slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFOVERGADERING REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN IEPER 7 NOVEMBER 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFOVERGADERING REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN IEPER 7 NOVEMBER 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

INFOVERGADERING REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN IEPER 7 NOVEMBER 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

INFOVERGADERING REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN IEPER 7 NOVEMBER 2013. 00_agenda. Situering Stand van zaken Toelichting bijkomend milieuonderzoek door Antes Toelichting bijkomend mobiliteitsonderzoek door Adoplan Verwerking bijkomend onderzoek binnen plan en voorschriften Verdere procedure.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INFOVERGADERING REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN IEPER 7 NOVEMBER 2013' - akeem-pitts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INFOVERGADERING

REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN IEPER

7 NOVEMBER 2013

slide2

00_agenda

 • Situering
 • Stand van zaken
 • Toelichting bijkomend milieuonderzoek door Antes
 • Toelichting bijkomend mobiliteitsonderzoek door Adoplan
 • Verwerking bijkomend onderzoek binnen plan en voorschriften
 • Verdere procedure

2

slide3

01_situering

Afbakeningkleinstedelijkgebied Ieper gedeeltelijkgoedgekeurd op 06 juli 2009

Onvoldoendebedrijventerreinomvoldoendeaanbodtevoorzienbinnen de regio: noodaanruimtevoor ca 36 ha bedrijventerrein

Locatie-onderzoek:

slide8

02_stand van zaken

 • Plenairevergadering over het voorontwerp PRUP regionaalbedrijventerrein op 6 februari 2012
 • Watondertussengebeurd?
 • screening milieueffecten
 • veiligheidsrapport
 • bijkomendemilieutoetsomwille van bezorgdheden
 • mobiliteitsonderzoekomwonenden
slide9

03_screening milieu effecten

Overeenkomstigdecreetalgemenebepalingenvoormilieubeleid :

Screeningsnotaingediend met de vraagbeslissingtenemen over de noodzaak tot opmaak van eenplanMER

BeslissingVlaamseoverheid – departement LNE (3/09/2012):

voorgenomen plan geeftgeenaanleiding tot aanzienlijkenegatievemilieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van eenplanMERnietnodig.

slide10

04_veiligheidsrapport

Onderzoekt de externeveiligheidsaspectenwaarmeerekeningdienttewordengehoudenbij de opmaak van het uitvoeringsplan

- bij de inplanting van inrichtingen met gevaarlijkestoffen

- bijnieuweontwikkelingen in de omgeving van dergelijkeinrichtingen.

goedgekeurd op 20/12/2012

slide12

05_bijkomend milieutoets met instekennaar

het ruimtelijkuitvoeringsplan door Antes

 • Wat is precies toegelaten, wat niet? Implicaties voor het milieu.
 • Bijkomende maatregelen met positief effect
 • Vigerende wetgeving voor nieuwe bedrijven
slide13

5.1_toegelaten hoofdactiviteiten

 • Productie, opslag, bewerking goederen
 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Op- en overslag, voorraadbeheer, groothandel
 • Dienstverlenende voorzieningen
 • Kantoren
 • Toonzalen
 • Inrichtingen art. 3 van het SWA (samenwerkingsakkoord) van 21 juni 1999 inzake beheersing zware ongevallen
slide14

5.2_niet toegelatenhoofdactiviteiten

 • Kleinhandel, bezoekersintensieve activiteiten
 • Agrarische productie
 • Afvalverwerking, sloopactiviteiten
 • Opslag stuivende stoffen
 • Afvalverbranding, mestverwerking;
 • Petrochemie, zware metaalindustrie, elektrische centrales
 • Munitieproductie
 • Slachterijen
slide15

5.3_hinderlijk of gevaarlijkvoor de gezondheid

ZINTUIGLIJK WAARNEEMBAAR

 • Lawaai, geluidsoverlast
 • Geur
 • Trillingen
 • Verstoring uitzicht door negatieve beelddragers

NIET ZINTUIGLIJK WAARNEEMBAAR

 • (Fijn) Stof
 • Atmosferische luchtpolluenten
 • Ioniserende of niet-ioniserende straling
slide16

5.4_luchtkwaliteit?

 • geen zware luchtvervuilers (petrochemie, zware metaalindustrie, verbranding afval noch brandstoffen)
 • geen opslag van stuivende stoffen
 • wel ‘risicobedrijven’ SWA (Seveso), HD en LD?
 • geen agrarische productie, maar wel bio-industriële?
slide17

5.5_Inherente risico’s ↔ luchtemissies?

