1 / 13

GADAI

GADAI.

aldona
Download Presentation

GADAI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GADAI

 2. Gadaiadalahsuatuhak yang diperolehkreditor (siberpiutang) atassuatubarangbergerak, yang diserahkankepadanyaolehdebitur (siberutang), atauolehseorang lain atasnamanya, dan yang memberikankekuasaankepadakreditorituuntukmengambilpelunasandaribarangtersebutsecaradidahulukandaripadakreditur-krediturlainnya, dengankekecualianbiayauntukmelelangbarangtersebutdanbiaya yang telahdikeluarkanuntukmenyelamatkannyasetelahbarangitudigadaikan, biaya-biayamanaharusdidahulukan. SumberHukumPasal 1150 s.d. Pasal 1160 Kitabundang-undangHukumPerdata(KUH Perdata). 2

 3. UNSUR-UNSUR GADAI Gadaidiberikanhanyaatasbendabergerak; jaminangadaiharusdikeluarkandaripenguasaanPemberiGadai (Debitur), adanyapenyerahanbendagadaisecarafisik (levering ); Gadaimemberikanhakkepadakreditoruntukmemperolehpelunasanterlebihdahuluataspiutangkreditur (droit de preference ); 4. Gadaimemberikankewenangankepadakreditoruntukmengambilsendiripelunasansecaramendahului. 3

 4. SIFAT GADAI 1. Gadaimerupakanperjanjian yang bersifatassesoir (tambahan) terhadapperikatanpokok, yang tanpaadanyakeberadaandariutangpokok, makahakatasbenda yang digadaikantidakpernahada. Gadaidiberikansetelahadanyaperjanjianpokok; 2. Bersifatmemaksa, berkaitandenganadanyapenyerahansecarafisikbendagadaidariDebitur/PemberiGadaikepadaKreditur/PenerimaGadai; 3. Dapatberalihataudipindahkan, bendagadaidapatdialihkanataudipindahkanolehPenerimaGadaikepadaKreditur lain namundenganpersetujuandariPemberiGadai; 4

 5. Bersifatindividualiteit, sesuaiPasal 1160 KUH Perdata, bahwabendagadaimelekatsecarautuhpadautangnyameskipunkarenameninggalnyadebiturataukrediturdiwariskansecaraterbagi-bagi, namunhakgadaiatasbenda yang digadaikantidakdapathapusdenganbegitusajahinggaseluruhutangtelahdilunasi; Bersifatmenyeluruh (totaliteit ), berartihakkebendaanatasgadaimengikutisegalaikutannya yang melekatdanmenjadisatukesatuandenganbendaterhadapmanahakkebendaandiberikan; Tidakdapatdipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid ), berartipemberiangadaihanyadapatdiberikanuntukkeseluruhanbenda yang dijadikanjaminandantidakmungkinhanyasebagiansaja; 5

 6. 7. Mengikutibendanya (Droit de suite ), pemeganghakgadaidilindungihakkebendaannya, ketangansiapapunkebendaan yang dimilikidenganhak kebendaantersebutberalih, pemilikberhakuntukmenuntutkembalisaja; denganatautanpadisertaiganti rugi; 8. Bersifatmendahului (droit de preference ), bahwaPenerimaGadaimempunyaihak yang didahulukanterhadapkrediturlainnyauntukmengambilpelunasanpiutangnya atashasileksekusibendagadai; Sebagai Jura in re Aliena (yang terbatas), gadaihanyasemata-mataditujukanbagipelunasanutang. GadaitidaklahmemberikanhakkepadaPemegangGadai/PenerimaGadaiuntukmemanfaatkanbenda yang digadaikan, terlebihlagimengalihkanataumemindahkanpenguasaanatasbenda yang digadaikantanpaizindariPemberiGadai. 6

 7. SUBJEK • 1. Dari segiindividu (person), yang menjadisubyekgadaiadalahsetiaporangsebagaimanadimaksudPasal 329 KUH Perdata; • 2. Para Pihak, yang menjadisubyekgadaiadalah : • a. PemberiGadaiatauDebitur; • b. PenerimaGadaiatauKreditur; • PihakKetigayaituorang yang disetujuiolehPemberiGadaidanPenerimaGadaiuntukmemegangbendagadaisehinggadisebutPemegangGadai. • OBJEK • Benda bergerakbaikbertubuhmaupuntidakbertubuh. 7

