slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Efficacy of tigecycline / colistin combination in a pneumonia model caused by extensively drug - resistant Acineto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Efficacy of tigecycline / colistin combination in a pneumonia model caused by extensively drug - resistant Acineto - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Efficacy of tigecycline / colistin combination in a pneumonia model caused by extensively drug - resistant Acinetobacter baumannii . Mutlu Yilmaz E,  Sunbul M, Aksoy A,  Yilmaz H,  Guney AK,  Guvenc T.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Efficacy of tigecycline / colistin combination in a pneumonia model caused by extensively drug - resistant Acineto' - alta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Efficacy of tigecycline/colistincombination in a pneumonia model causedbyextensivelydrug-resistantAcinetobacterbaumannii.
 • Mutlu Yilmaz E, Sunbul M, Aksoy A, Yilmaz H, Guney AK, Guvenc T.
  • Department of ClinicalMicrobiologyandInfectiousDiseases, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University, 55139 Samsun, Turkey.

HAZIRLAYAN: Esmeray Mutlu Yılmaz

Int J Antimicrob Agents. 2012;40:332-6.

slide2
Giriş
 • Acinetobacterbaumanniiönemli bir nozokomiyal patojen
 • Neden olduğu en ciddi infeksiyonnozokomial pnömoni1, 2
 • Direnç her geçen gün artmakta
 • Tedavide seçenekler sınırlı
 • Polimiksinler ve tigesiklin hariç diğer antibiyotiklere dirençli.4
 • Song JY et al. Int J AntimicrobAgents 2009;33: 33-9
 • Montero A et al. AntimicrobAgentsChemother 2002;46:1946-52
 • Jain R et al. AnnPharmacother. 2004; 38:1449-59
 • Song et al. J AntimicrobChemother 2007;60:317-22
kolistin
Kolistin
 • İn vitro testlerde kullanılan kolistin sülfat, etkinliği, klinikte IV, IM veya nebulle kullanılan kolistimethat sodyumdan daha güçlü
 • Bu nedenle kolistinle ilgili invitro testler ile klinik sonuçlar her zaman uyumlu olmayabilir1,2
 • Kolistinle elde edilen yanıtın beklenenden düşük olması yeni tedavi alternatifi arayışına neden olmuştur
 • Murray et al. Curr Opin Infect Dis 2005;18:502-6
 • Tan et al. J Antimicrob Chemother 2007;60: 421-3
tigesiklin
Tigesiklin
 • PDR A. baumannii (PDRAB)’e karşı invitro etkili bir antibiyotik
 • Tüm konsantrasyonlarda iyi bakteriostatik etki gösterir
 • Kolistin MİK düzeyinin 4 katının üzerindeki konsantrasyonlarda bakterisidal etkilidir1
 • İnvitro çalışmalarda bu iki ajanın kombinasyonu indifferens bulunmuştur2
 • Antagonizma görülmemesi ise kombinasyon tedavileri için ümit verici3
 • Song et al. J Antimicrob Chemother 2007;60:317-22
 • Scheetz et al. Antimicrob Agents Chemother 2007;51:1621-6
 • Petersen et al. J Antimicrob Chemother 2006;57:573-6
slide5
Amaç
 • Günlük pratikte ciddi infeksiyonların tedavisinde tigesiklin endikasyon dışı olarak kombinasyon rejimlerinde kullanılmaktadır
 • Fakat literatürde pnömoni tedavisinde kolistin ve tigesiklinin kombine kullanıldığı in vivo çalışmaya rastlanmadı
 • Bu çalışmada PDRAB’nin etken olduğu rat pnömoni modelinde tigesiklin, kolistin ve tigesiklin-kolistin kombinasyonunun akciğer dokusundaki bakteri sayısına etkisi araştırıldı
materyal metod
Materyal – metod
 • PDRAB suşu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuarında izole edilen suşlardan seçildi
 • Tigesiklin ve kolistin kombinasyonunun etkinliği chequerboard ve time-kill testleri ile araştırıldı
  • İnvitro çalışmalarda kolistin sulfat kullanıldı
rat pn moni modeli
Ratpnömoni modeli

İnokulasyondan 4 saat sonra her gruptan randomize seçilen bir rata nekropsi yapıldı

Her grup kendi içinde 4’er rattan oluşan 24. saat ve 48. saat alt gruplarına randomize edildi.

