integrare prin multilingvism workshop 30 mai 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTEGRARE PRIN MULTILINGVISM WORKSHOP 30 mai 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTEGRARE PRIN MULTILINGVISM WORKSHOP 30 mai 2011

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

INTEGRARE PRIN MULTILINGVISM WORKSHOP 30 mai 2011 - PowerPoint PPT Presentation

aggie
103 Views
Download Presentation

INTEGRARE PRIN MULTILINGVISM WORKSHOP 30 mai 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INTEGRARE PRIN MULTILINGVISM WORKSHOP 30 mai 2011

 2. PREZENTAREA PROIECTULUI MERIDIUM • MERIDIUM (MultilingvismînEuropa ca ResursặpentruImigrare – Iniţiativặ de Dialog întreUniversitặţi din ZonaMediteraneanặ) este un proiecteuropean, cu o perioadặ de derulare de treiani, lansatîn 2009 şifinanţatîncadrulProgramului de Invặţarepe tot ParcursulVieţii (KA2 - Limbi). • Meridiumeste o reţea de şapteuniversitặţi situate înţặri din Europa care sunt direct afectate de migraţie. Acesteţări sunt Italia, Malta, România, Slovenia, Spania şi Portualia.

 3. PREZENTAREA PROIECTULUI MERIDIUM • Scopulproiectuleste de a: • realiza o amplặcercetareempiricặasuprapercepţieivaloriimultilingvismului, cu accent penoilelimbiintroduse de fluxurile de migranţiîndiferitelecomunitặţinaţionale; • înfiinţa la UniversitateapentruSudenţiStrặini din Perugia (Italia) un Centru de StudiuşiDocumentarepentruMultilingvismînEuropaMediteraneanặce se doreşte  a deveni un centru de informare permanent care sặpromovezeşisặmonitorizezepoliticilecesprijinặmultilingvismulşiintegrarealingvisticặ a imigranţilor. • Proiectul are cautilitatefurnizareaunui instrument practic de sprijin al politicilor de promovare a multilingvismului, a comunicặriiinterculturaleşi a integrặriilingvistice a imigranţilor.

 4. PREZENTAREA PROIECTULUI MERIDIUM • Pânặînprezent,  fiecareţarặmembrặ a consorţiului a realizaturmặtoareleactivitặţi: • Rapoarte de ţarặ, care conţininformaţii cu privire la profiluldemograficşisociolingvistic al fiecặreiţặripartenere, politicilelingvistice, fluxurile de migranţişimặsurileluatepentru a promovaintegrareacetặţenilorstrặinişi a familiilorlor. • Studiusociolingvisticrealizatprinadministrarea de chestionareîn zone geografice cu rate mari de migraţiedinspreşiînspreţarặ. S-au selectatdouặtipuri de subiecţi: copii de clasa a patra şi pặrinţiiacestorcopii. • Studiul a furnizat date relevante cu privire la repertoriullingvistic, gradul de conştientizare a diversitặţiilingvistice al subiecţilor, pặrerileşiatitudinilelorfaţặ de diversitatealingvisticặ cu care se confruntặînviaţa de zi cu zi. • Analiza micro-contextelorteritorialeunde s-a desfặşuratstudiul.

 5. România a selectatdouăregiunipentruaplicareachestionarelor: • regiuneaTransilvania • regiunea Moldova • RegiuneaTransilvania a fostselectatădatoritărateimari de emigraţieînţăriprecum Italia, Spania, Germania,darşidatorităcaracteruluimultietnic.Regiunea Moldova a fostselectatădatorităratei mare de emigraţiedefinitivădarşitemporarăpentrumuncă, în special în Italia. STUDIU SOCIOLINGVISTIC ROMÂNIA

