Download
kurtulu sava i rg tlenme d nem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURTULUŞ SAVAŞI ÖRGÜTLENME DÖNEMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURTULUŞ SAVAŞI ÖRGÜTLENME DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI ÖRGÜTLENME DÖNEMİ

311 Views Download Presentation
Download Presentation

KURTULUŞ SAVAŞI ÖRGÜTLENME DÖNEMİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KURTULUŞ SAVAŞI ÖRGÜTLENME DÖNEMİ

 2. Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir.Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

 3. İstanbul Erzurum Amasya Samsun Sivas

 4. M.KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI (19 Mayıs 1919) M.Kemal, Mondros’tan sonra işgallere karşı koymak için padişah ve hükümeti ikna edebileceğini düşünüyordu. Fakat padişah İngiliz mandasını savunarak teslimiyetçi bir politika izliyordu.

 5. İstanbul Samsun

 6. MUSTAFA KEMAL Anadolu’ya resmi bir görevle gitmek istiyordu. ÇÜNKÜ: • Ordu ve devletin gücünü kullanacak, • Yapacağı işleri hızlandırıp kolaylaştıracak, • Osmanlı devlet adamı kimliğini taşıyan Mustafa Kemal, halk üzerinde daha etkili olacaktı.

 7. Bu sırada Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Pontus Rum çeteleriyle, Türkler arasında çatışma olması ve İngilizlerin bu çatışmaların durdurulmasını istemesi üzerine İstanbul hükümeti Samsun ve çevresinin güvenliğini sağlama görevini 9.Ordu müfettişi olarak M.Kemal’e vermiştir.

 8. Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gitmedeki Amaçları; • Ulusal bilinci harekete geçirmek, • Halkı örgütlemek, • Yurdu düşman işgalinden kurtarmak.

 9. 19 Mayıs 1919 da M.Kemal’in Samsun’a çıkışı, Kurtuluş Savaşı’nınbaşlangıcı kabul edilir.

 10. Mustafa Kemal Samsun’dan İstanbul’a ilk raporunu göndermiştir. • Karadeniz’de Rumlar siyasiemellerinden vazgeçer ise güvenlik sağlanabilir. • Anadolu’nunişgali ve güdüm yönetimine derhal son verilmelidir. • Yunanlıların İzmir’i işgale hakları yoktur. İzmir boşaltılmalıdır.

 11. HAVZA MİTİNGİ ve GENELGESİ (28-29 Mayıs 1919) • İzmir’in işgaline karşı mitingler düzenlenmeli. • İstanbul’a işgalleri protesto edici telgraflar gönderilmeli. • Ordu dağıtılmamalı ve silahlar itilaf devletlerine teslim edilmemeli. • Gerektiğinde silahlı mücadele olmalı.

 12. Milli direniş bilinci ilk defa uyandırıldı. • Mustafa Kemal İstanbul’a çağırıldı. • Mustafa Kemal, Amasya’ya hareket etti.

 13. HAVZA GENELGESİ I. Halka işgaller anlatıldı, II. Mitingler yapılması istendi. Böylece: • Milli bilincin uyanması sağlandı. • İstanbul hükümetine güvenip, işgallere tepki göstermeyen halk uyarıldı.

 14. Havza Samsun Amasya

 15. Amasya Genelgesi Milli İrade Milli Egemenlik Seçme Seçilme Temsil Heyeti TBMM

 16. AMASYA GENELGESİ (21-22 Haziran 1919) • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. (Gerekçe) • İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. (Gerekçe) • Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Amaç ve Yöntem)

 17. AMASYA GENELGESİ • Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır. (Temsil Kurulu) • Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Sivas’ta milli bir kongre düzenlenmeli, bunun için de her bölgeden üç delege Sivas’ta olacak şekilde yola çıkmalıdır. (Milli birlik ve beraberlik sağlanmaya çalışılmıştır) • Delege seçimlerini Reddi İlhak ve Müdafai Hukuk Cemiyetleri yapacaktır.(Halkı temsil)

 18. AMASYA GENELGESİ • Doğu illeri için Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. • Mevcut askeri birlikler ve örgütler kesinlikle dağıtılmayacaktır. • Bu genelge sır olarak gizlenmeli ve delegeler gizlilik içinde toplanmalıdır.

 19. AMASYA GENELGESİ “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” hükmü yer alır. VURGU: “Milletin azim ve kararı” ÇIKARIM: Bir ülkede milletin karar yetkisini kullanması, demokrasi ve Cumhuriyete geçileceğinin kanıtıdır.

