Magnus b rnes hellevik seniorr dgjevar arbeids og velferdsdirektoratet
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Updated On :

Magnus Børnes Hellevik, seniorrådgjevar, Arbeids og velferdsdirektoratet. Røynsler frå utviklinga av nav.no Korleis ta vare på eksisterande brukarar når ein oppretter ein heilt ny nettstad?. Bakgrunn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - LionelDale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Magnus b rnes hellevik seniorr dgjevar arbeids og velferdsdirektoratet l.jpg

Magnus Børnes Hellevik, seniorrådgjevar, Arbeids og velferdsdirektoratet

Røynsler frå utviklinga av nav.noKorleis ta vare på eksisterande brukarar når ein oppretter ein heilt ny nettstad?


Bakgrunn l.jpg
Bakgrunn

 • NAV er eit resultat av samanslåinga av trygdeetaten og Aetat. NAV vil og inkludere sosialtenesta i alle kommunane

 • 17.10.2005:Prosjekt etablert

 • 1.7.2006: NAV etablert og Aetat/trygdeetaten vert lagt ned

  • Prosjektleveranse: Nytt intranett (Navet)

 • 2.10.2006: Første NAV pilotkontor etablert

  • Prosjektleveranse: Etablering av nav.no

   • Endra alle sjølvhjelpsløysingar i begge etatar

   • aetat.no og trygdeetaten.no blir lagt ned

 • 25 pilotkontor vart etablert i 2006

 • 120 kontor skal etablerast i år

 • 2010: NAV kontor etablert i alle kommunar


Oppdraget l.jpg
Oppdraget

 • Etablere ein ny brukarportal og ein ny tilsettportal som erstattar etatane sine Inter- og intranettløysingar

 • Dei nye portalane skal bidra til at den nye statsetaten står fram som ein etat overfor brukarar og tilsette

 • Portalane skal sikre brukarane god tilgjengelegheit til informasjon og tenester frå NAV uavhengig av tid og stad

 • Eksisterande tenester skal vere tilgjengeleg på dei nye portalane

 • Det skal ikkje gjerast endringar i tenestene

 • De har ni månader på dykk

 • De skal skaffe eit nytt publiseringsverktøy


Korleis l yse dette oppdraget l.jpg
Korleis løyse dette oppdraget?

 • Prosjektet var organisert i tre parallelle delprosjekt:

  • Innhald og struktur

  • Utvikling og test

  • Anskaffing og avtaleverk

 • Alle sat i same lokale

 • God blanding av interne ressursar frå begge etatar og eksterne ressursar.

 • Mange parallelle løp, men alle viste kor langt dei andre var kommen

 • Sikre aksept hjå leiinga i alle strategiske val


M lsetting l.jpg
Målsetting

 • Hovudmålsetting for etablering av NAV

  • Få fleire i arbeid og aktivitet og færre på stønad

  • Ein velfungerande arbeidsmarknad

  • Rett teneste og stønad til rett tid

  • God service tilpassa brukarane sine føresetnader og behov

  • Få ei heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

 • Hovudmål nav.no: Avlasting av førstelinja

  • Nettstaden har den personlege brukaren som hovudmålgruppe

  • Redusere talet på førespurnader frå dei som kan hjelpe seg sjølv

  • Meir tid til å følgje opp dei som har mest behov

  • Profesjonelle brukarar har eigne informasjonsområder

   • Arbeidsgjevarar

   • Helsepersonell

  • Noregs største NAV-kontor!
Visio skisser utarbeides av interaksjonsdesigner og videref res sammen med grafisk designer l.jpg
Visio-skisser utarbeides av interaksjonsdesigner og videreføres sammen med grafisk designer

Visio

Visio

+

+

=


Slide9 l.jpg
Prototyp vert utarbeidd av utviklingsteamet, blir brukartesta og forbetra(Det var 4 iterasjonar med totalt 41 testdeltakarar)

