repatrierea din robia babilonului n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Repatrierea din robia Babilonului PowerPoint Presentation
Download Presentation
Repatrierea din robia Babilonului

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Repatrierea din robia Babilonului - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Repatrierea din robia Babilonului. Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvîntul prin semnele, cari-l însoţeau . … Domnul lucra împreună cu ei.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Repatrierea din robia Babilonului' - adriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
repatrierea din robia babilonului

Repatrierea din robiaBabilonului

Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvîntul prin semnele, cari-l însoţeau.

domnul lucra mpreun cu ei
…Domnullucraîmpreună cu ei...
 • În cel dintîi an al lui Cir, împăratul Perşilor, ca să se împlinească cuvîntul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris vestirea aceasta în toată împărăţia lui: (2) Aşa vorbeşte Cir, împăratul Perşilor: „Domnul, Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pămîntului, şi mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. (3) Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el, şi să se suie la Ierusalim în Iuda şi să zidească acolo Casa Domnului, Dumnezeului lui Israel! El este adevăratul Dumnezeu, care locuieşte la Ierusalim(Ezra 1:1-3 )
 • Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrînilor Iudeilor. Şi au lăsat să meargă înainte lucrările pînă la trimeterea unei înştiinţări către Dariu, şi pînă la primirea unei scrisori dela el în această privinţă.
 • Mâna cea bună a domnului era peste mine...

In lumea văzută

domnul lucra mpreun cu ei1
…Domnullucraîmpreună cu ei...
 • Am ridicat ochii şi m'am uitat, şi iată că era un om care ţinea în mînă o funie de măsurat. (2) L'am întrebat: „Unde te duci?” Şi el mi-a zis: „Mă duc să măsor Ierusalimul, ca să văd ce lăţime şi ce lungime are.” (3) Şi îngerul, care vorbea cu mine, a înaintat, şi un alt înger i-a ieşit înainte. (4) El i-a zis: „Aleargă de vorbeşte tînărului acestuia, şi spune-i: „Ierusalimul va fi o cetate deschisă, din pricina mulţimii oamenilor şi vitelor cari vor fi în mijlocul lui; (5) Eu Însumi-zice Domnul-voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui, şi voi fi slava lui în mijlocul lui!” (Zaharia 2:1-5)

In lumea nevăzută

slide4

„Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-i slujească într'un gînd. (10) Dincolo de rîurile Etiopiei, Îmi vor aduce daruri de mîncare închinătorii mei, obştea Mea cea risipită. (11) În ziua aceea, nu vei mai avea nevoie să roşeşti de toate faptele tale prin cari ai păcătuit împotriva Mea; căci atunci voi scoate din mijlocul tău pe cei trufaşi, şi nu te vei mai îngîmfa pe muntele Meu cel sfînt! (12) Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele Domnului. (13) Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvîrşi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni, şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte, şi se vor odihni, şi nimeni nu-i va tulbura. (14) Strigă de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului! (15) Domnul a abătut dela tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmaşul tău; Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire! (16) În ziua aceea, se va zice Ierusalimului: „Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ţi slăbească mînile! (17) Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui, şi nu va mai putea de veselie pentru tine. (18) „Voi strînge pe cei întristaţi, cari sînt departe de adunarea sfîntă, pe cei ieşiţi din sînul tău, asupra cărora acum apasă ocara. (19) Iată, în vremea aceea, voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi; voi izbăvi pe cei şchiopi şi voi strînge pe cei ce au fost izgoniţi, şi îi voi face o pricină de laudă şi de slavă în toate ţările unde sînt de ocară acum. (20) În vremea aceea, vă voi aduce înapoi; în vremea aceea, vă voi strînge; căci vă voi face o pricină de slavă şi de laudă între toate popoarele pămîntului, cînd voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război supt ochii voştri, zice Domnul.”

Tefania 3:9-20

586

Plecarea în robie

628

Înainte de plecarea

în robie

520

Plecarea în robie

Ezra

Estera

Tefania

Neemia

daniel 9
Daniel 9
 • În anul dintîi al lui Dariu, fiul lui Ahaşveros, din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăţia Haldeilor, (2) în anul dintîi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărîmăturile Ierusalimului, după numărul anilor, despre cari vorbise Domnul către proorocul Ieremia. (3) Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu, ca să-l caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă.

