Ny arbeids og velferdsforvaltning
Download
1 / 33

Ny arbeids- og velferdsforvaltning - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Tor Saglie, direktør NAV interim Attføringsmessa 18.1.06. Disposisjon. NAV-reformens formål Hvor er vi i prosessen? Målbilde nye NAV-kontorer Forvaltningsutfordringen Innholdsutfordringen. Utfordringene er store.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ny arbeids- og velferdsforvaltning' - aldona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ny arbeids og velferdsforvaltning

Ny arbeids- og velferdsforvaltning

Tor Saglie, direktør NAV interim

Attføringsmessa 18.1.06


Disposisjon
Disposisjon

 • NAV-reformens formål

 • Hvor er vi i prosessen?

 • Målbilde nye NAV-kontorer

 • Forvaltningsutfordringen

 • Innholdsutfordringen


Utfordringene er store
Utfordringene er store

 • Om lag ¼ av befolkningen i yrkesaktiv alder er midlertidig eller varig ute av arbeid

 • Arbeidsledigheten er tre ganger så høy blant innvandrere som i befolkningen som helhet

 • Om lag 100 000 personer i Norge lever i varig fattigdom


Antall personer i utenfor og i utkanten av arbeidsstyrken 4 6 millioner innbyggere
Antall personer i-, utenfor og i utkanten av arbeidsstyrken 4.6 millioner innbyggere

l

Arbeidsstyrken

Ca 2,4 millioner

Barn, ungdom,

Studenter

Ca 1, 5 millioner

Alders-

pensjonister

Ca 600 000

Utenfor arbeidsstyrken*

Ca 850 000**

* Herav ca 100 000 ledige i arb.styrken

** Herav ca 700 000 med stønad til livsoppholdHovedm l for reformen
Hovedmål for reformen

 • Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad

 • Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov

 • En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

 • Færre kasteballer

 • Redusere innelåsning på stønadsordninger


Noen rammebetingelser
Noen rammebetingelser

 • Aetat og trygdeetaten legges ned og det opprettes en ny statsetat med alle tjenester fra disse etatene.

 • Ingen endring i ansvarsforhold mellom stat og kommune

 • Kommunal sosialtjeneste samordnes med den nye statlige etaten i et avtalt partnerskap mellom den enkelte kommune og staten. De lokale avtalene vil bygge på lovens formuleringer.

 • Én dør til NAV-kontoret i alle kommuner.


Disposisjon1
Disposisjon

 • NAV-reformens formål

 • Hvor er vi i prosessen?

 • Målbilde nye NAV-kontorer

 • Forvaltningsutfordringen

 • Innholdsutfordringen


Ny arbeids og velferdsforvaltning

NAV sentrale

milepæler

Ny etat

stat/stat

NAV-kontor

stat/kommune


Partnerskap med kommunene
Partnerskap med kommunene

Administrasjonen

I KS


Disposisjon2
Disposisjon

 • NAV-reformens formål

 • Hvor er vi i prosessen?

 • Målbilde nye NAV-kontorer

 • Forvaltningsutfordringen

 • Innholdsutfordringe


Ambisjonsniv nav kontor avtale ks asd
Ambisjonsnivå NAV-kontor avtale KS/ASD

 • En gjenkjennelig inngangsport til samlede tjenester

 • Oppleves av brukerne som samlet enhet

 • Rask og helhetlig behovsavklaring

 • Samordnet tjenestetilbud

 • Individuell og tett oppfølging – evt. individuell plan


Hva mener vi med m lbilde
Hva mener vi med målbilde?

 • Et bilde av hva de nye NAV-kontorene

  • skal oppnå,

  • hva de bør inneholde

  • hvordan de skal oppleves av brukerne.

 • Målbilde er et utgangspunkt for den videre planlegging av NAV-kontorene.


Overordnet m lbilde
Overordnet målbilde

Utfordringer

vi har

Vi må få til

Det nye

 • For mange på stønad

 • Tre kontor

 • ”Kasteballer og innelåsning”

