leksioni iv
Download
Skip this Video
Download Presentation
LEKSIONI IV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 181

LEKSIONI IV - PowerPoint PPT Presentation


 • 506 Views
 • Uploaded on

LEKSIONI IV. APARATI MUSKULAR. MUSKUJT. Janë organe active të lëvizjes , ata mund të jenë të vullnetshëm apo të pavullnetshëm .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LEKSIONI IV' - aideen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leksioni iv

LEKSIONI IV

APARATI MUSKULAR

muskujt
MUSKUJT
 • Janëorgane active tëlëvizjes, atamundtëjenëtëvullnetshëmapotëpavullnetshëm.
 • Nëmuskujt e pavullnetshëmbënpjesëmuskulatura e lëmuar e organevetëndryshëmsidhemuskulatura e strijuar e zemrës, tëcilëtkomandohendhevarenngasisteminervorvegjetativ.
 • Muskujte vullnetshëmkanëstrukturëstriale (tëvijëzuar) dhekomandohenngasisteminervor cerebrospinal.
muskujt1
MUSKUJT
 • Nëçdomuskuldallohendypjesë:
 • pjesaqëkontraktohetnëmënyrë active, barku me ngjyrëtëkuqedhe
 • pjesapassive me anën e sëcilësaifiksohetnëkocka, tendiniqëpërbëhetprejindilidhorkompakticili ka njëngjyrëtëshkëlqyeshmearitëndritshëmqëdallohetngangjyra e trupittëmuskulit.
 • Tendinetjanënëformëkordoneshaponëformëpllaketëgjerë (laminaaponeurosis).
muskujt2
MUSKUJT
 • Disagrupemuskujtëvullnetshëm, qëkanëlidhjedirekte me organetëaparatittretës, respirator, urogjenitalapo me organet e tëparitdhetëdëgjimit, përshkruhennëatopjesëtëanatomisëkupërshkruhenatosistemeapoorgane.
 • Përtëkryerlëvizjençdomuskulduhettëkapet me njëngaekstremitetet e tijqëquhetkoka e origjinës (caput) osepikafikse (punctumfixum), qëtëushtrojëndikimin e vet me ekstremitetin e kundërttëquajtur fund osendryshe, pika e lëvizshme (punctum mobile).
 • Porjorrallëndodhqëpikaqëzakonishtështëfiksetëshndërrohetnëpikëtëlëvizshmedheanasjelltas, osetëspostohenkohë pas kohenjërakundrejttjetrës.
muskujt3
MUSKUJT
 • Muskujtjanëpothuajsetëgjithësimetrikë.
 • Duke përfshirëtëgjithëmuskujtqëibashkëngjitenaparatitskeletikdhegjithëorganevetëndryshmepranohetsinumër total imuskujvetëvullnetshëmnjëshifërqërrotullohetrreth 500.000
 • Peshadhevëllimiipjesshëmsidheai total imuskujvevariojnënëmënyrëtëdukshmengamosha, seksidhekonstitucioni individual.
 • Atoquhennormalekurjanënëraporttëdrejtë me peshëndhekonstitucionin e organizmit.
muskujt4
MUSKUJT
 • Mundtëbëhendisaklasifikimetëmuskujve
 • Muskujtqëveshinskeletinngashumëautorëquhenmuskujskeletikë, ndërsaataqëvendosenmënësipërfaqequhenmuskujsipërfaqësorë.
 • Sipasformës – muskujtndahenmëtëgjerë, tësheshtë, tëgjatëdhetëshkurtër, gjëqëipërgjigjetkarakterittëzhvillimittëtyrenëdypërmasanëdrejtimtëgjatësisëdhegjerësisë.
muskujt e gjat
Muskujt e gjatë
 • Muskujt e gjatëigjendenpranëlevavetëgjatatëlëvizjes, pragjendenkryesishtnëanësitë.
 • Këtallojmuskujshjanëpak a shumënëformëboshtikupjesamishoreqëndronnëpjesën e mesmetëmuskulitdhenëskajetpërfundon me tendine.
 • Këtamuskujshkojnëngadisacentimetranëdisadecimetra.
 • Muskujte gjerëmarrinkëtëemërprejformëssëtyre, nëformëfletetëgjerëme pamjetrekëndore, katërkëndore me pjesën e tyremishoredheaponeurotike, tëcilëtgjendenmëshumënëtrung.
muskujt e shkurt r
Muskujt e shkurtër
 • Muskujt e shkurtërigjejmëmëtëpërhapurkudonëtrup, pormundtëtheksojmë se jorrallëekzistojnëedhe forma tëndërmjetmetëcilatështë e vështirëpërt’iklasifikuar.
 • Disamuskujparaqitensiunazatëbrëndshmepërrethhapjevesipërfaqësoretëtrupitdhequhenmuskujorbikularë (përrethgojës, orbitave) aposfinkterial (nëorganet).
muskujt5
Muskujt
 • Muskujtmundtëklasifikohenedhesipasnumrittëkokëve, barqeve, tendineveorigjinësapopërfundimittëtyrenëkockë, sipasnumritatomundtëjenëtëthjeshtëosetëshumënumërta, p.sh. kurfillimiështë me dykokë, muskuliquhet biceps, me tri kokë triceps, me katër quadriceps.
 • Muskujtqëkanëmëshumë se njëpërfundim, pramëshumë se njëtendinfiksuesquhetbi,triapoplurikaudat.
muskujt6
Muskujt
 • Kurmuskujt me origjinëngamiotonetëndryshmebashkohennënjëmuskul, atëherembetentendinendërmjetëseqëquhet intersections tendine.
 • Këtamuskujmundtëkenëdybarqe p.sh. muuskuli rectus abdominis.
 • Po kështumundtëkemindryshimeedhenënumrin e tendinevetëtyre.
 • Kështuflektorët e përbashkëtdheekstensorët e përbashkëttëgishtavetëduarvedhetëkëmbëvekanëdisatendine, derinëkatërnësajëtëtëcilavekontraktimiinjërit bark muskulorjepnjëefekt motor tëmenjëhershëmnëdisagishta.
muskujt7
Muskujt
 • Muskujtiklasifikojmëedhesipasdrejtimittëfijeve, gjëqëreflektonedhenëfunksionetëndryshmetëtyre.
 • Sipasdrejtimittëfijevemuskularedallojmëmuskuj me fijetëdrejtaparalele, me fijeoblike, me fijeqëshkojnënëformëfreskorejedhenë fund me fijecirkulare.
 • Kurfijetmuskularebashkohen me tendinet, nganjëraanëquhetunipenatusdhekurbashkohetnëtëdyanëtquhetbipenatus.
muskujt8
Muskujt
 • Nëdisaregjionekukalojnëvazadhenervamuskujtmarrinkontaktapoformojnë me pjesën e tyrefascialenjë hark fibrozqëngjitet, inserohet me pjesënskeletikenënjëmënyrëtëtillëqëformon me tënjëunazëosteofibrozenëpërtëcilënkalojnënervatdhevazat.
 • Ashtusipërçdosistemedhepërsisteminmuskulormundtëgjejmëvariacionetëllojevetëndryshmesi: ndryshimetëpozicionittëvendosjes, ndryshimetëformës, tëvëllimit, numrittëfascieve, tëorigjinës, tëinserimit, numrittëkokave, barqeveetj
muskujt9
Muskujt
 • Pjesamishore e muskulitështëfleksibile, elastikedherezistentegjatëlëvizjes pa u dëmtuarnëfunksionin e sajgjatëaktivitetit normal.
 • Tektëgjallëtnëmomentin e pushimit, fibratmuskulorenukjanëtëlëshuara, porkanënjëgjëndjetensioni special qëquhet tonus muscular.
 • Me vdekjenatongurtësohen, forcohen pa u zvogëluar duke dhënëatëqëquhetshtangiakufomore, rigiditetikadaverik, qëfillon me pushimin e qarkullimittëgjakut, porqëvihet re mëmirënëorët e mëpastajme, 5-6 orë pas vdekjes e qëarrinmaksimumin 1 deri 5 ditëmë pas, dhemë pas fillonputrifikimiikufomës.
muskujt10
Muskujt
 • Elementikryesorkubazohetpuna e muskujveështëkontraktiliteti, tkurrjadhelëshimiimuskullit.
 • Kurmuskulikontraktohetbëhetafrimiidypikave, asajfiksedhepikës mobile dhepërrrjedhojëbëhetlëvizjanënjëpjesëtëcaktuartëtrupit.
 • Kockatqëlëvizinnëartikulacionenënefektin e muskujvemundtëkrahasohen me levatnëaspektinmekanik.
 • Si mbështetjepërtërëtrupinshërbenkolonavertebroreqështrihetgjatëvijëssëmesittëtrupit.
muskujt11
Muskujt
 • Fillimiimuskujveqëkoincidon me njëpikëtëpalëvizshmeshtrihetmëafërplanit median tëtrupit, kursepëranësitëpikafiksendodhetmëafërtrungutnëkrahasim me pikën mobile.
 • Megjthatëvlentëpërmendet se punktumfiksumdhepunktum mobile mundtëndërrojnëvendet me njëritjetrin p.sh. nëmuskujt e barkut, tëshpinësapotëekstremiteteve.
 • Muskujtduke u fiksuarnëkockamundtëkalojnënjë, dyapodisaartikulacioneprejtëcilaveatomarrinemrin, muskujuni, bi apomultiartikular.
muskujt12
Muskujt
 • Lëvizjanëartikulacionkryhetnëdykahetëkundërt, fleksionekstension, adduksion – abduksion, prandajpërtëlëvizurpërrethnjëboshtiçfarëdoduhenjomëpak se dymuskuj.
 • Kështumuskujtqëkanëveprimetëkundërtaquhen antagonist, sitëtillëmundtëpërmendim, muskulifleksiordigitorium me muskulinekstensordigitorium.
