Fifei 03 mechanika dynamika hmotn ho bodu a soustav y hmotn ch bod
Download
1 / 32

FIFEI-03 Mechanika – dynamika hmotného bodu a soustav y hmotných bodů. - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

FIFEI-03 Mechanika – dynamika hmotného bodu a soustav y hmotných bodů. http://stein.upce.cz/ ms fei 14 . html http:// stein .upce.cz/ fei /fIfei_03.html. Doc. Milo š Steinhart, UPCE 06 036, ext. 6029. Hlavní body. Dynamika hmotného bodu Síla, hmotnost, hybnost, Newtonovy zákony

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FIFEI-03 Mechanika – dynamika hmotného bodu a soustav y hmotných bodů.' - algernon-cousin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fifei 03 mechanika dynamika hmotn ho bodu a soustav y hmotn ch bod

FIFEI-03 Mechanika – dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů.

http://stein.upce.cz/msfei14.html

http://stein.upce.cz/fei/fIfei_03.html

Doc. Miloš Steinhart, UPCE 06 036, ext. 6029


Hlavn body
Hlavní body

 • Dynamika hmotného bodu

  • Síla, hmotnost, hybnost, Newtonovy zákony

  • Impuls síly, práce, kinetická energie, výkon síly

 • Blíže k realitě : soustava (systém) hmotných bodů a dokonale tuhé těleso

  • První impulsová věta

  • Moment hybnosti – základní zákony zachování

  • Dynamika rotačních pohybů

  • Druhá impulsová věta

  • Hmotný střed, moment setrvačnosti a Steinerova věta

  • Rozklad silového působení na translační a rotační u dokonale tuhého tělesa


Vod do dynamiky
Úvod do dynamiky

 • Mechanika by byla neúplná, kdyby se nezabývala, důvody proč se tělesa dávají do pohybu, zrychlují, zpomalují, zakřivuje se jejich dráha nebo co se děje při jejich srážce.

 • Pohybují-li se tělesa (s neměnící se hmotností) s nenulovýmzrychlením, musí na ně působitnenulová síla, obecně výslednice působících sil.

 • Ale k udrženírovnoměrnéhopřímočarého pohybu síly tedy třeba není .

 • Dojít k tomuto jednoduchému závěru bylo velice obtížné a zdlouhavé, protože síly, jako například tření, nemusí být patrné a mohou být i dalekodosahové.


Síla

 • Síla je příčinou proč jsou objekty v rovnováze, dávají se do pohybu, padají k zemi, brzdí nebo mění směr svého pohybu.

 • Jednotkou síly v soustavě SI je jeden newton:

 • Síla je vektorovou veličinou, výsledná síla je vektorovým součtem všech působících sil.

 • Síly mohou být způsobené přímým dotykem těles nebo dalekodosahové. Ty působí na dálku bez přímého kontaktu ovlivňujících se těles.


Hmotnost
Hmotnost

 • Intuitivně považujeme hmotnost za míru množstvílátky.

 • Jednotkou hmotnosti v soustavě SI je jeden kilogram.

 • Ukazuje se, že setrvačná hmotnost je velmi přesně rovna hmotnosti gravitační.

 • Dynamika ukazuje že přesněji je to mírasetrvačnosti tělesa.

 • Čím je těleso těžší, tím obtížněji lze změnit jeho pohybový stav.


Hybnost
Hybnost

 • Pohybovýstav hmotného bodu lze popsat vektorem hybnosti definovaným jako:

 • Význam hybnosti spočívá v tom, že se zachovává, když je výslednicesil působících na hmotný bod nulová. Pokud nulová není, mění se. Záleží na všech interakcích s jinými hmotnými body i se silovými poli.


Newtonovy z kony
Newtonovy zákony

 • Isaac Newton (1642-1727) geniálně shrnul poznatky klasické dynamiky do tří zákonů:

  • Zákonu setrvačnosti

  • Zákonu síly

  • Zákonu akceareakce

 • Upřesnění těchto zákonů bylo nutné až za hranicemi klasické mechaniky, při vysokýchrychlostech a v mikrosvětě .


Z kon setrva nosti
Zákon setrvačnosti

 • Nepůsobí-li na hmotný bod síla, pohybuje se rovnoměrně přímočaře nebo je v klidu.

 • Přesněji: Je-li síla působící na hmotný bod nulová, je jeho hybnost konstantní.

  • Silou se zde a dále obecně rozumí výslednicevšech působících sil. Samozřejmě i reakčních!

  • V této formulaci jsou zahrnuty i speciální pohyby, kde se měníhmotnost, jako raketový.


Z kon s ly i
Zákon síly I

 • Síla působící na hmotný bod je rovnačasovézměně jeho hybnosti.

