helse mestring vekst l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HELSE MESTRING VEKST PowerPoint Presentation
Download Presentation
HELSE MESTRING VEKST

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

HELSE MESTRING VEKST - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

HELSE MESTRING VEKST. RAPPORT FRA GJENNOMFØRT KURSOPPLEGG 2005 Båtsfjord Service, Varanger ASVO. Innholdsbeskrivelse. Utgangspunkt og målbeskrivelse Tema og gjennomføring Konklusjoner Økonomisk støtte til kompetanseheving Regnskapsavslutning. UTGANGSPUNKT OG MÅLBESKRIVELSE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HELSE MESTRING VEKST


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helse mestring vekst

HELSE MESTRING VEKST

RAPPORT FRA GJENNOMFØRT KURSOPPLEGG 2005

Båtsfjord Service, Varanger ASVO

HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

innholdsbeskrivelse
Innholdsbeskrivelse
 • Utgangspunkt og målbeskrivelse
 • Tema og gjennomføring
 • Konklusjoner
 • Økonomisk støtte til kompetanseheving
 • Regnskapsavslutning

HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

utgangspunkt og m lbeskrivelse
UTGANGSPUNKT OG MÅLBESKRIVELSE

I 2004 hadde vi en kursserie på 9 dager hvor vi fikk en opplæring i grunnleggende psykiatri og en kort innføring om rusproblematikk ”Kursplan 2004 - Psykiatri og rus i en arbeidssamvirkebedrift”. Kurset var en meget positiv erfaring og vi ønsket å fortsette læreprosessen. Etter kursserien i 2004 satte vi ned en arbeidsgruppe som besto av deltakere fra ASVO Vardø, Båtsfjord Service og Varanger ASVVO. Sammen kom vi fram til fag- og temaområder vi ville satse på i 2005. Med bakgrunn i dette ble det utarbeidet en kompetansehevingsplan som fikk navnet ”HELSE – MESTRING – VEKST, kompetanseheving for ansatte i arbeidssamvirkebedrifter.” Et lite stykke ut i prosessen trakk ASVO Vardø seg fra kursopplegget.

Vår oppgave er å utvikle mennesker – og det vil vi bli bedre på!

Vi ønsket mer kunnskap og kjennskap til viktige fagområder som kunne bidra til en økt kompetanse i arbeidet med mennesker vi daglig arbeider med i våre bedrifter. Vi ansatte ønsket å utvikle kunnskaper, evner og ferdigheter til å yte profesjonell omsorg og hjelp til mennesker med ulik grad av fysiske- og psykiske problemer og lidelser, samt dyktiggjøres i å mobilisere og ta i bruk brukernes iboende ressurser.

Samarbeid er viktig, lærerikt og effektivt. Som to relativt like bedrifter i Øst-Finnmark har vi både gjennom uformell kontakt, besøk og felles kursing i 2004 erfart nytten av å gjøre noe sammen- både med tanke på produksjonsdelen i bedriftene, men ikke minst det attføringsfaglige. Det å dele erfaring, kunnskap og ideer er med på å styrke det tilbud vi gir til våre kunder, brukere og samarbeidspartnere. Et viktig mål har også vært at alle ansatte i bedriften får mulighet til å gjennomføre kompetansehevingsplanen sammen. Det gir et bedre grunnlag for å kunne trekke i samme retning i det daglige arbeidet.

HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

tema og gjennomf ring
TEMA OG GJENNOMFØRING

TEMA 1

 • Beskrivelse av kognitive funksjoner, kognitiv svikt og hvordan tilrettelegge i arbeidssituasjonen for de ulike gruppene.
 • ADHD – diagnosen; kjennetegn og atferdsuttrykk som bakgrunn for en større forståelse av mennesker med denne diagnose. Tilrettelegging i arbeidssituasjonen.
 • Case- arbeid. Bedriftene forbereder egne ”saker” til gruppediskusjoner.
 • Foredragsholdere; Børre Hansen, Ingrid Bakke og Ida Aasness ved Senter for Yrkesrettet Attføring
 • Dato for avvikling; 15 – 16. mars 2005 Sted; Varanger ASVO, Vadsø