 • Ndërsamuskujtqëkryejnëtënjëjtinveprimquhensinergjistë.
formacionet ndihm se t muskujve
Formacionetndihmësetëmuskujve
 • Këtufutenfasciet, tëcilatparaqitennëformëmembranashtëpërbëraprejindilidhorfibrilarkompakt.
 • Fascietndahennëfascietëvetëmuskulit (fascia propria) e cilae rrethonatë , sidhefascieqërrethijnënjëgrupmuskujshsinergjistë, praqëkryejnënjëfunksiontënjëjtëdhemundtëquhet fascia e thellë (profunda).
 • Fascietlëshojnëedhezgjatimetëshumtafascialeqëquhen septum intermuskularë.
 • Këtotëfunditvijnëngafascietdhendajnëmuskujtnganjëritjetri.
formacionet ndihm se t muskujve1
Formacionetndihmësetëmuskujve
 • Disaherëtendinet e muskujvekalojnënëkanaleosteofibrozeqëjanëtëveshuranëthellësi me njëmembranëtëhollëtëngjashme me atëtëmembranavesinovialetëartikulacionevetëcilatpasqyrojnëngabrëndanjëmbylljetëserozës duke veshursipërfaqen e tendinitosetëtendineve.
 • Kjomembranë e hollë, nëdyfundet e kanalitipërvishettendinit duke formuarpërrethtijkëllëfinsinovial.
slide26
Bursat e mukozajanëformacionetëtjeraqëbëjnëpjesënëaparatinndihmëstëmuskujve.
 • Atovendosenndënmuskujtdhetendinet, kryesishtafërfiksimittëtyredhenëafërsitëkavitetitartikulardisa bursa komunikojnë me të. Po kështunëaparatinndihmësbëjnëpjesëedhekockatsesamoide.
 • Atogjendennëtrashësinë e tendineve, nëvendin e fiksimittëtyre me kockat duke zmadhuarnëkëtëmënyrëkëndin e kapjessëmuskujvenëkockëdhenjëkohësishtzmadhojnëedheforcën e tyre.
muskujt e shpin s
Muskujt e shpinës
 • Ndahennëmuskujsipërfaqësordhetëthellë.Shtresae muskujvesipërfaqësorëpërbëhetvetëmnganjëpllakëmuskulo-aponeurotikeqëvendoset midis procesevespinozetëvertebravedhebrinjëve duke iupërgjigjurmuskujvetëquajturspinokostal.
 • Nëmuskujtsipërfaqësoretëshpinësbëjnëpjesë:
 • Muskulitrapez– ështëmuskulimësipërfaqësor, ështëigjerë, nëformëtrekëndore, zëpjesën e sipërmetëshpinësderinëqafë.
 • Muskujt e tëdyanëveformojnëfigurën e trapezitngaiciliai ka marrëemrin.
 • Funksioni: Kurkontraktohenfijet e sipërmengrejnëshpatullënlart, kurkontraktohenfijet e mesme e afrojnëatëteshtyllakurizore, kurtkurenfijet e poshtme e ulinshpatullënposhtë. Kurkontraktohennjëkohësishttëgjithafijetskapulatafrohen me njëratjetrënngaprapa.
muskujt e shpin s2
Muskujt e shpinës
 • Muskuliigjerëishpinës (latissimusdorsi). Ështënjëfletëmuskuloaponeurotiketriangulare, mëigjërindërmuskujt e shpinës, duke u shtrirëngapjesa e poshtme e shpinësderinësqetull.
 • Funksioni: tërheqkrahunprapadhengabrënda duke e afruaratërrethtrungut. Kurpikafikseështënëhumerusndihmonnëaktin e inspirimit duke ngriturbrinjëtlart.
muskujt e shpin s4
Muskujt e shpinës
 • Muskuliromboidimadhdheivogël.
 • Këtadymuskujformojnënëpjesën e sipërmetëpasmenjështresëmuskularenëformërombinëdukjeunike.
 • Funksioni – Tërheqshpatullënmedialishtdhe e ngrepakatë.
muskujt e shpin s5
Muskujt e shpinës
 • Muskulingritësiskapulës (muskuli le vantor scapulae), ështënëformëboshtigjatësor.
 • E merrorigjinënngatuberkulatposterioretëprocesevetransversaletëkatërvertebravetësipërmecervikale, pastajshkonposhtëdhelateralishtnëkëndin e sipërmtëskapulës.
 • Funksioni- ngreshpatullën duke idhënënjëfarërrotullimimedialishtdheposhtëpjesëstjetër.
 • Kurpikafikseështënëshpatullmundtëpërkulëkolonëndhekokënnëatëanë.
slide36
Muskuliidhëmbëzuaripasmëisipërm (muskuliseratus posterior superior).
 • Kymuskulvendosetposhtëmuskulit rhomboid. Kymuskulngrebrinjët, luanrolnëinspirim, praështëmuskulinspirator.
 • Muskuliidhëmbëzuaripasëmiposhtëm. Ka pamjerombipaktëzgjatur. Ka sifunksiontëulbrinjëtposhtë duke ndihmuarnëekspirim.
muskujt e shpin s6
Muskujt e shpinës
 • II.Muskujt e thellëtëshpinës – quhenmuskujtspino dorsal. Muskujt e thellëformojnënjështresëtëmadheqëndodhetnëulluqet e mëdhatëformuara midis procesevespinozedhetransversalenganjëraanëdhekëndevetëbrinjëvenëanëntjetër.
 • Këtondahennëdytraktetëmëdha, trakti medial ipërbërëngamuskujtëshkurtër, nëzonatmëtëthellaafërskeletitdhevertebravetëveçanta, dhetrakti lateral qëvendosetmënësipërfaqe e përbërëngamuskujtëgjatë.
 • Ndërsanëzonën e pasmetëqafëssipërdytrakteveshtrihetdhetraktiitretë, traktispinotransversaliciliparaqitet me muskujt splenius.
 • Funksioni – drejtojnëkolonën, e rrotullojnëatëdhebëjnëekstensionnëpjesëtëveçantatësaj. Këtamuskujmarrinpjesëedhenëlëvizjetrespiratore.
slide40
Fasciate shpinës – nëshpinëgjendendyfascie – fascia superficiale e cilambulon
 • muskulintrapezius,
 • muskulinlattissimusdorsidhevazhdonngasipërsi fascia nuchaedhe fascia e thellë e cilandahetnëdyfletë, një e sipërfaqshmedhe e thellë.
 • Fascia e thellëquhetshpesh fascia lumbo dorsal.
3 muskujt e kraharorit
3.Muskujt e kraharorit
 • Ndahennëdygrupe –
 • muskujte jashtëmekstrinsekëqë e kanëorigjinënngaskeletiitoraksitdhefiksohennëekstremitetin e sipërm, dhe
 • muskujte brendshëmapoinstrinsektëqë e kanëorigjinëndhepërfundojnënëtrung (sternum, brinjë, vertebra).
 • Këtufutetedhediafragma.
muskujt e grupit t par
Muskujte grupittëparë
 • Muskulipectoralis major. Ështëmuskuligjerë, idendur, me formëtrekëndoreqëzëgatigjysmën e gjoksit.
 • Ështëiformuarnga tri pjesë: - Pjesaklavikularefillonnë 2/3 medialetëbuzëssëpërparmetëklavikulës, - pjesasternokostalefillonngafaqja e përparme e manubrium corpus sterni, dhepjesakërcore e brinjëvedhesëfundi – pjesaabdominaleqëfillonngapjesa e përparme e vaginëssëmuskulittëdrejtëtëbarkut.
 • Funksioni: Afronkrahuntetrunku, e kthendherrotullonatëmedialisht.
 • Kurpikafikseështënëkrah, ngerbrinjëtlart duke ndihmuarnëinspirim, prabënpjesënëmuskujtinspiratorë.
muskujt e grupit t par1
Muskujt e grupittëparë
 • Muskuliivogëligjoksit (muskulipectoralis minor) ështëmuskulishtypurnëformëtrekëndëshi. Kymuskululposhtë, përparadhemedialishtshpatullën. Kurpikafikseështënëshpatullngrelartbrinjët. Ështëmuskulinspirator.
 • Muskulindërklavikular(muskulisubklavius) ështëmuskulivogël, gjysmëkonik. Kytërheqklavikulënposhtëdhemedialisht
 • Muskuliidhëmbëzuaripërparmë (muskuliseratus anterior), ështënjëmuskuligjerënëformëkatërkëndoretëçrregullticilimbulonfaqenanësoredhetëpasmetëtoraksit.
 • Funksioni – ngreshpatullënpërparadhejashtëdhe e rrotullonngajashtëkëndin e sajtëposhtëm. Sëbashku me muskulinromboideusfiksonshpatullënnëlëvizjet e krahut, ndërsa me fijet e tijtëposhtmengrebrinjët.
muskujt e kraharorit
Muskujt e kraharorit
 • Muskujt e grupitëdytëosemuskujt e vërtetëtëkraharorit
 • Muskujtlevatorescostarum – llogaritenrreth 12 muskujtëtillënëformëtrekëndore. Funksioni: ngrebrinjëtsiç e thotëvetëemri.
 • Muskujtinterkostalesexterni – mbushinhapësiratinterkostale. Nënivelin e hapësiravendërkërcoretëbrinjëvemuskujtzëvendësohen me pllakafibrozetëcilatkanëtënjëjtindrejtim me fijet e tyre.
 • Muskujtintercostalesinterni – këtokanëdrejtimtëkundërt me fijet e muskulit extern. Atofillojnëngabuza e sipërme e brinjëssëposhtmepërnëbuzën e poshtmetëbrinjëssëmësipërme.
muskujt e kraharorit1
Muskujt e kraharorit
 • Funksioni
 • – Muskujtintercostal externngrenëbrinjëtlart, zgjerojnëkafazin e kraharoritnëdrejtimantero-posterior dhe transversal, prandajjanëmuskujinspirator, nëinspirimtëthellëfutenedhemuskujt e tjerëtëkraharorit , ndërsa
 • - muskujtintercostal internulinbrinjëtposhtë , shërbejnësim.eksipratorë.
