slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dr hab. Wojciech Dziemianowicz PowerPoint Presentation
Download Presentation
dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

dr hab. Wojciech Dziemianowicz - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Analiza sytuacji w województwie na podstawie danych zastanych: analiza wyników badań stanu innowacyjności województwa z lat 2004-2008. dr hab. Wojciech Dziemianowicz. Olsztyn 28 października 2009 r. Autorzy raportu. Wojciech Dziemianowicz Katarzyna Szmigiel Jan Charkiewicz Anna Dąbrowska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

dr hab. Wojciech Dziemianowicz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Analiza sytuacji w województwie na podstawie danych zastanych: analiza wyników badań stanu innowacyjności województwa z lat 2004-2008

dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Olsztyn 28 października 2009 r.

slide2

Autorzy raportu

Wojciech Dziemianowicz

Katarzyna Szmigiel

Jan Charkiewicz

Anna Dąbrowska

Eksperci:

Roman Kisiel

Wojciech Samulowski

Jacek Szlachta

Janusz Zaleski

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide3

Założenia metodyczne

Zebranie niezbędnych danych i materiałów źródłowych

Analiza danych statystycznych

Wstępna wersja diagnozy i analizy SWOT

Panel ekspertów

Raport

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide4

Rekomendacje

1. Potrzeba pogłębionej diagnozy

Konieczne jest zatem pogłębienie wiedzy w wybranych obszarach, w tym w ujęciu przestrzennym. Może temu służyć zidentyfikowanie obecnie prowadzonych badań w różnych instytucjach, a także zaprojektowanie cykli badawczych regularnie dostarczających informacji niezbędnych dla rzetelnej realizacji RSI. Jednym z celów pogłębionej analizy powinno być określenie specyficznych przewag regionu nad innymi.

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide5

Rekomendacje

Potrzeba pogłębionej diagnozy

Obecna wiedza pozwala sformułować następujące kierunki badań, które powinny być uwzględnione w pierwszej kolejności:

• stały monitoring grup PKD w zakresie innowacyjności w porównaniu z wynikami średniej dla kraju (np. obecne badanie innowacyjności w zakresie usług tego nie uwzględnia – mamy jedynie dane subiektywne);

• szczegółową analizę wpływu uczelni wyższych na rozwój gospodarczy regionu. Badanie powinno wskazać zarówno związki formalne, jak i nieformalne uczelni z biznesem. Jednym z efektów powinna być bardzo szczegółowa diagnoza barier współpracy uczelnie wyższe – biznes;

• badanie barier wprowadzania innowacji i promocji innowacyjności na poziomie: administracji lokalnej oraz społeczności lokalnych. Wyniki powinny przyczynić się do wykorzystania dobrej infrastruktury – szczególnie w szkołach – na rzecz zwiększania innowacyjności regionu;

• badanie potencjału innowacyjnego środowisk lokalnych i ponadlokalnych jako uzupełnienie oferty inwestycyjnej regionu. Istotne jest, by promocja Warmii i Mazur mogła odbywać się również przy uwzględnieniu innowacyjności regionu i poszczególnych jego części

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide6

www.geoprofit.eu

www.geoprofit.eu

1. Potrzeba pogłębionej diagnozy

Uzasadnienie

Źródło: www.geoprofit.eu

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide7

www.geoprofit.eu

www.geoprofit.eu

1. Potrzeba pogłębionej diagnozy

Uzasadnienie

Producenci mebli na mapie klimatu przedsiębiorczości

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide8

Rekomendacje

 • 2. Zidentyfikowanie sektorów wiodących w zakresie innowacyjności i określenie ich funkcji regionalnej w przyszłości
 • warto skorzystać z doświadczenia w realizacji projektów badawczych, które z dużą dokładnością określiły branże wiodące w zakresie innowacyjności. Należy jedynie powtórzyć część tych badań (włącznie z zakupem specyficznych danych z GUS) i dokonać strategicznego wyboru, na których branżach chcemy bazować rozwijając innowacyjność regionu. W świetle przeprowadzonych badań, do grup PKD, które powinny być brane w pierwszej kolejności, należą:
 • produkcja mebli,
 • produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
 • produkcja i przetwórstwo mięsa,
 • produkcja wyrobów mleczarskich,
 • produkcja i naprawa statków i łodzi,
 • produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
 • produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide9