GJENNOMFØRING

Kurset var i hovedsak lagt opp som forelesning og diskusjoner i plenum. I tillegg var det litt case-diskusjoner i plenum og grupper. Kursholderne presenterte SYA og deres plass i Aetat-systemet. Første dagen var temaet Kognitive funksjoner og forstyrrelser i disse. Vi fikk en grunnleggende innføring i begrepet kognitiv og kognitive funksjoner, samt hva svikt i kognitive funksjoner kan føre til. Utrednings- og kartleggingsmetoder ble også presentert. Dag 2 var viet diagnosen ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. Her fikk vi også en grunnleggende innføring diagnostisering og adferdsutrykk. En god del av denne dagen var også viet mennesker med ADHD og arbeidslivet.

Mye av innholdet i kurset var preget av en teoretisk framstilling av begreper, lidelser og diagnosestilling. Dette var imidlertid et godt grunnlag for å gi kursdeltakerne en noe dypere kjennskap til problematikken – og også i tråd med den bestilling vi hadde. Kursholderne var imidlertid flinke til å invitere til dialog og dermed ble innholdet hele veien relatert til vår arbeidshverdag. I tillegg mener vi at kursholderne holdt et godt fokus på arbeid, arbeidsliv og arbeidsfungering gjennom hele kurset og det at de delte sine kunnskap og erfaringer vedrørende arbeidsevaluering og tilrettelegging på arbeidsplassen gjorde at vi opplevde kurset som matnyttig og veiledende i forhold til det arbeidet vi daglig utfører i våre bedrifter.

HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

tema og gjennomf ring5
TEMA OG GJENNOMFØRING

TEMA 2

 • Relasjons- og nettverksarbeid. Tverretatlig samhandling.
 • Teori om nettverksarbeid/ -intervensjon. Metoder/Strategier for tverretatlig nettverksarbeid
 • Foredragsholder; Solveig Wilhelmsen, Plan– og utviklingskonsulent, DPS Øst-Finnmark
 • Individuell Plan
 • Foredragsholder; Siri Ramberg, Rådgiver, sosial- og helseavd., Fylkesmannen i Finnmark
 • Dato for avvikling; 31. mai – 2. juni 2005 Sted; Båtsfjord Service, Båtsfjord

GJENNOMFØRING

Foredraget om Individuell Plan ble dessverre avlyst med bakgrunn i sykefravær for foredragsholder.

Solveig Wilhelmsen fokuserte i sin forelesning på teori- og forståelse for relasjons- og nettverksarbeid, forhold omkring taushetsplikt og individuell plan. Hun knyttet dette til ulike kartleggingsmetoder.

Kurset var i stor grad lagt opp til dialog og samhandling. Allerede innledningsvis måtte gruppen delta med presentasjoner av seg selv og nærmere spesifisering av tema en ønsket fordypning i. Kursholder brukte disse ønskene som retning i sin presentasjon de to dagene kurset varte. Dag 1 ble brukt til presentasjon av teorier og faglig innhold i begrep og tema som nevnt ovenfor. Kursleder utfordret gruppen til dialog om temaet. Dag 2 var i stor grad viet en ”Kafèdiskusjon” – de tema gruppen hadde lagt fram til fordypning ble laget som Menyer på ulike kafèbord og kursdeltakerne selv måtte være aktive i ide- og løsningsprosessen. Tema var : Samarbeid, Tverrfaglige ferdigheter og Brukermedvirkning. Forelesers form var godt faglig fundert, praktisk orientert og meget inspirerende! Hun delte av sine erfaringer og hun utfordret gruppen i forhold til egne holdninger og arbeidsformer. Inntrykket kursdeltakerne sitter igjen med er at kurset gav oss læring i å sette bruker/deltaker i sentrum, at ingenting er umulig og at vi sitter inne med mye bra kompetanse!

HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

tema og gjennomf ring6
TEMA OG GJENNOMFØRING

TEMA 3

 • Gruppeinntak: Skissering av opplegget, effekter av gruppearbeid og krav til arbeidslederne
 • Livsstyrketrening: Motivasjon, fokusendring, "meg og mine planer, ikke meg og mine plager", verdisyn
 • Arbeidsavklaring: Hva er arbeidsevne? Hva måles det opp mot?

Vurdering av funksjonsevne; observasjon, kartlegging og rapportering - VERKTØY.