 • Muskulitranversusthoracis- ështënjëmuskulnëformëkatërkëndoretëparregullt, ingjiturnëfaqen e brendëshmetëthoraxitanashsternumit.
 • Funksioni – ulbrinjëtdhendihmonnëekspirim.
muskujt e kraharorit2
Muskujt e kraharorit
 • Diafragma (muskuliphrenicus) ështëmuskuligjerë, tek, me drejtim transversal nëmënyrëtëtillëqëndankavitetintorakalngaai abdominal, me konveksitetngasipërdhekonkavitetngaposhtë. Diafragmaështë e përbërëngapjesëmuskularenëperiferidhetendinozenëqendër. Pjesaperiferikeqëështëpjesëmuskularesipasorigjinësndahetnëpjesalumbare, kostaledhesternale.
 • Funksioni – diafragma ka roltërëndësishëmnëfrymëmarrjesidomosnëinspiracion , sepsekurajokontraktohetsheshohetapouletkonveksitetiisajdheshtonkapacitetin e kavitetittëkraharoritnëdrejtimvertikal, luanroledhenëformimin e presësabdominale.
fasciet e kraharorit
Fasciete kraharorit
 • Fascia e përbashkëtqënjihetedhesi fascia pectoralisveshnëanënsipërfaqësoremuskulinpectoralis major, vazhdonpastajngasipërderinëbuzën e përparmetëklavikulës me tëcilënajongjitet, dhemëtej me fasciencervikalesuperfaciale.
 • Fascia aksilarembulongropënaksilaredhevazhdonnëmuskulinlatissimusdorsi duke u bashkuarnë fascia thoracolumbare.
 • Fascia endothoracicaveshanën e brendshmetëkraharorit duke mbuluarmuskulininterkostal interne, muskulinsubklaviusdhemuskulintranversusthoracis.
muskujt e barkut
Muskujt e barkut
 • . Muskujt e barkut
 • Këtondahennëgrupin e muskujvetëpërparmë, tëanshëmdhetëpasmë.
 • Nëgrupin e muskujvetëpërparmëbëjnëpjesë:
 • Muskuli rectus abdominis – ështënjëmuskul me drejtimvertikalgjatësor, me disandërprerjenështrirjen e vetëngadisa septa tendinozë. Kymuskulfillonngakërcet e brinjëve V-VII dheprocesiksifoiddheshkon e fiksohet me tendininndërmjetsimfizëspubikedhetuberkulumpubicum.
 • Muskulipyramidalis – ështënjëmuskulivogël me pamjetrekëndore, fillonngasimfizapubikedhefiksohetanashnëlinea alba.
grupi i muskujve t ansh m t barkut
Grupiimuskujvetëanshëmtëbarkut
 • Muskuliobliquusabdominisexernus
 • Kymuskulsëbashku me muskujt e tjerëtëkëtijgrupiformojnëmuretanësorëdhetëposhtëmtëbarkut. Ështëmuskuligjerëicili ka ardhur duke u zgjeruarsirezultatizhvillimittëanësivetrësipërmetëzgjerimittëkafazittëkraharoritteknjeriu.
 • Kymuskulfillon me tetedhëmbëmishorengatetëbrinjët e fundit.
 • Kymuskulnëpjesën e mesmetëtijformonnjëpllakëaponeurotiketëgjerë e cila duke u bashkuar me atëtëanëstjetërmerrpjesënëformimin e vaginëssëmuskulittëdrejtëtëbarkutdhetëlinea alba abdominis.
 • Poshtëmuskulifiksohetnëbuzën e jashtmetëkreshtësiliake, nëspinëniliake anterior superior dhetuberculumpubicumtëkockëspubike.
 • Buza e poshtme e aponeurozëssëkëtijmuskuliqëkalonngaspinailiake anterior superior derinëtuberculumpubicumbënkëtunjëkthimngabrënda, njëtrashje, qëmerremrinligamentum inguinal.
muskuli obliquus abdominis internus
Muskuliobliquusabdominisinternus
 • Muskuliobliquusabdominisinternus – shtrihetnënmuskulin e mësipërm.
 • Ka pamjen e njëfreskorejedhefillonngaprapanga fascia lumbodorsalis, ngalineaintermedia e kreshtësiliakedhe 2/3 lateraletëligamentit inguinal.
 • Ngapërparakymuskulbënnjëzgjerimaponeurotikdhe duke u bashkuar me atëtëanëstjetër, duke marrëpjesënëformimin e vaginëssëmuskulit rectus abdominis duke u ndarënëdyfletëdhe duke qëndruar me muskulinrektusnëpozicionetëndryshmesipërumbilikusitdheposhtëtij.
muskuli transverses abdominis
Muskuli transverses abdominis
 • Muskuli transverses abdominis– gjëndetposhtëdytëparëvedhemëihollë se ata.
 • Fillonngafaqja e brendshme e brinjëvetëposhtmegjashtëbrinjët e fundit, nga fascia lumbodorsale, buza e brendshme e kreshtësiliakedhe 2/3 lateraletëligamentit inguinal.
grupi i muskujve t pas m t barkut
Grupiimuskujvetëpasëmtëbarkut
 • Muskuli quadrates lumborum – ështëmuskul me pamjekatërkëndore, fillonnëbuzën e brendshmetëkreshtësiliakedhefiksohetnëbuzën e poshtmetëbrinjëssëfundit.
 • Funksioniimuskujvetëbarkut. Kontraktimiimuskujvetëbarkutndihmonnëkrijimin e presësabdominaletënevojshmenëaktin e defekimit, urinimitdhelindjestekgratë.
 • Kontraktimiinjëkohshëmikëtyremuskujvesëbashku me diafragmënndihmonnëaktin e frymëmarrjes, sidomosnëekspirim duke tërhequrbrinjëtposhtë, sepsenjëpjesë e këtyremuskujvekanëfiksimnëbrinjë.
 • Po kështukontraktimiikëtyremuskujvesidomosmuskuli rectus abdominisndihmonnëpërkuljenekolonësngapërpara.
 • Po kështumuskujt e presësabdominalenësajëtëtonusittëtyre, bëjnëqëorganet e kavitetit abdominal tëqëndrojnënëpozicionin e tyre normal.
vagina e muskulit rectus abdominis
Vagina e muskulit rectus abdominis
 • Vagina e muskulit rectus abdominis
 • Formohetngaaponeurozat e tremuskujvetëpjerrëtapoanësorëtëbarkut.
 • Porkjovaginëparaqitet e ndryshmenënivelinsipërkërthizësdheposhtësaj.
 • Ngaprapanënivelinposhtëkërthizësformohetnga fascia transversa.
 • Përkëtëarësyenëkëtënivelmuriipasëmështëmëidobëtdhemundtëshërbejë me kalimin e moshëssishkakpërshfaqjen e hernieve.
linea alba abdominis
Linea alba abdominis
 • Linea alba abdominis
 • Ështënjëshiritindritshëm me ngjyrësitëbardhëmbasiështë e varfër me enëgjaku, qëformohetngagërshetimiifijevetendinozetëaponeurozavetëtremuskujveanësorëtëbarkut.
 • Është e gjatërreth 38-40cm.fillon ngaprocesiksifoidderinësinfizënpubike. Nënivelin e umbilikusitfijettendinozerrallohendheformojnëunazën e kërthizës, icilinërast se dobësohetmëtej me kalimin e moshësmundtëshërbejësi vend idaljessëhernieveumbilikale.
kanalis inguinalis
Kanalisinguinalis
 • Kanalisinguinalis
 • Ështënjëkanalnëfundinanësortëbarkut me njëgjatësi 2-4 cm nëpërtëcilinkalontekmeshkujtfuniculusspermaticus, ndërsatekfemratligamentumteres uteri. Kykanalbëhetipërshkueshëmdhezmadhohetmëshumënërastet e hernieveinguinaletëlinduraapotëfituara. Kykanal ka dyhapje.
 • Hapja e jashtme, e cilaështënjëçarjenëformëtrekëndëshe e aponeurozëstëmuskulitoblikusabdominisexternus.
 • Hapja e brendshmeështë annulus preperitonealis.
 • Kanali inguinal – nëpërkanalin inguinal mundtëkalojnëhernietinguinaletëcilatjanëmëtëshpeshtatekmeshkujt, mbasitekatakanaliështëmëigjerëpërshkaktëformacioneveanatomikeqëpërmban.
muskujt e kok s
MUSKUJT E KOKËS
 • Muskujt e kokësndahennëmuskujspecialëtëlidhur me aparatindigjestivdhemuskujtëvërtetëtëkokës.
 • Muskujt e mimikës. Nëdallimngamuskujtskeletikëkanëvetëmnjëfiksimnëkockë, ndërsatjetrin e kanëtëlirënëlëkurë. Kjogjëlehtësongjatëkontraktimittëtyretëvënënëlëvizjelëkurën duke formuarnëkëtëmënyrëshprehjen e fytyrës.
 • Tëgjithëkëtamuskujinervohenngamuskuli facial, dëmtimiitëcilitjepparalizatfaciale. Këtamuskujvendosenrrethzgavravetëkokës, (sy, gojë, veshë, hundë).
 • Muskujtmbyllësaposfikterialshtrihennëformërrethorepërrethvrimavenatyrale.
 • Muskujtrrethgojës me fjalën e artikuluar u zhvilluannëstadinmëtëlartënëkrahasim me muskujtrrethveshittëcilëtteknjeriu u shndëruannëmuskulinrudimentar.
muskujt p rreth syrit muskuli orbicularis oculi
Muskujtpërrethsyrit. Muskuliorbicularisoculi
 • Muskujtpërrethsyrit. Muskuliorbicularisoculi – shtrihetpërrethorbitëskockore. Muskuli corrugators supercili - kontraktimiikëtyredymuskujveshkaktonformimin e palavevertikale midis vetullave.
