Download
bud et gminy paw owice na 2012 rok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budżet gminy Pawłowice na 2012 rok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budżet gminy Pawłowice na 2012 rok

Budżet gminy Pawłowice na 2012 rok

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Budżet gminy Pawłowice na 2012 rok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Budżet gminy Pawłowice na 2012 rok Planowane dochody i wydatki Gmina Pawłowice 2012

 2. Wstęp • Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom oraz wszystkim zainteresowanym budżetu gminy Pawłowice na 2012 rok. Przedzwonione w niej zostały planowane wpływy do budżetu oraz wydatki. Budżet gminy uchwalany jest co roku przez Radę Gminy. W ciągu roku możliwe są zmiany w budżecie, które każdorazowo publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. • Budżet gminy, mimo pozornie skomplikowanych zapisów, jest dokumentem przeznaczonym nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami i ekonomią. W rzeczywistości każdy z nas zarządza pieniędzmi, decydując w jaki sposób wydać posiadane pieniądze i gdzie znaleźć źródła ewentualnych dochodów. Różnica między budżetem domowym a gminnym polega jednak na tym, że własne pieniądze możemy wydawać w dowolny sposób, natomiast gmina wydaje pieniądze na realizację zadań, które ściśle określa ustawa o samorządzie gminnym. Również źródła, z jakich gmina czerpie dochód, są określone ustawowo.

 3. Budżet gminy – co to jest? • Budżet gminy to lokalny plan finansowy określający dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz deficyt lub nadwyżkę budżetową. Jest przygotowywany na cały rok z góry. Budżet gminny jest najważniejszym dokumentem pozwalającym kontrolować działalność samorządu pod względem finansowym. Obrazuje możliwości wydawania pieniędzy w zależności od uzyskanych dochodów. Prawidłowy budżet to taki, w którym suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów. Budżet jest planem rocznym. Ze względu na długi okres jego obowiązywania, nie zawsze można zrealizować go w stu procentach. Wszelkie odchylenia od planu wykazywane są w postaci nadwyżki lub dziury budżetowej. • Dochody- suma pieniędzy wpływających do budżetu w ciągu roku. • Wydatki - suma pieniędzy wydana w ciągu roku na konkretne cele. • Przychody- pieniądze z ewentualnej nadwyżki budżetowej oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki. • Rozchody- pieniądze spłacane w postaci rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek. • Nadwyżka budżetowa - dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami i wydatkami (wydaliśmy mniej pieniędzy, niż wpłynęło do budżetu). • Dziura budżetowa - ujemna różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami i wydatkami (wydaliśmy więcej pieniędzy niż wpłynęło do budżetu).

 4. Budżet gminy – co to jest? Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 060 828,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. Planowane dochody i wydatki gminy Pawłowice w 2012 roku

 5. Dochody gminy w 2012 roku Pieniądze w budżecie gminy pochodzą z czterech źródeł: • Dochody własne stanowią największą część dochodu gminy. W ich skład wchodzą: • podatki - należą do nich pobierane na podstawie ustaw podatki samorządowe (np. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu, od posiadania psów) oraz udziały w państwowych podatkach dochodowych od osób fizycznych (tzw. PIT) i od osób prawnych (tzw. CIT); • opłaty – to formy zapłaty za określone świadczenia, usługi lub czynności urzędowe dla mieszkańców, przedsiębiorców, różnych instytucji. Najczęściej są one związane z wydawaniem odpowiednich wniosków, pozwoleń, decyzji; zaliczamy do nich opłaty lokalne (targowa, administracyjna, miejscowa), skarbowe i inne; • dochody z mienia komunalnego - to pieniądze, jakie uzyskuje gmina dzierżawiąc lub wynajmując własne grunty, budynki i lokale; • opłata eksploatacyjna - to pieniądze wpłacane przez przedsiębiorstwa wydobywające surowce naturalne; w naszym wypadku jest to znajdująca się na terenie gminy KWK „Pniówek”; wysokość opłaty eksploatacyjnej zależy od wielkości wydobycia.

 6. Dochody gminy w 2012 roku • Subwencje - to pieniądze, które dostajemy z Ministerstwa Finansów, czyli z budżetu państwa. Plan dochodów na 2012 rok zakłada otrzymanie subwencji oświatowej w wysokości 16 557 170,00 zł. Nie pokrywa ona jednak w całości wydatków, jakie ponosimy w związku z utrzymaniem szkół i przedszkoli oraz innych wydatków związanych ze szkolnictwem. Dlatego do utrzymania oświaty Gmina dokłada również pieniądze z dochodów własnych. • Dotacje celowe z budżetu państwa -wpływają do budżetu gminy za pośrednictwem innych instytucji niż Ministerstwo Finansów. Może to być np. Urząd Wojewódzki albo instytucja związana z ochroną środowiska. Różnica między dotacją, a subwencją polega na tym, że ta pierwsza zawsze jest przeznaczona na konkretne zadanie, np. usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina musi rozliczać się z otrzymanej kwoty, a jeżeli nie wykorzysta jej na zadanie w całości, zwraca resztę. • Środki pomocowe i inne - to również dotacje, ale pochodzą one głównie z Unii Europejskiej. Z unijnych pieniędzy trzeba się starannie rozliczyć. Jeżeli nie dopełnimy któregoś z obowiązujących nas warunków, musimy zwrócić otrzymane pieniądze. Nasza gmina od 2002 roku sięga po fundusze unijne, które wykorzystywane są przede wszystkim na budowę kanalizacji i dróg, ale również na stypendia dla uczniów, wymiany młodzieżowe i wymiany nauczycieli, aktywizację społeczno zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy budowę infrastruktury teleinformatycznej dla powiatu pszczyńskiego.