 • Za předpokladu, že hmotnost zůstává konstantní, platí formulace jednodušší :

 • Jednotkou síly je 1newton : N = kg m s-2


Z kon s ly ii
Zákon síly II

 • Předchozí vztahy jsou vektorové. Platí tedy i v příslušných složkách. Například:

  • Nenulová druhá složka síly je rovna změně druhé složky hybnosti v čase.

  • Je-li třetí složka síly nulová, je třetí složka hybnosti konstantní, atd.


Z kon akce a reakce
Zákon akce a reakce

 • Působí-li těleso 1 na těleso 2 silou ,

  působí i těleso 2na těleso 1 silou .

  • Obě síly jsou stejněvelké, ale opačněorientované: .

  • Každá působí na jiné těleso a proto se tyto síly spolu nedajíobecněsložit.

  • Složit se dají jen když je mezi tělesy tzv. vazba, Tedy jsou spojena. Potom je účineksilnulový.


Asov inek s ly impuls
Časový účinek síly - impuls

 • Působí-li konstantnísíla po jistou dobu, dostáváme integrací 2. Newtonova zákona :

  Změnahybnosti se rovnáimpulsu síly.

  • Je tedy důležité, jakdlouho síla působí.

  • Vztah opět platí samozřejmě i ve složkách.


Dr hov inek s ly pr ce i
Dráhový účinek síly– práce I

 • Pro jednoduchost předpokládejme konstantnísílu a hmotnost a pohyb jednímsměrem(po jedné přímce = ose x).

 • V důsledku působení síly se stav hmotného bodu změní (t1, x1, v1) -> (t2, x2, v2).

 • Z 2.NZ víme, že se jedná o rovnoměrně zrychlený pohyb a můžeme použít vztahu pro souřadnici v čase t, známého z kinematiky:


Dr hov inek s ly pr ce ii
Dráhový účinek síly - práce II

 • Pro konkrétní čas t2 tedy platí:

 • Vyjádříme a a čas (pomocí rychlosti) :

  • a = F/m

  • (t2 – t1) = (v2 – v1)/a = (v2 – v1)m/F

 • Poúpravě :


Dr hov inek s ly pr ce iii
Dráhový účinek síly– práce III

 • Tedy :A = F x = v22 m/2– v21 m/2 = Ek

 •  Aje práce, kterou vykoná síla F na drázex

 • mv2/2 = Ek je kinetická(pohybová) energie

 • Obě veličiny mají rozměr energie a v SI jednotku1joule : J = Nm= kg m2 s-2

 • Obecně se musí uvažovat průmětsílydosměrupohybu. Práce je tedy skalární součin :


Dr hov inek s ly i
*Dráhový účinek síly I

 • Uvažujme opět jednorozměrný případ působení konstantní síly na kompaktní hmotný bod. V obecnějším případě bychom ztotožnili osu x se směrem posunu a uvažovali pouze složku síly do tohoto směru.

 • Použili jsme:

 • Lze ukázat:


V kon p sob c s ly
Výkon působící síly

 • Často je důležité, za jakou dobu došlo k vykonání určité práce. To charakterizujeme výkonem, který chápeme jako rychlostkonánípráce a definujeme analogicky jako ‘klasickou’ rychlost :

  • Průměrný výkon :<P> = A/t

  • Okamžitý výkon : P = dA/dt

  • Jednotkou výkonu v SI je 1wattW = Js-1


Soustava hmotn ch bod i
Soustava hmotných bodů I

 • Dosud jsme se zabývali mechanikou hmotnéhobodu. Tato abstrakce se hodila pro pohodlnou definici základních veličin mechaniky, ale při splnění příslušných předpokladů ji lze použít i k řešení skutečných problémů.

 • Obecný sytém lze chápat jako soustavuhmotných bodů, které spolu jistým způsobem interagují.


Hmotn st ed i
Hmotný střed I

 • Celou soustavu lze reprezentovat těžištěm, přesněji hmotnýmstředem , ve kterém je soustředěna celá hmotnost soustavy

 • Definice těžiště platí i ve složkách, čehož se využívá, má-li problém méně dimenzí než 3:

  , ,


Hmotn st ed i i
*Hmotný střed II

 • Získáme ho integrací rovnice pro celkovou hybnost :


Hmotn st ed ii
Hmotný střed II

 • Hmotný střed:

  • Nezávisí na volbě souřadné soustavy. Ale její vhodná volba může značně usnadnit výpočet.

  • Je v průsečíku prvků symetrie. S ohledem na to volíme souřadnou soustavu.

  • U těles s rotační symetrií lze využít Pappovateorému : dráha těžiště x plocha = objem.

  • U těles, skládajících se ze součástek lze jako uvažovat těžiště těchto součástek a mi jejich hmotnosti.


Hmotn st ed iii
Hmotný střed III

 • Uvažujme nový počátek v těžišti

 • Potom :

 • Této rovnosti lze využít k důkazu důležitých vlastností těžiště : rotace systému kolem libovolné osy, procházející těžištěm a pohyb posuvný neboli translační tohoto těžiště v prostoru jsou pohyby na sobě nezávislé.


