det nationale indikator projekt nip
Download
Skip this Video
Download Presentation
Det Nationale Indikator Projekt (NIP)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Det Nationale Indikator Projekt (NIP) - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Det Nationale Indikator Projekt (NIP). Kvalitetskoordinatoruddannelsen Fyns amt 9. 5. 2006 kl. 12.15 – 13.45 Jette Kraght Larsen Fyns amts kontaktperson for NIP. Indlæggets indhold. NIP - baggrund - formål / mål - organisation - sygdomsområder - audit Fynske resultater

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det Nationale Indikator Projekt (NIP)' - albany


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det nationale indikator projekt nip

Det Nationale Indikator Projekt (NIP)

Kvalitetskoordinatoruddannelsen

Fyns amt

9. 5. 2006 kl. 12.15 – 13.45

Jette Kraght Larsen

Fyns amts kontaktperson for NIP

indl ggets indhold
Indlæggets indhold

NIP - baggrund

- formål / mål

- organisation

- sygdomsområder

- audit

Fynske resultater

Drøftelse af forskellige problemstillinger i grupper

Opsamling

Perspektiver

problemstilling
Problemstilling

Kvalitetsproblemer i de sundhedsfaglige kerneydelser og deres eventuelle omfang kendes ikke

 • Manglende dokumentation
 • Manglende effektvurdering
 • Manglende ressourcevurdering
 • Uløste variationsproblemer
historik
Historik
 • Samarbejdsaftale etableret år 2000
 • Landsdækkende (økonomiaftalen mellem regering, amter og H:S)
 • 2000 – 2003: Udarbejdelse af sygdomsspecifikke, evidensbaserede indikatorsæt for 6 store sygdomsområder
 • 2003: Implementering / dataindsamling påbegyndt
 • 2004: Auditering, 6 sygdomsområder
 • 2004: Offentliggørelse af de første resultater
 • 2005: Nyt sygdomsområde inddrages
 • 2005: Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
 • 2006 / 7: Nyt sygdomsområde inddrages
projektets form l
Projektets formål

At sikre et fælles grundlag og en fælles metode til måling og forbedring af den sundhedsfaglige kvalitet i det danske sundhedsvæsen med henblik på dokumentation af kvaliteten og kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenets ydelser til gavn for patienterne.

nip m l
NIP, mål
 • At dokumentere og udvikle den sundhedsfaglige kvalitet ved hjælp af standarder og indikatorer for de sundhedsfaglige kerneydelser
 • At skabe et kvalificeret grundlag for faglig, ledelsesmæssig og politisk prioritering
 • At skabe indsigt for borgerne om den sundhedsfaglige kvalitet
definitioner en gentagelse
Definitioner – en gentagelse?

Standard

Det mål for kvalitet, der danner grundlag for vurdering og evaluering af en ydelses kvalitet

DSKS, 2003

Indikator

En målbar variabel som anvendes til at overvåge og evaluere kvaliteten

DSKS, 2003

organisation central
Organisation, central

Styregruppe

Det koordinerende sekretariat

Klinisk epidemiologiske enheder

Indikatorgrupper for sygdomsområderne

den centrale nip organisation best r af
Den centrale NIP-organisation består af

Styregruppen(ARF, amter og H:S, sundhedsministeriet, sundhedsstyrelsen, DADL, DSR)

Det koordinerende sekretariat (projektleder, sundhedsfaglige proceskonsulenter, akademiske medarbejdere)

Indikatorgrupper(kliniske eksperter fra de videnskabelige selskaber og faglige sammenslutninger, ledelsesrepr., epidemiologer)

organisation decentral
Organisation, decentral

Det koordinerende sekretariat

Amtslige kontaktpersoner

Skizofreni

Apopleksi

Hoftenære

frakturer

Lungekræft

Akut ulcus

Hjerteinsuff.