Dan 9:1-3

Cir

Ahaşveroş

(Xerxe)

Darius I

Istaspe

539

530

Dariu

Medul

521

539

Căderea

Babilonului

520

Lucrareaeste

reluată

534

Lucrareaeste

oprită

536

Zorobabel se întoarce

Începe construcţia templului

516

Templul este finalizat

slide6

Perspectiva istorica

Judecători

Avraam

Isaac

Iacov

Iosif

Moise

Iosua

ruperea mp r iei
Ruperea Împărăţiei

(1) Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite,

(2) cari făceau parte din neamurile despre cari Domnul zisese copiilor lui Israel: „Să nu intraţi la ele, şi nici ele să nu intre la voi; căci v'ar întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s'a alipit Solomon, tîrît de iubire.

(3) A avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare; şi nevestele i-au abătut inima.

(4) Cînd a îmbătrînit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei; şi inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David.

(5) Solomon s'a dus după Astartea, zeiţa Sidonienilor, şi după Milcom, urîciunea Amoniţilor.

(6) Şi Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului, şi n'a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David.

(7) Atunci Solomon a zidit pe muntele din faţa Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoş, urîciunea Moabului, pentru Moloc, urîciunea fiilor lui Amon.

(8) Aşa a făcut pentru toate nevestele lui străine, cari aduceau tămîie şi jertfe dumnezeilor lor.

(9) Domnul S'a mîniat pe Solomon, pentrucă îşi abătuse inima dela Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase de două ori.

(10) În privinţa aceasta îi spusese să nu meargă după alţi dumnezei; dar Solomon n'a păzit poruncile Domnului.

(11) Şi Domnul a zis lui Solomon: „Fiindcă ai făcut aşa, şi n'ai păzit legămîntul Meu şi legile Mele pe cari ţi le-am dat, voi rupe împărăţia dela tine şi o voi da slujitorului tău.

(12) Numai, nu voi face lucrul acesta în timpul vieţii tale, pentru tatăl tău David. Ci din mîna fiului tău o voi rupe.

(13) Nu voi rupe însă toată împărăţia; voi lăsa o seminţie fiului tău, din pricina robului Meu David, şi din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales.

(14) Domnul a ridicat un vrăjmaş lui Solomon: pe Hadad, Edomitul, din neamul împărătesc al Edomului.

profetii din timpul robiei babiloniene
Profetii din timpul robiei babiloniene

800

931

722

586

Căderea Samariei

460

Divizarea împărăţiei

IEREMIA

HABACUC

DANIEL

EZECHEL

slide9

Ieremia

(1) Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoţii din Anatot, din ţara lui Beniamin.

(2) Cuvîntul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul Amon, împăratul lui Iuda, în al treisprezecelea an al domniei lui,

(3) şi pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, pînă la sfîrşitul anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, pînă pe vremea cînd a fost dus Ierusalimul în robie, în luna a cincea.

….

(4) „Ascultaţi Cuvîntul Domnului, casa lui Iacov, şi voi, toate familiile casei lui Israel!

(5) Aşa vorbeşte Domnul: „Ce nelegiuire au găsit părinţii voştri în Mine, de s'au depărtat de Mine, şi au mers după nimicuri şi au ajuns ei înşişi de nimic?

Ezechel

Daniel

Eze 2:3-4

(3) El mi-a zis: „Fiul omului, te trimet la copiii lui Israel, la aceste „popoare îndărătnice,” cari s'au răzvrătit împotriva Mea; ei şi părinţii lor au păcătuit împotriva Mea, pînă în ziua de azi.

(4) Da, copiii aceştia la cari te trimet, sînt neruşinaţi şi cu inima împietrită. Tu să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu!”

Dan 1:1-2

(1) În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului, şi l-a împresurat.

(2) Domnul a dat în mînile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele în ţara Şinear, în casa dumnezeului său, le-a pus în casa vistieriei dumnezeului său.

Eze 9:9-10

(9) El mi-a răspuns: „Nelegiuirea casei lui Israel şi Iuda este mare, peste măsură de mare! Ţara este plină de omoruri, şi cetatea este plină de nedreptate; căci ei zic: „Domnul a părăsit ţara şi Domnul nu vede nimic!”