 20. AMASYA GENELGESİ Özellikleri • “Bölgesellikten” “Ulusallığa” geçiş sağlanmaya çalışılmıştır. • TBMM’nin kurulması ve Cumhuriyetin ilanı burada ortaya atılmıştır. • Yeni kurulacak devletin milli karakterli ve demokratik özellikte olacağı belirtilmiştir.

 21. AMASYA GENELGESİ ÖNEMİ • Türk İnkılabının İHTİLAL safhası başlamıştır. • Ulusal bağımsızlık konusunda atılan önemli bir adımdır. • Kurtuluş Savaşının; GEREKÇESİ, AMACI ve YÖNTEMİ belirlenmiştir. Genelgenin en önemli özelliğidir.

 22. AMASYA GENELGESİ ÖNEMİ • İlk kez Milli Egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir. • İstanbul hükümeti ilk kez yok sayılmıştır. • Kurtarıcı görülen Padişahın, Manda ve Himaye düşüncelerinin yerini, millet ve milliyetçilik aldı.(Frs.İhtil)

 23. Havza Samsun Erzurum Amasya

 24. ERZURUM KONGRESİ Amaçları • Doğu Anadolu’yu Ermenilere karşı savunmak, • Doğu illerinin bütünlüğünü sağlamak, • Doğu Anadolu’daki Türkleri, Azınlıklara oranla daha güçlü hale getirmek.

 25. ERZURUM KONGRESİ Kararlar • “Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.” • Vatanı kurtarma konusunda İstanbul Hükümeti başarısız olursa, geçici bir hükümet kurulacaktır. • Ulusal güçleri etkin ve ulusal iradeyi egemen (hakim) kılmak esastır.

 26. ERZURUM KONGRESİ Kararlar • Hıristiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi egemenliğimizi ve toplumsal düzenimizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. • Manda ve himaye kabul edilemez. • Padişah ve halifelik makamı kurtarılmalıdır.

 27. ERZURUM KONGRESİ I. Hükümet kurmak gereklidir. II. Ulusal iradeyi gerçekleştirmek, çalışmaların esasıdır. kararları alınmıştır. ÇIKARIM: • Yönetim demokrasi olacak • Yeni bir devlet kurulacak • Hükümet kurmak, devlet kurmak demektir.

 28. ERZURUM KONGRESİ ÖNEMİ • Toplanma amacı ve şekli bakımından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusaldır. • Misak-ı Milli’nin temelleri atılmıştır. • İlk Temsil Kurulu oluşturulmuştur. (Bölgesel) • Doğudaki cemiyetler birleştirilmiştir.

 29. Erzurum Kongresi’nin kararlarını uygulamak için kongre üyeleri arasından seçilen 9 kişilik kurula Temsil Kurulu (Heyet-i Temsiliye) denilmiştir.

 30. Balıkesir-Alaşehir Kongreleri • Batı Anadolu’da Kuvva-i Milliye kuvvetlerinin insan ve malzeme bakımından beslenmesine ve ortak bir cephe oluşturulmasına çalışılmıştır. • BATI CEPHESİ bu şekilde kurulmuştur.

 31. SİVAS KONGRESİ KARARLAR • Erzurum Kongresi kararları onaylandı. • Anadolu ve Rumeli’de kurulan bütün Müdafa-i Hukuk Dernekleri, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Derneği adı altında birleştirildi. • Manda ve Himayekesin olarak reddedildi.

 32. SİVAS KONGRESİ KARARLAR • Başkanı M.Kemal olan Temsil Heyeti,tüm yurdu temsil eden ve Türk Ulusu adına görev yapan bir organ haline getirilmiştir. • Misak-ı Milli sınırları kesinleşmiş ve kabul edilmiştir. • Padişahın dağıttığı Mebusan Meclisi toplanacaktır.

 33. SİVAS KONGRESİ ÖNEMİ • Toplanma şekli, amacı ve kararları yönünden ULUSAL dır. • Ulusal Temsil Kurulu oluştu ve TBMM’nin açılmasına kadar yürütme görevini yerine getirdi. • Cemiyetler birleşti ve ULUSAL mücadele başladı ve tek merkezden yönetildi.

 34. ERZURUM ve SİVAS Amaç ve Biçim ULUSAL, Tüm cemiyetler birleştirildi. Manda kesin olarak reddedildi. Tüm yurttan 3’er delege. Başkan M.Kemal, Kararlar ULUSAL. Amaç ve Biçim BÖLGESEL, Doğu Cemiyetleri birleştirildi, Manda ve Himaye reddedildi, Delegeler doğu illerinden, Başkan M.Kemal, Kararlar ULUSAL.

