navodila za poro anje za upravi ence operativni program slovenija avstrija 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NAVODILA ZA POROČANJE ZA UPRAVIČENCE Operativni program Slovenija-Avstrija 2007–2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
NAVODILA ZA POROČANJE ZA UPRAVIČENCE Operativni program Slovenija-Avstrija 2007–2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

NAVODILA ZA POROČANJE ZA UPRAVIČENCE Operativni program Slovenija-Avstrija 2007–2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

NAVODILA ZA POROČANJE ZA UPRAVIČENCE Operativni program Slovenija-Avstrija 2007–2013. Delavnica za upravičence, Velenje , 15. 1. 2010 Mateja Vegič , Ksenija Fak, Janez Praper Oddelek za Cilj 3, IPA, INTERREG in PHARE. NAMEN NAVODIL. Navodila so namenjena VP in njegovim PP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NAVODILA ZA POROČANJE ZA UPRAVIČENCE Operativni program Slovenija-Avstrija 2007–2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. NAVODILA ZA POROČANJE ZA UPRAVIČENCEOperativni program Slovenija-Avstrija 2007–2013 Delavnica za upravičence, Velenje, 15. 1. 2010 Mateja Vegič, Ksenija Fak, Janez Praper Oddelek za Cilj 3, IPA, INTERREG in PHARE

  2. NAMEN NAVODIL • Navodila so namenjena VP in njegovim PP • Pravilno pripraviti vmesno poročilo PP in VP • Pri pripravi vmesnih poročil se upoštevajo: • NAVODILA ZA POROČANJE ZA UPRAVIČENCE • Navodila o upravičenosti izdatkov • Navodila za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR)

  3. VMESNO POROČILO PARTNERJA I • Vsak PP odda svoje vmesno poročilo dodeljenemu nacionalnemu kontrolorju • v nacionalnem jeziku partnerja

  4. VMESNO POROČILO PARTNERJA II • KDAJ: • Rok za oddajo vmesnega poročila partnerja je določen v pogodbi o nacionalnem sofinanciranju – predvidoma v 30 dneh po zaključenem obdobju. • Predložiti za obdobja, kot je prikazano v tabeli »Indikativni koledar poročanja« v prilogi 1 k Pogodbi o sofinanciranju. • “Ničelno” vmesno poročilo. • KAKO: • Oddati v pisemski ovojnici s pripisom: OP SI-AT 2007-2013, akronim operacije, Vmesno poročilo partnerja (naziv) in SPIS številko

  5. KOMU • Vsakemu projektnemu/vodilnemu partnerju je dodeljen nacionalni kontrolor: Za slovenske projektne partnerje: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Oddelek za finančno kontrolo – Cilj 3 Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana • Kontaktni podatki nacionalnih kontrolorjev so navedeni v Pogodbi o sofinanciranju. Na voljo so tudi na spletnem mestu programa www.si-at.eu, zavihek “O NAS”.

  6. KAJ:Vmesno poročilo partnerja sestavlja: • Podpisan Partnerjev zahtevek za izplačilo(obrazec ISARR št. OP_SI-AT-IO-01) z naslednjimi prilogami: • Partnerjevo poročilo o izvedenih dejavnostih (obrazec ISARR št. OP_SI-AT-IO-04). • Partnerjevo finančno poročilo (obrazec ISARR št. OP_SI-AT-IO-02). • Podpisan Partnerjev seznam računov (obrazec ISARR št. OP_SI-AT-IO-03). • Podpisana Izjava o DDV statusu (priložena k prvemu poročilu in vsakič, ko se spremeni DDV status). • Izvirniki računov in dokazila o plačilu oziroma druge listine enakovredne dokazljive vrednosti. • Kopije dodatne dokazne dokumentacije (zapisniki sestankov, seznam udeležencev na sestankih, fotografsko gradivo, promocijsko gradivo, poročilo o izvajanju postopkov javnega naročanja, poročilo o izvajanju postopkov v primeru državne pomoči itd.).

