Ing ale prell csc mikrobiologick stav av r v v i biotechnologick hala
Download
1 / 102

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Ing. Aleš Prell, CSc. Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i. Biotechnologická hala. Moderní způsoby kultivace. kultivace v bioreaktorech submerzní kultivace v kapalině ( SLC ) míchané bioreaktory jednorázové kultivační vaky membránové bioreaktory kultivace na pevných půdách ( SSC )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alize


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ing ale prell csc mikrobiologick stav av r v v i biotechnologick hala

Ing. Aleš Prell, CSc.

Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.

Biotechnologická hala

Moderní způsoby kultivace


Modern zp soby kultivace v bioreaktorech

kultivace v bioreaktorech

submerzní kultivace v kapalině (SLC)

míchané bioreaktory

jednorázové kultivační vaky

membránové bioreaktory

kultivace na pevných půdách (SSC)

proces – dynamika, řízení, optimalizace

základní typy kultivačních procesů

optimalizace bioprocesu

moderní způsoby kultivace v bioreaktorechModern zp soby kultivace

BIOREAKTOR

zařízení, kde probíhá růst buněk a tvorba produktů nebo konverze substrátu na jeden či více produktů


Modern zp soby kultivace

ideální bioreaktor

rychlý přestup tepla, kyslíku a hmoty, rychlá homogenizace,

nízké provozní náklady


Transport ivin a metabolit
transport živin a metabolitů

 • mezifázové rozhraní plyn-kapalina

 • transport v kapalině

 • kapalina-pevná fáze

 • transport aglomerátem

 • transport přes biologické membrány

Sj - substráty, Pj - produkty, ∆Hv - tepelná bilancePodle skupensk f ze
podle skupenské fáze

 • submerzní (suspenzní) – částice se volně vznášejí v kapalné fázi

  • míchané reaktory

  • air-lift

  • bublané kolony

 • imobilizované – buňky jsou ukotveny v pevné struktuře

  • membránové – oddělení fází či komponent systému

  • pevné lože (packed-bed) – protékání pevného nosiče

  • fluidní lože – vznáší se v proudu

 • na pevné fázi – médium v tomto uspořádání tvoří pevný povrch a buňky tvoří povlak čí nárůst


Modern zp soby kultivace

submerzní kultivace

(Solid-Liquid-Cultivation – SLC)

vs.

kultivace s imobilizací

vs.

kultivace na pevném substrátu

(Solid-Solid-Cultivation – SSC)


Rozd len bioreaktor podle
rozdělení bioreaktorů podle

 • operačního módu

  • vsádkový (batch)

  • přítokovaný (fed-batch)

  • kontinuální

  • perfuzní

 • měřítka

  • laboratorní (do 30 L)

  • čtvrtprovozní (do 100 L)

  • poloprovozní (do 5000 L)

  • provozní


V b r bioreaktoru

minimalizace odparu kapaliny

tlaková odolnost

sterilita operace

čištění bioreaktoru

bezpečnost

účelová flexibilita a kompatibilita

cena zařízení a jeho provozu

přestup kyslíku a tepla jsou limitující faktory pro provoz bioreaktoru a scale-up

výběr bioreaktoru

 • přestup kyslíku

 • přestup tepla

 • přestup hmoty

 • požadavky na míchání

 • nároky na energie

 • citlivost kultury ke střižným silám

 • reologie kapaliny - viskozita média (míchání, přestup hmoty, přestup tepla, střižné síly)Kultiva n m dium
kultivační médium

 • je nezbytné pro růst a metabolismus mikroorganismů

 • tvoří vnější prostředí, které ovlivňuje chování mikroorganismu (růst, metabolismus, fyziologie)

 • ovlivňuje výtěžnost, rychlost tvorby produktu, složení produktu

 • musí obsahovat dostatečné množství živin

 • živiny – růst buněk, získání energie pro syntézu produktu a zachování buněčné integrity


Z kladn typy m di

DEFINOVANÁ

známo složení

minerální soli

čisté esenciální složky

zdroj uhlíku a energie

základní typy médií

 • KOMPLEXNÍ

 • organický zdroj živin

  • hydrolyzáty proteinů (peptony)

  • extrakty masa, kvasnic


N vrh slo en m dia
návrh složení média

 • je nutno znát biochemii kultivace – vliv na metabolismus a fyziologii buněčné populace