 35. SİVAS’ta M.Kemal ile Rauf Orbay

 36. DAMAT FERİT • Ulusal mücadeleye karşı olan DAMAT FERİT, Sivas Kongresini engelleyememiştir. • Temsil Heyeti, bu engelleme girişimini Ulusun Sesini BOĞMAYA yönelik bir girişim olarak görüp İstanbul ile tüm ilişkileri kesmiştir. • Baskılar üzerine hükümet istifa etmiştir. (Anadolu hareketinin ilk başarısı)

 37. AMASYA GÖRÜŞMELERİ (Protokolü) • İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa, Temsil Kurulu adına Mustafa Kemal. KARARLAR • İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi Kararlarını kabul edecektir. • Manda ve Himaye kabul edilmeyecek, bütünlük ve bağımsızlık korunacaktır.

 38. AMASYA GÖRÜŞMELERİ (Protokolü) • Azınlıklara siyasi ve ekonomik ayrıcalıklar verilmeyecektir. • İstanbul Hükümeti, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin varlığını tanıyacaktır. • İtilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerine Temsil Kurulu’nun da uygun göreceği kişiler katılacaktır.

 39. AMASYA GÖRÜŞMELERİ (Protokolü) • Meclis-i Mebusan’ın bir an önce toplanması sağlanacaktır. Ancak İstanbul’da toplanması güvenlik bakımından uygun değildir. • Önemi: İstanbul Hükümeti, Temsil Kurulunun varlığını ilk kez kabul etti. • Sadece Meclisin açılması uygulanmıştır

 40. UYARI: İstanbul Hükümeti, Amasya Görüşmelerini yapmakla Temsil Heyeti’ni hukuken tanımıştır.

 41. TEMSİL KURULU’NUN ANKARA’YA GELMESİ • NEDEN ANKARA; • Düşman tehlikesinden uzak, • Asıl savaşın olduğu BATI cephesine yakın olması, • Demiryolu ve haberleşme açısından iyi, • İstanbul’da ki gelişmeler takip edilebilir,

 42. ANKARA

 43. SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN TOPLANMASI • 12 OCAK 1920 • M.Kemal, Müdafaa-i Hukuk (Meclisin kapanması ihtimalinden dolayı, Anadolu’da tekrar meclis toplayabilmek için M.Kemal, başkan seçilmek istenmiştir.

 44. SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİNTOPLANMASI • Mebusan Meclisi, Müdafaa-i Hukuk grubunu tanımamış, bunun yerine Felah-ı Vatan grubu oluştu. • Saltanat yanlıları çok olduğu için M.Kemal başkan seçilememiştir. • Padişaha bağlı hareket edilmiştir.

 45. MİSAK-I MİLLİ (Milli Ant-yemin) • Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. • Arap topraklarının geleceği için halkın oyuna başvurulacaktır. (Plebisit) • Batı Trakya’nın geleceği halk oyu ile. • Elviye-i Selase (üç il; Kars, Ardahan, Batum) için halk oylaması yapılacak.

 46. MİSAK-I MİLLİ (Milli Ant-yemin) • Azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklara kadar hak tanınacak. • Kapitülasyonlar kesinlikle kabul edilemez. • Bağımsızlığımızı ve ekonomik gelişmemizi engelleyen hiçbir sınırlama kabul edilemez.

 47. MİSAK-I MİLLİ (ÖNEMİ) • Ulusal (Milli) Egemenlikten söz edilmemiştir. • Vatanın kurtuluşu (bağımsızlık) esas alınmıştır. • Yeni Türk devletinin sınırları onaylanmıştır.

 48. İSTANBUL’UN İŞGALİ (16 Mart 1920) • Mebusan Meclisi’nin, Misak-ı Milli kararlarını alması sonucu İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal etmiştir. • 7. Maddeye dayandırılan işgale dünya kamuoyundan tepki gelmesini önlemek için bir bildiri yayınlamışlardır.

 49. Bu bildiriye göre: • İşgal geçicidir. • Padişahın gücünü kırmak değil sağlamlaştırmak amaçlanmıştır. • Anadolu’da karışıklık devam ederse İstanbul Türklerden alınacaktır. • Anadolu, İstanbul’dan gelecek emirlere uymak zorundadır.