Jakie warunki musz ą spełniać podmioty gospodarcze starające się o poręczenie? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jakie warunki musz ą spełniać podmioty gospodarcze starające się o poręczenie? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jakie warunki musz ą spełniać podmioty gospodarcze starające się o poręczenie?

play fullscreen
1 / 16
Jakie warunki musz ą spełniać podmioty gospodarcze starające się o poręczenie?
133 Views
Download Presentation
aleron
Download Presentation

Jakie warunki musz ą spełniać podmioty gospodarcze starające się o poręczenie?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 2. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w styczniu 2003 roku i tym samym nabyłosobowość prawną. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 3. Działalność SFPK Sp. z o.o. polega na:poręczaniu spłaty kredytów/pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie: powiatu gostyńskiego, powiatu krotoszyńskiego, rawickiego, leszczyńskiego, miasta Leszna, powiatu kościańskiego, śremskiego, jarocińskiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, średzkiego, wrzesińskiego, słupeckiego, pleszewskiego, ostrowskiego, milickiego, górowskiego, wschowskiego.. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 4. Instytucje finansujące, z którymi współpracuje SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław filia Kalisz,- BGŻ S.A. Oddział Gostyń,- PKO BP S.A. Oddział: Gostyń, Rawicz, Krotoszyn, Leszno, Kościan, Śrem, Jarocin, Żerkowo, Koźmin Wlkp. Kobylin, Zduny, Zielona Góra, Śmigiel, Czempiń, Książ Wlkp. Wschowa, Kórnik,- BZ WBK S.A. Oddział: Gostyń, Jarocin, Kalisz, Kępno, Kleczew, Konin, Koło, Kościan, Koźmin Wlkp., Krobia, Krotoszyn, Leszno, Milicz, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Pleszew, Rawicz, Turek, Słupca, Wieruszów, - Bank DnB NORD Polska S.A. Oddział Rawicz, filie Krobia, Miejska Górka, Gostyń, - Kredyt Bank S.A. Oddział Leszno, filie Gostyń, Krotoszyn, Kościan, Borek Wlkp., Oddział Rawicz - BPH S.A. Oddział: Leszno, Kalisz- PEKAO S.A. Kościan, Śrem, Ostrzeszów,- Bank Spółdzielczy w Krotoszynie,- Bank Spółdzielczy w Poniecu Oddział w Bojanowie, Czempiniu, Osiecznej,- Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu,- Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział: Rawicz, Miejska Górka, - Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu, - Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 5. Jakie warunki muszą spełniać podmioty gospodarczestarające się o poręczenie? • W świetle obowiązujących przepisów muszą być mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą. • Prowadzić działalność zarejestrowaną we właściwym organie rejestrowym lub ewidencyjnym. • Posiadać zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu zaciągniętego w Instytucji Finansującej w terminach określonych w umowie kredytowej zawartej z tą instytucją. • Nie należą do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwowej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 6. Co może być objęte poręczeniem?Poręczeniem mogą być objęte kredytu oferowane przez Instytucję Finansującą, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć podejmowanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez MSP. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 7. JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA PORĘCZENIA?Maksymalna kwota zaangażowania na rzecz jednego przedsiębiorcy i jednostek z nim powiązanych stanowi: 285 000 zł., przy czym nie może przekroczyć 70% wartości poręczonego kredytu. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu spoczywa na podmiocie gospodarczym. Od udzielonego poręczenia Fundusz pobiera od klienta jednorazową prowizję w wysokości od 0,5% do 3% wartości poręczenia, jednak nie mniej niż 180 zł. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 8. Od początku istnienia Fundusz udzielił 540 poręczeń na rzecz przedsiębiorców na łączną kwotę 27 762 341 zł. Z czego w 2006 zostało udzielone 166 poręczeń na kwotę 7 366 606,00 zł.Do dnia 07.12.2007 roku udzielono 305 poręczeń na kwotę 19 148 820 zł. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 9. Ilość i wartość udzielonych poręczeń w poszczególnych latach Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 10. Struktura poręczeń udzielonych na terenie powiatu gostyńskiego Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 11. Struktura poręczeń udzielonych na terenie powiatu gostyńskiego – cd. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 12. Jak rozpatrujemy wnioski?-Fundusz wydaje opinię o udzieleniu bądź nie udzieleniu poręczenia w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.-Fundusz ustanawia prawne zabezpieczenia udzielanego poręczenia, każdorazowow postaci weksla In blanco wraz deklaracja wekslową kredytobiorcy. -Fundusz może ustanowić inne zabezpieczenia udzielonego poręczenia.Wnioski i dołączone dokumenty poddawane są analizie technicznej dokonywanej przez Zarząd, który referuje jej rezultaty podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. Komisja dokonuje oceny wniosku stosując kryteria zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. Po wydaniu opinii przez Komisję, Zarząd podejmuję decyzję o udzieleniu, bądź nie udzieleniu poręczenia. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 13. Gdzie kierować wnioski o poręczenie?WNIOSKI O UDZIELENIE PORĘCZENIA POWINNY BYĆ KIEROWANE BEZPOŚREDNIO DO SIEDZIBY FUNDUSZU GOSTYŃ Rynek 6 (budynek BISE S.A., piętro I) tel. (0-65) 572-36-33bądź:KROTOSZYN (Urząd Miejski) ul. Kołłątaja 7, pok. 46, tel. (0-62) 722-74-81LESZNO (Urząd Miasta Leszna) ul. Karasia 15, pok. 1c, tel. (065) 529-81-23RAWICZ (Urząd Miejski Gminy Rawicz) ul. J. Piłsudskiego 21, pok.104, tel. (0-65) 546-54-07DOLSK (Urząd Miasta i Gminy) Pl. Wyzwolenia 4, pok.5, tel. (0-61) 282-50-01KOŚCIAN (OWP) ul. Rzemieślnicza 2,tel.(0-65) 512-77-83 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 14. P O D S U M O W A N I E:1.Przedsiębiorca stara się o kredyt w banku.2. Bank określa zdolność kredytową klienta.3. Po wydaniu pozytywnej opinii przez bank, przedsiębiorca słada wniosek o poręczenie.4. Komisja Kwalifikacyjna Funduszu w terminie do 7 dni roboczych rozpatruje wniosek.5. Zarząd podejmuje uchwałę o udzieleniu bądź nie udzieleniu poręczenia.6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisuje się z klientem umowę poręczenia i weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.7. Fundusz poręcza do70% kredytu udzielonego przez bank. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 15. Wszelkie uwagi i zapytaniaprosimy kierować do:Odnośnie współpracy:Aneta KarkoszOdnośnie udzielania poręczeń: Beata FortuniakOdnośnie sprawozdań, zestawień: Dominika Horniktel. 065 572-36-33, 0602-26-15-34e-mail:fundusz@gostyn.plwww.fundusz.gostyn.pl Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 16. DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘI ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego