Download
1 / 29

Landskonsulent Leif Knudsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Konsekvenserne af yderligere regulering af landbrugets næringsstofanvendelse – Hvad kan definitioner i Vandramme- direktivet betyde for landbrugets råderum?. Landskonsulent Leif Knudsen. Disposition. Status på næringsstofhusholdningen Målsætninger i Vandrammedirektivet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Landskonsulent Leif Knudsen' - aisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Landskonsulent leif knudsen

Konsekvenserne af yderligere regulering af landbrugets næringsstofanvendelse– Hvad kan definitioner i Vandramme-direktivet betyde for landbrugets råderum?

Landskonsulent Leif Knudsen


Disposition
Disposition næringsstofanvendelse

 • Status på næringsstofhusholdningen

 • Målsætninger i Vandrammedirektivet

 • Konsekvenser af målsætninger i Vandrammedirektivet

 • Fosfor - regulering


Udvikling siden midt i 80 erne
Udvikling siden midt i 80’erne næringsstofanvendelse


Udvikling i g dningsforbrug

450 næringsstofanvendelse

400

350

300

250

Husdyrgødning

200

150

100

50

0

85

87

89

91

93

95

97

99

01

03

Udvikling i gødningsforbrug

Handelsgødning

1000 ton kvælstof


Kv lstof og fosfor i handelsg dning 2002

120 næringsstofanvendelse

100

80

60

40

20

0

EU

Grækenland

Storbritanien

Belgien-Lux.

Frankrig

Tyskland

Holland

Portugal

Danmark

Sverige

Spanien

Finland

Irland

Italien

Østrig

Kvælstof og fosfor i handelsgødning 2002

Kvælstof

Fosfor

Rel. udvikling 1989 til 2002


Udvikling i milj siden midt i 80 erne

Iltsvindshyppighed næringsstofanvendelse

Ingen udvikling

Udvikling i miljø siden midt i 80’erne

Nitrat i drikkevand

Ingen udvikling

Nitrat i øvre grundvand

Faldende tendens

Kvælstoftkoncentration i vandløb

Fald fra 9 til 6 mg N/liter

Kvælstofudvaskning fra rodzonen

Reduktion på 32 pct. på lerjord og 47 pct. på sandjord

Kvælstofoverskud, mark

Reduktion på 44 pct.

Fosfortab fra landbrug

Ingen udvikling

Fosforoverskud

Reduktion med 58 pct.

DMU 2002 og 2003


Vandrammedirektivet
Vandrammedirektivet: næringsstofanvendelse

For hvert vandområde sættes en mål-sætning, og al aktivitet i oplandet ind-rettes efter, at denne målsætning kan nås

Målsætningen er bindende


Klassificering af ikke modificerede vandomr der
Klassificering af ikke- næringsstofanvendelsemodificerede vandområder


Tidsplan for vandrammedirektiv
Tidsplan for vandrammedirektiv næringsstofanvendelse


Forslag til m ls tninger for vandl b

God økologisk tilstand næringsstofanvendelse

(Forslag Odense PRB)

1,0-2,5

0,03-0,06

Forslag til målsætninger for vandløb

Total-N

mg N/liter

Total-P

mg P/liter

Typisk tilstand i dag (gns. af 101 vandløb)

6,2

0,12

Naturtilstand

(gns. af 9 vandløb)

1,3

0,05

Referencetilstand

(Forslag Odense PRB)

<1,0

<0,03


Forslag til klassificering af s er odense prb
Forslag til klassificering af søer næringsstofanvendelse– Odense PRB

Fra slutningen af bronzealderen til år 1750 var P-koncentrationen 0,175 mg P/liter i Dallund Sø


80’erne næringsstofanvendelse

Nu

Efter VMP II

Målsætning??

Natur


Målsætning næringsstofanvendelse

Målsætning??