 • účel kultivace – složení média (DSP)

 • cena (tvoří přes 50% ceny konečného produktu), stálost jeho složení

 • formulace média - kompromis mezi nutričními požadavky, cenou a dostupností složek média

 • chemické složení média – určí se ze složení biomasy a produktu, výtěžnostních koeficientů a doplňkových experimentů


Funkce ivin
funkce živin

 • zdroj stavebního materiálu nebo prekurzorů pro syntézu nových buněčných součástí – sloučeniny, které se stanou součástí biomasy

 • zdroj energie - sloučeniny, které se nestávají přímo součástí biomasy, ale slouží k výrobě energie (jako donory nebo akceptory elektronů)

 • ovlivňují složení mikrobiální buňky

 • elementární složení všech mikrobiálních buněk je relativně podobné – možnost odhadu obecných požadavků MO na živiny a návrh média – obsah hlavních prvků (C, H, N, O, S, P)


Fyziologick funkce m dia
fyziologické funkce média

 • uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra, kationty a stopové prvky, voda...

 • část oxidována na CO2 (disimilace), využití takto získané energie na syntézu biomasy ze zbylé části (asimilace)

 • poměr asimilované a disimilované části je závislý na stupni redukce C-zdroje

 • maximální výtěžnost substrátu - čím více oxidovaný zdroj uhlíku, tím více je ho disimilováno a méně asimilováno odrazí se to v YX / S


Hlavn element rn slo ky
hlavní elementární složky

 • VODÍK – hlavní zdroj je katabolický NAPDPH+

 • KYSLÍK – plynný, mění typy metabolismu

 • DUSÍK – amonné soli, dusičnany, aminokyseliny, močovina, pepton, hydrolyzát kaseinu, kvasničný extrakt

 • FOSFOR – anorganické fosfáty

 • IONTY KOVŮ – Fe, Mg, K, Ca...

  • definované roztoky nebo komplexní org. zdroje


Dal nezbytn slo ky
další nezbytné složky

 • stopové prvky – Na, Mn, Co, Ni, Cu

 • růstové faktory - esenciální org. sloučeniny, které si buňka neumí sama syntetizovat

  • vitamíny – často kofaktory enzymů

  • L-aminokyseliny – především glutamová

  • puriny a pyrimidiny - syntéza nukleových kyselin

 • VODA – pitná, deionizovaná, destilovaná...

 • odpěňovadla – povrchové napětí, oleje, polyglykoly polymery (PPG)


Ph a iontov rovnov ha
pH a iontová rovnováha

 • stabilizace pH – užití pufrů v médiích

  • organické kyseliny, fosfáty, peptony, TRIS, HEPES …

 • regulace pH

  • NaOH, NH3, H3PO4, H2SO4

 • iontová síla, redox – ovlivňují růst, produkci a produktyP prava inokula
příprava inokula

 • uchování kmenů

  • lyofilizace, tekutý dusík, hluboké zmrazení

  • přeočkovávání na pevných půdách

 • revitalizace v kapalném médiu – třepání

 • inokulační tanky

  • poměr 1:10 až 1:20

  • důraz na růst, nikoli produkci, často komplexní média a převod do definovaných

  • co nejméně inokulačních stupňůPo adavky na aseptick proces
požadavky na aseptický proces

 • sterilita – nepřítomnost živých organismů

 • odstranění veškerých živých MO ze zařízení

 • zabránění vstupu kontaminace po sterilaci

 • zachování sterility – ekonomika procesu, bezpečnostní hledisko

 • sterilizace bioreaktoru a veškerého dalšího zařízení a portů (potrubí, ventily, filtry, příchozí i odcházející vzduch, vzorkovací zařízení, senzory atd.)


Rovn po adavk na istotu
úrovně požadavků na čistotu

 • pro dekontaminace životního prostředí

 • pro agrotechnologie

 • pro krmivářství

 • potravinářská kvalita

 • pro biochemii, biotransformace

 • farmaceutická a medicínská kvalita


Kontaminace m e zp sobit
kontaminace může způsobit

 • likvidaci producenta (bakteriofágy)

 • produkci toxinů (bezpečnost produktu, inhibice produkčního kmene)

 • produkci enzymů (degradace produktu)

 • snížení výtěžnosti (spotřeba substrátu)

 • produkci metabolitů (polysacharidy)

 • spotřebu části substrátu (výtěžnost)


Sterilizace m dia a bioreaktoru
sterilizace média a bioreaktoru

 • ostrou párou min 121ºC, 0.2 MPa

 • horkým vzduchem 150-180ºC

 • chemicky – ethanol, chlornan sodný, fenol, formaldehyd....

