upravni spor n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
UPRAVNI SPOR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

UPRAVNI SPOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

UPRAVNI SPOR. Rasprava u upravnom sporu. Zakazivanje rasprave. zakazuje sudac pojedinac na ročište poziva stranke te svjedoke i vještake strankama se poziv mora uručiti najkasnije osam dana prije održavanja ročišta na koje su pozvane

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UPRAVNI SPOR' - amalia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upravni spor

UPRAVNI SPOR

Rasprava u upravnom sporu

zakazivanje rasprave
Zakazivanje rasprave
 • zakazuje sudac pojedinac
 • na ročište poziva stranke te svjedoke i vještake
 • strankama se poziv mora uručiti najkasnije osam dana prije održavanja ročišta na koje su pozvane
 • u pozivu će se navesti da se presuda može donijeti i bez nazočnosti stranke u raspravi
javnost rasprave
Javnost rasprave
 • rasprava je javna
 • rješenjem se može isključiti javnost za cijelu raspravu ili njezin dio
  • ako to zahtijevaju razlozi zaštite privatnosti, tajnosti podataka i drugi zakonom propisani razlozi
tijek rasprave 1
Tijek rasprave (1)
 • raspravom rukovodi sudac pojedinac
 • otvara raspravu i objavljuje predmet raspravljanja
 • utvrđuje jesu li došle sve pozvane osobe, a ako nisu, provjerava jesu li uredno pozvane i jesu li opravdale svoj izostanak
tijek rasprave 2
Tijek rasprave (2)
 • Ako stranka ili drugi sudionik spora bez opravdanog razloga ne dođu na ročište, rasprava se može održati i bez njihove prisutnosti
 • Kada sud ocijeni da je o predmetu raspravljeno dovoljno da se može donijeti presuda, rasprava se zaključuje
 • O raspravi se vodi zapisnik
mo e li se zaklju ena rasprava ponovo otvoriti
Može li se zaključena rasprava ponovo otvoriti ?
 • Rasprava se može ponovo otvoriti ako je to potrebno radi razjašnjenja pojedinih važnih pitanja
upravni spor1

UPRAVNI SPOR

Radnje u upravnom sporu

koje su radnje u upr sporu
Koje su radnje u upr. sporu?
 • Proširenje tužbenog zahtjeva
 • Povlačenje tužbe
 • Priznanje tužbenog zahtjeva
 • Postupanje prema tužbenom zahtjevu u tijeku upravnog spora
 • Prethodno pitanje
 • Prekid upravnog spora
 • Obustava upravnog spora
koje su radnje u upr sporu1
Koje su radnje u upr. sporu?
 • Privremene mjere
 • Ogledni spor
 • Podnošenje podneska
 • Dostava
 • Određivanje roka
 • Povrat u prijašnje stanje
 • Razgledavanje spisa predmeta
 • Održavanje reda
pro irenje tu benog zahtjeva
Proširenje tužbenog zahtjeva
 • Tužitelj može proširiti tužbeni zahtjev do zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi, do donošenja odluke suda
 • Proširenje tužbenog zahtjeva mora biti u okviru istoga predmeta spora
 • Kad dopusti proširenje tužbenog zahtjeva, sud će odrediti vrijeme potrebno za pripremu tuženika i zainteresiranih osoba za raspravu
povla enje tu be
Povlačenje tužbe
 • Može biti
  • izrijekom ili
  • pretpostavljeno (temeljem ponašanja tužitelja)
 • Tužitelj može izrijekom povući tužbu sve do zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi, do donošenja odluke suda
 • Povlačenje tužbe ne može se opozvati
kad se tu ba smatra povu enom
Kad se tužba smatra povučenom?

Tužba se smatra povučenom

 • ako tužitelj u roku koji mu je za to određen ne postupi po zahtjevu suda, pri čemu je poučen o pravnim posljedicama propuštanja

Što mora učiniti upravni sud po povlačenju tužbe?

 • U slučaju povlačenja tužbe spor se obustavlja
priznanje tu benog zahtjeva
Priznanje tužbenog zahtjeva
 • Tuženik u odgovoru na tužbu ili tijekom spora može priznati tužbeni zahtjev:
  • u cijelosti – sud presudom riješava spor
  • u jednom dijelu – sud će nastaviti voditi spor samo o spornim dijelovima tužbenog zahtjeva
priznanje tu benog zahtjeva konkludentnom radnjom
Priznanje tužbenog zahtjeva konkludentnom radnjom
 • Ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor
 • Ako tuženik u tijeku spora djelomično postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će o preostalom dijelu zahtjeva nastaviti voditi spor
prethodno pitanje 1
Prethodno pitanje (1)

Što je prethodno pitanje?

