Matemaatikatunni töökorraldus - PowerPoint PPT Presentation

matemaatikatunni t korraldus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matemaatikatunni töökorraldus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matemaatikatunni töökorraldus

play fullscreen
1 / 10
Matemaatikatunni töökorraldus
450 Views
Download Presentation
amal
Download Presentation

Matemaatikatunni töökorraldus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Matemaatikatunni töökorraldus

  2. Tunni alustamine • Kaks kella • Pärast teist kella olen klassis valmis • Oma kohal • Töövahendid virnas laua nurgal • Tõusen püsti

  3. Kokkulepped • Austan ennast ja teisi. • Tulen tundi õigel ajal • Töötan hoolega ja lasen ka teistel töötada hoolega • Kuulan teisi õpilasi ja õpetajat • Rääkimiseks annan käega märku • Käitun ja räägin viisakalt • Olen aus • Tulen tundi õppima. • Mul on õppevahendid (õpik, vihik, kalkulaator, kirjutusvahend) olemas • Kõik muud asjad hoian kotis nii, et need mind ega teisi ei sega (sh telefon on hääletuks pandud) • Võtan tunnist aktiivselt osa • Hoian keskkonda enda ümber. • Minu töökoht on korras ja puhas • Hoian oma koolimaja ilusana • Prügi viskan prügikasti

  4. Tunni lõpetamine • Tunni lõpus, enne kella • 1 minut enne tunni lõppu võid asjad kokku pakkida • Jää oma kohale istuma • Õpetaja lõpetab tunni

  5. Hindamine • Protsentarvutus  • Õpilase tulemus kujuneb tema poolt saavutatud punktide ja maksimaalselt võimalike punktide suhtena, mis on väljendatud protsentides. • 90%-100% -> hinne „5“ • 70%-89% -> hinne „4“ • 45%-69% -> hinne „3“ • 20%-44% -> hinne „2“ • 0%-19% -> hinne „1“ % % % % % % %

  6. Kursusehinde kujunemine • Kursusehinne kujuneb kontrolltööde (protsentides väljendatud) tulemuste aritmeetilise keskmisena, mis teisendatakse lõpphindeks tuginedes samuti riiklikule hindamisjuhendile. • Näide • Tuginedes õpilase jooksva töö hoolsusele, võib õpetaja kursusehinnet ülespoole ümardada, kuid maksimaalselt kaheprotsendipunkti võrra. % % % % % % %

  7. 10. klassi kursused matemaatikas • Reaalarvud ja avaldised • Trigonomeetria Võrrandid ja võrratused. Vektor tasandil. Joone võrrand.

  8. I kursuse kontrolltööde teemad • Arvuhulgad, põhitehted reaalarvudega (3. nädalal) • Tehted astmetega, arvu standardkuju (4. nädalal) • Tehted juurtega, juurte koondamine(5. nädalal) • Tehted astmete ja juurtega (6. nädalal)

  9. Järeltööd ja õpiabi • Konsultatsioonid igal teisipäeval ja kolmapäeval 15:40-17:00. • Järeltöö tegemiseks on aega 10 päeva. • Parandada saab ainult hindeid “1” ja “2”. • Ühe positiivse hinde parandamise võimalus kursuse lõpus.

  10. Taseme kaardistamine • Teemad • Harilikud murrud • Tehted astmetega • Ruutjuur • Protsentarvutus