 • UV, X-rays – většinou povrchy, prostory

 • ultrafiltrace – plyny, roztoky

 • velké bioreaktory in situ (SIP), malé v autoklávu


Hodnocen sterility
hodnocení sterility

 • D-hodnota – snížení počtu zárodků na 1/10

 • závisí na odolnosti mikroorganismu

  • N – počet živých zárodků, t – čas sterilizace, k - konstanta MO pro mokré/suché teplo

 • Bacillus subtilisD121 = 0.4 - 0.7 min (mokré teplo)

 • pro N0/Nt = 1012 je t = 12.D


Sterilizace parou in situ
sterilizace parou in situ

 • naplnění médiem, zapnutí přívodu páry, míchání pomalé, horní otvor otevřen, ostatní uzavřeny, zahřátí média, vypuzení vzduchu, dosažení 100ºC

 • uzavření horního otvoru, jediná cesta – kondenzátor, sterilace filtrů (in/out), sterilace potrubí a výpustního ventilu, dosažení 121ºC, sterilace 20 minut

 • ochlazení na kultivační teplotu

 • nutnost sterilního vzorkování a filtrace vzduchu


Sterilizace vzduchu a odplyn
sterilizace vzduchu a odplynů

 • možnost sterilizace velkých objemových průtoků:

  • vzdušnění obvykle 1 VVM

  • 10 m3 reaktor – za 48 h 29 000 m3 vzduchu

  • koncentrace MO ve vzduchu – 1-10/L vzduchu

  • ultrafiltrace – splňuje všechny požadavky, používá se ke sterilizaci vzduchu, hydrofobní membránové filtry vpatroně, póry 0.1 μm


Inokulace
inokulace

 • aseptické převedení inokula do bioreaktoru vyššího stupně

 • sterilizovatelné potrubní spojení

  • čerpání tlakem sterilního vzduchu

 • sterilní inokulační jehly

 • septa v aperturách ve víku bioreaktoru

 • čerpání peristaltickými čerpadly

  • inokulum nepřichází do styku s čerpadlem


Modern zp soby kultivace

přestup tepla, aerace

a přestup kyslíku


P estup tepla
přestup tepla

 • vznik tepla - míchání (příkon míchadla 15 kJ/m3.s, aerace, činnost mikroorganismů

 • aerobní procesy – množství uvolněného tepla proporcionální spotřebovanému kyslíku,

  • Q(kJ/m3.s) = 0,12 . OCR(mmol O2/m3.s)

  • Q – rychlost produkce tepla, OCR – rychlost spotřeby kyslíku 450 kJ tepla/mol utilizovaného O2

 • submerzní kultury 3-15 kJ/m3.s

 • odvod tepla – chlazení, externí plášť, interní vestavby

 • scale-up – přestup kyslíku a tepla limitující (omezená chladicí plocha – vyšší objem, menší chladicí plocha)


Aerace provzdu ov n
aerace (provzdušňování)

 • aktivní přísun vzduchu do bioreaktoru za současné účinné dispergace – velké mezifázové rozhraní

 • stupeň dispergace

  • Db – průměr bublin (2-3 mm), ε – plynová zádrž

 • vvm – volume/volume/minute

  • VG – průtok vzduchu

  • Vr – objem reaktoru


P estup kysl ku
přestup kyslíku

 • rychlost přestupu kyslíku (oxygen transfer rate)

 • rychlost spotřeby kyslíku (oxygen uptake rate)


Vlivy na p estup kysl ku
vlivy na přestup kyslíku

 • C*: rovnovážná koncentrace kyslíku

  • teplota, tlak a charakter kapaliny (koncentrace solí, viskozita)

 • C: aktuální koncentrace kyslíku

  • geometrie nádoby - průměr, kapacita, konfigurace a velikost míchadla, příkon, zarážky

  • aerace - velikost a umístění distributorů vzduchu, způsob operace

  • vlastnosti kapaliny (morfologie a koncentrace MO, odpěňovací činidla) ovlivňují C