 • pitanje koje čini samostalnu pravnu cjelinu,
 • o kojem drugi sud ili nadležno javnopravno tijelo nije odlučilo
 • a o tom pitanju ovisi odluka suda u upravnom sporu
prethodno pitanje 2
Prethodno pitanje (2)
 • Upravni sud može
  • sam riješiti to pitanje, ako zakonom nije drukčije propisano, ili
  • prekinuti spor do donošenja odluke o prethodnom pitanju
 • Odluka suda o prethodnom pitanju ima pravni učinak samo u upravnom sporu u kojem je to pitanje riješeno
prekid upravnog spora
Prekid upravnog spora

Kojim aktom upravni sud prekida upr. spor?

 • Rješenjem

Može li se protiv rješenja o prekidu upravnog spora izjaviti žalba?

 • DA
razlozi prekida uprav spora
Razlozi prekida uprav. spora

Obvezni razlozi (“sud ĆE prekinuti upr. spor”)

 • do pravomoćnosti presude donesene u oglednom sporu,
 • kad je to propisano zakonom

Fakultativni razlozi (“sud MOŽE prekinuti spor”)

 • dok se ne odluči o prethodnom pitanju ako je postupak o prethodnom pitanju pokrenut pred sudom ili nadležnim javnopravnim tijelom,
 • dok Visoki upravni sud ne odluči o zakonitosti općeg akta koji se u konkretnom slučaju primjenjuje,
 • kad je to propisano zakonom
pravne posljedice prekida upravnog spora
Pravne posljedice prekida upravnog spora

Za trajanja prekida spora:

 • prestaju teći svi rokovi određeni za obavljanje radnji u sporu te
 • sud ne može poduzimati nikakve radnje
nastavak prekinutog spora
Nastavak prekinutog spora

Kako je sud dužan postupiti čim prestanu razlozi prekida upravnog spora?

 • donosi rješenje o nastavku spora
  • na prijedlog stranke ili
  • po službenoj dužnosti
 • Rokovi koji su zbog prekida spora prestali teći počinju iznova teći od dostave rješenja o nastavku spora
obustava upravnog spora 1
Obustava upravnog spora (1)

Sud će rješenjem obustaviti spor:

 • kad tužitelj umre ili prestane postojati, a spor se s obzirom na narav upravne stvari ne može nastaviti,
 • kad tužitelj povuće tužbu ili se može smatrati da je odustao od tužbenog zahtjeva
 • Ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu
obustava upravnog spora 2
Obustava upravnog spora (2)
 • Rješenje o obustavi spora sud će dostaviti svim strankama u sporu te nasljednicima odnosno pravnim sljednicima tužitelja koji je umro ili prestao postojati, nakon što oni budu utvrđeni.
 • Protiv rješenja o obustavi spora stranka može podnijeti žalbu
privremene mjere
Privremene mjere
 • Sud može izdati privremenu mjeru
  • na prijedlog stranke
  • ako je to nužno kako bi se izbjegla teška i nepopravljiva šteta
 • O privremenoj mjeri sud odlučuje rješenjem
 • Protiv rješenja o privremenoj mjeri može se uložiti žalba
ogledni spor 1
Ogledni spor (1)
 • Ako je u deset ili više prvostupanjskih upravnih sporova predmet tužbe iste pravne i činjenične prirode, sud može rješenjem odlučiti koji će predmet riješiti u oglednom sporu
 • U ostalim predmetima sud će rješenjem prekinuti spor
ogledni spor 2
Ogledni spor (2)
 • Nakon pravomoćnosti presude donesene u oglednom sporu sud će nastaviti voditi prekinute sporove uz primjenu dokaza koji su provedeni u oglednom sporu
 • Na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu sud može riješiti spor pokrenut nakon pravomoćnosti te presude bez vođenja rasprave, ali nakon omogućivanja strankama da se o tome izjasne
podnesci 1 dostavljanje
Podnesci (1) dostavljanje
 • Podnesci se dostavljaju
  • u pisanom
  • ili elektroničkom obliku
 • Izjava koja se daje podneskom može se sudu dati i usmeno na zapisnik
podnesci 2 sadr aj
Podnesci (2) sadržaj
 • Podnesak mora biti razumljiv te sadržavati sve što je potrebno da bi se u svezi s njim moglo postupiti, osobito
  • oznaku suda,
  • osobno ime, odnosno naziv i adresu stranke i osoba ovlaštenih za zastupanje,
  • predmet spora,
  • sadržaj izjave te potpis.
 • Podnesak dostavljen elektronički treba biti ovjeren elektroničkim potpisom
podnesci 3 neuredni
Podnesci (3) neuredni

Kako će upravni sud postupiti ukoliko podnesak nije razumljiv ili ne sadržava sve potrebno da bi se po njemu postupilo?