 • Funksionimiimuskulitorbicularisoculi. Kurkontraktohetpjesapalpebralebënmbylljen e rimaoculinëmënyrësistematike. Kontraktimiipjesësorbitalebënrrudhjen e syve. Kontraktimiipjesëslakrimalenëmënyrëritmike me mbylljen e palpebrave, realizonshtrydhjen e sacuslacrimalispërnjomjen e kornesë.
muskujt p rreth goj s dhe hund s
MUSKUJT PËRRETH GOJËS DHE HUNDËS
 • Muskulilevatorlabi superior alaquenasi. Kymuskulinfluenconnëngritjen e buzëssësipërme.
 • Muskulizygomaticus major. Kontraktimiikëtijmuskulibëntërheqjen e këndittëgojëslateralishtdhesipër duke idhënëfytyrëspamjetëqeshur.
 • Muskulirisorius. Fiksohetnëlëkurën e këndittëgojës. Gjatëkontraktimittërheqkëndin e gojëslateralisht. Quhetndryshemuskuliiqeshjesironike.
 • Muskuli depressor angulioris. Gjatëkontraktimitulposhtëkëndin e gojës duke idhënëfytyrëspamjetëdëshpëruar .
 • Muskulilevatorangulioris. E merrorigjinënnëfosakanina. Kontraktimiitijngrekëndin e gojëslart.
muskujt p rreth goj s dhe hund s1
MUSKUJT PËRRETH GOJËS DHE HUNDËS
 • Muskuli depressor labiinferioris. Kontraktimiitijbëntërheqjen e buzësposhtëdhepaklateralisht duke idhënëfytyrësnjëpamjeqëshprehneveri.
 • Muskulimentalis. Gjatëkontraktimitngrelëkurën e mjekrëssidheinfluencon me muskujtpërkatëspërngritjen e buzëssëposhtme.
 • Muskulibucinator. Kontraktimiikëtijmuskulitërheqkëndin e gojës duke hapurrinaorisnëdrejtim transversal. Ndihmonnëformimin e fishkëllimës.
 • Muskujtincisi. Këtamuskujndihmojnënëqëndrimindhembajtjen e buzësdrejt.
 • Muskuli depressor alaenasi. Kontraktimiitijbëntërheqjen e flegravetëhundëslart duke zgjeruarvrimat e hundës.
 • Muskuli depressor septinasi. Kontraktimiitijkomprimonfaqetanësoretëkërcevetëhundës, ngushtonvrimat e hundës.
muskujt p rreth goj s dhe hund s2
MUSKUJT PËRRETH GOJËS DHE HUNDËS
 • Muskujtpërrethveshit. Teknjerëzitkëtamuskuj e kanëhumburfunksionin. Kështuqëtërrallëjanëatanjerëzqëmundt’ilëvizinveshët.
 • Muskujt e përtypjes. Kanësikarakteristikëtëpërbashkëtnjëfiksimnënofullën e poshtmetëcilën e ngrenëgjatëaktittëpërtypjes, prandajmarrinkëtëemër, ndërsafiksimintjetër e kanënëkockat e kafkës.
 • Muskulimasseter. Ngremandibulën.
 • Muskulitemporalis. Ngredheçonprapamandibulën.
 • Muskulipterygoideusmedialis. Ngremandibulënlartdhe e çonatëlehtësishtpërpara.
 • Muskulipterygoideuslateralis. Çonmandibulënngapërparadhemedialisht, bëndhërrotullimtëpjesshëmtëmandibulësngabrëndapërpërtypjen e ushqimeve
muskujt e qaf s
MUSKUJT E QAFËS
 • Nëmuskujt e qafësbëjnëpjesëmuskujt e pasmëtëcilët u përshkruannëmuskujt e pasmëtëtrungutsidhemuskujtqështrihennëregjionin e qafës.
 • Këtajanëmuskujtësistemitdigjestiv, respirator sidhemuskujtëvërtetëtëqafës.
 • Muskujt e vërtetëtëqafësndahennë tri grupetëmëdha.
 • Muskujt e sipërfaqshëmtëqafës
 • Muskuliplatysma. Ështënjëmuskuligjerë, ihollë, nëformëkatërkëndëshi, ivendosurnënlëkurëgjëqëreflektohetnëmoshën e vjetërkurelasticitetiitijbie.
 • Formonrrudhat e lëkurësnëqafë. Gjatëkontraktimittërheqposhtëlëkurën e qafës, tëmjekrësapodhekëndin e gojës, gjëqë ka rëndësinëshprehjen e fytyrës.
muskujt e qaf s1
MUSKUJT E QAFËS
 • Muskulisternocleidomastoideus. Vendosetnëfaqenlateraletëqafës. Ka dykokë, njësternaledhenjëklavikulare.
 • Funksioni.Kontraktimiinjëritmuskulbënkthimin e kokësnëpoatëanë, ndërsafytyrakthehetnëdrejtimtëkundërttëkontraktimittëmuskulit.
 • Kurpikafikseështënëkokë, muskulindihmonpërtëngritursternumin, tekiciliai ka njëfiksim, praluannjërolnëzgjerimin e kafazittëkraharoritdhendihmonnëinspirim.
 • Kurkontraktohentëdymuskujtpërnjëherëkokazhvendosetmbrapa.
muskujt e qaf s2
MUSKUJT E QAFËS
 • Muskujt e kockëshyoide
 • Këtamuskujndahennëdygrupe: muskujtsuprahyoiddheinfrahyoid.
 • Funksionimi. Tëgjithëmuskujtsuprahyoidkanësifunksionngritjen e kockëshyoidekurpikafikseështënëmandibul. Nëtëkundërtulinnofullën e poshtme duke u bërëkështu antagonist me muskujt e përtypjes.
 • Po kështumuskulimylohyoideuskurkontraktohetmeqenëseformondyshemenë e gojësngrelartgjuhëndhendihmonnëpërcjelljen e ushqimitngagojanë faring.
 • Këtamuskujsëbashku me mandibulën, laringun, trakenëdhekockënhyoide, luajnërolnëtëfolurdhenëartikulimin e fjalëve.
muskujt e qaf s3
MUSKUJT E QAFËS
 • Muskujt e thellëtëqafës
 • Këtamuskujgjendënnëpjesënlateraledheanterioretëkolonësvertebrore. Këtamuskujndahennëdygrupe: muskujskalenëdhemuskujprevertebral.
 • Muskujtskalenëkanëfunksion: kurpikafikseështënëkolonënvertebroreveprojnësimuskujinspirator, ngrenëlartbrinjëtdhezgjerojnëkafazin e kraharorit. Kurpikafikseështënëbrinjëkontraktimiimuskujvenëtëdyanëtpërkulkolonënvertikalenëregjionin cervical përpara, ndërsakurkontraktohetvetëmnganjëraanë e flektonkëtë region nëanën e kontraktimit.
 • Muskujtprevertebralkanësifunksiongjatëkontraktimittëtyretëpërkulinpjesëncervikaletëkolonësvertebrale, tëkthejkokënnëanën e kontraktimit.
topografia e qaf s
Topografia e qafës
 • Qafaështëregionianatomikqëlidhkokën me trupindheekstremitetet e sipërme.
 • Ajoështëpjesamë e lëvizshme e trupit.
 • Nëqafëdallohetnjë region anterior dhenjë posterior.
 • Regioni posterior ose region nuchae u përshkruanëmuskulin e regionittëpasëmtëtrungut.
 • Regioni anterior ndahetngaai posterior ngabuza e përparme e muskulittrapesius.
 • Pjesa e përparmequhetedheqafa e vërtetë.
muskujt e an sis s sip rme
Muskujt e anësisësësipërme
 • Nëmuskujt e anësisësësipërmebëjnëpjesëmuskujt e supit, tëkrahut, tëparakrahutdhetëdorës.
 • Meqenësekyekstremitetparaqitetmëirëndësishëm se anësia e poshtme, nëdrejtimtëlëvizjeve fine tëpunësqërealizohen, nëtëgjëndetnjënumërshumëimadhmuskujsh me përbërjeshumë fine.
 • Këtugjendenmuskujshumëmëtëspecializuarpërkryerjen e veprimeveshumëtëndërlikuara.
muskujt e supit
MUSKUJT E SUPIT
 • Muskulideltoideus. Ështënjëmuskulifuqishëmnëformëtrekëndëshi.
 • Funksioni.Kurkontraktohenfijetqëzbusinparaprapa (pjesaqëfillonnë 1/3 lateraletëklavikulës), krahushkonpërpara, prabënantefleksio, kurkontraktohentufat e pasme, krahubënretrofleksio, dhekurkontraktohentufat e mesitsidhegjithëmuskuli, krahungrihetnëpozicion horizontal.
muskujt e supit1
MUSKUJT E SUPIT
 • Muskulisupraspinatus – mbushgropën me tënjëjtinemër. Funksioni. Kontraktimibënlargimin e krahutnjësoj me muskulindeltoideus.
 • Muskuliinfraspinatus – rrotullonkrahunngajashtë.
 • Muskuliteres minor – rrotullonkrahunngajashtë.
 • Muskuliteres major – lëvizkrahunposhtëdheprapa, e afronatërrethtrungut.
 • Muskulisubscapularis – kthenkrahunngabrëndasidhemundtëtërheqëkapsulënartikulare.
muskujt e krahut muskujt flektor
MUSKUJT E KRAHUT. MUSKUJT FLEKTORË
 • Muskuli biceps brachi. Ështënjëmuskulifuqishëm, vendosetnësipërfaqedheijepformën e jashtmekrahut.