  7. VMESNO POROČILO PARTNERJA III • PREVERJANJE VMESNEGA POROČILA • Preverjanjadokumentov v zvezi z vsakim partnerjevim zahtevkom za izplačilo in • Kontrole na kraju samem(on-the-spot checks), ki se izvedejo najmanj enkrat pred zadnjim plačilom. • KO SE POSTOPEK PREVERJANJA ZAKLJUČI, NACIONALNI KONTROLOR PROJEKTNEMU PARTNERJU VRNE: • Podpisano Izjavo o potrjenih izdatkih(kjer je naveden upravičeni znesek glede na partnerjev zahtevek za izplačilo). • Podpisan Partnerjev seznam računov po potrditvi(kjer so navedene tudi opombe z razlogi za zmanjšanje izdatkov, če je do njih prišlo). • Izvirnike računov in morebitne druge listine.

  8. PROJEKTNI PARTNER POŠLJE VODILNEMU PARTNERJU: Kopijo Izjave o potrjenih izdatkih Kopijo seznama računov po potrditvi, podpisano s stranidodeljenega nacionalnega kontrolorja Potrjeno finančno poročilo (natisnjeno iz sistema ISARR) Potrjeno partnerjevo poročilo o izvedenih dejavnostih (natisnjeno iz sistema ISARR)

  9. POSTOPEK POROČANJA

  10. VMESNO POROČILO VODILNEGA PARTNERJA I • KDAJ • V skladu s Pogodbo o sofinanciranju (Priloga 1). • »Ničelno« vmesno poročilo. • KOMU • Skupnemu tehničnemu sekretariatu (STS) na naslednji naslov:  Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor

  11. KAKO • Oddati v pisemski ovojnici, ki vsebuje tiskano različico poročila in vso ostalo dodatno dokazno dokumentacijo. • S pripisom »OP SI-AT 2007-2013, akronim operacije, Vmesno poročilo vodilnega partnerja in številka SPIS«. • Na ovojnici mora biti naveden tudi naslov vodilnega partnerja.

  12. KAJVmesno poročilo vodilnega parterja sestavlja: • PodpisanZahtevek za povračilo vodilnega partnerja(obrazec ISARR št. OP_SI-AT-IO-05) z naslednjimi prilogami: • Poročilo o izvedenih dejavnostih vodilnega partnerja (obrazec ISARR št. OP_SI-AT-IO-08). • Finančno poročilo vodilnega partnerja (obrazec ISARR št. OP_SI-AT-IO-06). • Podpisan Seznam računov vodilnega partnerja (obrazec ISARR št. OP_SI-AT-IO-07). • Kopije izjav o potrjenih izdatkih (od vseh projektnih partnerjev), podpisane s strani dodeljenih nacionalnih kontrolorjev (obrazec ISARR št. OP_SI-AT-IO-09). • Kopije bančnih izpiskov o prejetih ESRR zneskih (od vseh projektnih partnerjev). • Kopije bančnih izpiskov o prejetih zneskih iz naslova nacionalnega sofinanciranja (od vseh projektnih partnerjev).

  13. KONTROLNI SEZNAM Vsem vodilnim partnerjem pred oddajo poročila priporočamo uporabo kontrolnega seznama za vodilne partnerje (obrazec ISARR št. OP_SI-AT-IO 10, na voljo v sistemu ISARR), s katerim bodo lahko preverili, ali je oddano poročilo celovito in pravilno pripravljeno.

  14. VMESNO POROČILO VODILNEGA PARTNERJA III • PREVERJANJE VMESNEGA POROČILAVODILNEGA PARTNERJA • STS formalno preveri in potrdi celotno poročilo. • OU posreduje zahtevek za povračilo vodilnega partnerja organu za potrjevanje v nadaljnji postopek. • Organ za potrjevanje nakaže sredstva ESRR vodilnemu parterju. • Vodilni partner nakaže sredstva ESRR projektnim partnerjem v 8 delovnih dneh.

  15. REVIZIJSKA SLED IN VODENJE EVIDENC • VP in PP morajo zagotoviti, da so računovodske listine na voljo in so arhivirane ločeno • Dokumente hraniti do 31.12.2020

  16. KONTAKNE OSEBE • Do oddaje vmesnega poročila partnerja se lahko z vprašanji obračate na skrbnike pogodb o nacionalnem sofinanciranju in na nacionalne kontrolorje v primeru finančnih vprašanj • Po oddaji poročila/partnerjevega zahtevka za izplačilo se obračate na nacionalne kontrolorje, ki so pristojni za pregled tega zahtevka • Glede operacije kot celote se VP obračajo na skrbnike Pogodbe o sofinanciranju

  17. HVALA ZA POZORNOST