 • Sud će podnositelju naložiti da podnesak ispravi, odnosno dopuni i za to mu odrediti primjereni rok
 • Ako se nedostaci u roku ne otklone, a po podnesku se ne može postupiti, smatrat će se da podnesak nije niti podnesen
podnesci 4 elektroni ka predaja
Podnesci (4) elektronička predaja
 • Podnesak dostavljen elektroničkim putem smatra se predanim sudu u trenutku kad je zabilježen na poslužitelju za slanje takvih poruka.
 • Sud će bez odgode elektroničkim putem pošiljatelju potvrditi primitak podneska
dostava
Dostava
 • Dostava se obavlja prema pravilima kojima je uređena dostava u općem upravnom postupku.
rokovi
Rokovi
 • Ako rokovi nisu propisani ZUS-om, određuje ih sud prema okolnostima slučaja
 • Sud rokove određuje na dane ili određenim datumom
 • Rokovi određeni na dane računaju se na jednak način kao u upravnom postupku
povrat u prija nje stanje 1
Povrat u prijašnje stanje (1)

Kada će upravni sud dopustiti naknadno obavljanje pojedine radnje?

 • na prijedlog stranke
 • ako stranka propusti ročište ili rok za poduzimanje neke radnje u sporu i zbog toga izgubi pravo poduzeti tu radnju
 • samo ako ocijeni da postoje opravdani razlozi za propuštanje
povrat u prija nje stanje 2
Povrat u prijašnje stanje (2)

Kome se podnosi prijedlog za povrat u prijašnje stanje?

 • Podnosi se sudu kod kojeg je trebalo obaviti propuštenu radnju

Kojom odlukom sud odlučuje o tom prijedlogu?

 • rješenjem
povrat u prija nje stanje 3
Povrat u prijašnje stanje (3)

U kojem se roku može podnijeti taj prijedlog?

 • u roku od 15 dana od dana kad je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje (subjektivni rok), a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, od dana kad je za to saznala
 • Nakon proteka 90 dana od propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje (objektivni rok)
povrat u prija nje stanje 4
Povrat u prijašnje stanje (4)

Koje su pravne posljedice usvajanja prijedloga za povrat u prijašnje stanje?

 • Upravni se spor vraća u ono stanje u kojem se nalazio prije propuštanja
 • Poništavaju se sve odluke koje je sud zbog propuštanja donio
povrat u prija nje stanje 5
Povrat u prijašnje stanje (5)

U kojim slučajevima nije dopušten povrat u prijašnje stanje?

 • ako je propušten rok za podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje ili
 • ako je propušteno ročište određeno u povodu prijedloga za povrat u prijašnje stanje
razgledavanje spisa predmeta 1
Razgledavanje spisa predmeta(1)
 • Stranke imaju pravo
  • obavijestiti se o tijeku spora
  • razgledati spis
  • o svom trošku umnožiti akte iz spisa
 • Nacrti sudskih odluka i pripremni tekstovi izrađeni tijekom rada na predmetu nisu sastavni dio spisa
 • Ne može stranka razgledati akte koji su označeni određenim stupnjem tajnosti
razgledavanje spisa predmeta 2
Razgledavanje spisa predmeta(2)

Može li se uskratiti pravo na razgledanje spisa?

 • Može se uskratiti samo pristup dijelovimaspisa predmeta ako je to nužno radi zaštite
  • javnog interesa,
  • interesa jedne od stranaka ili
  • interesa trećih osoba
 • Razgledavanje spisa predmeta odobrava sudac pojedinac
 • Pristup elektroničkom spisu može se odobriti i elektroničkim putem
odr avanje reda 1
Održavanje reda (1)

Tko je dužan brinuti se održavanju reda tijekom spora?

 • Sudac pojedinac

Na koji način je predviđeno održavanje reda tijekom upravnog spora

 • Osobi koja sudjeluje u sporu te u podnesku ili na raspravi vrijeđa sud, stranku ili drugog sudionika spora, ometa rad suda ili ne postupa po uputama suda za održavanje reda, sud može izreći:
odr avanje reda 2
Održavanje reda (2)
  • opomenu,
  • novčanu kaznu ili
  • udaljenje s rasprave

Koja pravila se primjenjuju na održavanje reda tijekom upravnog spora?

 • Pravila parničnog postupka (kojima su uređene zaštita suda, stranaka i drugih sudionika od uvredljivih podnesaka i održavanje reda na glavnoj raspravi)