Ctu231 ar rahn pajak gadai islam
Download
1 / 22

CTU231 Ar-Rahn ( Pajak Gadai Islam) - PowerPoint PPT Presentation


 • 918 Views
 • Uploaded on

CTU231 Ar-Rahn ( Pajak Gadai Islam). Oleh : Ust Razizi bin Tarmuji. Topik – topik yang akan dipelajari. Definisi ar Rahnu Rukun dan syarat Falsafah dan objektif Tatacara ar-Rahnu Perkembangan ar-Rahnu di Malaysia. Definisi. Bahasa : Tetap , berlangsung , menahan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CTU231 Ar-Rahn ( Pajak Gadai Islam)' - jessie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ctu231 ar rahn pajak gadai islam

CTU231Ar-Rahn (PajakGadai Islam)

Oleh: UstRazizi bin Tarmuji

razizi.uitm.edu.my


Topik topik yang akan dipelajari
Topik –topik yang akandipelajari

 • DefinisiarRahnu

 • Rukundansyarat

 • Falsafahdanobjektif

 • Tatacaraar-Rahnu

 • Perkembanganar-Rahnudi Malaysia

razizi.uitm.edu.my


Definisi
Definisi

 • Bahasa: Tetap, berlangsung, menahan

 • Istilah:  Menjadikansesuatubenda yang bernilaimenurutpandangansyaraksebagaitanggunganhutang:

 • Denganadanyabenda yang menjaditanggunganituseluruhatausebahagianhutangdapatditerima.

razizi.uitm.edu.my


Hukum gadaian
HukumGadaian

 • Ijmakmengatakanharus

 • Perbezaansamaadaharussemasadalamperjalananatautidak.

 • MenurutZuhayli, majoritiulamamengatakanharuspadasemuakeadaan.

 • MazhabZahiriyah,zaidiyahmengatakanharusketikadalamperjalanan/musafirsahaja.

razizi.uitm.edu.my


Dalil keharusan
Dalilkeharusan

 • PadazamanRasulullah saw muamalahgadaiantelahmenjadisebahagianamalan yang telahditerimadalammasyarakatdanamalaninidilakukansendiriolehbagindaRasulullah saw. denganseorangYahudi, seperti yang diriwayatkandaripadahadisAisyah:

  “Bahawanabi Muhammad saw telahmembelimakanandaripadaseorangYahudiuntuksuatutempohdantelahmenggadaikanbajubesi”.

  RiwayatBukhari

razizi.uitm.edu.my


Ctu231 ar rahn pajak gadai islam

 • MaksudFirman Allah: 

 • “ Dan jikakamuberadadalammusafir ( lalukamuberhutangataumemberihutang yang bertempoh), sedangkamutidakmendapatijurutulis, makahendaklahdiadakanbaranggadaianuntukdipegang ( olehorang yang memberihutang). Kemudiankalau yang memberihutangpercaya  ( dengantidakpayahbersurat, saksidanbaranggadaian), makahendaklahorang (yang  berhutang) yang dipercayaiitumenyempurnakanbayaranhutang yang diamanahkankepadanya, danhendaklahiabertaqwakepada Allah Tuhannya. Dan janganlahkamu ( wahaiorang-orang yang menjadisaksi) menyembunyikanperkara yang dipersaksikanitu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, makasesungguhnyaiaadalahorang yang berdosahatinya. Dan ingatlah Allah sentiassamengetahuiapa yang kamukerjakan”

  (Surah al-Baqarah 2: 283)

razizi.uitm.edu.my


Falsafah ar rahn
Falsafahar-Rahn

 • Keadilan

 • Harta

 • Pertanggungjawaban

razizi.uitm.edu.my


Tujuan al rahn
Tujuan al-Rahn

 • Untukmenyediakanpilihankepadaumat Islam untukberurusandenganpihakpajakgadaisecara Islam yang murahlagiadil

 • Membebaskanumat Islam daripadabelengguriba yang menindasdantidakdibenarkandalam Islam

 • Menyediakanbentukpinjaman yang mudahkepadagolongan yang memerlukanwangdengansegera

 • Memecahmonopoliperniagaanpajakgadaikonvensional

razizi.uitm.edu.my


Rukun ar rahn
Rukunar-Rahn

 • Sighah- ijabdanqabul

 • Org ygmenggadai – arrahin

 • Pemeganggadai – murtahin

 • Baranggadaian – marhun

 • Tanggunganatausebabgadaian (hutang) – marhunbihi

razizi.uitm.edu.my


Syarat barang gadaian
Syaratbaranggadaian

 • Dibawahpenguasaanpenggadai

 • Baranggadaianberupabenda, bukanmanfaat

 • Baranggadaianmestilahhartapadapandangansyarak- bangkai, najis, araktakboleh. Jugaharta yang bernilai- 2 bijiberastakboleh

 • Baranggadaianjelaskedudukandarisegijenis, kadardansifatnya

 • Baranggadaiantidakbercampurdgnhartatidakdigadaimilikpenghutang

razizi.uitm.edu.my


Sejarah al rahn di malaysia
Sejarah al-Rahndi Malaysia.

 • TertaklukpadaAktaPemegangPajakGadai 1972

 • DiputuskandalampersidanganPengarah Jab Agama islam negeri2 ke-13 pada 28 mei 1979 di Melaka.