Ton/ha

Vinterhvede

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

0

50

100

150

200

250

Kg kvælstof pr. ha


1900 næringsstofanvendelse

1925

1950

1975

2000

Kvælstofoverskud

600

500

400

1000 tons N

300

200

100

0


50 pct. næringsstofanvendelse

+10 pct.

+20 pct.

+250.000

+500.000

100 pct.

+40 pct.

+ 40 pct.

-400.000

83.000

33.000

Reduktion i udvaskning:

Bedre foderudnyttelse

Skærpelse af udnyttelsesprocent

Nedsættelse af N-norm

Efterafgrøder

Udtagning, skov, SFL

Forsuring af gylle, pct.

Biogasbehandling af gylle

Nedfældning af gylle

Reduceret husdyrhold, DE ialt

Red. af udvaskning, ton

Red. af ammoniak fordampn., ton

Beregningseksempel fra VMP III


Norm nu næringsstofanvendelse

177 kg N

Optimum

204 kg N

Fremtid

138 kg N

100,0

90,0

80,0

70,0

Langsigtet effekt

60,0

50,0

40,0

30,0

Protein

20,0

10,0

0,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

Udbytte,hkg/ha

12,0

Pct. protein in kerne

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

0

50

100

150

200

250

300

Kg kvælstof


Kvælstofbalance ved reduktion af næringsstofanvendelsenormer på yderligere 20 pct. og 10 pct. øget udnyttelse af husdyrgødning

Vinterhvede, JB 7-9


Fosfor er et nødvendigt næringsstofanvendelsenæringsstof for afgrøden


2000 næringsstofanvendelse

1900

1925

1950

1975

Fosforoverskud

90

80

70

60

50

1000 tons P

40

30

20

10

0

-10


Fosform tningsgrad i 1997

50 næringsstofanvendelse

Fosformætningsgrad i 1997

0-25

25-50

40

30

Fosformætningsgrad [%]

20

10

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Jordtype [JBnr.]

Rubæk et al., 2000


1900 næringsstofanvendelse

1910

1950

1960

1970

1980

1990

2000

1920

1930

1940

Historisk udvikling i fosfortabet:

Fosforudledning til havområder fra 1900-

2000

12000

10000

8000

tons P

6000

4000

2000

0

år

dyrket areal antagelse 2

industri

spildevand +spredt bebyggelse


Oversigt over fosfortab
Oversigt over fosfortab næringsstofanvendelse


Foresl et strategi for fosfor regulering i fosforgr rapport
Foreslået strategi for fosfor-regulering i fosforgr. rapport:

”Den ideelle strategi på fosforområdet opnås derfor ved anvendelse af gene-relle virkemidler til begrænsning af fosforophobningen og forbedret fordeling af fosfor på hele landbrugs-arealet kombineret med en særlig indsats mod fosfortabet fra specifikke risikoarealer.”


Udskillelse af fosfor i husdyrgødning rapport:ved harmonigrænsen

Bortførsel af P: 16-30 kg P/ha


Konklusion
Konklusion rapport:

 • Landbruget har nået store miljøforbedringer de sidste 10-15 år

 • Definitionen af ”god økologisk tilstand” i Vandrammedirektivet kan blive helt afgørende

 • En mindre procentisk afvigelse fra ”referencetil-stand”, vil umiddelbart betyde en kraftig reduktion i landbrugsproduktionen

 • Udtagning af landbrugsjord og en kraftig reduk-tion i gødningsforbruget er de foreslåede løsninger

 • Alternativet kan være teknologiske løsninger i form af gylleseparering, gylleforsuring o.l.


Konklusion fortsat
Konklusion - fortsat rapport:

 • Fosfortabet fra dansk landbrug er generelt lavt

 • Evt. restriktioner skal sikre:

  • At tabet fra risikoarealer til følsomme recipienter reduceres hurtigt

  • At fosfortabet fra landbrugsarealet generelt ikke ud i fremtiden bliver større

 • Størstedelen af fosforproblematikken kan løses gennem fodringen


ad