 • velké fermentory (>5000 L) OTR < 300 mmol/L.h


Jak zv it p estup kysl ku za dan ch podm nek
jak zvýšit přestup kyslíkuza daných podmínek

 • zvýšení průtoku vzduchu

 • zvýšení otáček míchadla

 • zvýšení tlaku v bioreaktoru

 • zvýšení obsahu kyslíku ve vzduchu

 • závislosti jsou nelineární


Modern zp soby kultivace

submerzní kultivace v

kapalném médiu

SLC


Submerzn bioreaktory
submerzní bioreaktory

 • kyslík - aerobní, anaerobní

 • konstrukce

  • míchání - mechanické, pneumatické nebo hydraulické

  • fluidní vrstva

  • náplňové

  • membránové

  • fotobioreaktory

  • ...........


Hlavn funkce bioreaktoru
hlavní funkce bioreaktoru

 • zajistit ideální prostředí pro růst a tvorbu produktu

  • médium → živiny → homogenita →míchání

  • médium → živiny → přítokování

  • aerobní procesy → přestup kyslíku → míchání, aerace

  • tepelná bilance → míchání, temperace

  • regulace pHM ch n bioreaktoru
míchání bioreaktoru

 • s mechanickým mícháním

 • s pneumatickým promícháváním

  • probublávané reaktory

   • prosté

   • s vnitřními vestavbami (air-lift)

    • s cirkulační trubkou

    • s vnější cirkulací

 • fluidní lože


Pneumaticky m chan reaktory
pneumaticky míchané reaktory

 • vstup energie pouze plynnou fází (aeračním plynem)

 • vzduch vstupuje zespoda tryskami

 • aerobní kultivace

 • vhodné pro MO citlivé ke střižným silám

 • výhody: jednoduché zařízení, neporuchové, investičně nenáročné, rychlost přenosu kyslíku vysoká

 • nevýhody: ne pro média s vyšší viskozitou, velká spotřeba vzduchu, pěnění média


Probubl van reaktory
probublávané reaktory

 • cylindrická nádoba, poměr 1:2 (kolona)

 • rozdělovač plynu obvykle naspodu reaktoru

 • nepřítomnost speciálních difuzorů a vestaveb

 • přestup kyslíku a míchání – dáno rychlostí proudění vzduchu a reologií kapaliny

 • maximální rychlost míchání obvykle ≤ 0,1 ms-1

 • nevýhoda – obvykle malý přestup O2


Air lift reaktory
air-lift reaktory

 • vestavby – zarážka, cirkulační trubka

 • funkce vestaveb:

  • dostatečná dispergace plynu – umožňuje obnovování mezifázového povrchu – zvyšuje přestup kyslíku

  • organizování toku fází

  • zvýšení doby prodlení plynu

  • zvýšení mikroturbulence


Air lift reaktory cirkulace
air-lift reaktory - cirkulace

 • systémy s vnitřní cirkulací

  • difuzor pod cirkulační trubkou, vzestupné proudění v trubce, část odplynů odchod horní částí, v mezikruhové ploše proudí kapalina zpět dolů

  • cirkulační trubka

 • systémy s vnější cirkulací

  • 2 kolony spojené ve spodní a horní části

  • aerovaná kolona – větší průměr

  • úplná separace bublin z kapaliny v horní části reaktoru

  • indukovaná cirkulace směruje vzduch a kapalinu v reaktoru


Bublan kolona a air lift s centr ln trubkou
bublaná kolona aair-lift s centrální trubkou


Reaktory s fluidn m lo em i
reaktory s fluidním ložem I

 • vhodné pro imobilizované MO nebo enzymy, flokulované MO

 • kapalina proudí vzhůru – suspendace pevné fáze

 • podobné probublávaným reaktorům, horní část rozšířená – redukce povrchové rychlosti – pevné

 • částice se vracejí do střední části, kapalina odchází

 • lze probublávat vzduchem/jiným plynem – zvýšení turbulence a míchání

 • příliš lehké částice – použití nosiče, zvýšení sedimentační schopnosti

 • náplňové bioreaktory

 • pevná matrice (porézní x neporézní, polymer x rigidní materiál), biokatalyzátor