-Lars Gunnar Østerhus og Sissel Vik, Setpro AS

 • Kveldsforedrag med Lasse Gustavson: ”Dine tanker – dine muligheter”
 • Dato for avvikling; 21 –22. februar 2006 Sted; Varanger ASVO, Vadsø

Dette kurset ble flyttet til 2006 med bakgrunn i stor aktivitet på andre områder i bedriftene, samt behovet for å ha tid og muligheter til å implementere allerede ervervet kunnskap i det daglige arbeidet.

GJENNOMFØRING

Dette kurset ble holdt av mennesker som har sitt daglige arbeid i en arbeidssamvirkebedrift og det ble således meget relevant og direkte rettet mot våre daglige oppgaver. Kurset var lagt opp til forelesning, dialog, gruppearbeid og selvstendige øvelser. Innholdet i kurset var en direkte forelesning/beskrivelse av de arbeidsmetoder, tanker og holdninger som benyttes og eksisterer i forelesernes daglige arbeid. Det var direkte knyttet opp mot arbeidsavklaring av deltakere, både enkeltvis og i grupper.Innholdet var meget konkret og det ble brukt praktiske eksempler for å illustrere arbeidsmetoden.

Foreleserne var entusiastiske og inviterte kursdeltakerne til dialog, samt å arbeide konkret med ulike verktøy. Dette kurset var meget matnyttig og hadde stor overføringsverdi til vår hverdag. I tillegg fikk vi en masse tips og gode ideer til hvordan opprettholde og videreutvikle de metoder og systemer vi benytter oss av i våre bedrifter.

HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

konklusjoner
KONKLUSJONER

Det er spesielt tre forhold ved dette kursopplegget som har vært viktige erfaringer:

 • Opplæringen har vi søkt ”spisset og tilpasset” spesielt til vår arbeidshverdag i ASVO-bedrifter, våre arbeidsoppgaver og våre spesielle behov. Dette har ført til at opplæringen har hatt god relevans og gitt gode muligheter for å benytte kunnskapen i det daglige arbeidet.
 • Alle ansatte: ledelse, arbeidsledere og tilretteleggere har deltatt på kursene. Det har vært viktig for at opplæringen skal være forankret hos alle og i alle ledd, samt at det har vært med på å skape en felles forståelse og trygghet i kollegagruppen.
 • Kursene har vært lagt opp til dialog/toveis kommunikasjon og gruppearbeid. Dette har ført til at vi har blitt bedre kjent med hverandres kompetanse og dermed har muligheten til å benytte seg av hverandres kompetanse i ettertid økt.

Målet med kursopplegget vår å få en utvidet kompetanse innenfor viktige definerte fagområder. Det må vi si at vi har fått. Vi har fått mer kunnskap om fagområdene vi har blitt kurset i spesielt. I tillegg har opplæringen gitt enda flere +effekter.

* økt kunnskap fører til en bedre og riktigere forståelse av de atferdsuttrykk en møter i hverdagen. En får større bevissthet og blir tryggere i arbeidsrollen.

* økt kunnskap gir mestringsopplevelser

* man ønsker å lære mer!

* Fokusendring: ”problemer” blir utfordringer og attføring blir muligheter!

HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

konomisk st tte til kompetanseheving
ØKONOMISK STØTTE TIL KOMPETANSEHEVING
 • Med bakgrunn i de opplæringsbehov som bedriftene samlet seg om, ble det utarbeidet et grunnlagsdokument. I dette dokumentet ble behovene for kompetanseheving grundig dokumentert og beskrevet. Dokumentet inneholdt også en plan for opplæringen. Dette grunnlagsdokumentet ble lagt til grunn når vi søkte ulike instanser om økonomisk støtte til kompetansehevingsplanen.
 • Båtsfjord Service og Varanger ASVO har mottatt økonomisk støtte til kompetanseheving fra følgende:

* Vadsø kommune kr. 30 000,-

* Arbeidsgiverorganisasjonen ASVL kr. 20 000,-

* Fylkesmannen i Finnmark, helse- og sosialavdelingen kr. 50 000,-

* Nesseby kommune kr. 10 000,-

HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

regnskapsavslutning
REGNSKAPSAVSLUTNING

Se Vedlegg

HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005