Download
proverbs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROVERBS PowerPoint Presentation

PROVERBS

130 Views Download Presentation
Download Presentation

PROVERBS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROVERBS • I .Grasp all, lose all (Az tamam çok zarar getirir) • 2.Fish begins to stink at the head (Balık baştan kokar) • 3.A word is enough to the wise (Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna saz) • 4.Misfortunes never come singly (Allah’ın ondurmadığını peygamber sopa ile döver) • 5.It is easy to be wise after the event (Araba devrilince yol gosteren cok olur) • 6.Two starts keep not their mation in one sphere (Bir ipte iki cambaz oynamaz) • 7.One enemy can do more hurt than ten friends can (Bin dost az bir düşman çok) • 8.Never put of till tomorrow what may be done today (Bu günün işini yarina birakma) • 9.Empty vessels make the most sound (Boşvaril cok langırdar) • 10.United we stand divided we fall (Bir elin nesi var iki elin sesi var)

 2. PROVERBS • 11 .While there is life there is hope (Can çıkmadan ümit kesilmez) • 12.Many a little makes a mickle (Damlaya damlaya göl olur) • 13.Strike while the iron is hot (Demir tavmda dövülür) • 14.A drowning man will clutch one straw (Denize düşen yılana sarılır) • 15. Set a thief to catch a thief (Dinsizin hakkından imansız gelir) • 16.A friend in need is a friend indeed (Dost kara günde belli olur) • I7.Laugh the whole world will laugh with you; cry and you will cry alone (Düşenin dostu olmaz) • I8.Care killed a cat (Duvarı nem insani gam yıkar) • 19.Marry in haste repent at leisure (Ergen gozüyle kiz alma gece gözüyle bez alma) • 20.The way to man's heart is through hiss to mach (Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermis)

 3. PROVERBS • 21.The early bird catches the worm (Erken kalktim işime şeker kattim aşıma) • 22.Roll my log and I’ll roll yours (Eşek eşegi ödünç kaşır) • 23.Blood is thicker than water (Et tırnaktan aynlmaz) • 24.What's done cannot be undone (Geçmişe mazi yenmişe kuzu derler) • 25. Out of sight, out of mind (Gözden uzak olan gönüldende uzak olur) • 26.What the eye doesn't see the hear doesn't grieve over (Göz görmeyince gonul katlanir) • 27.Better late than never (Güç olacağına geÇ olsun) • 28.Hethat would have eggs must endure (Gülü seven dikenine katlanır) • 29.Easy come easy go (Haydan gelen huya gider) • 30.Every cock crows on his own dung hill (Her horoz kendi çöplüğunde öter)

 4. PROVERBS • 31 .Let every sheep hang by its (Her koyun kendi bacagmdan asılır) • 32.Do as I say not as I do (Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma) • 33.Too many cooks spoil the broth (Horozu çok olan köyün sabahı geç olur) • 34.Two starts keep not their mountain in one sphere (İki arslan bir posta sığmaz) • 35.Bettera dinner of herbs where love is (İki gönül bir olunca samanlık seyran olur) • 36.Not where one is bred, but where heis fed (Insan doğduğu yerde degil doyduğu yerde) • 37.Don't change horses in mid stream (Irmaktan geçerken at degiştirilmez) • 38.Barking dogs seldom bite (Isıracak köpek dişini göstermez) • 39.Iron with use grows bright (işleyen demir ışıldar) • 40.Dogs don't eat dogs (it iti isirmaz)

 5. PROVERBS • 41. Sure he will appear (Iti an taşı eline al) • 42.Pleasant hours fly fast (İyi vakit çabuk geçer) • 43.Bad news travel fast (Kara haber tez duyulur) • 44. You must lose fly to catch a trout (Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez) • 45.1n the country of the blind the one eyed man is a king (Körler memleketinde şaşılar padişah olur) • 46 All his geese are swans (Kuzguna yavrusu şahin görünür) • 47Cast never a clout till my is out (Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır) • 48.A constant guest is never welcome (Misafirlik 19 gündiir) • 49.Man ptoposes, god disposes (Murat insandan takdir Allahtan) • 50.Where there is a way there is a way (Merak elinden bit şey kurtulmaz)

