VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1 - PowerPoint PPT Presentation

vgm les 8 specifieke risicovelden 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1

play fullscreen
1 / 6
VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1
138 Views
Download Presentation
alec-delaney
Download Presentation

VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1 • Elektriciteit • Normen • NEN 1010, NEN 1041, NEN 3140, Ex,etc. • Oorzaken van ongevallen • Ondeugdelijke of defecte apparaten • Slechte of ontbrekende aardverbinding • Verkeerde zekering • Werken aan onder spanning • Gevaar • Stroomdoorgang door het lichaam • Verwonding door vuurverschijnselen • Schrikken door schok • Brand en explosiegevaar • Statische elektrische oplading • Regels voor werken met elektriciteit • Goedgekeurd gereedschap, materiaal • Spanningsloos (controle), Vergunning • Beveiligingen • Gebruik van een veilige spanning

  2. VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1 • Gevarenzone indeling • Zone 0. 1, 2, NGG, AG • Indeling gevarenbronnen (continue, primair, secundair) • Maatregelen om ontsteking te voorkomen • Beschermingsgraad tegen aanraking • Gebruiksomstandigheden afstemmen met IP-graad • Persoonlijke bescherming • Rubber handschoenen (isolatie) • Speciale veiligheidsschoenen • Veiligheidsbril (vonken, spatten)

  3. VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1 • Chemicaliën • Voorkomen • Als gas, damp, vloeistof, vaste stof, nevel, fijn stof • Lucht • Lucht bevat 21% zuurstof • Te laag zuurstofpercentage: levensgevaar • Te hoog zuurstofpercentage: brandgevaar • Vrijkomen • Lekkage, monsterneming, schoonmaak • Onderhoud, inspectie • Brand, explosie, chemische reactie • Verspreiding • De hoeveelheid die vrijkomt • Druk, temperatuur • Grootte van opening, oppervlakte • Verspreiding in de lucht • Luchtbeweging • Relatieve dichtheid t.o.v. lucht • Vermenging met lucht

  4. VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1 • Brand en explosiegevaar • Brandbare stof • Poetslappen, hout, staalwol, olie, benzine • Zuurstof • Boven 12 -14 % • Zuivere zuurstof extra voorzichtigheid • Ontbrandingstemperatuur • Ontstekingsbronnen met voldoende energie • Zelfontbrandingtemperatuur • Mengverhouding • Explosiegebied • Katalysator • Positieve invloed (versnellen, zelfontbranding) • Negatieve invloed (doven, poeder, halon)

  5. VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1 • Explosiegevaar • Fysische explosie • Bezwijken door inwendige druk of verzwakking • Chemische explosie • Heterogene explosie (deflagratie, detonatie) • Homogene explosie (spontaan, dieselmotor) • Run-away reactie (interne warmteontwikkeling) • Stof explosie • Poeders van brandbare stoffen • Secundaire explosies • Explosiegrenzen • Onderste explosiegrens (LEL) • Explosiegevaar werkomgeving ( < 10% LEL) • Pyrofore stoffen • Ontbranding bij contact met lucht of bij wrijving • Witte fosfor, zwavel

  6. VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1 • Brandgevaar • Voor mensen • Inademing giftige rookgassen • Inademing hete lucht • Vermindering zuurstofpercentage • Stralingswarmte van vlamfront • Boil-out (tank) of Bleve (LPG) • Verloop van brand • Ontstaan van brand (melding, evacuatie, bluspoging) • Vlamuitbreiding (na 2 - 5 minuten) • Vol ontwikkelde brand ( 800 - 900 0C) • Uitdoven van de brand (blussen, uitbranden) • Brandvoorschriften • Bouwvoorschriften (materiaal klasse, brandweerstand) • Compartimentering • Vergunningen • Verzekering, inspecties