 6. Criterii de selecţie a judeţului: • Numărul mare de emigranţi definitivi (şi temporari pentru muncă) • Diversitatea etnică • Existenţa copiilor care s-au reîntos din alte ţări • Din judeţul Braşov au fost selectate următoarele localităţi: • Mediul urban: Făgăraş • Mediul rural: Hoghiz, Cuciulata, Buneşti, Jibert, Dacia, Feldioara. • Criteriile după care au fost selectate aceste localităţi şi şcolile aferente au fost următoarele: • Experienţă migratorie mare (emigraţie temporară de muncă sau definitivă) • Diversitate etnică • Existenţa elevilor cu experienţă migratorie directă sau indirectă (prin intermediul părinţilor, care au un părinte sau ambii plecaţi la muncă înstrăinătate) STUDIU SOCIOLINGVISTIC ROMÂNIA REGIUNEA TRANSILVANIA. JUDEŢUL SELECTAT: BRAŞOV

 7. Criterii de selecţie a judeţului: • Numărul mare de emigranţi definitivi (şi temporari pentru muncă) • Diversitatea etnică cea mai mare în regiune • Diversitatea lingvistică cea mai mare în regiune • Din judeţul Bacău au fost selectate următoarele localităţi: • Mediul urban: Oneşti • Mediul rural: Mănăstirea Caşin, Lupeşti, Ştefan cel Mare • Criteriile după care au fost selectate aceste localităţi şi şcolile aferente au fost următoarele: • Diversitate etnică • Existenţa elevilor cu experienţă migratorie directă sau indirectă (prin intermediul părinţilor, care au un părinte sau ambii plecaţi la muncă înstrăinătate) STUDIU SOCIOLINGVISTIC ROMÂNIA REGIUNEA MOLDOVA. JUDEŢUL SELECTAT: BACĂU

 8. STUDIU SOCIOLINGVISTIC ROMÂNIA - PREZENTAREA EŞANTIONULUI DE COPII

 9. STUDIU SOCIOLINGVISTIC ROMÂNIA - PREZENTAREA EŞANTIONULUI DE PĂRINŢI

 10. DATE SOCIO-LINGVISTICE COPII - SELECŢIE

 11. DATE SOCIO-LINGVISTICE COPII - SELECŢIE

 12. DATE SOCIO-LINGVISTICE COPII - SELECŢIE

 13. DATE SOCIO-LINGVISTICE COPII - SELECŢIE

 14. DATE SOCIO-LINGVISTICE COPII - SELECŢIE

 15. Q32.3 - Studiaţi o altă limbă in afară de limba dumneavoastră maternă? DATE SOCIO-LINGVISTICE PĂRINŢI - SELECŢIE

 16. Q46.a – În afară de limba maternă, ce alte limbi mai ştiţi să vorbiţi (de exemplu, să aveţi o conversaţie)? DATE SOCIO-LINGVISTICE PĂRINŢI - SELECŢIE

 17. DATE SOCIO-LINGVISTICE PĂRINŢI - SELECŢIE

 18. DATE SOCIO-LINGVISTICE PĂRINŢI - SELECŢIE

 19. OPINII ŞI ATITUDINI ALE COPIILOR DESPRE DIVERSITATEA LINGVISTICĂ - SELECŢIE

 20. OPINII ŞI ATITUDINI ALE PĂRINŢILOR DESPRE DIVERSITATEA ETNO-LINGVISTICĂ - SELECŢIE

 21. OPINII ŞI ATITUDINI ALE COPIILOR DESPRE DIVERSITATEA ETNO-LINGVISTICĂ - SELECŢIE

 22. OPINII ŞI ATITUDINI ALE PĂRINŢILOR DESPRE DIVERSITATEA ETNO-LINGVISTICĂ - SELECŢIE

 23. OPINII ŞI ATITUDINI ALE PĂRINŢILOR DESPRE DIVERSITATEA ETNO-LINGVISTICĂ - SELECŢIE

 24. OPINII ŞI ATITUDINI ALE PĂRINŢILOR DESPRE DIVERSITATEA ETNO-LINGVISTICĂ - SELECŢIE

 25. OPINII ŞI ATITUDINI ALE PĂRINŢILOR DESPRE DIVERSITATEA ETNO-LINGVISTICĂ - SELECŢIE

 26. OPINII ŞI ATITUDINI ALE PĂRINŢILOR DESPRE DIVERSITATEA ETNO-LINGVISTICĂ - SELECŢIE

 27. VĂ MULŢUMIM!