2. Zidentyfikowanie sektorów wiodących w zakresie innowacyjności i określenie ich funkcji regionalnej w przyszłości

Uzasadnienie

 • dane z 2003 – 2004 r.
 • tylko działalność produkcyjna

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide10

Rekomendacje

3. Potrzeba formułowania celów i działań w nawiązaniu do monitoringu

Ważne jest, by aktualizacja RSI przebiegała z myślą o odpowiedzialności za jej realizację i ocenę. Można i należy wykorzystać w tym przypadku doświadczenie Urzędu Marszałkowskiego w monitorowaniu Strategii Rozwoju Województwa. Przed przystąpieniem do opracowania nowych celów należy poddać analizie te stare cele, o których niewiele wiadomo odnośnie stopnia ich realizacji. Konieczne wydaje się wprowadzenie takich zasad monitorowania, które pozwolą zebrać informacje „porozrzucane” po różnych instytucjach w regionie

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide11

3. Potrzeba formułowania celów i działań w nawiązaniu do monitoringu

Uzasadnienie

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide12

Rekomendacje

4. Redukcja liczby działań

Należy zatem rozpatrzyć możliwość redukcji działań do tych najistotniejszych, których realizacją rzeczywiście zainteresowane są konkretne podmioty. Poza tym, część procesu redukcji może nastąpić poprzez połączenie niektórych działań (szczególnie tych bardzo podobnie brzmiących).

Jednocześnie wiadomo, że część działań powinna być wprowadzona ze względu na uwarunkowania zewnętrzne (polityka UE). W opracowaniach dotyczących przyszłości regionów podkreśla się rolę globalizacji, zmian klimatycznych, procesów demograficznych. Z punktu widzenia Warmii i Mazur nurtem, który przejawia się mocno również w Strategii wojewódzkiej, jest ekologia. Innowacyjność związana z rozwiązaniami służącymi ochronie środowiska (np. mniejsze zużycie energii, mniejsza emisja zanieczyszczeń) może stać się specjalnością regionu

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide13

Rekomendacje

5. Potrzeba wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla wzrostu innowacyjności regionu

Wsparcie tego typu instytucji powinno dotyczyć następujących obszarów:

• tworzenie nowych instytucji,

• wspieranie już istniejących,

• włączanie regionalnych IOB w krajowe i międzynarodowe sieci współpracy;

• włączanie IOB w proces budowania świadomości roli innowacji.

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide14

5. Potrzeba wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla wzrostu innowacyjności regionu

Uzasadnienie

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide15

5. Potrzeba wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla wzrostu innowacyjności regionu

Uzasadnienie

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide16

Rekomendacje

6. Potrzeba rozwoju i modernizacji sieci internetowej oraz rozwoju programów społecznych na rzecz efektywnego wykorzystania sieci

Wraz z rozwojem szerokopasmowego Internetu i inwestycjami w komputery i oprogramowanie, muszą następować procesy podnoszenia świadomości i otwartości mieszkańców na zagadnienia związane z innowacjami

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide17

6. Potrzeba rozwoju i modernizacji sieci internetowej oraz rozwoju programów społecznych na rzecz efektywnego wykorzystania sieci

Uzasadnienie

Źródło: Strategia rozwoju

Polski Wschodniej

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide18

Rekomendacje

7. Potrzeba programów na rzecz współpracy innowacyjnych organizacji

W proces wspierania budowy więzi kooperacyjnych między firmami muszą włączyć się instytucje otoczenia biznesu oraz władze regionalne i lokalne – przy znacznym zaangażowaniu samorządów gospodarczych. Istotne jest wypracowanie schematów działania tych podmiotów na rzecz wzrostu innowacyjności

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide19

Rekomendacje

8. Potrzeba promocji sukcesów w zakresie wdrażania innowacji w regionie

Istotne jest, by sukcesy – szczególnie w częściach regionu mało atrakcyjnych inwestycyjnie – były wykorzystywane jako wzór do naśladowania, ale przede wszystkim jako medium transferu wiedzy i doświadczenia do innych zainteresowanych podmiotów w regionie

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...

slide20

Dziękuję za uwagę

Wojciech Dziemianowicz

w.dziemianowicz@geoprofit.eu

www.geoprofit.eu

Olsztyn 28 października 2009 r.

W.Dziemianowicz, Analiza sytuacji...