1 / 26

İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD.

İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. 1984. İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ. SUNUM İÇERİĞİ. 1. ANABİLİM DALI TANITIM 2. YÖNETSEL PERFORMANS

adonis
Download Presentation

İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1984 İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

 2. SUNUM İÇERİĞİ 1. ANABİLİM DALI TANITIM 2. YÖNETSEL PERFORMANS 2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi 2.2. Bakım ve Tedavi Faaliyetleri 2.3. Komite ve Komisyon Faaliyetleri 3. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 4. SOSYAL VE SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ 5. FİNANSAL PERFORMANS 6. SORUNLAR VE ÖNERİLER

 3. 1. ANABİLİM DALI TANITIM Tablo 1. Anabilim Dalı Özellikleri

 4. 2. YÖNETSEL PERFORMANS 2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi Tablo 2. Anabilim Dalı İş Gücü Planlama

 5. 2. YÖNETSEL PERFORMANS 2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi Tablo 3. Hemşirelerin Eğitim Durumları

 6. 2. YÖNETSEL PERFORMANS 2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 : 47 kişi ortalama 16,7 gün rapor 2013 : 74 kişi ortalama 12,9 gün rapor

 7. 2. YÖNETSEL PERFORMANS 2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi Tablo 4. Hemşire Memnuniyet Oranı

 8. 2. YÖNETSEL PERFORMANS 2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi Tablo 5. Hemşire Performans Oranı

 9. 2. YÖNETSEL PERFORMANS 2.2 Bakım ve Tedavi Faaliyetleri Tablo 6. Hasta Memnuniyet Değerlendirmesi

 10. 2. YÖNETSEL PERFORMANS 2.2 Bakım ve Tedavi Faaliyetleri Tablo 7. 2013 Yılı İndikatör Oranları

 11. 2. YÖNETSEL PERFORMANS 2.3. Komite ve Komisyon Faaliyetleri

 12. 3. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ • Oryantasyon Eğitimi ⇨ 5 hemşire • Hizmet İçi Eğitimler ⇨ 62 (İç kat.) + 13 (Dış Kat.) • CPR Eğitimleri ⇨ 6 • Kongre ve Sempozyum ⇨ • 37 katılımcı (7 konuşmacı – 1 poster bildiri – 29 dinleyici) • Kurslar ⇨ • YB Hemşireliği Sertifika Programı 1. Dönem; • (23 kişi katılımcı – 6 kişi eğitimci) • YB Hemşireliği Sertifika Programı 2. Dönem; • (4 kişi katılımcı – 3 kişi eğitimci) • Öğrenci Eğitimleri ⇨ 2 (tıbbi beceri) + 6 (öğr staj) 2013 YILI KURUM İÇİNDE YAPILAN EĞİTİMLERİN SAYISI

 13. 3. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 2013 YILI KURUM İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SAYISI “Yoğun Bakım Hemşirelerin Sedo-Analjezi konusunda bilgi ve tutumlarını incelenmesi” (Kelez A., Yurdakul S., Aksoy F.) “Bir Üniversite Hastanesinin YBÜ'de yatan Hastalarda Deliryum ve Risk Faktörleri” (Balcı N.) TARK 2013 Poster Sunum Anket doldurularak destek olunan Araştırmalar; 12

 14. 4. SOSYAL VE SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ • Sosyal Organizasyonlar: • Düğünler – Yılbaşı Partisi – Veda Partileri • Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: • Mavi Kapak – Artan yemeklerin köpeklere götürülmesi

 15. 5. FİNANSAL PERFORMANS Çalışma Tarihi: 10-16 Mart 2014 Yatak Sayısı:13 Yatan Hasta Sayısı:20 Hemşire Sayısı: 37 (her vardiyada 5 hemşire) Finansal Etkinlik Pilot Çalışması: Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi - 1

 16. 5. FİNANSAL PERFORMANS

 17. 5. FİNANSAL PERFORMANS İŞLEM DAĞILIMI ve BAKIM SAATİ

 18. 5. FİNANSAL PERFORMANS

 19. 5. FİNANSAL PERFORMANS ANESTEZİYOLOJİ AD SUT GİRİŞİMİ • 2013 Çalışma • İŞLEM ÇEŞİDİ: 25 • SUT’A GİRİLEN TOPLAM İŞLEM SAYISI: 265066 • FATURA EDİLEN TUTAR: 1.628.097 • AD TOPLAM GELİR: 3.625.446,53 • HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN ORANI: %44,9 • 2014 Çalışma • İŞLEM ÇEŞİDİ: 76 • BİR SERVİSİN TAHMİNİ FATURA EDİLEN YILLIK SUTGELİRİ: • 27.007 x 52 hafta = 1.404.364 TL • AD TAHMİNİ SUT YILLIK TAHMİNİ GELİRİ: 1.404.364 x 2 YBÜ = 2.808.728 TL • TÜMÜ GEÇERLİ OLSA TOPLAM YILLIK TAHMİNİ GELİR : • 4.428.944 x 2 YBÜ= 8.857.888 TL • 2013 YILI AD TOPLAM GELİRİNE GÖRE TAHMİNİ HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN ORANI: SUT %77 - TÜMÜ %244