 • Funksioni. Kymuskulflektonparakrahunnëartikulacionin e bërrylit, ndihmonnësupinacionin e parakrahutdhemeqenëse caput lougumimuskulit biceps kalonnëpërartikulacionin e humerusit, mundtëndihmojënëflektimin e lehtëtëkrahutkurpikafikseështënëparakrah (tuberositasradi).
 • Muskulibrachialis. Mbulonartikulacionin e bërrylitngapërparadhefiksohetnëtuberositasulnare.
 • Funksioni. Ështëmuskulflektoriparakrahut.
muskujt e krahut muskujt flektor1
MUSKUJT E KRAHUT. MUSKUJT FLEKTORË
 • Muskulicoracoburchialis. Fiksohetposhtënëhumerusnë 1/3 e mesmetëtij.
 • Funksioni.Flektonkrahun, e afrondhe e rrotullonnjëkohësishtatëngabrënda.
 • Muskujtekstensorë
 • Muskuli triceps brachi. Ështëmuskulqëijepformëkrahutngaprapa. Tëtrekokatbashkohennënjë bark tëfuqishëmdhezbresinposhtëdheprapaartikulacionittëbërrylitpërtufiksuarnëolecranontëkockësulnare.
 • Funksioni.Bënekstensiontëparakrahutnëartikulacionin e bërrylit.
muskujt e parakrahut
MUSKUJT E PARAKRAHUT
 • Muskujt e parakrahutsipasvendosjesdhefunksionittëtyrendahennëmuskujtëpërparmë (fleksor) , muskujtëpasmë (ekstensorë) dhemuskujanësorë.
 • Karakteristika e përgjithshmeështëqëgrupiimuskujvetëpërparmë e marrinorigjinënngaepikondilimrdialihumerusit, kursegrupiimuskujvetëpasmëdheanësorë e marrinorigjinënnëepikondilin lateral tëhumerusit.
muskujt e p rparm t parakrahut
MUSKUJT E PËRPARMË TË PARAKRAHUT
 • Muskulipronatorteres. Kymuskulflektonparakrahun, merrpjesëdhenëpronacion.
 • Muskuli flexor carpiradialis.Kryenfleksioninpalmartëdorësadduksiontësaj.
 • Muskulipalmarislongus. Ështënjëmuskulishkurtër, me pjesëtëgjatëtendinoze.
 • Funksioni. Tendosaponeurozënpalmaredhendihmonnëfleksioninpalmartëpëllëmbëssëdorës.
 • Muskuli flexor digitoriumsuperficialis. Kymuskulflektonfalangen e parëdhetëdytëdhendihmonnëpërkuljen e dorës.
 • Muskuli flexor pollicislongus
 • Muskuli flexor digitorumprofundus. Mëanëtëkëtijmuskuliformohetgrushtiiplotë.
 • Muskulipronator quadrates.Bënpronaciontëparakrahut.
muskujt an sor t parakrahut
MUSKUJT ANËSORË TË PARAKRAHUT
 • Muskulibrachioradialis.Ështëmuskulisipërfaqshëmivendosurlateralishtnëparakrah. Kymuskulbënfleksiontëparakrahutnëartikulacionin e bërrylitdhe e vendosparakrahunnëpozicion midis pronacionitdhesupinacionit.
 • Muskuli extensor carpiradialislongus. Bënfleksion dorsal tëdorës (prashtrirjen e saj) dheabduksionin e sajnëanënradiale.
 • Muskuliekstensorcarpiradialisbrevis. Shtrindorëndhe e largonatë.
muskujt e pasm t prakrahut
MUSKUJT E PASMË TË PRAKRAHUT
 • Muskuli extensor digitorumcommunis. Shtringishtatngaidytitekipesti, sidhebënnjëfleksion dorsal tëdorës.
muskujt e an sis s posht me
MUSKUJT E ANËSISË SË POSHTËME
 • Nëpërbërjetëtyrehyjnë, muskujt e pelvisit, muskujt e kofshës, muskujt e kërciritdhemuskujt e këmbës.
 • Muskujt e pelvisit
 • Quhenndryshedhemuskujt e regionitkokso femoral.
 • Këtomuskujshtrihennëtëgjithaanët e artikulacionitkokso-femoral dhendihmojnënëkryerjën e lëvizjevenëtë.
 • Sipasvendosjessëtyreatondahennëgrupin e përparmë, tëpasëmdhe medial.
muskujt e an sis s posht me1
MUSKUJT E ANËSISË SË POSHTËME
 • Grupiipërparmë
 • Muskulipsoas major. Ështënjëmuskuligjatëdheivëllimshëm. Fillonnga vertebra XIIthorakalederitek V lumbare.
 • Muskuliiliacus.Ështënjëmuskulisheshtë, me formëtrekëndëshi.
 • Fillonngaana e brendëshme e gropësiliake, poshtëbuzëssëbrëndshmetëkreshtësiliake, zbretposhtëdhelateralishtmuskulitpsoas major.
 • Funksioni. Flektonkofshën, e afronatëdhe e rrotullonngajashtë. Kurpikafikseështënë femur, ndihmonnëfleksionin e kolonësvertebroredhepelvisit.
 • Muskulipsoas minor. Kybënflektimin e kolonësnëregionin pelvic sidhetërheqfascienkuajoshpërndahet.
muskujt e an sis s posht me2
MUSKUJT E ANËSISË SË POSHTËME
 • Muskuli gluteus maximus. I jepformënregionitgluteal.
 • Funksioni. Shtrindherrotullonlehtësishtngajashtëkofshën.
 • Kurpikafikseështënëkofshë, shtrinpelvisindhe e vendostrupinnëpozicionindrejtqëndrim, nxjerrpelvisinngapërpara.
 • Arrinzhvillimin e plotëkurfëmijafillontëecënëkëmbë, ështëindryshëmkurfëmijaqëndronnëpozicion horizontal.
 • Muskuliobturatorius. Ështëipërbërëngadypjesë; intra dhe extra pelvike.
 • Muskuli quadrates femoris. Rrotullonkofshënngajashtë.
muskujt e kofsh s
Muskujt e kofshës
 • Muskujt e grupittëpërparmë
 • Muskulisartorius, aposhtrirësikërcirit. Ështënjëmuskuligjatëihollë, vendosetmbifaqen e përparmedhemedialetëkofshës.
 • Funksioni. Duke vepruarnëartikulacionin e gjuritflektonkërcirindhendihmonnëvendosjen e këmbësmbikëmbë, bënedhefleksionin e kofshësnëartikulacioninkokso femoral kurpikafikseështënëkërci.
 • Muskuli quadriceps femoris.Ështëmuskulifuqishëmqërrethontrupin e femoritngapërparapjesërishtlateralisht, iformuarngakatërmuskujtëveçantë.
 • Funksioni. Bënshtrirjen e kërciritnëartikulacionin e gjurit.
muskujt e kofsh s3
Muskujt e kofshës
 • Muskujt e grupittëpasmë
 • Muskuli biceps femoris. Ështëmuskuliipasëmikofshësivendosurlateralisht.
 • Funksioni. Përkulkërcirinnëgju, shtrinkofshëndherrotullonkëmbënngajashtë.
 • Muskulisemitendinosus. Ështëflektorikërciritdheshtrirësikofshës.
 • Muskulisemimembranosus. Ështëmuskulmjaftigjatëqëfillonnga tuber ischi. Kymuskulflektonkërcirindheshtrinkockën.
muskujt e kofsh s5
Muskujt e kofshës
 • Muskujt e grupit medial
 • Muskulipectineus. Afrondherrotullonngajashtëkofshën.
 • Muskuli adductor longus. Afronkofshëndhe e rrotullonatëngajashtë.
 • Muskuli adductor brevis. Afronkofshën.
 • Muskuli adductor magnus. Ështëmuskulifuqishëm, afruesikofshës
muskujt e k rcirit
Muskujt e kërcirit
 • Këtajanëmuskujtëfuqishëmmbasimbajnëtrupinnëpozicionvertikalsidhebënzhvendosjen e tij.
 • Muskujt e grupittëpërparmë
 • Muskuli tibias anterior. Ështëmuskulimë medial. Kymuskulflektonkëmbëndorsalisht, afrondherrotullonatëngaanamediale.
 • Muskuli extensor hallucislongus, e merrfilliminnëanënmedialetësipërmetëfibulësdhengamembranainterosea. Kymuskulbënekstensiontëgishtittëmadhtëkëmbës, dorsofleksiontëtij, afrondherrotullonngabrëndakëmbën.
 • Muskuli extensor digitorumlongus. Ështënjëmuskuligjatë, fillonngakondili lateral itibies, ngakoka e fibulësdhepjesalaterale e membranësinterosea. Kymuskulshtringishtat, largondherrotullonkëmbënngajashtë.
slide124
Muskujt e grupit lateral
 • Këtukemimuskulinperoneuslongusdhebrevis. Tëdybëjnëfleksion plantar tëkëmbës.
 • Muskujt e grupittëpasmë
 • Muskuli triceps surae.Bënfleksion plantar tëkëmbësdhesupimaciontësaj.
 • Muskulitibialis posterior. Dhekymuskulbënfleksion plantar tëkëmbës.
 • Topografia e anësisësëposhtme
 • Nëanësitë e poshtmesirezultativendosjessëmuskujvedhetendinevetëtyrenëpërkocka, sidheprejfascievengatëcilatatombështillen, formohenhapësira, kanale, brazdaetj. rëndësi ka kanali femoral icilibëhet real gjatëdaljessëhernievefemorale. Nëkëtorastë ka hapjen e brendshme e vendosurnëanën e brendshmetëabdomenitdhehapjen e jashtmeose hiatus saphenusngakalimiiv, safenamagna
fosa poplitea
Fosapoplitea.
 • Fosapoplitea. Ështënjëgropëprapaartikulacionittëgjurit.