(10) De aceea şi Eu voi fi fără milă, şi nu Mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor.”

slide10

era strâns legat de Legământul lui Dumnezeu

cu poporul Său, încheiat la Sinai.

Rolul profetului în Israel

Preotul şi profetul erau puşi în funcţie să aplice Legea lui Dumnezeu poporului lui Dumnezeu.

Preotul – avea rolul să-l ţină pe israelit în cadrul

Legământul lui Dumnezeu

Profetul – avea rolul să-l readucă în Legământ

slide11

Cir

Ahaşveroş

(Xerxe)

Darius I

Istaspe

Artaxerxe I

539

530

Dariu

Medul

521

488

464

423

539

Căderea

Babilonului

520

Lucrareaeste

reluată

473

Purim

458

Întoarcerea lui Ezra

445

Întoarcerea lui Neemia si rezidirea zidurilor

534

Lucrareaeste

oprită

483

Ospăţul lui Xerxe

Împărăteasa Vasti

detronată

536

Zorobabel se întoarce

Începe construcţia templului

516

Templul este finalizat

478

Estera încoronată

împărăteasă

Ezra

Cap1-6

Ezra

Cap 7-10

Estera

Neemia

483

473

Daniel

Zaharia

Maleahi

489

435

536

Hagai

505

520

538

483

473

445

415

slide12

Poporultrebuia să construiască Casa Domnului conform Edictului lui Cir şi a faptului că Dumnezeu este cel care iniţiază foarte precis repatrierea (Isaia 44:28 ), DAR poporul si-a lăsat inima înfricată (Ezra 4:4,5) şi mituită şi astfel au trecut 14 anitimpîn care prioritatea lor era să-şi facă lor o casă (Hagai 1:4)

 • Sămănaţi mult, şi strîngeţi puţin, mîncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, vă îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; şi cine cîştigă o simbrie, o pune într'o pungă spartă! (7) Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! (8) Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne, şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta, şi voi fi proslăvit, zice Domnul.” (9) „Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentruce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dărîmată, pe cînd fiecare din voi aleargă pentru casa lui. (10) De aceea cerurile nu v'au dat roua, şi pămîntul nu şi-a dat roadele. (11) Am chemat seceta peste ţară, peste munţi, peste grîu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pămîntul, peste oameni şi peste vite, şi peste tot lucrul mînilor voastre.”
 • Hag 1:6-11

Cir

Ahaşveroş

(Xerxe)

Darius I

Istaspe

Artaxerxe I

539

530

Dariu

Medul

521

488

464

423

539

Căderea

Babilonului

520

Lucrareaeste

reluată

473

Purim

458

Întoarcerea lui Ezra

445

Întoarcerea lui Neemia si rezidirea zidurilor

534

Lucrareaeste

oprită

483

Ospăţul lui Xerxe

Împărăteasa Vasti

detronată

536

Zorobabel se întoarce

Începe construcţia templului

516

Templul este finalizat

478

Estera încoronată

împărăteasă

Ezra

Cap1-6

Ezra

Cap 7-10

Estera

Neemia

483

473

Zaharia

Maleahi

489

435

Hagai

505

520

538

483

473

445

415

slide13

Poporultrebuia să construiască Casa Domnului conform Edictului lui Cir şi a faptului că Dumnezeu este cel care iniţiază foarte precis repatrierea (Isaia 44:28 ), DAR poporul si-a lăsat inima înfricată (Ezra 4:4,5) şi mituită şi astfel au trecut 14 anitimpîn care prioritatea lor era să-şi facă lor o casă (Hagai 1:4)

 • Sămănaţi mult, şi strîngeţi puţin, mîncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, vă îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; şi cine cîştigă o simbrie, o pune într'o pungă spartă! (7) Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! (8) Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne, şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta, şi voi fi proslăvit, zice Domnul.” (9) „Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentruce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dărîmată, pe cînd fiecare din voi aleargă pentru casa lui. (10) De aceea cerurile nu v'au dat roua, şi pămîntul nu şi-a dat roadele. (11) Am chemat seceta peste ţară, peste munţi, peste grîu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pămîntul, peste oameni şi peste vite, şi peste tot lucrul mînilor voastre.”
 • Hag 1:6-11

