HEILT EKTE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HEILT EKTE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13
HEILT EKTE
166 Views
Download Presentation
alaqua
Download Presentation

HEILT EKTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HEILT EKTE

  2. «Ung meistring i vill vestlandsnatur» - Espen Bruun- HEILT EKTE

  3. Kort om meg • Snart 29 år • Bachelor i utmarksfag, PPU, 1 år med praktisk friluftsliv, master i friluftsliv • Tilsett som prosjektleiar Born og unge HEILT EKTE

  4. Utviklingsavtale med FK • Er eit samarbeid for å utvikle og forsterke organisasjonane og fylkeskommunen sitt arbeid • Mål for SFFK • Alle i SoF skal ha høve til å drive friluftsliv • Aktuelle strategiar • Sikre områder • Tilrettelegging • Stimulere nye generasjonar HEILT EKTE

  5. Utviklingsavtale med FK • Mål for Sogn og Fjordane Turlag • Medlem og potensielle medlem • Tilbod • Naturforvaltning • Organisasjon • Kommunikasjon HEILT EKTE

  6. Ung meistring i vill natur • Hovudmål • Auka fysisk aktivitet hjå ungdom 16-18 år • Delmål • Dugnad • 5000 fleireungdommar som deltek • Alle mellom 13 – 18 år skal verte gjort kjende med vårt tilbod • Samarbeide med andre frivillige organisasjonar HEILT EKTE

  7. Stillingsinstruks • Utvikle satsninga på DNT Ung • Dugnad • Styrkje arbeidet innan fjellsport, ski, klatring, kajakk, surfing • VidareutvikleBaseCamp • Gjere all ungdom kjende med turlaga sine aktivitetstilbod HEILT EKTE

  8. Status så langt • Gjennomført fleire skulebesøk for å informere om DNT Ung • Gjennomført to BaseCampar, ein vinter og einsommar • Gjennomført einKystCamp • Delteke på styremøtar hjå ulike lokallag og informert om min stilling • Delteke på fleire OPPTUR-arrangement HEILT EKTE

  9. Planar framover • Jobbar med eit prosjekt knytt opp i mot 9.klassingar i heile fylket • Jobbar med arrangement neste år, friluftslivet sitt år 2015 • Jobbe med deieksisterande Ung-gruppene, samstundes som det skal på plass nokre nye HEILT EKTE