 • West-Vlaanderen: 29 Sevesobedrijven:
 • 10 hoogdrempelige (HD), 19 laagdrempelige (LD)
 • Risico ≠ Gevaar!
 • 4 in Ieper: 3 LD en 1 HD
 • Bij aanzienlijke emissies: Integraal Milieu Jaarverslag rapporteringsplicht (IMJV)
 • West-Vlaanderen: 9/29 rapporteren emissies IMJV
 • Geen rechtstreekse koppeling tussen risico en emissies
 • Meerderheid HD: rapporteren wel emissies
slide18

5.6_Geen MER-plichtigebedrijven

 • MER plicht geldt bij uitstek voor activiteiten met aanzienlijke impact (hinder)
 • West-Vlaanderen: databank MER: 171 dossiers
 • 65% = bio-industrie (geurhinder)
slide19

5.7_Voorstellen

LUCHT

Alternatieve energiebronnen, geen fossiele brandstoffen

Lijst niet-toegelaten activiteiten uitbreiden met bio-industriële bedrijven, HD-Sevesobedrijven, opslagbedrijven vloeibare KWS, munitie-opslag

slide20

5.7_voorstellen

LANDSCHAPSSTRUCTUUR

 • Behoud walgracht langs de noordelijke weg
 • Behoud voetweg ten zuiden van boomkwekerij
 • Behoud opgaand groen langs spoorweg
slide21

5.7_voorstellen

VISUEEL-LANDSCHAPPELIJK

 • Diksmuidseweg: groenbuffer van 30 m nodig en voldoende.
 • Aanplanten schietwilgen en essen. Hoogste bomen tegen rand van bedrijvenzone, plaatselijk open grazige stroken of grachten
 • Buffer schermt eveneens verkeersgeluid Noorderring af.
slide23

5.7_voorstellen

VISUEEL-LANDSCHAPPELIJK

Ter hoogte van de beek: knotwilgenrij voorzien langsheen de waterloop

Eventueel korte bomenrij voorzien op rand van de tuinen juist ten zuiden van de Augustinusbeek (individueel te bepalen indien gewenst)

slide24

5.7_voorstellen

VISUEEL-LANDSCHAPPELIJK

Kunstenaarswijk:

-Doorloopbaarheid verhogen wanneer de landbouwfunctie komt te vervallen

 • Laten aansluiten op bestaande padenstructuur
 • Meerdere doorsteken voorzien naar het stedelijk openruimtegebied
slide25

5.7_voorstellen

ARCHEOLOGISCH EN BOUWKUNDIG ERFGOED

 • Vooronderzoek wenselijk
 • Bestaande regelgeving toepasselijk
 • Indien dit mogelijk is: behoud relicten van walgrachten en inpassing ervan in de nieuwe afwateringsstructuur.
slide26

5.7_voorstellen

FAUNA en FLORA

 • Zone waterbuffer: waterbufferende functie is cruciaal maar een natuurtechnische aanleg is aangewezen. Voor Fauna en Flora liever meerdere kleine poelen, afwisselend met ruigtes en moerasvegetaties
 • Voor zone waterbuffer: geen te hoge bomenrijen, zichtas centrum niet verstoren
 • Groenbuffers met streekeigen en autochtoon plantgoed
 • Groenbuffers aan de zijde van de bedrijvenzone omheinen: buffergroen + park = één geheel
slide27

5.7_voorstellen

 • WATER
 • Gescheiden rioleringsstelsel binnen de zone
 • DWA naar RWZI Ieper (voldoende capaciteit)
 • RWA naar beek (hemelwaterverordening is van toepassing)
 • Geen enkele lozing van ongezuiverd afvalwater in de beek is toegelaten
 • Geen nieuwe collectieve WZI in de bedrijvenzone
 • Niet bouwen boven bestaande leidingen
slide28

5.8_bestaande reglementering

VLAREM I: procedures nieuwe inrichtingen + alle wijzigingen

VLAREM II: MILIEUKWALITEITSNORMEN voor WATER, BODEM, LUCHT, GELUID: alle vergunningen hierop af te stemmen

VLAREBO

VLAREMA

slide29

06_mobiliteitsonderzoek - Adoplan

 • Bereikbaarheidsprofiel
 • Planologische context
 • Huidig mobiliteitsprofiel
 • Toekomstig mobiliteitsprofiel
 • Confrontatie bereikbaarheisprofiel – mobiteitsprofiel
 • Conclusie
slide30