 • Blanding av arbeidsrettede prosesser og rene produksjonsoppgaver

 • Lite effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers

 • Flere datasystemer

 • For lav brukertilfredshet

 • For lite brukermedvirkning

 • Flere i arbeid og aktivitet

 • Ett kontor

 • Flere beslutninger tas nærmere brukeren

 • Tydelig arbeidslinje i front

 • Målretta løp fra passivitet til aktivitet

 • Tid til mer og bedre oppfølging

 • Individuell tilpasset oppfølging

 • Samordnede og samtidige tjenester

 • Velferdskontrakt – det skal lønne seg å være aktiv

 • Klart skille mellom ”produksjon” og arbeidsrettede prosesser

 • Økt bruk av selvbetjeningsløsninger

 • Enkle henvendelser håndteres enkelt

 • Høy brukertilfredshet

 • Reell brukermedvirkning

 • Samordning av tjenestetilbud

 • Felles ledelse

 • Endring i arbeidsoppgaver og roller

 • Felles arbeidsmetoder som understøttes av IKT

 • Felles kompetanse og kulturutvikling

 • Ny kanalstrategi

 • Tilpasning av lokaler


Hovedoppgaver for nav kontor

Overordnet målbilde

Hovedoppgaver for NAV kontor

Tilrettelegging og oppfølging i forhold til

arbeid/jobbsøking, arbeidsmarkedstiltak,

graderte sykepenger, bedr.int. attføring mm

Behov

for bistand

til arbeid

NAV

Økonomisk og sosial trygghet

Avklaring av arbeids- og funksjonsevne

Fokus på de med størst behov

Arbeid

Deltakelse

Behov for

ikke

arbeids-

relaterte

tjenester

Råd og veiledning, individuell oppfølging,

tilpasning og tilrettelegging mm

Avklare økonomisk grunnlag - Løpende inntektssikring og utgiftsdekning

Tydelig

Tilstede

Løsningsdyktig

Brukermedvirkning

Myndiggjøring

Ansvarliggjøring

Relevant kompetanse

Støtte

Inspirere

Vi gir mennesker muligheter


Individuell oppf lging

Overordnet målbilde

Individuell oppfølging

Rehabilitering - behandling

Avklaring, individuell veiledning, målrettet prosess

Planlagt sammen med bruker og ev. arbeidsgiver

Fokus på de med størst behov

Kompetanse tilpasset brukers behov

Støtte, motivasjon, inspirasjon

Spesial-

kompetanse

ved behov

Klare seg selv

Arbeid

Deltakelse

Arbeidsretta egenaktivitet

Individuell plan

Oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging av arbeidsplass

Handlingsplan

Kompetansehevende tiltak

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsforberedende aktiviteter

Miljørettet oppfølging


Ny arbeids og velferdsforvaltning

Overordnet målbilde

Funksjoner i NAV førstelinje

Ekspedisjon - kanalisering

Veiledning egenaktivitet

Drop inn aktiviteter

Infomøter

Formidling av arbeid

Behovsavklaring og veiledning

Korttidsoppfølging

Produksjonsoppgaver

Spesialfunksjoner

Beredskap for akutte henvendelser

Kartlegging

Koordinering

Kontaktperson

Veiledning

Individuell oppfølging


Sentrale akt rer for god m loppn else

Overordnet målbilde

Sentrale aktører for god måloppnåelse

Bidrar til verdiskapning hos arbeidsgiver

 • Arbeidsgivere

 • Redusere fravær – flere i arbeid lengre

 • God tilgang på arbeidskraft

Politikkutvikling

Lover/Regler

Kunnskapsbasert utvikling

Forskning

Kunnskap om arb.marked

og HMS-arbeidet

Statlige

spesialist

tjenester

Understøtte og følge opp

Formidle arbeidskraft

NAV

Partnerskap

Arbeid i fokus

Rus, psykiatri, Finn,

barnevern, bolig, øk. rådgivning,

tiltak, rehabilitering

Tiltaksarrangører

Leverandører av helse- og

rehabiliteringstjenester


Disposisjon3
Disposisjon

 • NAV-reformens formål

 • Hvor er vi i prosessen?

 • Målbilde nye NAV-kontorer

 • Forvaltningsutfordringen

 • Innholdsutfordringen


Nav reformen er omfattende og krevende
NAV-reformen er omfattende og krevende

 • Kvantitativt:

  • 12 000 statlige, 4 000 kommunale årsverk

  • Forvalter 1/3 av statsbudsjettets utgiftsside

  • Halvparten av befolkningen aktive brukere I løpet av året

 • Kvalitativt:

  • Forvaltningsmessig innovasjon stat/kommune: Lokalt partnerskap

 • NAV-reformen og pensjonsreformen er gjensidig avhengige av hverandre (IKT, arbeidsprosesser, organisering

 • Innholdsreform: St.m. om arbeid, velferd, inkludering

 • Kompetansereform: Ny faglig plattform må etableres


Navs virkemidler er differensierte
NAVs virkemidler er differensierte

 • Standardiserte utbetalinger (barnetrygd, refusjon av helseutgifter)

 • Oppfølging, motivering og tilrettelegging for arbeidsdeltakelse for personer med sammensatte problemer

 • Formidling av kompetent arbeidskraft til arbeidsgivere

 • Skjønnsmessig utbetaling av sosial stønad

 • Tilpasning av avanserte hjelpemidler

 • Inkluderende arbeidsliv


Virksomhetside for nav
Virksomhetside for NAV

 • NAV bidrar til bred deltakelse i arbeid og samfunn og til økonomisk trygghet for den enkelte.

