josef ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Josef II. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Josef II.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Josef II. - PowerPoint PPT Presentation

136 Views
Download Presentation

Josef II.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Josef II. Císař Svaté říše římské, král český, uherský a chorvatský, arcivévoda rakouský

  2. Josef II. • 13.3.1741 - 20.2.1790 (obojí Vídeň) • 1765 - 1790 - císař Svaté říše římské po otci Františkovi I. Štěpánovi Lotrinském • 1780 - 1790 - nekorunovaný král český, král uherský a arcivévoda rakouský po matce Marii Terezii • jeden z nejdůležitějších panovníků evropského osvícenství, vydal mnoho reforem (přes 6000 výnosů, tedy zhruba 2 denně) • byl u nás poměrně oblíbený (častější výskyt jména Josef než kdy jindy) • byl prvním panovníkem Habsbursko-Lotrinské dynastie

  3. RODINA • syn českouherskorakouské panovnice Marie Terezie a římskoněmeckého císaře Františka I. Štěpána Lotrinského • měl celkem 15 sourozenců (např. Leopold II. - jeho následovník nebo Marie Antoinetta - francouzská královna, manželka Ludvíka XVI.) • byl dvakrát ženatý - poprvé s Isabellou Parmskou (1760 - 1762, Josef jí miloval, ale ona jeho moc ne, dala mu 2 dcery Marii Terezii a Marii Kristýnu), podruhé s Marií Josefou Bavorskou (1764 - 1767, po smrti své první už nebyl šťastný)

  4. Vláda • už od roku 1764 vládl po boku matky Marie Terezie, o rok později, po smrti otce, se stal římskoněmeckým císařem (od té doby se s matkou dostával do konfliktů, kvůli způsobu vlády) • po smrti Marie Terezie 29.11.1780 vládl už Německu, Rakousku, Česku a Uhersku • právě od té doby začal vydávat své nejslavnější reformy (hlavně zrušení cenzury, toleranční patent a zrušení nevolnictví - všechny tři 1781), většinou nějak namířené proti církvi (např. zrušení všech klášterů, které se nezabývaly vzděláním, zdravotnictvím nebo vědou - skoro polovina) • některé šílenější reformy byly zrušeny už během jeho života (např. zákaz pohřbívání v rakvích, aby se ušetřilo dřevo a stromy, mělo být nahrazeno pohřbíváním v plátěných pytlích do hrobů vysypaných vápnem)

  5. Toleranční patent • oficiálně vydán 13.10.1781 • toleranční patent rušil církevní monopol katolické církve v rakouských korunních zemích a dovoloval vedle katolického vyznání také luteránské, kalvínské a ortodoxní křesťanství (nejednalo se o zrovnoprávnění, ale o „toleranci“, jakési trpění, přesto se jednalo o zásadní čin v otázce svobody vyznání) • od roku 1782 začal být tolerován i judaismus (byla ovšem zároveň zrušena rabínská soudní pravomoc, hebrejština a jidiš už pro židy neplatily jako úřední řeč, každý Žid musel převzít německé jméno) • od roku 1783 - tzv. šestinedělní cvičení

  6. Patent o zrušení nevolnictví • vydán 1. 11. 1781 • nevolnictví nahrazeno mírnějším poddanstvím a nadále byla zachována robota (až do roku 1848), čímž byli poddaní vyvázáni z přímé závislosti na své vrchnosti, ať šlechtické či církevní (tato změna mj. znamenala, že poddaní nepotřebovali souhlas vrchnosti, když se chtěli odstěhovat z panství, když chtěli uzavřít sňatek s osobou žijící mimo panství, když chtěli dát své děti vyučit řemeslu či studovat, což dříve bez souhlasu vrchnosti učinit nesměli, z poddanství rovněž bylo možné se vykoupit) • důsledky -> nárůst vzdělanosti (víc lidí mohlo studovat) a podnikatelské činnosti (rolníci mohli odejít do měst, kde byli zaměstnáni v továrnách -> podpora průmyslové revoluce v Čechách)

  7. Josef ii. A čeština • Josef II. se snažil centralizovat svojí „megaříši“ - snažil se taképrosadit jako jediný oficiální jazyk němčinu, tím ale naopak posílil boj za obranu národních jazyků - NÁRODNÍ OBROZENÍ (ať už u nás čeština, nebo slovenština nebo maďarština) • i tak byl jedním z mála vládnoucích Habsburků, kteří ovládali češtinu

  8. Před smrtí a smrt • těsně před koncem své vlády zhoršila politickou situaci v jeho zemích válka s Tureckem, kterou (hlavně s pomocí generála Laudona) sice vyhrál, ale už mu nezbývalo moc času • 20.10.1790 zemřel zřejmě i na přepracování • jeho následovníkem byl mladší bratr Leopold II.

  9. DÍKY ZA POZORNOST 