6.1_bereikbaarheidsprofiel_wegennet

 • N38:
 • primaire weg type II
 • N8:
 • secundaire weg type I
 • lokale verbindingsweg type I
 • N369:
 • secundaire weg type I
 • lokale verbindingsweg type I
slide32

6.3_bereikbaarheidsprofiel_traag verkeer

 • Selecties:
 • Jaagpad Ieperleekanaal + spoorweg Ieper-Kortemark: hoofdroute
 • N8: functionele fietsroute
 • Voorzieningen:
slide33

6.4_planologische context

 • Afbakening stedelijk gebied + RUP Regionaal bedrijventerrein
 • Verbinding Ieper-Veurne
slide34

6.5_huidig mobiliteitsprofiel

 • Kruispunttellingen: juni 2013
slide35

6.5_huidig mobiliteitsprofiel

 • Vb. zuidelijk kruispunt
slide36

6.6_toekomstig mobiliteitsprofiel

 • Verkeersgeneratie door regionaal bedrijventerrein:
  • 128 personenautobewegingen per dag per ha
  • 30 vrachtwagenbewegingen per dag per ha
 • Aantal bewegingen in ochtend- en avondspits:
slide37

6.7_bereikbaarheid vsmobiliteitsprofiel

 • Capaciteitsbeoordeling:
  • verzadiging (I/C)
  • wachttijd
  • Wachtrij
 • 5 scenario’s:
 • = fase 1
 • = fase 2
 • Verbinding tussen fase 1 en 2
 • Fase 1 en 2 richting Diksmuidseweg
 • Fase 1 en 2 richting Veurnseweg
slide38

6.7_bereikbaarheid vsmobiliteitsprofiel

Conclusie:

Scenario 4: vraagt eveneens aanpassing kruispunt N38/Diksmuidseweg

Scenario 5: restcapaciteit Veurnseweg kleiner dan Diksmuidseweg

Keuze tussen gescheiden ontsluiting of niet

 • Verbinding tussen fase 1 en 2 wenselijk:
 • Intern verkeer mogelijk
 • Betere spreiding over wegennet
 • Verkeer vanuit Veurne of Diksmuide kan rechtstreeks op bedrijventerrein
slide39

6.7_bereikbaarheid vsmobiliteitsprofiel

 • Beleidsaanbevelingen voor openbaar vervoer:
 • Aandringen bij De Lijn tot bediening bedrijventerrein
 • Korte wandelafstand tot bushalte Barmstraatje en Hoekje
slide40

6.7_bereikbaarheid vsmobiliteitsprofiel

 • Maatregelen voor fietsers:
 • Infrastructuur en stimulerende maatregelen
 • Omvorming spoorweg-bedding tot fietspad
 • Doorwaadbaarheid sted. open ruimtegebied
 • Ter beschikking stellen van fietsen
 • Verplichte fietsenstalling
 • Fietskluizen
 • Pendelfonds
slide41

6.8_conclusie

 • Onderzoek leidt tot volgende conclusies:
 • Inrichting bedrijventerrein zal niet leiden tot capaciteitsproblemen op omliggende wegen
 • Scenario 3 meest geschikt
 • RUP voorziet in voldoende maatregelen voor zwakke weggebruiker en openbaar vervoer
slide42

07_verdere procedure

 • Administratievevoorstellenvooraanpassingenaan het voorontwerpnaaraanleiding van de pleniarevergadering, bijkomendonderzoek, bezorgdhedenomwonenden:
  • Reigersburgkasteel: verruimingparkgebied en verschuivingbufferzone
  • toegelatenactiviteitenbeperken
  • geenwindmolenstoelaten
  • fietsverbinding
  • openbaarvervoer en voetgangersverbinding
  • bijkomendevoorwaardeninrichtingbufferzones
  • waterbeheer met o.a. vastleggenminimalecapaciteit, geenindividuele en gezamenlijkewaterzuiveringsinstallaties,…
slide44

07_verdere procedure

Voorlopigevaststelling in de provincieraad van 23 december 2013

Openbaaronderzoek van 1 februari 2014 tot 1 april 2014

Infovergadering in het kader van het openbaaronderzoek op woensdag 26 februari 2014 om 19u30

Definitievevaststelling in de provincieraad van september 2014

slide45

08_contactpersoon

Els Demeestere

Dienstruimtelijke planning

ProvinciehuisBoeverbos

Leopold III-laan 41

8200 Sint-Andries

Els.demeestere@west-vlaanderen.be

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/rup/Pages/default.aspx