PROJECTE EMAS – EPSEM - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJECTE EMAS – EPSEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJECTE EMAS – EPSEM

play fullscreen
1 / 19
PROJECTE EMAS – EPSEM
167 Views
Download Presentation
harken
Download Presentation

PROJECTE EMAS – EPSEM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROJECTE EMAS – EPSEM

 2. PROJECTE EMAS – EPSEM • ÍNDEX • On volem arribar amb el projecte (meta) • Com estem desenvolupant el projecte per a arribar a aquesta meta i a quin punt del projecte ens trobem • Quines oportunitats hem vist fins ara en el transcurs del treball

 3. PROJECTE EMAS – EPSEM • On volem arribar amb el projecte (meta) Creiem que el centre, com part de la UPC, ha de: augmentar la sensibilitat cap al tema de sostenibilitat en tots els seus aspectes, tant tècnics (consums de recursos naturals, disminució de deixalles entre altres) com educatius (investigació, assignatures, PFC / TFC entre altres).

 4. 2. Com estem desenvolupant el projecte per a arribar a aquesta meta i a quin punt del projecte ens trobem 1.- Definició de la Política Ambiental 2.- Avaluació ambiental inicial 3.- Enquesta de Sostenibilitat a l’EPSEM 4.- Mapa de processos i identificació i avaluació dels aspectes ambientals significatius 5.- Procediments ambientals 6.- Indicadors ambientals 7.- Objectius i programa ambiental 8.- Requisits legals 9.- Instruccions operatives ambientals 10.- Organització, formació i comunicació 11.- Control operacional i plans d’emergència 12.- Accions correctores i preventives 13.- Auditories internes i revisió del sistema per la direcció 14.- Declaració ambiental 15.- Certificació EMAS

 5. POLÍTICA AMBIENTAL DE L’EPSEM

 6. AVALUACIÓ AMBIENTAL INICIAL DE L’EPSEM ÍNDEX I. IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ 1. DADES IDENTIFICATIVES DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 2. ORGANITZACIÓ 3. ESTABLIMENT 3.1 ORGANITZACIÓ DE L’ESTABLIMENT 3.2 ANTECEDENTS 4. SUPERFICIE I OCUPACIÓ 5. DESCRIPCIÓ DE LA/ES INSTAL·LACIÓ/NS I EQUIPAMENT II. IDENTIFICACIÓ DELS PROCESSOS Y LES ACTIVITATS 1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I ELS PROCESSOS 2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I/O EL/S PROCÉS/OS PRINCIPALS DEL CENTRE (CADASCUN D’ELLS). 3. ANÀLISI DE LES REPERCUSSIONS DE L’ACTIVITAT SOBRE EL MEDI AMBIENT

 7. III. CONSUMS Y RESIDUS 1. CONSUM D’AIGÜES 2. ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 3. DADES PRODUCCIÓ DE RESIDUS 3.1. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS 4. CONSUM ENERGÈTIC, GAS I EMISSIONS A L’ATMOSFERA 4.1. CONSUM ENERGÈTIC a l’EPSEM 4.2. CONSUM GAS a l’EPSEM 4.3. CONSUM GAS al Bar 4.4. CONSUM ELECTRICITAT I GAS a L’EPSEM + Bar 4.5. Emissions a l’Atmosfera 5. EMISSIONS DE SOROLL 6. ALTRES EMISSIONS IV. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 1. IMPACTE SOBRE EL MEDI 2. ENTORN SOCIOECONÒMIC 3. PLÀNOLS I ALTRES DOCUMENTS 4. PROGRAMA DE ACTIVITATS RELACIONATS AL MEDI AMBIENT 4. 1. SENSIBILITZACIÓ A LA EPSEM 4. 2. AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR AL CENTRES DE LA UPC – EPSEM

 8. V. ANNEXES ANNEX I DADES ESPECÍFIQUES PER ESTABLIMENTS AMB LABORATORIS D’ANÀLISI I. DADES ESPECÍFIQUES PER ESTABLIMENTS AMB LABORATORIS D’ANÀLISI QUIMICA 1. DADES ESPECÍFIQUES 2. RESIDUS PERILLOSOS EN ELS LABORATORIS QUÍMICS II. DADES ESPECÍFIQUES PER ESTABLIMENTS AMB LABORATORIS DE MINERALOGIA 1. DADES ESPECÍFIQUES ANNEX II DADES ESPECÍFIQUES PER ESTABLIMENTS AMB Altres Activitats I. ALTRES ACTIVITATS TINGUDES EN COMPTE 1. MAGNITUD DE LA/ES INSTAL·LACIÓ/NS I DE L’/ES ACTIVITAT/S 2. DADES ESPECÍFIQUES 2. 1. MENJADORS I CUINA 2.2 NETEJA 2.3. GARATGE 2.4. JARDINERIA

 9. ANNEX III Arxiu Fotogràfic ANNEX IV RELACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS (Llistat PQ's Magatzem Relació de Productes Químics) ANNEX V Plànols Generals EPSEM (Any 2007) ANNEX VI Relació emissions a la atmosfera

 10. Enquesta EMAS - EPSEM No. _________ __ _ Data : ______________ 1. Us considereu en general un a pers ona que amb la vostra forma de vida aporteu a la sostenibilitat del planeta terra? Si No 2. Esteu fent recerca relacionada amb la sostenibilitat? Si No En procés ( En cas que la resposta sigui SI o En Procés respondre la pregunta 3 si és NO anar a la pregunta 4.) 3. Vol eu explicar - nos breument quin tipus de recerca esteu fent ? __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________ _________________________________ __________________________________________________________ 4. Quines creieu que són les principals dificultats que vi uen els docents en el seu dia a dia per a integrar la sostenibilitat en les seves assigna tures i projectes de recerca ? __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________ ________________________________________________ 5. Coneix eu recursos subministrats per la UPC que us puguin ajudar en aquesta tasca ? Si No 6. Quins? __________________________________________________ __________________________________________________________ _ _________________________________________________________ __________________________________________________________ Enquesta EMAS - EPSEM

