlavní kritérium hodnocení – jak vyučující podporuje vytváření klíčových kompetencí • soubory výroků, které popisují podstatné rysy práce učitele (a odpovídající projevy žáka) při vytváření KK • postupné změny v hospitačních záznamech na základě těchto kritérií

  6. KK • Klíčové kompetence v RVPG: • kompetence k učení • kompetence k řešení problémů • kompetence sociální a personální • kompetence komunikativní • kompetence občanské • kompetence k podnikavosti

  7. aktivita

  8. Děkuji za pozornost.

More Related