NIP-ansvarlige kontaktpersoner i

de dataindberettende enheder

nip organisation
NIP, organisation

Decentral

 • NIP-ansvarlige kontaktpersoner i de dataindberettende afdelinger
 • Amtslige kontaktpersoner
datarapportering
Datarapportering

Dataindsamling i de

dataindberettende enheder

Offentliggørelse

Amtslig og national

klinisk audit

Indberetning

Amtslig årsrapport

Datalagring

i KMS

Analyse i

epidemiologisk enhed

Standardrapporter

4-12 / år

nip sygdomsomr der
NIP, sygdomsområder
 • Apopleksi
 • Skizofreni
 • Hoftenære frakturer
 • Lungecancer
 • Akut mave-tarm kirurgi
 • Hjerteinsufficiens
 • Ny: Diabetes
 • Ny: Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
audit
Audit
 • National klinisk audit

Deltagere:

Den nationale indikatorgruppe for sygdomsområdet

Klinisk epidemiolog

Projektleder

Sundhedsfaglig proceskonsulent

 • Amtslig klinisk audit

Deltagere:

Relevante klinikere for sygdomsområdet

Repræsentanter fra afdelings-, center-, områdeledelse

NIP-ansvarlige kontaktpersoner

Amtslig kontaktperson

audit def en gentagelse
Audit, def. – en gentagelse??

Fagpersoners gennemgang af konkrete processer (patientforløb og/eller arbejdsgange) med henblik på at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Vurderingen foretages på grundlag af kvalitetsmål og har til formål at afdække tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende forhold.

DSKS 2003

audit form l
Audit, formål

At belyse og konkretisere resultaterne i relation til indikatorer, standarder og prognostiske faktorer

sp rgsm l til auditgruppen
Spørgsmål til auditgruppen

Vedr. resultaterne

 • Lever dansk/fynsk/afdelingernes behandling og pleje op til de fastlagte standarder?
 • Er der klinisk betydningsfuld variation mellem data fra forskellige amter/afdelinger?
 • Er der iværksat indsatser for at leve op til standarderne? Evt. aftaler fra sidst
 • Vurdering af den tidsmæssige udvikling i indikatorresultaterne?
 • Er der udviklingspotentiale? Benchmarking?

Vedr. datasættet

 • Er inklusionskriterierne beskrevet tilstrækkeligt udtømmende og er de klinisk anvendelige?
 • Er indsamlingsperioden tilstrækkelig?
 • Er data, som de ligger, anvendelige (bias, komplethed)? Case-audit?

Vedr. indikatorsættet

 • Er de enkelte indikatorer relevante – datadefinitionerne præcise og udtømmende?
 • Er standarder relevante?
 • Er der forslag til nye indikatorer?
opf lgning p auditresultater
Opfølgning på auditresultater
 • Konklusion / kommentarer vedr. fortolkning af resultater
 • Anbefalinger vedr. kvalitetsforbedringstiltag (handleplaner: hvad, hvor, hvem, hvordan, hvornår gennemføres de konkrete tiltag?)
 • Evt. feed-back til indikatorgruppen vedr. indikatorsættet
 • Offentliggørelse på sundhed.dk
status fyns amt lungecancer
Status, Fyns amtLungecancer
 • Data stammer fra Dansk Lunge Cancer Register (DLCR)
 • Der har været gennemført amtslig og national audit 2 gange
 • Næste audit: Maj 2006 med offentliggørelse i juni 2006
status fyns amt lungecancer1
Status, Fyns amtLungecancer

Resultater, 2004

 • FA levede op til samtlige standarder for 30 dages overlevelse fordelt på operationstyper
 • FA opfyldte standarder for 1 års overlevelse fordelt på forskellige typer af lungekræft – undtagen på den mest alvorlige type (SLCLC)
 • FA opfyldte standarder for stadieinddeling før og efter operation, hvilket tyder på god kvalitet i udredningen.
 • Der er kapacitetsproblemer på røntgenafdelingen, afd. T og afd. R, hvilket betyder forlænget udrednings- og behandlingstid. Forbedringspotentialet knytter sig primært til reduktion af ventetid på kirurgi
 • Resultatet vedrørende helbredende kirurgi er ikke tilfredsstillende og ringere end ved sidste opgørelsesperiode
 • FA opfyldte ikke standarden for indlæggelse de sidste 3 mdr. af patientens levetid, men lå over landsgennemsnittet
status fyns amt hoften re frakturer
Status, Fyns amtHoftenære frakturer
 • Der har været gennemført amtslig og national audit 3 gange
 • Næste audit: ultimo 2006 (?)
 • Datafangst fra databasen ”Det fynske hoftefrakturforløb”.
status fyns amt hoften re frakturer1
Status, Fyns amtHoftenære frakturer