X 3


Funksjonell spesifikasjon l.jpg
Funksjonell spesifikasjon brukartesta og forbetra

+

+


M lgrupper og tilpassing l.jpg
Målgrupper og tilpassing brukartesta og forbetra

 • God brukskvalitet og tilgjengelegheit var sentralt i alle fasar av utviklinga

 • Dialog med viktige brukargrupper/premissleverandørar

 • Fleire iterasjonar med brukartestar

 • Grundig arbeid med informasjonsarkitektur

 • Grundig arbeid med språk og skriving for nett

 • Et var eit krav at nav.no skulle ha betre tilgjengelegheit og vere meir brukarvennleg enn dei to eksisterande nettstadane.


Utfordringar ved utviklingsl pet l.jpg
Utfordringar ved utviklingsløpet brukartesta og forbetra

 • Utvikling kunne ikkje starte før publiseringsløysning var på plass

 • VELDIG knapp leveranseplan

  • Start systemtest etter 4 veker

  • Opplæring startar etter 5 veker

  • Innhaldsproduksjon startar etter 5 veker

  • Intranett ferdig 15.6

  • nav.no ferdig 1.9

 • Spesifikasjonar var framleis i ”bevegelse”

 • Parallell utvikling av NAV’s intranett og internett


Korleis l yse vi utfordringane l.jpg
Korleis løyse vi utfordringane? brukartesta og forbetra

 • Arbeide iterativt med leveransar kvar veke

  • Prioritering kvar måndag

  • Visning og kvar fredag

  • Test måndag – tysdag

  • Godkjenning tysdag ettermiddag

  • Sette i produksjon kvar onsdag

 • Kontinuerlig moglegheit for omprioritering av krav og forbetringar av løysning

  • Særleg etter brukartestar

 • Tett og daglig samarbeid mellom utviklarar og funksjonelt ansvarlige

 • Fokus på kvalitet i alle ledd

 • Status tilgjengelig og synlig på vegg i prosjektlokale


Standard ukeplan for iterasjon l.jpg
Standard ukeplan for iterasjon brukartesta og forbetra

Status

Status

Status

Status

Status

Iterasjons-

planlegging

Demo

Oppsummering

/

Erfarings-

utveksling

Teknisk

hjørne


Overordnet utviklingsplan iterativt l.jpg
Overordnet utviklingsplan - iterativt brukartesta og forbetra

Mai

Juni

Juli

April

Mars

August

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36

27.3

Valg av CMS

7.4

CMS klar

til bruk

16.6

Intranett

til T5

1.9

Internett

til T5

01.07

Intranett

live

Valg av leverandør for CMS

27.3

Innholdsproduksjon

starter

Installasjon og konfigurering

7.4

Installasjonstest

Iterasjoner (design, utvikling, test)

Intranett

Bruker og akseptansetest

16.6

Iterasjoner (design, utvikling, test)

Internet

Systemintegrasjonstest

Bruker og akseptansetest

1.9

Totaltest (kjøres av programmet)


Iterasjonsplanlegging l.jpg
Iterasjonsplanlegging brukartesta og forbetra


Iterasjonsstyring l.jpg
Iterasjonsstyring brukartesta og forbetra


Iterasjonstracking l.jpg
Iterasjonstracking brukartesta og forbetraKorleis sikre god tilgjengelighet l.jpg
Korleis sikre god tilgjengelighet brukartesta og forbetra

 • Følgje WAI-krav og W3C standardar

 • Utvikle HTML-kode med høg kvalitet

 • Støtte alle nettlesarar inkl. tekstbaserte (jaws)

 • Beskriving av alle element (bilde, tabellar, navigasjon)

 • Implementere tilgjengelegheitsfunksjonar

 • Kvalitetskontroll av innhaldsproduksjon over tid

 • KOMPETANSE hos utviklarane

 • Tilgjengelegheit for alle brukarar


Korleis ta vare p eksisterande brukarar l.jpg
Korleis ta vare på eksisterande brukarar? brukartesta og forbetra