Reaktory s fluidn m lo em ii
reaktory s fluidním ložem II

 • přívod živin, kontinuální, proudí přes náplň, metabolity a produkty odváděny

 • výška náplně – hustota a kompresibilita nosiče, proudění kapalin (tlak na nosič), prostor pro proudění plynů

 • nehomogenní prostředí – změna koncentrace živin s výškou náplně, gradient pH, špatné promíchávání

 • využití – reakce, kde se vyskytuje inhibice produktem (rozdílná koncentrace produktu podél náplně)


Dal typy bioreaktor
další typy bioreaktorů

 • fotobioreaktory

  • fotosyntetizující kultury – mikrořasy, cyanobakterie

 • bioreaktory pro kultivaci na pevné fázi

 • bioreaktory pro kultivaci živočišných buněk


Mechanicky m chan reaktory
mechanicky míchané reaktory

 • třífázový systém: plyn-kapalina-pevná fáze

 • účel míchání – homogenizace, dispergace

 • koncentrační a teplotní homogenita

 • střihové napětí – rozbíjení bublin – velká mezifázová plocha

 • vysoká turbulence – přestup látky a tepla

 • mechanické míchadlo (disková turbína, 4-6 listů, d asi 0.3 dT)

 • vzdušnění zespoda

 • zarážky pro optimální promíchávání (4-8, d asi 0.1dT) – zamezení vzniku víru

 • aerační věnec - bubliny rozbíjeny míchadlem

 • vrchní část - odplyny


Mechanicky m chan bioreaktor tlakov n doba i
mechanicky míchaný bioreaktor – tlaková nádoba I

 • 1 - nádoba bioreaktoru

 • 2 - plášť

 • 3,4 - izolace

 • 5 – přívod inokula

 • 6 – porty pro pH elektrody

 • 7 - míchadlo

 • 8 – aerační věnec

 • 9 – ucpávka

 • 10 - převodovka

 • 11 – motor

 • 12 – vypouštěcí otvor


Mechanicky m chan bioreaktor tlakov n doba ii
mechanicky míchaný bioreaktor – tlaková nádoba II

 • 13 – chlazení pláště

 • 14 – vzorkovací otvor s připojením páry

 • 15 – prosklená plocha (pozorování obsahu)

 • 16 – přívod roztoků na úpravu pH a odpěňovadla

 • 17 – vstup vzduchu

 • 18 – víko

 • 19 – přívod média

 • 20 – odvod vzduchu

 • 21 – porty na různé senzory (O2, T,…)

 • 22 – rozbíječ pěny

 • 23 – přívod páry

 • 24 – tryska


Dispergace m ch n m
dispergace mícháním

 • rozbíjení bublin – velká mezifázová plocha – vysoký přestup O2 do kapaliny

 • vytvoření dostatečného střihového napětí

 • nutno znát maximální střihové napětí, které mikroorganismy snáší

 • kompromis mezi maximální dodávkou kyslíku a homogenizací a velikostí střihových sil


Z kladn typy m chadel
základní typy míchadel

 • vrtulové

  • vysoká čerpací kapacita, menší střižné síly, axiální tok

 • turbínové

  • otevřená disková turbína s dělicím kotoučem, vzduch přiváděn do aeračního věnce pod míchadlem; výhody – vysoké střižné síly způsobují dispergaci vzduchových bublin, dělicí kotouč zabraňuje zkratovému toku vzduchu kolem hřídele; nevýhoda – omezená čerpací kapacita


Mechanick m chadla
mechanická míchadla

 • nahoře: disková míchadla - různý směr lopatek

 • dole:

  • a) vrtulové

  • b) diskové s narážkami

  • c) diskové bez narážek


Z kladn konfigurace
základní konfigurace

 • obvykle více míchadel – zlepšení homogenizace (vzdálenost 1-1.5 D)

 • rychlost míchání – limitace dle systému (vibrace)

 • velikost míchadla – větší průměr – lepší míchání (D/DT = 0.4-0.5)

 • zarážky – zlepšení míchání, minimalizace vzniku víru, 4 ks 0.1 DT

 • vzdušnění – zlepšení míchání


P kon m chadel
příkon míchadel

 • pro newtonské kapaliny

  příkonové číslo je funkcí Reynoldsova čísla

  P0 – příkonové číslo, ρ – hustota, n – otáčky, d – průměr míchadla, μ – dynamická viskozita