 8. SIFAT PEMBEBANAN BENDA JAMINAN GADAI 1. Bendagadaitidakdapatdibebankanberkali-kali kepadakreditur yang berbeda; 2. Tidakadaaturanuntuk mendaftarkan benda jaminan yang Menjadi objek gadai 8

 9. Kedudukanbendajaminan • BendajaminansecarafisikberadadibawahpenguasaanKreditur/PenerimaGadaiataupihakketiga yang telahFidusia, disetujuikeduabelahpihak. • Kewajiban/TanggungJawab • PenerimaGadai/Kreditur : • bertanggungjawabuntukhilangnyaataukemerosotanbarangnyasekedaritutelahterjadikarenakelalaiannya; • harusmemberitahukanPemberiGadai, jikabendagadaidijual; • bertanggungjawabterhadappenjualanbendagadai. • PemberiGadaidiwajibkanmenggantikepadakreditursegalabiaya yang bergunadanperlu, yang telahdikeluarkanolehpihak yang tersebutbelakangangunakeselamatanbaranggadainya. 9

 10. HAK PENERIMA GADAI • PenerimaGadaimempunyaihak: • Penguasaanbendagadai, namuntidakmempunyaihakuntukmemilikibendagadai; • Dalamhaldebiturwanprestasi, untukmenjualdengankekuasaansendiri (parateeksekusi ), sehinggahakuntukpenjualanbendagadaitidakdiperlukanadanyatiteleksekutorial. PenerimaGadai/PemegangGadaidapatmelaksanakanpenjualantanpaadanyapenetapanPengadilan, tanpaperluadanyajurusitaataupunmendahuluidenganpenyitaan; • Menjualbendagadaidenganperantaraan hakim, dimanakrediturdapatmemohonpada hakim untukmenentukancarapenjualanbendagadai; 10

 11. Mendapatgantirugiberupabiaya yang perludanberguna yang telahdikeluarkangunakeselamatanbaranggadai; • Retensi (menahan) bendagadai, bilamanaselamahutangpokok, bunga, danongkos-ongkos yang menjaditanggunganbelumdilunasimakasiberhutang/debiturmakadebiturtidakberkuasamenuntutpengembalianbendagadai; • Untukdidahulukan (krediturpreferen) pelunasanpiutangnyaterhadapkrediturlainnya, haltersebutdiwujudkanmelaluiparateeksekusiataupundenganpermohonankepada Hakim dalamcarabentukpenjualanbaranggadai. • 2. PemberiGadaitetapmempunyaihakmilikatas Benda Gadai. 11

 12. LARANGAN • PenerimaGadaiataukrediturtidakdiperkenankanuntukmemilikiataumenjadipemilikatasbenda yang digadaikan. • EKSEKUSI • ApabiladebituratauPemberiGadaiciderajanji, eksekusiterhadapbenda yang menjadiobyekJaminanGadaidapatdilakukan : • Krediturdiberikanhakuntukmenyuruhjualbendagadaimenyuruhjualbendagadaisebelumkrediturmenyuruhjualbenda yang digadaikanmakaiaharusmemberitahukanterlebihdahulumengenaimaksudnyatersebutkepadadebituratauPemberiGadai; • Suatupenjualanbendagadaiolehkrediturberdasarkanperintahpengadilan, makakrediturwajibsegeramemberitahukankepadaPemberiGadai. 12 • Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N

 13. HAPUSNYA GADAI • ApabilabendagadaidikeluarkandarikekuasaanPenerimaGadaidankembaliketanganPemberiGadai; • Manakalaperikatanpokoktelahdilunasiataujikautangpokoktelahdilunasisemuanyaatautelahhapus; • HilangnyaataudicurinyabendagadaidaripenguasaanPemegangGadai/PenerimaGadai (musnahnyabendagadai); • DilepaskannyabendagadaisecarasukarelaolehPemegang/PenerimaGadai. 13

More Related