Resultater, 15.aug.2004 - 15.aug. 2005

 • 2 indikatorer er udgået siden sidste måling og en tidsbegrænsning er ændret på baggrund af Fyns amts (og andres?) indsigelser
 • FA opfyldte ikke standarderne for vurdering af ernæringsrisiko og vurdering af funktionsevne før og efter hoftebrud
 • 30-dages overlevelse lå på standarden (max 10 % dødelighed)
status fyns amt hjerteinsufficiens
Status, Fyns amtHjerteinsufficiens
 • Projektstart februar 2003
 • De fynske afdelingers indberetning først kommet i gang i efteråret 2003 - forår 2004
 • Der har været gennemført amtslig og national audit 2 gange.
 • Næste audit: ?
status fyns amt hjerteinsufficiens1
Status, Fyns amtHjerteinsufficiens

Resultater, 21. juli 2004 – 20.juni 2005

 • FA opfyldte standarder for ekkokardiografi, vurdering af ernæringsrisiko, medicinsk behandling, genindlæggelsesfrekvens og 12 mdr. mortalitet.
 • FA opfyldte ikke standarder for EKG, røntgen af thorax, NYHA-klassifikation, henvisning til fysisk træning og patientundervisning
 • Forbedringspotentialet knytter sig primært til patientundervisning og fysisk træning
status fyns amt akut mave tarm kirurgi
Status, Fyns amtAkut mave-tarm kirurgi
 • Projektstart februar 2003
 • Der er gennemført 2 amtslige og nationale audits
 • Rapporten består af to dele: akut mave-tarm-blødning og akut mave-tarm-perforation
 • Mortalitet i akut mave tarm perforation har været genstand for case-audit efter et overraskende resultat i 2005
 • Næste audit: ultimo 2006 (?)
status fyns amt akut mave tarm kirurgi1
Status, Fyns amtAkut mave-tarm kirurgi

Resultater, blødning (1.9. 04 – 31.8. 05)

 • FA opfyldte standarder for planlagt gastroskopi, primær hæmostase, medicinsk behandling, behov for kirurgi og 30-dages overlevelse.
 • FA opfyldte ikke standarder for akut og subakut gastroskopi, sekundær endoskopisk hæmostase samt re-blødning
status fyns amt akut mave tarm kirurgi2
Status, Fyns amtAkut mave-tarm kirurgi

Resultater, perforation (1.9.04 – 31.8.05)

 • FA opfyldte standarder for operationsprioritering og hyppighed af re-operation.
 • FA opfyldte ikke standarder for antibiotika-ophør, medicinsk ulcusbehandling og 30-dages overlevelse
status fyns amt skizofreni
Status, Fyns amtSkizofreni
 • Projektstart februar 2003
 • Der indberettes indlagte, ambulante og langtidsindlagte patienter fordelt på incidente og prævalente
 • Der er gennemført 2 audits i 2004
 • Næste audit: 8.6.06
status fyns amt skizofreni1
Status, Fyns amtSkizofreni

Resultater (1.1.04 – 15.10.04)

 • FA opfylder standarder vedrørende vurdering af socialt støttebehov, vedvarende kontakt til behandlere, medicinsk behandling, pårørende-kontakt, patientundervisning (manualiseret) og tilfredsstillende funktionsniveau.
 • FA opfylder ikke standarder vedrørende speciallæges diagnosticering, kognitiv testning, vurdering af bivirkninger og patientundervisning (generelt)
status fyns amt apopleksi
Status, Fyns amtApopleksi
 • Projektstart februar 2003
 • De fynske afdelinger har indberettet i hele perioden.
 • Der har været gennemført 4 audits
 • Næste audit: febr. 2007
status fyns amt apopleksi1
Status, Fyns amtApopleksi

Resultater, 1.9.03 – 29.2.04

 • FA opfylder standarden for indlæggelse på apopleksienhed og 30-dages overlevelse
 • FA opfylder ikke standarden for thrombocythæmmende behandling, AK-behandling, CT/MR-scanning, fysio- og ergoterapeutisk indsats og vurdering af ernæringsrisiko.
 • Der er positiv udvikling på næsten alle indikatorer. Forbedringspotentialet knytter sig til bedre registrering – især vedr. fysio- og ergoterapeutisk vurdering
status fyns amt diabetes
Status, Fyns amtDiabetes
 • Test- og høringsfase har været gennemført i december 2004/januar 2005
 • Afd. M, OUH har medvirket
 • I Fyns amt skal dataindberetning ske v.h.a. datafangst fra den Fynske Diabetes DataBase (FDDB)
 • Første audit afholdes i august 2006 (FA får data med, hvis vi når at få fuld integration til KMS!)
nip perspektiver
NIP-perspektiver
 • Det 8. sygdomsområde
 • Nye sygdomsområder
 • Regionen
 • Den danske Kvalitets Model
ad