Prvn v ta impulsov i
První věta impulsová I

 • Na i-tý hmotný bod působí výslednice sil, kterou můžeme rozdělit na výslednici vnitřních sil, pocházejících z interakce s hmotnými body, které jsou součástí systému a výslednici sil vnějších. Podle 2. Nz.:


Prvn v ta impulsov ii
První věta impulsová II

 • Celkováhybnost systému je vektorovýsoučet všech hybností:

 • Potom platí:

  !


Prvn v ta impulsov iii
První věta impulsová III

 • Časová změnacelkovéhybnosti je rovna výslednici vnějších sil.

 • Jinými slovy celkovou hybnost mohou ovlivnitpouzevnější síly.

 • Je to významný důsledek platnosti zákona akce a reakce. Součet všech vnitřních sil přes celý systém je totiž roven nule :


Moment hybnosti z kladn z kony zachov n
Moment hybnosti – základní zákony zachování

 • Z dynamiky hmotného bodu je zřejmé, že je-li výslednice působících sil nulová, zachovává hmotný bod svoji hybnost a kinetickou energii.

 • Přímočarý pohyb je možné chápat jako okamžitou rotaci kolem počátku a definovat rotační pohybový stav hmotného bodu – moment hybnosti:

 • Tato veličina se zachovává. K zachování dochází i při působení nenulové síly, pokud je kolineární s průvodičem, například centrálnísíla při pohybu planet.


Skal rn sou in
Skalární součin

DefiniceI (ve složkách)

 • Definice II

Skalární součin je součin velikosti jednoho vektoru krát průmět velikosti vektoru druhého do jeho směru.

^


P klad na v po et t i t i
Příklad na výpočet těžiště I

 • Mějme čtyři koule o hmotnosti 1, 2, 3 a 4 kg, ležící na jedné přímce vždy 1 m od sebe. Kde je těžiště tohoto systému?

 • Leží-li koule na přímce je tato přímka osou symetrie, problém je jednorozměrný a je vhodné právě tuto přímku ztotožnit s jednou z os, například osou x. Poloha těžiště na volbě počátku samozřejmě nezávisí, ale je výhodné zvolit počátek ve středu jedné z koulí, např. první. Potom:

  Těžiště tedy leží ve středu třetí koule a můžete si vyzkoušet, že tam bude ležet i při jiné volbě počátku.


P klad na v po et t i t ii
Příklad na výpočet těžiště II

 • Mějme opět čtyři koule o hmotnosti 1, 2, 3 a 4 kg, ležící v rozích čtverce o straně 1 m. Kde je těžiště tohoto systému?

 • Problém má nyní rovinu symetrie a je tedy dvourozměrný. Osy zavedeme, aby na nich ležely dvě kolmé strany čtverce, čili jedna koule leží v počátku. Ať tedy koulemajínapř. souřadnice: 1:[0,0], 2:[1,0], 3:[0,1] a 4:[1,1]. Potom:

  Těžiště má souřadnice [0.6, 0.7]. Koule s příslušnou souřadnici nulovou jsme již ve výpočtu vůbec neuvažovali.


P klad na v po et t i t iii
Příklad na výpočet těžiště III

 • Mějme nyní koule o hmotnosti 1, 2, 3 a 4 kg v některých rozích krychle o straně 1 m. Kde je těžiště tohoto systému?

 • Nyní problém nemá symetrii a je třírozměrný. Stále je ale výhodné zavést speciálně souřadnou soustavu, takže např. souřadnice koulí jsou: 1:[0,0,0], 2:[1,0,0], 3:[0,1,0] a 4:[0,0,1]. Potom:

  Těžiště má souřadnice [0.2, 0.3, 0.4]. Koule s příslušnou souřadnici nulovou jsme již ve výpočtu vůbec neuvažovali

  A neopakujeme již ani definice složek těžiště.

^


P klad na v po et t i t iv
Příklad na výpočet těžiště IV

 • Kde leží těžiště půlkruhu, který vznikl rozpůlením kruhové desky o poloměru a?

 • Problém má jednak rovinu symetrie a je tedy dvourozměrný a dále dvojčetnou osu, procházející středem původní kruhové desky kolmo na řez. Tu ztotožníme s osou x a na ní hledáme těžiště. Osa y bude přímka řezu a počátek tedy původní střed.

 • Otočíme-li půlkruh kolem osy y o jednu otáčku, dostaneme kouli. Bude-li souřadnice těžiště xT, bude podle Pappova teorému platit:


P klad na v po et t i t v
Příklad na výpočet těžiště V

 • Poněkud složitější cestou řešení předchozího problému je integrace v polárních souřadnicích :

 • Integrací lze ale řešit problémy s podstatně slabšími požadavky na symetrii, než vyžaduje Pappův teorém.

^


ad