Modern zp soby kultivace

důvodem pro intenzívní míchání není obvykle homogenizace, ale

přestup kyslíkuCharakter kultiva n ch vak
charakter kultivačních vaků homogenizace, ale

 • stupňování požadavků na čistotu a sterilitu

 • citlivost tkáňových kultur na střižné síly

 • předsterilizované jednorázové plastové kultivační vaky

 • kultivační objemy od stovek mililitrů až po tisíc litrů

 • nedostatek kyslíku – jemná dispergace

 • náklady na jednorázové zařízení jsou vysoké - drahé produkty


Bioreaktory s vlnov m m ch n m
bioreaktory s vlnovým mícháním homogenizace, ale

1: základna,

2: čep,

3: vsádka,

4: vak,

5: výstupní filtr, 6: vstupní filtr.


V bava kultiva n ch vak
výbava kultivačních vaků homogenizace, ale

 • apertury pro vstupy a výstupy médií, inokula, aeračního plynu a výdechového plynu

 • sterilita plynů se zajišťuje mikrofiltry

 • spoje jsou realizovány jednorázovými trubkami, hadicemi a konektory

 • jednorázové senzory pro kultivační parametry - pH, teplotu, koncentraci rozpuštěného kyslíku


Vaky s mechanick m m ch n m
vaky s mechanickým mícháním homogenizace, ale

 • nedostatečné míchání v plastových vacích

 • plastové nebo ocelové mechanické míchadlo

 • pohyblivé spojení je zajištěno magnetickou spojkou, nebo různými typy plastových či keramických ucpávek

 • vak je často umístěn v ocelové nádobě


Sartorius stedim biotech biostat cultibag str plus
Sartorius Stedim Biotech: homogenizace, aleBIOSTAT CultiBag STR Plus


Modern zp soby kultivace

membránové bioreaktory homogenizace, ale


Charakter a pou it mbr
charakter a použití homogenizace, aleMBR

 • charakteristická zádrž buněk nebo nosičů

 • je možné dělení produktů

 • katalyzovaná reakce (retězec reakcí)

  • mimo membránu

  • uvnitř membrány (funkcionalizovaná membrána)

 • vhodné pro

  • kultivace tkáňových buněk, kmenových buněk

  • čištění odpadních vodFunk n d len mbr
funkční dělení homogenizace, aleMBR

 • bioreaktory se separací buněk (biomass separation membrane bioreactor, BSMBR)

 • bioreaktory s aerací přes membránu (membrane aeration bioreactor, MABR)

 • extraktivní bioreaktory, kde se odděluje metabolit či produkt (extractive membrane bioreactor, EMBR)

 • bioreaktory s výměnou iontů na membráně (ion exchange membrane bioreactor, IEMBR)


Perfuzn bioreaktory
perfuzní bioreaktory homogenizace, ale

 • distribuce media sítí kanálů k buňkám - kontinuální výměna média


Hollow fibre bioreaktor
hollow-fibre bioreaktor homogenizace, ale

 • dvou-kompartmentový systém

  • intrakapilární a extrakapilární prostor

   • svazek dutých vláken

   • rovnoměrný průtok pro všechna vlákna svazku

  • svazek dutých vláken je uložen v cylindrickém pouzdře, kterým proudí extrakapilární tok

  • semipermeabilní membrána - selektivní prostup složek média


Modern zp soby kultivace

kultivace na pevných půdách homogenizace, ale

SSC


V hody ssc
výhody homogenizace, aleSSC

 • jednoduchost a nenáročnost na strojní vybavení

 • vyšší objemová koncentrace produktů

 • efektivnější izolace produktů

 • jednodušší inokulace, absence tvorby pěny

 • menším objem odpadů

 • některé organismy se v submerzním prostředí kultivují obtížně, nebo netvoří žádané produkty (např. některé vláknité mikroorganismy, nebo tkáňové buňky adherující na pevné povrchy)

 • uvádí se vyšší odolnost ke kontaminaci, protože SSC představují selektivnější prostředí z hlediska dostupnosti substrátu a snížené vlhkosti.