Cir

Ahaşveroş

(Xerxe)

Darius I

Istaspe

Artaxerxe I

539

530

Dariu

Medul

521

488

464

423

539

Căderea

Babilonului

520

Lucrareaeste

reluată

473

Purim

458

Întoarcerea lui Ezra

445

Întoarcerea lui Neemia si rezidirea zidurilor

534

Lucrareaeste

oprită

483

Ospăţul lui Xerxe

Împărăteasa Vasti

detronată

536

Zorobabel se întoarce

Începe construcţia templului

516

Templul este finalizat

478

Estera încoronată

împărăteasă

Ezra

Cap1-6

Ezra

Cap 7-10

Estera

Neemia

483

473

Zaharia

Maleahi

489

435

Hagai

505

520

538

483

473

445

415

slide14

Zaharia

În luna

a opta

Întoarceţi-vă la mine şi eu mă voi întoarce la voi

În a 24 a

zi a lunii a unsprezecea

Profeţia cu privire la Ierusalim si Neemia

Credinţă înseamnă să îl crezi pe El chiar dacă rugina aste încă în grîne pentru că roadele credinţei se coc în timpul ştiut doar de El

Hagai

Ziua 1 a

lunii a

şasea

...Către Zoroababel ...confruntarea cu păcatul. Fiecare alearga pentru casa lui

Ziua 24 a

lunii a

şasea

...Poporul se apucă efectiv de lucru, Domnul trezeste Duhul lui Zorobabel

Ziua 21 a

lunii a

şaptea

...Acum fii tare Zorobabel, Iosua si tu poporule! Al Meu este argintul si aurul.

Ziua 24 a

lunii a

noua

..

..Da El da arginul si aurul, El scutură domniile...chiar dacă azi ti-ai dat numele pe o listă a condamnaţilor (Ezra 5:4 vs Hag 2:23)

slide15

Am ridicat ochii şi m'am uitat, şi iată că era un om care ţinea în mînă o funie de măsurat. (2) L'am întrebat: „Unde te duci?” Şi el mi-a zis: „Mă duc să măsor Ierusalimul, ca să văd ce lăţime şi ce lungime are.” (3) Şi îngerul, care vorbea cu mine, a înaintat, şi un alt înger i-a ieşit înainte. (4) El i-a zis: „Aleargă de vorbeşte tînărului acestuia, şi spune-i: „Ierusalimul va fi o cetate deschisă, din pricina mulţimii oamenialor şi vitelor cari vor fi în mijlocul lui; (5) Eu Însumi-zice Domnul-voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui, şi voi fi slava lui în mijlocul lui!”

Zec 2:1-5

520

Monentul profeţiei

445

Monentul împlinirii

Am ajuns la Ierusalim, şi am rămas acolo trei zile. (12) După aceea, m'am sculat noaptea cu cîţiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream. (13) Am ieşit noaptea pe poarta văii, şi m'am îndreptat spre izvorul balaurului şi spre poarta gunoiului, uitîndu-mă cu băgare de seamă la zidurile dărîmate ale Ierusalimului şi la porţile lui arse de foc. (14) Am trecut pela poarta izvorului şi pela iazul împăratului, şi nu era loc pe unde să treacă vita care era supt mine. (15) M'am suit noaptea pe la pîrău, şi m'am uitat iarăş, cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta văii, şi astfel m'am întors. (16) Dregătorii nu ştiau unde fusesem, şi ce făceam. Pînă în clipa aceea nu spusesem nimic Iudeilor, nici preoţilor, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din ceice vedeau de treburi. (17) Le-am zis atunci: „Vedeţi starea nenorocită în care sîntem! Ierusalimul este dărîmat, şi porţile sînt arse de foc. Veniţi să zidim iarăş zidul Ierusalimului, şi să nu mai fim de ocară!” (18) Şi le-am istorisit cum mîna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine, şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: „Să ne sculăm, şi să zidim!” Şi s'au întărit în această hotărîre bună.

Neh 2:11-18

Neemia

Zaharia

2:1-5