 • www.aetat.no var ein svært tenestedriven nettstad

  • Stillingsbasen

  • Registrering som arbeidssøkjar

  • Registrering av stillingar

  • Søk etter kandidatar

 • www.trygdeetaten.no var meir informasjonsdriven

  • Intensjonsbaserte inngangar

  • Fakta ark

  • Store mengder med tekst

  • Nokre tenester

 • Det var mindre overlappande bruk enn ein skulle tru

  • Brukarundersøking viste at brukarane av den eine nettstaden sjeldan brukte den andre


Slide22 l.jpg

Snarveg til tenester og sider for arbeidsgjevar og for helsepersonell

Globale val – tilgjengeleg på alle sider

Justering av kontrast og skrift

Utvalde tenester for den personlege brukar

Inngang til hovudstrukturen

Inngang til tall og analyse, hjelpemiddel og utland.

A til Å liste

Global botnmeny med kontaktinformasjon, tilbakemelding, informasjon om sikkerheit og tilgjengelegheit


Slide23 l.jpg

Den globalemenyen der alle tenester og søket er med helsepersonell

Hovudstrukturen innan fagområdet

Tenester innan det aktuelle fagområdet

Lenkelister der ein trekk fram aktuell informasjon som ligg lenger ned i strukturen


Slide24 l.jpg

Faktainformasjon helsepersonell

All faktainformasjon skal være tilgjengelig i begge målformer

Temaet vert presentert med ingress

Lenke til lover og regler

Kven er tilbodet for

Korleis går ein fram for å få tilbodet

Lenke til aktuelle skjema

Kva kan du få

I tillegg kan satsar, datoar og andre tema vere aktuelle på ei slik side


Korleis har det g tt l.jpg
Korleis har det gått: helsepersonell

 • nav.no fekk tilgjengelegheitsprisen i samband med noreg.no si vurdering av offentlege nettstader

 • I Halogen si vurdering av fem offentlege nettstader var nav.no den einaste som vart godkjent

 • nav.no fekk Gulltaggen for beste portal

 • Brukarstøtta gjev tilbakemelding om nøgde brukarar

 • Bruken av tenestene har auka etter lansering av nav.no

 • Brukarane finn nyttig informasjon


Litt om bruken l.jpg
Litt om bruken helsepersonell

 • Mellom 30 og 35 millionar sider opna per månad

 • Mellom 2,5 og 3,5 millionar brukarsesjonar per månad

 • Omkring 1,2 millionar unike IP-adresser betjent i månaden

 • Det er auka bruk av tenestene

 • Det har gitt auka bruk av informasjonssidene

 • Vi har ikkje mista brukarar


Det er framleis meir gjere l.jpg
Det er framleis meir å gjere helsepersonell

 • Det er ikkje gjort nok med tenestene

 • Ein må vere på vakt og overvake nettstaden

 • Innhaldet blir ikkje betre enn den svakaste journalist

 • Alle må hugse

 • Viktig at ein føl retningsliner

  • Bilettekstar som gjev meining, ikkje berre for sjåande

  • Ikkje legg tabellar in i brødteksten

  • Ikkje berre skriv ”les meir”


Utfordringar for framtida l.jpg
Utfordringar for framtida helsepersonell

 • Tenestene må gjerast brukarvenlege

 • Kva med dei med kognitive problem?

  • Korleis lage tenester som kan hjelpe denne gruppa?

  • Korleis teste løysingane i forhold til desse

 • Kva med byråkratspråket?

  • Korleis få forvaltarane av faget til å skrive slik at allmugen forstår det?

  • Forme informasjonen slik at den blir oppfatta av brukaren

 • Kan ein møte alle brukarane på same måte?

 • Individuell tilpassing for kvar enkelt?

  • Informasjon på eit nivå som møter brukaren

  • Tenester som er tilpassa brukaren


Sp rsm l l.jpg
Spørsmål? helsepersonell


ad