mattias g ransson n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tvister om IT-system – vanliga orsaker Seminarium 13 januari 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tvister om IT-system – vanliga orsaker Seminarium 13 januari 2010

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Tvister om IT-system – vanliga orsaker Seminarium 13 januari 2010 - PowerPoint PPT Presentation

aldis
117 Views
Download Presentation

Tvister om IT-system – vanliga orsaker Seminarium 13 januari 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mattias Göransson Tvister om IT-system –vanliga orsakerSeminarium 13 januari 2010

 2. Tvister om IT-system • Några karaktäristiska drag • Ett praktiskt exempel • Typiska tvistefrågor: • Avtalstyp • Leveransens omfattning • Ändrings- och tilläggshantering • Personalens lämplighet • Ansvar för förseningar • Acceptanstestförfarandet • Förtida avveckling och rätt till ersättning • Åtgärder vid tvist samt processtrategier

 3. 1. Några karaktäristiska drag • Faktaintensiva • Komplicerade • Kostsamma • Svårförutsägbara

 4. 2. Systemleveranstvister ett praktiskt exempel

 5. 3. Typiska tvistefrågor: Avtalstyp • Köp och tjänst • ”Turn-key” • Köp eller tjänst

 6. 3. Typiska tvistefrågor: Leveransens omfattning • Vad omfattas av avtalet • Kravspecifikationen • Teknisk specifikation • Funktionell specifikation

 7. 3. Typiska tvistefrågor: Ändrings- och tilläggshantering • Formkrav • Behörighetsfrågor • Pris- och/eller tidspåverkan

 8. 3. Typiska tvistefrågor: Personalens lämplighet • Tillräckliga resurser • Nyckelpersoners kompetens och lämplighet

 9. 3. Typiska tvistefrågor: Ansvar för förseningar • Medverkansförpliktelser • Kompatabilitet med kringsystem • Fleraleverantörer

 10. 3. Typiska tvistefrågor: Acceptanstestförfarandet • FramtagandetavAT-fall • Delleveranser – separataellersuccesiva • Överenskomna AT-fall utanförscope • “Formell” acceptans

 11. 3. Typiska tvistefrågor: Förtida avveckling och rätt till ersättning • Avbeställning • Hävning • Ansvarsbegränsningar och viten • Fodringsanspråk, nedsättning, skadestånd

 12. 4. Åtgärder vid tvist samt processtrategier • Dispute resolution board • Eskalering • Experter • Medling • Domstol/Skiljeförfarande