 6. PROVERBS • 51 .Clothes do not make the man (Kürk ile, bork ile adam olunmaz) • 52.In the country of the blind the one-eyed man is king (Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler) • 53.Never spur a willing horse (Koşan ata mahmuz vurulmaz) • 54.Better be sure than sorry (Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır) • 55.The apples on the other side of the fence are the sweetest (Komşunun tavuğu komşuya kaz karısı kız görünur) • 56. Water is a boon in the desert but the drowning man curses it (Kimi köprü bulamaz geçmeye kimi su bulamaz içmeye) • 57.Look before you leap (Kesilen baş yerine konmaz) • 58.Even a worm will turn (Kediyi sıkıştırsan üstüne atılır) • 59.Fair weather Mend (lyi gun dostu) • 60.Birds of a feather flock together (It ulur birbirini bulur)

 7. PROVERBS • 61. Who keeps company with the wolf will learn how to hawl (İtle yatan bitle kalkar) • 62.Easy come easy go (Selden gelen suya gider) • 63.Beggars can't be choosy (Dilenciye hiyar vermisler eğri diye begenmemiş) • 64.Set a thief to catch a thief (Çivi çiviyi soker) • 64. A bird in the hand is worth two in the bush (Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir) • 65.One a stitch in time saves nine (Bir muhbir nal kurtarır bir nal bir at kurtanr) • 66.One swallow doos not malep a summer (Bir çiçekle yaz olmaz) • 67.Words cut more than swards (Bıçak yarasi geçer dil yarasi geçmez)

 8. PROVERBS • 68 .Money begets money (Para parayi çeker.) • 69.Pat the piper and call theatre) (Parayi veren düdüğüçalar) • 70.Coming events cast their shadows before. (Perşembenin gelecegi çarşambadan bellidir) • 71.To sow wind and reap whirl wind. (Rüzgar eken fırtına biçer) • 72.Everything comes to him who waits (Sabreden derviş muradına ermiş) • 73.If you want a thing welldone do it yourself (Sana vereyim bir ögut kendi ununu kendin ögüt) • 74.Those who live in glass houses should not throw stones, (Sırça köskte oturanlar tas. atmamalıdırlar.) • 75.As you saw so shall you reap (Ne ekersen onu biçersin)

 9. PROVERBS • 76.First come first served (Sona kalan dona kalır) • 77.He laughs best who laughs last (Son gülen iyi guler) • 78.Speech is silver sience is golden (Söz gümüşse sükut altındır) • 79.Make hay while the sun shines (Su akarken testiyi doldur) • 80.The pitcher goes so often to the well that it s broken at last (Su testisi su yolunda kırılır.) • 81.A scalded catfears cold water, (Sütten agzi yanan yoğurdu üfleyerek yer.) • 82.Beware of silent dogman and still water. (Suyun yavaş akanından insanın yere bakanından sakın) • 83.A soft answers turneth away wrot (Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır)

 10. PROVERBS • 84.Do not carry coals to newcastle (Tereciye tere satilmaz) • 85.At length the fox is brought to the furrier (Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır) • 86.The grapes are sour. (Tilki uzanamadigi üzüme koruk der) • 87.Barking dogs seldom bite, (Havlayan köpek ısırmaz) • 88.Let the sleeping dogs lie (Uyuyan yılanın kuyruğuna basma) • 89.Time is money (Vakit nakittir) • 90.When in rome doas rome does (Vardığın yer körse bir gozünü kapa) • 91.When in Rome do as rome does (Ya bu deveyi güdersin yabu diyardan gidersin) PREPARED BY MURAT DEMİREKİN

 11. PROVERBS • 92.A liar is not believed whenhe tellsthe truth (Yalancının evi yanmiş kimse inanmamiş) • 93.A little learning is a dangerous thing (Yarım hoca dinden yarım hekim candan eder) • 94.Walls have ears (Yerin kulağı vardır) • 95.A rolling stone gatlers no moss (Yuvarlanan taş yosun tutmaz) • 96.Men make houses women make homes (Yuvayi dişi kuş yapar) • 97.When inrome do as rome does (zaman sana uymazsa sen zamana uy) • 98.The strength of a chain is in the weakest link. (Zincirin kuvveti en zayif halkasi kadardir)