 • je obtížnější zajistit sterilitu technickyNem chan bioreaktory
nemíchané bioreaktory homogenizace, ale

 • nemíchaný a neaerovaný

  • otevřená vana, nad kterou cirkuluje vzduch

 • nemíchaný a aerovaný

  • packed-bed – suchý substrát ve vertikálním loži, zespoda vháněný zvlhčovaný vzduch


M chan bioreaktory
míchané bioreaktory homogenizace, ale

 • s aerací nebo bez

  • bubnové rotační, bubnové s lopatkami

  • vertikální s oběžným míchadlem


Terrafors 15 l rotating drum
Terrafors 15 L rotating drum homogenizace, aleZ kladn typy kultivac
základní typy kultivací homogenizace, ale

 • vsádková (batch)

  • uzavřený systém, není průběžný přítok živin ani odvod metabolitů

 • přítokovaná (fed-batch)

  • přítok média ano, odvod média ne – objem reaktoru není konstantní

 • kontinuální (continuous cultivation)

  • otevřený systém, plynulý přítok a odtok média, konstantní objem reaktoru


Vs dkov kultivace batch
vsádková kultivace (batch) homogenizace, ale

 • uzavřený systém

 • všechny živiny i inokulum přivedeny na počátku kultivace

 • živiny postupně spotřebovávány, akumulace biomasy a metabolitů – činností metabolismu MO

 • konstantní objem bioreaktoru

 • zanedbává se změna objemu – úprava pH, odpěňování, vzdušnění


F ze r stu v batch re imu
fáze růstu v batch režimu homogenizace, ale

 • lag fáze

 • exponenciální fáze

 • stacionární fáze

 • fáze odumírání

 • mezi jednotlivými fázemi tranzientní stavy

 • požadavky: minimalizace lag fáze, prodloužení a exponenciální fáze


F ze r stov k ivky
fáze růstové křivky homogenizace, ale


Exponenci ln f ze r stu
exponenciální fáze růstu homogenizace, ale

 • intenzivní a pravidelný růst – lze ho sledovat jako koncentraci buněk nebo biomasy

 • T – doba zdvojení, n – počet generacíMaximalizace
maximalizace homogenizace, aleμ

 • složení média, teplota, pH, DOT, koncentrace substrátů atd.

 • množství vytvořené biomasy přímo úměrné množství spotřebované živiny

 • výtěžnost (yield):

 • rychlost růstu úměrná rychlosti spotřeby živiny a naopak

 • hodnota YX /S za různých podmínek různá


Zen vs dkov ho procesu
řízení vsádkového procesu homogenizace, ale

 • produkce biomasy – maximální délka exponenciální fáze růstu

 • produkce primárního metabolitu – prodloužení exponenciální fáze růstu za současné produkce metabolitu

 • produkce sekundárního metabolitu – krátká exponenciální fáze, prodloužená stacionární fáze


P tokovan kultivace fed batch
přítokovaná kultivace (fed-batch) homogenizace, ale

 • jedna nebo více živin dávkováno do bioreaktoru během kultivace, produkt zůstává v bioreaktoru

 • přítok média ano, odvod média ne – Vr není konstantní

 • řízení rychlosti přítokování limitujícího substrátu řízení rychlosti spotřeby substrátu řízení reakčních rychlostí a metabolismu

 • výhoda – řízenou změnou koncentrace živin lze ovlivnit výtěžek nebo produktivitu

 • živiny jsou dodávány během kultivace, neodvádí se médium - objem bioreaktoru roste


Uplatn n fed batch
uplatnění fed-batch homogenizace, ale

 • substrátová inhibice (methanol, ethanol, kyselina octová, atd.)

 • hustá kultura – vysoká koncentrace buněk

 • glukosový efekt (over-flow metabolismus)

 • katabolická represe – snadno metabolizovatelný zdroj (glukosa)

 • optimalizace tvorby metabolitu – produkce AK, řízené udržování nízké koncentrace S

 • prodloužení produkční fáze (oddělení produkční a růstové fáze) – sekundární metabolity


Zen p tok i
řízení přítoků I homogenizace, ale

 • koncentrace substrátu se udržuje konstantní nebo se mění podle optimálního algoritmu

  • pomalý konstantní přítok média – lineární růst celkové biomasy

  • exponenciální přítok média – exponenciální růst biomasy

 • přítokování média podle zvoleného parametru spojeného s růstem biomasy nebo produkcí (zpětnovazebná regulace)


Zen p tok ii
řízení přítoků II homogenizace, ale

 • podle předem daného schématu – přerušovaný nástřik podle vypočtené funkce

 • přímo – měření koncentrace substrátu v bioreaktoru, podle toho upraven nástřik

 • nepřímo – měření jiných parametrů, které jsou spjaté s metabolismem buňky – DOT, pH, CO2 a O2 v odplynech atd.