pn moni tan s
Pnömoni tanısı
 • Pnömoni tanısı, kantitatif akciğer kültürü ile kondu
 • Pnömoni tanısı patolojiyle doğrulandı
 • Alveolar hücre duvarlarında inflamatuar hücre infiltrasyonu ve akut intersitisyelpnömoni saptandı
tedavi protokol
Tedavi protokolü
 • Tedaviye pnömoninin patolojik bulgularının başladığı 4. saatte başlandı
 • Antibiyotikler uygulamadan hemen önce steril tuzlu su ile dilüe edildi
  • Kolistimetat sodyum (Sigma) 4x1,25 mg/kg
  • Tigesiklin (Pfizer) 2 x10 mg/kg intraperitoneal uygulandı
  • İlaç dozları daha önce yapılmış deneysel modellerden, farmakokinetik ve farmakodinamik çalışma verilerinden elde edildi1,2
 • Koomanachai et al. J Antimicrob Chemother 2009;63(5):982-7
 • Song et al. Int J Antimicrob Agents 2009;33: 33-9
tedavilerin akci erdeki bakteri say s na etkisi
Tedavilerin akciğerdeki bakteri sayısına etkisi
 • Tedavinin 24. ve 48. saatlerinde her gruptan 4’er rata nekropsi yapıldı
  • Son tedavi dozundan 4 saat sonra
 • Akciğer dokusunun tamamı çıkarılıp tartıldı, steril tuzlu su içinde doku homojenizatörü ile parçalandıktan sonra kantitatif ekimler yapıldı
  • Tüm örnekler ilk 4 saat içinde kültüre edildi
  • 10 kat dilüsyonlar %5’lik koyun kanlı agara ekilerek 37°C’de 24 saat inkübe edildi
 • Sonuçlar her grup için logaritmik olarak sayıldı
b ulgular
Bulgular
 • Checkerboard testi sonucunda FİK indeksi additif- indifferens aralığında 0,7 olarak hesaplandı
 • Boş kutucuk: üreme olmayan kuyucuğu, dolu kutucuk ise üreme olan kuyucuğu göstermektedir
b ulgular time kill
Bulgular / Time-kill
 • Kolistin için 4xMİK ve 2xMİK konsantrasyonlarında 4., 8. ve 24. saatlerde, 1xMİK konsantrasyonunda ise sadece 8. saatte bakterisidal aktivite tespit edildi
b ulgular time kill1
Bulgular / Time-kill
 • Tigesiklinin sadece 4xMİK konsantrasyonunda 8. ve 24.saatlerde bakterisidal aktivite gösterdi
b ulgular time kill2
Bulgular / Time-kill
 • Tigesiklin kolistin kombinasyonunda 1xMİK konsantrasyonunda 24. saatte, x/2MİK konsantrasyonunda ise 8. ve 24. saatlerde sinerjistik aktivite tespit edilmiştir
b ulgular1
Bulgular

Tigesiklin, kolistin ve kombinasyon tedavilerinin kontrol grubuyla karşılaştırmalı etkisi

Not: Farklı harf taşıyan gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).

b ulgular2
Bulgular
 • Tedavi edilen tüm gruplarda 24. saatte kontrol grubuna göre en az 3 log düşme görüldü (p <0,01)
 • Grupların kendi arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05)
 • Tedavinin 48. saatinde akciğer kültüründe saptanan bakteri sayıları tedavi grupları arasında benzer iken kontrol grubu ile aradaki fark anlamlı idi (p=0,01)
b ulgular3
Bulgular
 • Her bir tedavi grubunda 24. saatteki bakteri sayısı ile 48. saatteki bakteri sayısı kendi içinde karşılaştırıldığında 48.saatte tüm gruplarda 3 log’un üzerinde düşüş saptandı
 • Kolistin grubunda p=0,139, tigesiklin grubunda p=0,038 iken en anlamlı azalma kombinasyon grubunda görüldü (p=0,014).
 • Kontrol grubunda ise 24 ve 48. saatlerde anlamlı azalma saptanmadı (p=0,08)
b ulgular4
Bulgular

Tedavi gruplarının 24 ve 48. saatlerdeki akciğer dokusundaki bakteri azalması logaritmik olarak görülmektedir

sonu i
Sonuç I
 • Tigesiklin, kolistin veya bunların kombinasyonu, tedavinin 24 ve 48. saatlerinde akciğer dokusundaki bakteri sayıları üzerine benzer etki göstermiştir.
 • İlk 24 saatte tigesiklin akciğer dokusundaki PDRAB yükünü azaltmada kolistinden daha etkili, kombinasyon tedavisi ise en etkili bulunmuştur (p=0,014)
 • Bununla birlikte 48. saatte kombinasyon grubunda akciğer dokusunda herhangi bir bakteri üremesi saptanmamıştır
sonu ii
Sonuç II
 • PDRA’nın etken olduğu pnömoni gibi mortalitesi yüksek infeksiyonların tedavisinde ampirik antibiyotik tedavisinin uygunsuz olmasının mortaliteyi daha da artırdığı göz önüne alındığında*;
 • Klinik bulgular stabilleşinceye kadar (ilk 48 saatte) tigesiklin ve kolistin kombinasyonu kullanılıp daha sonra maliyet ve yan etkiler göz önüne alınarak tedaviye monoterapi şeklinde devam edilebilir
 • Bu sonucun yapılacak klinik çalışmalarla desteklenmesi gereklidir.

* Rios et al. Eur Respir J 2007; 30: 307-13

ad