 20. 6. SORUNLAR VE ÖNERİLER • YÖNETSEL PERFORMANS • 1. İnsan Kaynakları Yönetimi • Hemşire sayısının yetersizliği • Hasta Bakıcı personel sayısının yetersizliği • Hemşire memnuniyetinin düşük olması • Gebe, doğum izni ve doğum sonrası ücretsiz izinli hemşire sayısının fazla olması • Rapor alma oranlarının yükselmesi • İstifa ve yer değişikliği düşünen hemşire sayısın fazla olması • Kuruma olan inancın, güvenin ve bağlılığın zayıflaması BAKIMI VEKALİTEYİ ETKİLEYECEK TÜM İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİNİZİ BELİRTİNİZ

 21. 6. SORUNLAR VE ÖNERİLER • Çözüm Önerileri; • Hemşirelerle yapılan aylık toplantılarda memnuniyeti azaltan faktörler sorgulanmalı • HHM ile işgücü planlaması konusunda sürekli işbirliği içinde olunmalı • YB Ünitelerini diğer servislerden farklı kılacak maddi ve manevi özendirici motivasyon kaynaklarının olmalı ( Performans ücretleri ↑ - • Çalıştıkları birimlerden memnun olmayan hemşirelerin yerleri değiştirilmeli • 5 yıl ve üstünde YBÜ’de çalışanların yerleri değiştirilmeli • Sağlanan maddi ve manevi motivasyon kaynakları ve sosyal olanaklarla kurumsal bağlılık güçlendirilmeli BAKIMI VEKALİTEYİ ETKİLEYECEK TÜM İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİNİZİ BELİRTİNİZ

 22. 6. SORUNLAR VE ÖNERİLER • YÖNETSEL PERFORMANS • 2. Bakım ve Tedavi Faaliyetleri • YBÜ’lerinde hemşire başına düşen hasta sayısının fazla olması ve buna bağlı olarak bakım kalitesinin düşmesi (1 hemşireye 2 hasta oranının sağlanması) • Hasta bakım kalitesini arttıracak araç,gereç ve malzeme yetersizliği (kinetik yataklar, kaldırma lifleri …vb) • Bakıma yardım eden hasta bakıcı personel sayısının yetersizliği • YB Ünitelerine özgü bakım indikatörlerinin olmaması (Self Ekstübe olan hasta izlemi gibi) • Hemşirelik bakım protokolleri ve talimatlarının hızla revize edilerek standardizasyonun sağlanması BAKIMI VEKALİTEYİ ETKİLEYECEK TÜM İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİNİZİ BELİRTİNİZ

 23. 6. SORUNLAR VE ÖNERİLER • YÖNETSEL PERFORMANS • 3. Komite ve Komisyon Faaliyetleri • Komite ve komisyon faaliyetlerinde görev alınması konusunda özendirilmesi (Ek performans ücreti gibi) BAKIMI VEKALİTEYİ ETKİLEYECEK TÜM İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİNİZİ BELİRTİNİZ

 24. 6. SORUNLAR VE ÖNERİLER • EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ • Eğitim ve araştırma faaliyetleri için finansal destek sağlanmalı • Uygulamaya dönük, hasta bakım kalitesini artırmayı hedefleyen araştırmalar planlanmalı ve uygulanmalı • Kongre ve sempozyumlara bilimsel destek vererek katılan çalışanlara finansal olanaklar sağlanmalı BAKIMI VEKALİTEYİ ETKİLEYECEK TÜM İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİNİZİ BELİRTİNİZ

 25. 6. SORUNLAR VE ÖNERİLER • FİNANSAL PERFORMANS • Yoğun Bakım gibi özellikli birimlerde çalışanlar için performans ücreti yeniden düzenlenmeli • Tüm hemşirelik işlevleri ücretlendirilmeli • SUT’da ki sınırlılık ve filitrelendirmeler yeniden gözden geçirilmeli BAKIMI VEKALİTEYİ ETKİLEYECEK TÜM İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİNİZİ BELİRTİNİZ

 26. Teşekkürler…

More Related