 • Nëkëtëgropëgjendëtindlidhorishkrifët, nyjelimfatikesidheenëgjakudhenervaqëshkojnëngasipërfaqjanëthellësi, nervitibialis, vena dhearteriapoplitea.
 • Poshtëgropëspopliteagjendetkanalicruropopliteus.
 • Nëkëtëkanalkalojnënërvitibialis posterior dhenervitibialis.
literatura
Literatura
 • “Bazat e anatomisësënjeriut”,
 • . 119-187
leksioni 4
LEKSIONI 4
 • INDI EPITELIAL
indi epitelial
INDI EPITELIAL
 • Indi epitelialështënjëngakatërindetbazëtëorganizmittënjeriut.
 • Ështënjëngaindetmëtëpërhapuradheivetmiqëbienëkontakt me mjedisin e jashtëm. Indi epitelialveshsipërfaqen e jashtmetëtrupit me anëtëepidermëssëlëkurës, sipërfaqet e lira tëbrendëshmetëorganizmitsimukozën e aparatittretës, tëfrymëshkëmbimit, tësistemitnervor, tësistemiturinardheatij genital.
 • Ngaanatjetëraiveshgjithashtucipatseroze (perikardin, pleurindheperitoneumin), sidhemerrpjesënëndërtimin e syrit, tëveshitetj.
indi epitelial1
INDI EPITELIAL
 • Veçoritë e inditepitelial
 • Indi epitelial ka pozicionkufitar. Përbëhetngaqelizatëcilatvendosenshumëafërnjëratjetrës, nëformështresashsipllakat e njëparketi
 • Indi epitelialnukpërmbanenëgjaku. Poshtëinditepitelialvendosetgjithmonëindilidhor, qëështëindimëivaskularizuarnëorganizëmdheqëpërmbanenëgjakutëkalibrittëvogël.
 • Sipërfaqetbazale, lateraledheapikaletëqelizaveepitelialekanëdisaspecializimemorfologjikeqëjanë:
indi epitelial3
INDI EPITELIAL
 • Sipërfaqjabazale , ndërmjetepitelitdheinditlidhornëntëkufizohetnganjëstrukturëjoqelizoreqëquhetcipabazale.
 • Cipabazale – ndërtohetngamikrofibraretikularekolagjenesidhengalëndathemeloreqëbëncimentiminndërmjettyre. Trashësia e sajvaretngallojiiepitelit. Midis epitelitdhecipësbazalegjëndetlëndandërqelizore.
 • Cipabazalendërtohetnga lamina basalisdhe lamina reticularis. Cipabazaleluanrolmbështetësdhebarrierë (merrpjesënëfiltrim, difuziondheshkëmbim)
indi epitelial4
INDI EPITELIAL
 • Sipërfaqetanësore: ME ka treguarqëqelizatepitelialenukjanënëkontakttëdrejtëpërdrejtë me njëratjetrën. Atondahennëpërmjetnjëhapësireshumëtëvogëltërendit10 -30 nanometër.
 • Këtohapësirandërqelizorembushen me glikozaminoglikanedheglukoproteina. Nëhapësirënndërqelizoreqarkullojnëlëngjeintersticialeqëmundësojnëshkëmbimetmetabolikendërmjetqelizaveepitelialeqëjanëtëprivuarangaenët e gjakutdherrjetakapilare.këtoenëgjendennëindinlidhornënepitel.
 • shumica e qelizaveepitelialenëanëtlateraletëtyrekanëtëspecializuaramënyratëndryshmelidhjëshndërmjettyreqëquhenkomplekselidhëseosekompleksetëbashkimitndërqelizor. Këtokompleksesynojnënëformimin e njëindikompaktdhetëvazhdueshëm.
 • Ngaanatjetërkëtokompleksepengojnëkalimin e përmbajtjevelumenale, p.sh. tekepiteliizorrëspërnëhapësiratndërqelizore. Komplekset e bashkimitndërqelizorfillojnëmenjëherënënsipërfaqenlumenaletëepitelevenjështresoredhepërbëhenngakëtokomponentë:
indi epitelial5
INDI EPITELIAL
 • Zonëzambyllëse – quhetndryshetight junetion, lokalizohetmenjëherënësipërfaqenlumenaledhepërbëhetngazonatëvoglakushtresat e jashtme e tëmembranaveplazmatiketëqelizavefqinjebashkohen me njëratjetrën.
 • Bashkimindodhnëvendetëcaktuaradhejonëtërëgjatësinë e cipavetëqelizavefqinje.
 • Takohetnëformëtënjëshirititëplotërrethçdoqeliza duke vulosur e veçuarkështuhapësirënndërqelizorengalumeni.
indi epitelial6
INDI EPITELIAL
 • Zonëzangjitëseoseputhitëse – ëshëtlidhjandërqelizoreqëgjendetposhtëzonësoccludens.
 • Nëkëtëllojlidhjeshtresat e jashtmeproteiniketëdyqelizavefqinjendahennganjëratjetra me njëhapësirë 15-20 nanometër. Zonulaaderensmbushet me material fibrilarngjitësndërqelizor, natyra e tëcilitnuknjihetmirë.
 • Ndërsanëanëtcitoplazmatiketëmembranaveqelizoretëqelizavefqinje, takohetnjë material elektron dens nëtëcilinankorohenmikrofilamentëtëaktinës.
 • Ky tip lidhjeformonnjëshirittëplotërrethçdoqelize.
indi epitelial7
INDI EPITELIAL
 • Desmozomaosenjollangjitëse. Formonkomponentin e tretëtëkompleksevetëbashkimitndërqelizor, megjithësemundtëgjëndetdhe e veçuar.
 • Nëdesmozomatmembranatplazmatiketëdyqelizavefqinjeveçohennganjëratjetra me anëtënjëhapësirerreth 20 nanometër.
 • Hapësirambushet me njëlëndëamorfe. Nëqendërtësajndodhetnjëzonë e hollë, e errëtnëformëtënjëlaminegjatësore.
 • Nëanëtcitoplazmatiketëçdo membrane qelizorendodhet material elektrondens, kukonvergojnëelementefibrilaretëcitoskeletit. Kështudesmozomaështëstrukturëçifte.
indi epitelial8
INDI EPITELIAL
  • Hemidesmozoma– takohetatjekuqelizatmarrinkontakt me cipënbazale e jo me njëratjetrën. Kështu p.sh. lidhenqelizat e shtresësbazale me cipënthemeloretëepidermës.
  • Gapjunction (tipi komunikues) – përfaqësonnjë tip lidhjendërqelizorenëtëcilënqelizatfqinjebashkohen me njëratjetrënmëanëtëkanalevëtëvegjëltubularëqëformohenngaproteinatmembranore.
 • Sipërfaqjaapikale e disaqelizaveepitelizleparaqetmikrovile, ciliedhestereocile.
indi epitelial9
INDI EPITELIAL
 • Mikrovilet – nësipërfaqenapikaletëdisaqelizaveepitelialeshihen me mikroskop.
 • Këtoiformoncipaqelizorenëzonënapikaletësaj.
 • Numriimikrovilevendryshonsipasllojittëqelizave. Ai luhatetngadisadhjetëranëdisamijëra.
 • Numriityreështëmëimadhnëqelizatepitelialetëzorrëssëhollë, nëgypin e përdredhurtëafërttënefronitnëveshkë, nëqelizat e mëlçisë, nësipërfaqen e qelizaveendotelialetëenëvetëgjakut, nëqelizatmezotelialeetj.
 • Nëqelizatepitelialetëzorrëssëhollëmikroviletkanëpamjen e njëfurçe.
indi epitelial10
INDI EPITELIAL
 • Ciliet– vendosennëzonënapikaletëqelizës. Nëndryshimngamikrovilet, cilietjanëmëtëgjata, mëtëtrashadhekanëndërtimtëndërlikuar. Qelizaepiteliale me cilietakohennërrugët e frymëmarrjes (hundë, nasofaring, laring, trake, bronke, bronkiole), nëgypat e mitrës, nëmitëretj. Cilietlëvizinnëmënyrëritmikedhenjëdrejtimtëcaktuar.
 • Stereociliet–takohennëqelizatepitelialetëepididimit, nëqelizareceptorëtëkreshtaveampularetëkanalëzavegjysmërrethore, nënjollën e kacekut (ultriculus) dhetëqeskëzësnëveshin e brendshëm. Këtondryshojnëngacilietsepsenukkanëtrupëzabazale, janëmëtëgjatëdhenukbëjnëlëvizje.
slide145
Flagelat– takohennëqënietnjëqelizore. Nëorganizmin e njeriuttëvetmetqelizaqëpërmbajnëflagelajanëqelizatgjinoremashkullore (spermatozoidet)
 • Indi epitelial ka vetitëtheksuararigjeneruese
 • Indi epitelial ka vetitëdeskuamohet. Qelizat e shtresëssipërfaqësorembasimbarojnëfunksioninbien. Kytipariinditepitelialshfrytëzohetnëcitologjinëeksfoliative.
 • Nëdisallojeepiteleshqelizatkanëpolaritettëtheksuar
slide146
Indi epitelialndahetnë:
 • a.Indepitelialmbulues – qëveshlëkurëndhesipërfaqe e brendshmetëorganevesiaparatittretës, frymëshkëmbimitetj.
 • b.Epiteligjëndror –qëmerrpjesënëndërtimin e gjëndravetëorganizmit.
histologjia e indit epitelial
Histologjia e inditepitelial
 • Histologjia e inditepitelial
 • Indi epitelialbënlidhjen e organizmit me mjedisin e jashtëmdhe e mbronkëtëngaagjentët e ndryshëmmekanikë, fizikë, kimikë et. Epiteli me ciliekapdhelargongrimcat e pluhuritngarrugët e frymëmarrjes. Epiteliidisaorganevesi p.sh. aiistomakutprodhonmukusdhe e mbronatëngaveprimiiaciditklorhidrik.