 • Dette forutsetter nært samspill med brukeren og arbeidslivet og ekstra fokus på mennesker med spesielle behov ift til arbeidsmarkedet og andre i en utfordrende livssituasjon


Erfaringer fra samordningsfors kene noen suksesskriterier
Erfaringer fra samordningsforsøkene: Noen suksesskriterier

 • Klare visjoner og mål

 • Fysisk utforming

 • Tjenestetilbud tilpasset både en- og fleretatsbrukere

 • Gode logistikk- og arbeidsflytrutiner

 • Tverrfaglige team: Samhandling og arbeidsdeling


Erfaringer fra samordningsfors kene fallgruver
Erfaringer fra samordningsforsøkene: Fallgruver

 • Delt lederskap

 • Ulike datasystemer og utbetalingsdatoer

 • HMS-rutiner

 • Ressursfullmakter samlet på flere hender

 • Samlokalisering betyr ikke nødvendigvis samhandling

 • Mangelfull forankring av visjoner og mål

 • Ulike telefon- og åpningstider


L fte til kommunale partnere
Løfte til kommunale partnere

 • Vi skal samarbeide for å oppnå resultater vi ikke kunne klart hver for oss

 • - og dermed gi bedre tjenester til felles brukere.


Synergimuligheter
Synergimuligheter

 • Bedre tjenester for innbyggerne knyttet til arbeid, inntektssikring og aktivitet

 • Styrkede muligheter for kvalitativt gode lokalsamfunn/kommuner

 • Bedre koblinger mellom forebygging og ”reparasjon”

 • Krever et reelt fungerende lokalt partnerskap


Ny arbeids og velferdsforvaltning

Lokalt partnerskap

Fylkesmann Fylkeskommune

Partnerskaps-

møte/styre

Fullmakter

budsjettstyring

Fullmakter

budsjettstyring

NAV

fylkesdir

Rådmann

Arbeidslivet

Hj. middel

sentral

NAV – kontor-leder

Andre

Kommunale

virkemidler/

enheter

NAV-kontor

Arb. livssenter

Arb. rådg. ktr

Koordinator


Disposisjon4
Disposisjon

 • NAV-reformens formål

 • Hvor er vi i prosessen?

 • Målbilde nye NAV-kontorer

 • Forvaltningsutfordringen

 • Innholdsutfordringen


Virkemiddelinnretning
Virkemiddelinnretning

 • Vi skal bidra til arbeid og aktivitet for brukeren.

  Fokus på mestring og muligheter – ikke sykdom.

 • Viktig med gjensidig forpliktelser; bruker og etat.

 • Regelverket har i dag ikke et gjennomgående aktivitetskrav:

  • på sykepenger er krav om aktivitet etter 8 uker

  • på rehabiliteringspenger er det medvirkningsplikt men ikke direkte aktivitetskrav i forhold til arbeidsutprøving

  • på tidsbegrenset utførepensjon er det medvirkningsplikt i forhold til oppfølgingsplan

  • på varig uførepensjon er det ingen aktivitetskrav


Virkemiddelinnretning fortsetter
Virkemiddelinnretning fortsetter

 • Egne, tydelige og absolutte inngangsvilkår til den enkelte ytelse. Fortsatt mye fokus på sykdom, skade og lyte.

 • Virkemidler kan ikke brukes fritt på tvers av ytelser. Eksempler:

  • Arbeidstrening/prøve seg hos en annen arbeidsgiver

  • Kjøp av helsetjenester

  • Tekniske hjelpemidler f.eks i forebygging

  • Reisetilskudd f.eks ikke på tidsbegrenset utførestønad

  • Tilretteleggingstilskudd

 • Målet må være å få full tilgang til verktøyet når det er behov og tidligst mulig aktivitet.


Virkemiddelinnretning fortsetter1
Virkemiddelinnretning fortsetter

 • Ulike beregningsregler

 • Ulike begreper på arbeidsevne, inntekt/tapt arbeidsevne mm

 • Behov for forenkling av ytelsene for inntektssikring

 • Arbeid og aktivitet må lønne seg økonomisk


Oppsummert
Oppsummert

 • Utfordrende

 • Utviklende

 • Meningsfull