ZAŠTITA MORA I MORSKOG OKOLIŠA - PowerPoint PPT Presentation

africa
za tita mora i morskog okoli a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAŠTITA MORA I MORSKOG OKOLIŠA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAŠTITA MORA I MORSKOG OKOLIŠA

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
828 Views
Download Presentation

ZAŠTITA MORA I MORSKOG OKOLIŠA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZAŠTITA MORA I MORSKOG OKOLIŠA Izv.prof.dr.sc. Merica Slišković merica@pfst.hr PM a.g.2013/2014

  2. Osnovni podacio kolegiju Satnica predmeta: 2 sata predavanja tjedno (ukupno 30 sati predavanja) Uvjeti za potpis: • Prisustvovanje na više od 80% predavanja • Aktivnost u nastavi

  3. Upute za polaganje ispita • potpis u indeksu – uvjet prisutnost na nastavi 80% • 2 kolokvija ili usmeni ispit na kraju semestra

  4. Ocjenjivanje i praćenje rada studenata tijekom nastave

  5. Bodovi iz kolokvija i ocjene


  6. Ishodi učenja • Identificirati vrste i obilježja onečišćujućih tvari, te procijenit učinke onečišćenja na morski okoliš i ljudski život. • Kategorizirati najčešće izvore onečišćenja s brodova i opisati mjere za prevenciju kako bi se spriječilo onečišćenje morskog okoliša. • Interpretirati osnovni sadržaj Međunarodne konvencije o onečišćenja mora 73/78 i njegovih aneksa (MARPOL Prilozi I - VI), te najvažnije međunarodne propisi o sprječavanju onečišćenja s brodova • Povezati postupke protiv zagađenja s potrebnom opremom. • Komentirati svrhu regionalne suradnju na sprječavanju onečišćenja, spremnost i odgovarajuće reakcije na incident zagađenja – Subregionalni plan. • Interpretirati SOPEP i dati kratak opis osnovnih elemenata koji će biti uključeni u SOPEP (članak 26. Priloga I. MARPOL).

  7. Osnovnaliteratura • Slišković M. 2014. Zaštita mora i morskog okoliša. Nastavni materijali, Pomorski fakultet, Split • Jelić Mrčelić G. 2007. Zaštita mora i morskog okoliša. Digitalni udžbenik, Pomorski fakultet, Split • Bićanić, Z. 2003. Zaštita mora i morskog okoliša. Skripta. Pomorski fakultet, Split Nastavni materijali • www.pfst.hr

  8. Dopunska literatura • http://en.wikipedia.org • http://oceans.greenpeace.org • http://geol.gfz.hr/Juracic/predavanja/index.html • Dumić, Stanković, Zović. Onečišćenje oceana naftom, FER, Zagreb • Tait, R. V., Dipper, F. A. 2003. Elements of marine ecology, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK • Clark, R. B. 2001. Marine Pollution, Oxford University Press, UK • Dundović, Č. 2003. Pomorski sustavi i pomorska politika. Rijeka • Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. 2006. Međunarodni sustav odgovornosti za onečišćenja mora uljem, NN, Zagreb • Milošević, B. 1999. Morski prostori i njihova zaštita. Veleučilište u Dubrovniku

  9. Teme predavanja • Uvod u predmet. Onečišćenje/zagađenje mora. • Onečišćenje/zagađenje mora kao posljedica ljudskih djelatnosti. • Brod kao izvor onečišćenja morskog okoliša. Štetno djelovanje broda na morski okoliš. • Sprječavanje zagađenja mora s brodova - Konvencija MARPOL 73/78. • Prilog I - Sprječavanje onečišćenja mora uljima s brodova. • SOPEP - Brodski plan za slučaj onečišćenja/zagađenja mora: obvezni i neobvezni zahtjevi. • Prilog II - Sprječavanje zagađenja štetnim tekućim tvarima.

  10. Prilog III - Sprječavanje zagađenja štetnim tvarima, koje se morem prevoze u pakiranom obliku. • Prilog IV - Sprječavanje zagađenja sanitarnim otpadnim vodama. • Prilog V - Sprječavanje onečišćenja mora smećem s brodova. • Prilog VI - Sprječavanje onečišćenja atmosfere s brodova. • Sprječavanje onečišćenja mora balastnim vodama. • Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i sedimentima. • Plan intervencija za iznenadnog onečišćenja mora u RH. • Pravna regulativa u zaštiti morskog okoliša. Međunarodni propisi. Propisi Republike Hrvatske o zaštiti mora i morskog okoliša.