 • Epitelinëdisasektorëtëorganizmitluanrolmbështetës. Qelizaepitelialeqëluajnërolmbështetëstakohennëzonënnuhatoretëhundësdhetëlarintitciportëveshittëbrendshëm. Qelizatepitelialembështetësevendosen midis qelizavenervore.
 • Epiteliizorrëssëhollë ka aftësithithëse. Aftësitëtillëkanëedhedisagypëzatëveshkave.
 • epiteliigjëndrave ka aftësisekretuese. Këtoprodhojnëenzima, hormone etj.tëcilatkanërëndësitëmadhepërorganzmin.
 • Epiteliqëveshmurin e alveolavemerrpjesënëprocesin e frymëshkëmbimit.
klasifikimi i indit epitelial
Klasifikimiiinditepitelial
 • Bazohetnëprejardhjen, funksionindhendërtimin.
 • Klasifikimifilogjenetik- bazohetnëprejardhjen e epitelit.
 • Klasifikimifunksional– bazohetnërolinqëkryejnëqelizatepiteliale.
 • Klasifikimimorfologjik– bazohetnëformën e qelizaveqëmarrinpjesënëndërtimin e çdo tipi epiteli, sidhenënumrin e shtresaveqelizoreqëvendosetmbicipënthemelore.
 • Nëklasifikiminmorfologjikpërfshihenkëtollojepitelesh:
 • Epitelinjështresorqëpërmbannjështresëqelizore
 • Epitelishumështresorqëpërbëhetngashumështresaqelizash.
slide151
Epitelinjështresorisheshtë – ndërtohetnganjështresë e vetmeqelizashtësheshtaqëmbështetennëcipënbazale. Kyllojepitelitakohetnësipërfaqen e brendshmetëlabirintitciportëveshittëbrendshëm, nëcipënvertibulare, nëveshkë.
 • Epitelinjështresorkubik– takohetnëorganesi: nësipërfaqen e vezores, nëkapsulën e kristalinit, nëdisagypatëveshkës.
 • Epitelinjështresorcilindrik– takohetnëstomak, zorrë, nëmitër.
 • Epitelinjështresorcilindrik me cilie– gjendetnëmitër, nëbronket e vogla, nësinuset e fytyrësdhenëkanalinqendrortëpalcëskurrizore
slide153
Epitelishumështresor
 • Epitelishumështresorisheshtëipakeratizuar– gjëndetnëzgavrën e gojës, nëezofag, kornedhevaginë.
 • Epitelishumështresorikeratizuar– takohetnëlëkurë.
 • Epitelikalimtar– ndodhetnërrugëturinare, pelvis renalis, ureter, fshikzënurinare. Kyepitel e merrkëtëemërsepseqelizat e tijndryshojnëtrajtënnëbazëtëgjendjesfunksionaletëorganizmit. Kështup.sh.gjatëzbrazjessëfshikzësurianeshtohetnumriishtresave, kurfshikëzaështë plot muret e sajtendosennumriishtresavepakësohet.
epiteli gj ndror
Epiteligjëndror
 • Epiteligjëndror
 • Shumëqelizaepitelialejanëtëaftatësintetizojnë e tëçlirojnëlëndëtëndryshme.
 • Kurqelizatepitelialespecializohenqëtësekretojnëlëndëqëorganizmiipërvetonsipasnevojës, atëherethuhet se qelizatfitojnëvetinë e qelizavegjëndrore. Shpeshqelizatgjendrorefunksionojnësinjëqelizëepiteliale e vetme.
 • Gjëndratprodhojnëproteina, enzima, mukopolisahanide (mukus), lipidenëformëtënjësekrecioniicilikryenfunksionetërëndësishme.
epiteli gj ndror1
Epiteligjëndror
 • Shumëgjëndraparaqitennëformën e organevetëveçantasi: mëlçia, pankreasi, gjëndrattiroide, gjëndratparatiroide, etj; ndërsagjëndrat e tjeravendosennëmurin e disaorganevesip.sh.gjëndrat e faringut, tëstomakut, tëduodenitetj. Ka dhegjëndraqënukkanëprejardhjeepitelialesi p.sh. zonamedulare e gjendrësmbiveshkore, lobiipasëmihipofizës, qëzhvillohenprejinditnervoretj.
 • Gjëndratnëbazëtëfunksionitndahennë: gjëndra me sekretimtëbrendshëm (gjëndraendokrine), dhenëgjëndra me sekretimtëjashtëm, gjëndraekzokrine.
 • Gjëndratendokrine – Lënda e sintetizuarprejtyrekalonnëgjak. Limfëosenëlëngunndërqelizor. Lëndët e sintetizuaraprejtyrequhen hormone. Këtubëjnëpjesë: hipofiza, epifiza, gjëndratiroide, gjëndratparatiroide, gjëndratmbiveshkore.
slide157
Gjëndratekzokrine– Lëndët e sintetizuaraprejtyredalinnëmjedisin e jashtëm me anëtëgypavejashtëqitës p.sh. nëlëkurë, në faring, nëstomak, nëzorrë, nëprostatë, nëmitër.
 • Gjëndratekzokrinendryshojnëprejnjëratjetrësngavendosja, nganumriiqelizave, ngandërtimi, natyra e lëndëveqëprodhojnëdhemënyra e sekretimittëtyre.
 • Duke u bazuarnënatyrën e lëndëveqësekretojnëgjëndratekzokrinendahennë: gjëndraserozedhegjëndramikozeosegjëndratëpërziera.
 • Nganumriilëndëveqëprodhojnëgjëndratndahennë
 • gjëndrahomokrinekuratoprodhojnëvetëmnjëlëndë p.sh gjëndraparotis, dhe
 • gjëndraheterokrinekurprodhojnëmëshumë se njëlëndë, sikursejanëgjendratstomakut.
slide158
Gjëndratshumëqelizore– organizohennëdykomponentëstrukturorëbazë: ngaparenkimaepitelialedhe stoma prejindilidhor. Parenkima e gjëndraveështëepiteliale.
 • Ndërsa stoma ështëprejindilidhornëtëcilinbartenenët e gjakutdhenervat. Luan rolmbështetës. Gjëndratmbulohenngajashtë me anëtënjëkapsuleprejindilidhor . indilidhorkapsulardepërtondhenëbrendësitëgjëndrës duke marrëpjesënëndërtimin e septevegjëndrore, që e ndajnëgjëndrënfillimishtnë lobe.
 • Lobetngaana e tyrepërbëhennganjësimëtëvoglaqëquhen lobule. Këtondahennganjëritjetri me septet interlobulare.
slide159
Lobuletndërtohenngafijetretikulareqëmbështjellinpjesëtterminaletëgypaveekskretoredhenjësitëterminalegjëndrore. Enët e gjakutdhetëlimfëssidhenervatshpërndahennëgjëndër duke ndjekurrrugën e septeveprejindilidhortëvendosur midis lobuleve. Degëzimetterminaletëenëvetëgjakutdheenëvelimfatikeformojnërrjetapërrethpjesësterminaletëgypaveekskretoredhetëadenomerëvenëkontakttëngushtë me laminënbazale.
slide160
Literatura :
 • Histologjia” XheladinÇeka,
 • f. 52-68
leksioni 5
LEKSIONI 5
 • INDI LIDHOR
indi lidhor
INDI LIDHOR
 • Termiindlidhorpërmbledhnjëgrupheterogjenindesh me shumëfunksione.
 • Quhetkështupasilidhindet e ndryshmenëpërbërjetëorganevesidheorganetndërmjettyre. Histologjikishtindilidhorndërtohetngakëto element: a. qelizat b. fijet c. lëndabazale.
 • Varësishtngaraportetsasioretësecilitngakëtoelementestrukturorë, janëdhetipat e nëntipat e inditlidhor. Nëpërbërjetëinditlidhorgrupohenindeqërrjedhinngaindimezenkimalembrional.
 • Këtoindejanë: indilidhorembrional, indilidhorivërtetëdheindilidhormbështetës.
indi lidhor1
INDI LIDHOR
 • Histofiziologjia e inditlidhor
 • Funksionetkryesoretëinditlidhorjanë: funksionimbështetës, ushqyes (transportues), depozitues, mbrojtësdheriparues.
 • Funksionimbështetësiinditlidhor – realizohetveçanërishtngaelementëtfijorëtëkëtijindi, kudoqëgjëndetai.
 • Funksioniushqyes – ka njëbashkëshoqërimtëngushtëndërmjetkapilarëvetëgjakut, limfësdheinditlidhor. Këtoenë me përjashtimtëinditnervor, gjithmonëjanëtërrethuarangaindlidhor. Përpasojëindilidhortransportonlëndëtushqyesengaenët e gjakutpërnëindetëndryshmetëtrupitdhemundësonlëvizjen e produktevepërfundimtaretëmetabolizmitngaqelizatpërnëgjak.
indi lidhor2
INDI LIDHOR
 • Funksionidepozituesiinditlidhor ka tëbëjënëradhëtëparë me depozitimin e yndyrnavenëpërbërjetëinditlidhor, tërreth ½ sësasisësëproteinaveqarkulluese, tëujitdheelektrolitëvenëlëndënbazale, tëmediatorëvefarmalogjikishtaktivëtëçliruarngamastocitet.
 • Funksionimbrojtësiinditlidhor, lidhte me elementëtqelizorëfijorëdhelëndënbazale. Nëmekanizmatmbrojtëskompleksetëinditlidhorpërfshihetdheinflamacioni. Kyështënjë process qërealizohetngaleukocitetkokrrizoreqëbëjnëfagocitozënjo immune, monocitetpërplotësojnëfunksionet e tyresipërbërëstësistemit mononuclear fagocitues, ndërsaqelizat e serisëlimfocitare (Tdhe B) marrinpjesënëreaksionetmbrojtëseimunitarespecifike. Lëndabazaleshërbensibarrierë e rëndësishmepërmikroorganizmatpatogjenë.
