bradley associates l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Huspriser förväntas falla, säger Bradley Associates - wikia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Huspriser förväntas falla, säger Bradley Associates - wikia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Huspriser förväntas falla, säger Bradley Associates - wikia - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Lantmätare väntar huspriser att doppa under de kommande månaderna, att fråga ett samtal för säljaren att vara realistiska om rekomenderas priser. Ca 23% fler inspektörer bad i en undersökning av Royal Institution of Chartered Surveyors (Rics) förväntas priserna att falla i stället för att öka under de kommande tre månaderna. Bradley fann att en liknande andel rapporterade att priserna sjönk i juli. London var det enda området i Förenade kungariket som bucked trenden. Lantmätare sade att prisfall var mest troligt i västra England, East Midlands, och Yorkshire och Humberside. Gruppen sade att köparna fortfarande svårt att få tillgång till finansiering av hypotekslån, men intresse hade inte doppat på grund av det dåliga vädret i juli. Dock hade antalet hem som kommer ut på marknaden sjunkit. “Om leverantörer vill sälja sina hem snabbt, de måste vara realistiska i deras förväntningar på priset,” sade Peter Bolton kung av Rics. Undersökningen kommer efter både i Halifax och rikstäckande hus prisundersökningar rapporterade faller i värden i juli. Nationwide säger att priserna hade sjunkit för fyra av de senaste fem månaderna. Halifax förutspådde att det skulle bli lite förändringar i priser under resten av året, om inte en recession blev sämre. Fastighetsregistret-undersökning av huspriser, av många betraktas som den mest omfattande, visade en stor geografisk skillnaden i kammaren pris rörelsen i England och Wales. I nämnda priser ökade med 6,3 procent i London under året fram till slutet av juni, men föll med 1,9% i Yorkshire och Humber under samma period.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Huspriser förväntas falla, säger Bradley Associates - wikia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bradley associates

BRADLEY ASSOCIATES

http://bradleyassociates.info/2012/08/14/huspriser-forvantas-falla-sager-bradley-associates/

huspriser f rv ntas falla s ger bradley associates
Huspriserförväntasfalla, säger Bradley Associates

Lantmätareväntarhuspriserattdoppa under de kommandemånaderna, attfrågaettsamtalförsäljarenattvararealistiskaomrekomenderaspriser. Ca 23% flerinspektörer bad i en undersökningav Royal Institution of Chartered Surveyors (Rics) förväntasprisernaattfalla i ställetförattöka under de kommandetremånaderna.

slide3

Bradley fannatt en liknandeandelrapporteradeattprisernasjönk i juli. London vardetendaområdet i Förenadekungariketsom bucked trenden. Lantmätaresadeattprisfallvarmesttroligt i västra England, East Midlands, och Yorkshire och Humberside.

slide4

Gruppensadeattköparnafortfarandesvårtattfåtillgång till finansieringavhypotekslån, men intresse hade intedoppatpågrundavdetdåligavädret i juli.

Dock hade antalet hem somkommerutpåmarknadensjunkit.

“Om leverantörervillsäljasina hem snabbt, de måstevararealistiska i derasförväntningarpåpriset,” sade Peter Bolton kung avRics.

slide5

Undersökningenkommerefterbåde i Halifax ochrikstäckandehusprisundersökningarrapporterade faller i värden i juli.

Nationwide sägerattpriserna hade sjunkitförfyraav de senaste fem månaderna. Halifax förutspåddeattdetskullebli lite förändringar i priser under restenavåret, ominte en recession blevsämre.

slide6

Fastighetsregistret-undersökningavhuspriser, avmångabetraktassom den mestomfattande, visade en storgeografiskskillnaden i kammarenprisrörelsen i England och Wales.

I nämndapriserökade med 6,3 procent i London under åretfram till slutetavjuni, men föll med 1,9% i Yorkshire och Humber under samma period.