 • Diluluskankabinetpada 30 Januari 1985

razizi.uitm.edu.my


Tatacara
Tatacara:

 • Perkhidmataninidibukakepadasemua yang berumur 18 tahunkeatas.

 • Jumlahpinjamandihadkankepada 50% - 60%  darinilaibarangsandaran (marhun) tetapitidakmelebihi RM 5,000.

 • Barang-barangsandaran ( marhun) terdiridaripadabarang-barangemastulinsahaja yang diterima.

 • Penggadaidikenakanupahmenyimpanbarangdengankadartertentucontohnya: Kadar upahbulananbagisetiapnilaian RM 100.

 • Gadaiandikirasahdansempurnaapabilapenggadaidanpemeganggadaisertasaksimenandatanganitiket/ boranggadaianmenandakantelahbersetujumenerimasyarat-syarat yang dikenakan.

 • Tempohgadaianadalahselama 6 bulandaritarikhgadaian. Bagaimanapunpenggadaibolehmemohonmelanjutkantempohtebusmengikutpersetujuankeduabelahpihak, sesudahmembayarupahmenyimpanbaranggadaianuntuktempohgadaianterdahulu.

 • Jikapenggadaigagalmenebus, Bank /al-Raahinakanmemberinotislelongsebelummenjualmarhunsecaralelongolehpelelongberlesen. Bakihargalelongitu, sesudahditolakkosdanjumlahhutang, akandiberibalikkepadapenggadai.

razizi.uitm.edu.my


Skim ar rahn di kelantan
Skim ar-rahndi Kelantan

 • Skim ar-rahnmulaberoperasidi Kelantan (Permodalan Kelantan Berhad) pada 1 Januari 1992

 • Kadar upahialahuntuksetiapbulanbagisetiap RM100

 • Tempohgadaianselama 6 bulandanbolehdilanjut 4 bulan

 • Jumlahgadaianantara 1.2-2 jutasebulan

razizi.uitm.edu.my


Muassasah gadaian islam terengganu
MuassasahGadaian Islam Terengganu

 • bermulapada 23 Januari 1992 dandibiayaikerajaannegeri.

 • Gadaianygditerimaialahemasdanberlian

 • Kadar minimum gadaian RM10 dankadarmaksimumsehingga 75% nilaigadaianatautidakmelebihi RM1500 utkseorang

 • Nilaigadaianbulananmenjangkau RM122 ribu

razizi.uitm.edu.my


Skim gadaian al rahn di bank kerjasama rakyat malaysia berhad
Skim Gadaian al rahndi Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

 • Mulaberoperasipada 27 Okt 1993.

 • Padaasalnyadikendalidandibiayaibersama YPEIM

 • Tempohpinjamanselama 6 bulandanpelanjutan 3 bulan.

razizi.uitm.edu.my


Sistem gadaian islam di bimb
SistemGadaian Islam di BIMB

 • Bermulapada Nov 1997 dankerjasamadgn YPEIM pada 15 Sep 2000

 • Hanyamenerimaemasdanmaksimumpinjaman RM25 ribu

 • Operasisamaspt yang lain

razizi.uitm.edu.my


Skim gadaian islam di pahang
Skim Gadaian Islam di Pahang

 • DilaksanakanolehKoperasiPengguna Pahang Berhad.

 • DibiayaibersamaMajlis Agama Pahang.

 • Terhaduntukahlikoperasiatauahlibersekutu.

 • Tempohselama 3 bulandanbolehdilanjut 3 bulanlagidgnsyaratsemuaupah 3 bulantersebutdijelaskan

razizi.uitm.edu.my


Keistimewaan al rahn
Keistimewaan al-Rahn:

 • TiadaunsurRiba

 • Kadar upahbarang yang sangatberpatutan

 • Penggadaidimaklumkansebelumbaranggadaiandilelong

 • Penggadaidiberijaminanmendapatkembalibakihargalelong

razizi.uitm.edu.my


Penyelewengan pajak gadai konvensional
Penyelewenganpajakgadaikonvensional

 • Nilaigadaianmerosot

 • Kadar faedahberlebihan

 • Nilaigadaianygrendah

 • Tiketgadaiansukardifahami

 • Dikenakanbayaranterhadapsalinantiketgadaian

 • Melelonggadaianygmelebihi RM100 tanpamemberitahupenggadai

 • Wang lebihangadaiantidakdipulangkan

 • Pemberitahuanacaralelongtidakdisebarluas

 • Pemegangpajakgadaimenuntutwangpendahuluan

razizi.uitm.edu.my


Perbezaan al rahn dengan sistem pajak gadai moden
Perbezaan al-Rahndengansistempajakgadaimoden:

Di dalamgadaianmoden:

 • Adaunsurriba

 • Penindasan

 • Tidakberunsurkanpertolongan, tetapikeuntungan

razizi.uitm.edu.my


Modul operasi ar rahn
ModulOperasiar-Rahn

 • Qard al-Hassan

 • Ba` Bithamanajil

 • Bayaranperkhidmatan- kawalankeselamatan, sewakedai/overhead dll

 • Upahsimpanbarang

 • Setiapbaranganygdigadaitidak lupus- lebihanlelonganhakpenggadai

 • Pinjamantanpafaedah

 • Kadar upahadalahberdasarkannilaibarang

 • Lelongbaranganpenggadai –dgnpersetujuanatauperintahmahkamah

razizi.uitm.edu.my


Contoh surat pajak
Contohsuratpajak

razizi.uitm.edu.my