TRÖÔØNG THPT QUANG TRUNG GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN LÔÙP 10 Năm học 2008-2009 - PowerPoint PPT Presentation

ahava
tr ng thpt quang trung gia o du c co ng da n l p 10 n m h c 2008 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRÖÔØNG THPT QUANG TRUNG GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN LÔÙP 10 Năm học 2008-2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRÖÔØNG THPT QUANG TRUNG GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN LÔÙP 10 Năm học 2008-2009

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
172 Views
Download Presentation

TRÖÔØNG THPT QUANG TRUNG GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN LÔÙP 10 Năm học 2008-2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRÖÔØNG THPT QUANG TRUNGGIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN LÔÙP 10Năm học 2008-2009

 2. Baøi 7 Thöïc tieãn vaø vai troø cuûa thöïc tieãn ñoái vôùi nhaän thöùc

 3. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC Hieåu ñöôïc theá naøo laø nhaän thöùc, theá naøo laø thöïc tieãn, thöïc tieãn coù vai troø gì ñoái vôùi nhaän thöùc Giaûi thích ñöôïc moïi söï hieåu bieát cuûa con ngöôøi ñeàu baét ñaàu töø thöïc tieãn Coù yù thöùc tìm hieåu thöïc teá, khaéc phuïc tình traïng chæ hoïc lyù thuyeát maø queân thöïc haønh, luoân vaän duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng ñeå nhöõng kieán thöùc thu ñöôïc trôû neân boå ích

 4. NOÄI DUNG BAØI HOÏC I.- THEÁ NAØO LAØ NHAÄN THÖÙC II.- THÖÏC TIEÃN LAØ GÌ? III.- VAI TROØ THÖÏC TIEÃN ÑOÁI VÔÙI NHAÄN THÖÙC

 5. II.- THÖÏC TIEÃN LAØ GÌ ?  Thöïc tieãn laø toaøn boä nhöõng hoaït ñoäng vaät chaát coù muïc ñích, mang tính lòch söû – xaõ hoäi cuûa con ngöôøi nhaèm caûi taïo töï nhieân vaø xaõ hoäi


 6. Vaäynhaän thöùc vaø thöïc tieãn coù moái quan heä gì? Ñeå em veà xem laïi baøi roài noùi cho nghe heù

 7. Em khoâng bieát Anh hoûi caùc baïn ñi ! Vaäy giöõa nhaän thöùc vaø thöïc tieãn coù moái quan heä gì?

 8. III.- VAI TROØ CUÛA THÖÏC TIEÃN ÑOÁI VÔÙI NHAÄN THÖÙC Laø cô sôû cuûa nhaän thöùc Laø ñoäng löïc cuûa nhaän thöùc Laø Muïc ñích cuûa Nhaän thöùc Laø tieâu chuaån ñeå kieåm tra keát quaû cuûa nhaän thöùc

 9. Baøi taäp 2 Cô sôû cuûa söï thoáng nhaát giöõa nhaän thöùc caûm tính vaø lyù tính laø : a.- Theá giôùi vaät chaát toàn taïi khaùch quan b.- taøi lieäu caûm tính coù theå tin caäy vaø phong phuù c.- Thöïc tieãn xaõ hoäi d.- Tính naêng ñoäng chuû quan cuûa con ngöôøi. C

 10. Baøi taäp 3 A Tieâu chuaån cuûa chaân lyù Baùc coù vieát : “ Tieác vì caùc keá hoïach ñoù ñeàu laø chuû quan, khoâng caên cöù vaøo thöïc teá, cho neân moät khi gaëp söï thöû thaùch nhö traän ñòch taán coâng vöøa roài thì taùn loaïn heát.” Trong noäi dung ñoaïn vaên treân, chuû tòch Hoà Chí Minh muoán nhaán maïnh vai troø naøo cuûa thöïc tieãn? B Cô sôû Cuûa nhaän thöùc A C Ñoäng löïc Cuûa nhaän thöùùc D Muïc ñích Cuûa nhaän thöùc

 11. Ñieàn vaøo choã troáng nhöõng cuïm töø thích hôïp : Lí luaän raát caàn thieát, nhöng neáu caùch hoïc taäp khoâng ñuùng thì seõ khoâng coù keát quaû. Do ñoù, trong hoïc taäp lí luaän, chuùng ta caàn nhaán maïnh: Lí luaän phaûi …(1)… vôùi thöïc tieãn. Thoáng nhaát giöõa lí luaän vaø thöïc tieãn laø …(2)… cuûa chuû nghóa Mac – Leânin. Thöïc tieãn khoâng coù lyù luaän höôùng daãn laø …(3)… Lyù luaän maø khoâng coù lieân heä vôùi thöïc tieãn laø …(4)… a.- Thöïc tieãn muø quaùng b.- Lyù luaän suoâng c.- Moät nguyeân taéc caên baûn d.- Lieân heä tröïc tieáp 1.- d 2.- c 3.- a 4.- b Baøi taäp 4

 12. Caûm tính Nhaän thöùc Lí tính Cô sôû Muïc ñích Saûn xuaát Ñoäng löïc Chaân lyù Thöïc nghieäm Thöïc tieãn Xaõ hoäi

 13. Hoâm nay hoïc gioûi quaù voã tay leân naøo!

 14. CHUÙC CAÙC EM HOÏC THAÄT TOÁT