 11. Resultats Enquesta EMAS - EPSEM • Hi ha la creença generalitzada de que com a persona s’aporta a la sostenibilitat del planeta • Hi ha voluntat de fer-ho, però dubten de que realment ho facin. El fet d’existir ja comporat consumir. • Els docents de la EPSEM estan fent investigacions relacionades amb la sostenibilitat? • En la majoria dels casos no és investigació per part del docent sinó els estudiants en els seus TFC o PFC fan una anàlisi sobre l'impacte “ambiental o conseqüències ambientals” que poden sorgir pel desenvolupament d'aquest projecte. • No obstant això hi ha docents que si estan fent investigacions científiques i durant el desenvolupament de la investigació fan referència a alguns dels aspectes que suporta la sostenibilitat (medi ambient, societat, economia, legislació) • Raons principals perquè la sostenibilitat no s'integri a les assignatures i a les investigacions. • L'absència de coneixement del que significa “sostenibilitat” L'absència de recursos (diners, temps, suport a idees) Dispersió (integrar en l'assignatura medi ambient, societat, economia, pràctiques, teoria, innovació, etc. L'absència de saber com integrar sostenibilitat (parlant en termes ambientals) dins de les assignatures (com per exemple a dibuix).

 12. Resultats Enquesta EMAS - EPSEM • Que fer per a superar aquests obstacles? • Sensibilització, informació, recursos, coherència per part de la institució. • Continuïtat del projectes.(Van preguntar quant durarà el projecte, i qui se’n encarregarà al 2009?) • La gent aportaria més si nota que se l’escolta i que es valoren les seves idees. • Els docents estan interessats a saber si hi ha maneres d’integrar la sostenibilitat, senten que els ajudaria molt si hagués un llibre que tingués problemes ambientalitzats. També hi ha altres docents que si que assoleixen la integració de la sostenibilitat (aspecte ambiental) a les seves assignatures. • Innovació docent és entesa com diferents maneres d’ensenyar. I la sostenibilitat és només un altre aspecte de l’assignatura per a ensenyar. • És important tenir en compte que avui els professors parlen del futur pròxim de la EPSEM. Carreres, assignatures, etc. I la sostenibilitat no la veuen com una prioritat. • Crec que pot fer-se veure com una oportunitat, depenent de com se'ls faci entendre el tema.

 13. 2.- DISSENY i REVISIÓ DEL PROGRAMA DOCENT 1.- PLANIFICACIÓ I CONTROL DEL S.G.A. 3.- DOCUMENTACIÓ i DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ 4.- INNOVACIÓ DOCENT 5.- PROMOCIÓ, MATRICULACIÓ I ACOLLIMENT ESTUDIANTS 6.-DOCENCIA REGLADA OBLIGATORIA / OPTATIVA 7.- FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA SATISFACCIÓ DE LA SOCIETAT NECESSITATS DE LA SOCIETAT 8.- PRACTIQUES PROFESSIONALS 9.- MOBILITAT INTERNACIONAL 10.- TFC - PFC 11.- AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’ESTUDIANT 12.- ALTRES ACTIVITATS EXTERNES 13.- GESTIÓ DELS RECURSOS 16.- GESTÍO DELS RECURSOS HUMANS 14.- COMPRES 17.- ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA 18.- MESURA, ANÀLISI I MILLORA 15.- MANTENI- MENT DE LES INSTALACIONS MAPA DE PROCESSOS DE L’EPSEM

 14. PROCEDIMENTS DE L’EPSEM Fins ara s’han preparat els primers tres procediments: PGM 01 Definició i revisió de la Política Ambiental PGM 02 Avaluació Mediambiental Inicial PGM 03 Identificació dels aspectes mediambientals significatius PGM 04 Identificació de la legislació i reglamentació aplicables El mes de agosto y setembre es preveu de preparar els següents: PGM 05 Definició d’objectius i Programa de Gestió Ambiental PGM 06 Formació i sensibilització PGM 07 Comunicacions internes i externes PGM 08 Gestió de la documentació relativa al SGM PGM 09 Control operacional

 15. 3. Quines oportunitats hem vist fins ara en el transcurs del treball • Al començar a implantar un sistema de gestió ambiental, la EPSEM ha vist l’oportunitat de millorar la seva gestió organitzativa en altres aspectes d'eficiència no exclusivament relacionats en aspectes ambientals. • L’haver realitzat un mapa de processos i a l'assignar a cada procés un responsable (owner) que pertany a la EPSEM, li ha donat a la universitat l'oportunitat d'augmentar la participació i implicació de les persones a la gestió dels processos. • A través de les enquestes realitzades als docents durant aquesta fase inicial del EMAS hem descobert i hem entès alguns buits gestionals que es presenten a la Universitat, brindant-nos l'oportunitat de recollir propostes de millora. • Considerem que, encara que l’EMAS és un sistema de gestió enfocat únicament al medi ambient, el plantejament que ha fet la Universitat a través del CITES d'obrir les fronteres contemplant també altres aspectes, ens permet estendre l'àmbit del projecte en el context del PLA SOSTENIBILITAT 2015.

 16. MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ ¿Preguntes? GRUP EMAS – EPSEM Pere Busquets Carolina Cortés Ramón Navarro