Kontinu ln kultivace
kontinuální kultivace homogenizace, ale

 • otevřený systém

 • plynulé(nepřetržité) dodávání živin (média)

 • plynulý odběr média pozměněného metabolickou činností MO i s částí biomasy

 • rychlost přítoku = rychlost odvodu

 • konstantní objem bioreaktoru

 • rozmnožování za optimálních podmínek


Typy kontinu l chemostat
typy kontinuálů - chemostat homogenizace, ale

 • chemostat

  • konstantní rychlost přítoku média F (konstantní zřeďovací rychlost D, rychlost přítoku substrátu = rychlost spotřeby substrátu) mikroorganismy si podle podmínek nastaví konstantní μ a konstantní X


Dal typy kontinu l
další typy kontinuálů homogenizace, ale

 • turbidistat

  • konstantní turbidita (koncentrace biomasy) – mění se D (automatická regulace)

 • auxostat

  • konstantní parametr spjatý s růstem – mění se D (nutristat: S=konst, oxistat: DOT=konst, CO2stat: CO2=konst)


Optimalizace bioprocesu
optimalizace bioprocesu homogenizace, ale

 • konstrukce/selekce produkčního kmene

 • optimalizace složení média

 • výběr typu kultivace

  • podle optimalizovaného parametru, technických možností a dalších kritérií

 • optimalizace kultivačních parametrů (pH, teplota, aerace, míchání...)


Optimalizace slo en m dia
optimalizace složení média homogenizace, ale

 • kvalitativní a semikvantitativní složení

  • baňkové pokusy, využít optimalizační metodu, např. experimentální design odvozený od Response Surface Methodology, Optimal či Central Composition Design, ke snížení počtu experimentů

 • kvantitativní složení

  • vychází z experimentů v laboratorním fermentoru a vhodného strukturovaného modelu s bilancí procesu, mění se v čase


Bilan n modelov n
bilanční modelování homogenizace, ale

 • matematický model procesu nebo zařízení

  • vztahy popisující jeho chování v čase

  • diferenciální rovnice, nelineární rovnice

   VSTUP + ZDROJ = VÝSTUP + AKUMULACE


Identifikace modelu konstanty
identifikace modelu - konstanty homogenizace, ale

 • aproximace empirických dat metodou nejmenších čtverců

 • optimalizace, extrém funkce, účelová funkce = kritérium optimalizace

 • optimalizační proměnné, např. μ, π, YP / X, YP / S


Optimalizace kultiva n ch parametr
optimalizace kultivačních parametrů homogenizace, ale

 • teplota

  • optimální růstová teplota kmene, lze využít pro změny rychlosti růstu a produkce

 • pH

  • optimální růstové pH kmene, lze omezit kontaminaci, vliv složení média, indikátor metabolismu

 • aerace (řízení DOT)

  • podle metabolismu produkce, limitace kyslíkem v různých fázích, řízení dostupnosti energie, změny metabolismu


Monitoring a automatizace
monitoring a automatizace homogenizace, ale

 • konstrukční součást bioreaktoru

 • senzory a zařízení pro měření základních stavových veličin

  • pH, teplota, DO, redox, DCO2, odplyny, X, S, P

 • měření a řízení základních procesních parametrů

  • otáčky míchadla, průtok vzduchu, tlak, přítoky

 • analogové měřící a řídící jednotky

 • DDC (Direct Digital Control) realizované PLC

 • nadřazené monitorovací, archivační a řídící systémy


Z kladn regulace
základní regulace homogenizace, ale

 • pH – automatizované dávkování H+ a OH-

 • teplota – dvojitý plášť, pára, tepelná média

 • DO –

  • otáčky míchadla – asynchronní elektromotory, frekvenční měniče

  • průtok vzduchu - kompresory, turbodmychadla, škrtící regulace podle MS měření

  • tlak – tenzometrická čidla, regulace na výstupu podle SP

 • přítokování -

  • tlakové nebo peristaltické pumpy, měření nejpřesněji vážením reaktoru nebo zásobníku