 • Funksioniriparues – nëprocesin e riparimittëindevetëdëmtuaramarrinpjesëfibroblastettëcilatsekretojnë material jashtëqelizor, ndërtëcilëtdhefijetkolagjene, qëmbushindefektet e krijuara.
indi lidhor embrional
Indi lidhorembrional
 • Mezenkima – ështëformë e inditlidhorembrional, ngarrjedhintërëtipat e inditlidhor (përfshidheatëtëskeletit). Ndërtohetngaqelizatmezenkimaleembrionale, tëaftatëdiferencohennëtërëtipat e qelizavetëinditlidhor.
 • Qelizatmezenkimaleembrionalejanëqelizat primitive tëinditlidhorembrional, ngarrjedhintërëtipat e qelizavetëinditlidhor, sidhedisaqelizatëtjera. Këtojanëqelizanëformëtëçrregulltsiyll.
 • Ngatrupiityrenisenzgjatimetëshkurtracitoplazmikeqëvijnënëkontakt me atotëqelizavemezenkimalefqinje, duke çuarnëformimin e strukturaverrjetësore.
indi lidhor embrional1
Indi lidhorembrional
 • Bërthama ka formëvezake me kromatinëtëshpërndarë e bërthamëztëdallueshmemirë. Ndërsalëndajashtëqelizore e mezenkimëspërbëhetkryesishtngalëndabazale. Fijet e pjekurajanëtëpakta.
 • Nëorganizmin e rriturgjëndetnjëpopullatëqelizashqëruajnëmultipontecialitetin e qelizavemezenkimaleembrionale. Këtojanëqelizatadventicialetëkapilarëvetëgjakut. Indi mukozështënjë variant iinditlidhorembrional.
 • Karakterizohetngambizotërimiilëndësbazale. Ai ështënjëind me konsistencësixhel, qëperveçlëndësbazaleqë e ka me shumicë, ka fare pakfijeelastikeoseretikularesidhepakqeliza. Gjëndetnëkordonin umbilical tëfetusitkunjihetsilëndaxhelatinoze e Wartonetj.
indi lidhor fije shkrif t
Indi lidhorfijeshkrifët
 • Kykarakterizohetnganjënumërrelativishtimadhqelizashautoktonekundrejtelementevefijorë. Ka përhapjetëgjerënëtërëorganizmin e njeriut.
 • Gjëndetnëindinsubkutan, nëlëndën e mirëfilltëdhesubmukozën e aparatittretës e respirator, nëpleurë, perikard, nëstromën e shumëorganeveetj.
 • Takohetgjithashtupërrethenëvetëgjakut, nervave, muskujve, nëfascietanatomikeetj. ka enëzimdhenervëzimtëshprehur, gjëqëlehtësonfurnizimin e vetëinditlidhorapotëindit epithelial, nervor e muskulorngjitur me të.
indi lidhor fije shkrif t1
Indi lidhorfijeshkrifët
 • Qelizat e inditlidhortëshkrifët
 • Qelizatautoktone – qelizatmezenkimale, fibroblastet, adipocitet, mastocitet, histocitetdheplazmocitet.
 • Qelizat e migruarangagjakupërnëindinlidhor, neutrofilet, eozinofilet, limfocitetdhemonocitet
 • Fibroblastet – vendosenpranëfijevekolagjene.
 • Fibrocitet – janëmëtëvogla se fibroblastet.
 • Ngaanafunksionalefibroblastetjanëqelizapërgjegjësepërsintezën e elementevestrukturorëjashtëqelizortëinditlidhor. Këtosintetizojnëdhesekretojnëprekursorët e kolagjenit, elastinës e retikulinës.
 • Ndërsafibrocitettashmë e kanërealizuarkëtëfunksion. Pornëkushtëstimulimitëpërshtatshëm, fibrocitetmundtëshndërohennëfibroblasteqërimarrinvetitësintetizuese.
slide171
Adipocitet (qelizatdhjamore)janëndërqelizatfiksetëinditlidhorfijeshkrifët. Janëspecializuarpërsintezëndhedepozitimin e yndyrës. Këtoqelizanjihen me emrinadipocite. Janëpërbërës normal tëinditlidhorqëmundtëgjendenosesiqelizatëveçantatëshpërndaragjatëinditlidhorosetëgrupuarapërrethenëvetëvoglatëgjakut.
 • Morfologjikishtkëtoqelizakanëtëveçantëakumulimin e yndyrësnëcitoplazëmnëformëtërruzullitëvetëm, aqsayndyra e okuponpothuajsetërësishtatë. Kjobënqëbërthama e ktyreqelizavetëjetë e sheshtëdhetëvendosetnënjërënanëtëqelizëz, ndërsacitoplazmatëjetëqa e pakët sat ë zërëvetëmnjëzonëfarëtëhollërrethrruzullityndyror. Forma e tyreështë e rrumbullakët.
slide172
Mastocitet– janëqelizatërrumbullaktaosevezaketëinditlidhor me diametër 20-30mm. Citoplazmën e kanëtëmbushur me granulabazofilike. Bërthamën e kanëtëvogël, nëformësfere, dhetëvendosurnëpozicionqendror, porshpeshherëtëmaskuarngagranulat.
 • Veçoriakarakteristike e këtyreqelizaveështëprania e granulavetëmëdhanëcitoplazëm. Sipërfaqja e mastocitevepërmbanreceptorëspecifikëpërnjë fragment tëmolekulëssëimunoglobulinës E.
 • Granulat e mastocitevepërmbajnëgjthashtudhedisalëndëtëtjerasi, histaminë, proteaza neutral dhefaktorëtëanafilaksisë.
slide174
Histiocitet (makrofagët)- janëqelizafagocituesejetëgjatatëinditlidhortëshpërndaranëtërëtrupin. Kanë madhësi10-30mm.
 • Nëcitoplazëmkanëshumëlizozomedhevakuolaendocitoze. Kanëgjithashtumitokondre, mikrotubula. Janëjetëgjatadhemundtëjetojnë me muajnëindinlidhor.
 • Kanëorigjinëdhevetibiologjiketëngjashme me monocitet. Nëindinlidhorkëtomaturohendheshndërohennëmakrofagë.
 • Funksionetkryesoretëmakrofagëvejanëatofagocituese, imunologjikedhesekretore.
plazmocitet
Plazmocitet
 • Plazmocitetnëindinlidhorjantëtërralla, pornëindinlidhortësistemittretës, tëfrymëshkëmbimit, nëindinlimfoid, sidhenëinflamacionetkronike, numriityreshtohetnëmënyrëtëndjeshme.
 • Bërthamazakonishtështë e rrumbullakëtdhevendosetjashtëqëndrëssëqelizës. Kromatinabërthamoreorganizohetnëmënyrëtëtillëqëblloqet e heterokromatinësalternohen me atotëeukromatinës. Veçoriastrukturore e tyreështëcitoplazma e bollshme.
 • Citoplazmapranëbërthamësështëacidofile. Plazmocitetjanëqelizapërgjegjësepërsintezëndhesekretimin e sasivetëkonsiderueshmetëantikorpeve.
 • Antikorpetjanëglobulinaspecifike.
slide178
Elementëtfijorëtëinditlidhorfijeshkrifëtjanëtretipesh: - fijekolagjene – fijeelastike – fijet e ndërtuarangaglukoproteinastrukturore.
 • Fijetkolagjenejanëtëpranishmenëtërëtipat e inditlidhor me ndryshimesasiorenëvarësitëtipittëinditlidhor. Këtojanëfijetmëkarakteristikedhemëtëshprehuara. Secilafijepërbëhetngafijëzatëhollaqëquhenfibrile me drejtimparalelmefijen. Fibridetndërtohenngamolekulatkolagjene.
 • Fijetretikulare – janënjëfamilje e fijevekolagjene, porjanëshumëtëholladhekanëprirjetëformojnërrjeta. Këtojanëmarrësillojiveçantëfijeshproteinike.
 • Fijetelastike – përmbajtja e këtyrefijevenëoganetëmdryshmenukështë e njëjtë. Atogjenden me shumicënëmushkëri, lëkurë, nëfshikzën e tëmthit, nëdisaenëgjakutëmëdhasi aorta.
slide179
Fijet e ndërtuarangaglukoproteinatstrukturore. – Formohennganjëgrupmolekulashfijeformuesetëpërbërakryesishtngavargjeproteiniketëlidhura me vargjesaharideshtëdegëzuara.
 • Nëpërbërjetëkëtyreglukoproteinaveështëdhechondronectinaqëgjendettekkërcidhendërmjetësonadezionin e kondrocitevemëfijetkolagjenetëtipittëdytë.
slide180
Lëndabazale (ndërqelizore)
 • Lëndabazalepërbëhetnga 2 klasakomponentësh: glukozaminoglikanedheglukoproteinastrukturore. Vetitëmekaniketëlëndësbazalesigurohenngaglukoproteinatstrukturore, fibrilaretëinditjashtëqelizor me tëcilatlidhenkomponentëtamorfëtëlëndësbazale .
 • Nëpërbërjetëlëndësbazalegjendetgjithashtudhenjësasimjaft e vogëlfluidi, e ngjashme me plazmën e gjakut e pasur me jonedhelëndëtëdifuzueshme.
 • Kylëng indoor permbangjithashtunjëpërqindjetëvogëlproteinashplazmatike me peshëmolekularetëvogël, qëkanëmundurtëkalojnëmuret e kapilarëvesipasojë e presionithidrostatiktëgjakut. Përshkaktënatyrëssësajfizike, lëndabazalefunksiononsinjëbarierë e rëndësishmeqëpengonpërhapjen e mikro-organizmave.
slide181
Literatura
 • Histologjia
 • f 69-79