 7. Dochody gminy w 2012 roku Dochody w wysokości 350 000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 8. Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze? Pieniądze zgromadzone w gminnym budżecie są wydawane przez jednostki organizacyjne gminy: • Gminne jednostki budżetowe - ich budżet opiera się na środkach pochodzących z budżetu gminy. Nie mogą wypracowywać własnych dochodów, czyli nie mogą zarobić same na siebie prowadząc działalność komercyjną. Należą do nich: Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświaty wraz ze szkołami i przedszkolami, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Komunalny. • Zakłady budżetowe - wypracowują własne dochody, które przeznaczają na sfinansowanie prowadzonej przez siebie działalności. Często jednak koszty, jakie ponoszą, są większe niż dochody, np. utrzymanie obiektów sportowych kosztuje więcej, niż wpływy uzyskane z ich wynajmu czy sprzedaży biletów na basen i imprezy sportowe. Aby wyrównać te różnice, zakłady budżetowe otrzymują pieniądze z budżetu gminy. Jeżeli dochody zakładów budżetowych są większe niż wydatki, nadwyżka zostaje przekazana do budżetu gminy. Zakładami budżetowymi są: Gminny Ośrodek Sportu oraz Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. • Instytucje kultury - korzystają z pieniędzy budżetowych przyznawanych w formie dotacji na realizację działalności kulturalnej. Wypracowują również własne dochody, które bezpośrednio zasilają ich budżet, np. Gminny Ośrodek Kultury może pobierać opłaty za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, sprzedawać bilety wstępu na organizowane przez siebie imprezy. W naszej gminie instytucjami kultury są Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

 9. Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze? Wydatki można sklasyfikować na dwa sposoby: dzieląc je na tzw. wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne), albo rozpatrując według poszczególnych działów budżetowych, np. oświata i wychowanie, transport i łączność, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego itp. Planowane wydatki w 2012 roku ogółem: 79 367 798,00 zł

 10. Planowane wydatki w 2012 roku Wydatki bieżące to pieniądze potrzebne do codziennej działalności Gminy; zaliczamy tu wszystkie te wydatki, które nie są związane z inwestycjami (wydatkami majątkowymi), np. dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, dotacje dla klubów sportowych, wynagrodzenia, odsetki od zaciągniętych kredytów, opłaty za remonty itp. Plan na 2012 rok – 53 825 602,00 zł Wydatki majątkowe (inwestycyjne) to pieniądze, które przeznaczamy na inwestycje, czyli budowę nowych dróg, kanalizacji, obiektów sportowych, parkingów, rozbudowę szkół itp. Inwestycje powiększają majątek Gminy i wpływają na podniesienie poziomu życia mieszkańców. Plan na 2012 rok – 25 542 196,00 zł Planowany udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy na 2012 rok – 32,18%

 11. Planowane wydatki w 2012 roku Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2012 roku: • Inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych • Rozbudowa i adaptacja budynku A Urzędu Gminy • Nadbudowa Budynku SP 1 w Pawłowicach • Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pawłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu parku • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej • Trasy rowerowe • Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy SP Warszowice – „Orlik” • Budowa Centrum Kultury • Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice etap I-VII • Przebudowa oczyszczalni ścieków Krzyżowice • Budowa odcinka wodociągu ul. Kraszewskiego – Golasowicka w Golasowicach • Przebudowa ul. Kościelnej w Warszowicach • Przebudowa ul. Modrzewiowej w Pielgrzymowicach • Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego • Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach • Przebudowa ul. Krzyżowej wraz z parkingiem w Pielgrzymowicach

 12. Planowane wydatki w 2012 roku • Nowe inwestycje 2012 roku: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Gmina Pawłowice • Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Świerczewskiego Pawłowice • Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Pszczyńska Pawłowice • Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice • Przebudowa ul. Ligonia Krzyżowice • Przebudowa skrzyżowania ul. Kruczej z Orlą Pniówek • Przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia Pawłowice • Budowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Zjednoczenia Pawłowice

 13. Planowane wydatki w 2012 roku TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Sołectwo Golasowice • Przebudowa ul. Makuszyńskiego i M. Dąbrowskiej Sołectwo Jarząbkowice • Przebudowa ul. Rolniczej wraz z drogą boczną Sołectwo Krzyżowice • Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Partyzantów Sołectwo Jarząbkowice • Przebudowa ul. Rolniczej wraz z drogą boczną Sołectwo Pielgrzymowice • Przebudowa ul. Cieszyńskiej • Przebudowa ul. Groblowej etap II

 14. Planowane wydatki w 2012 roku TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Sołectwo Pawłowice • Przebudowa drogi bocznej ul. Górniczej 14-16 • Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 18-26 wraz oświetleniem • Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 17 i 20 wraz z parkingiem i oświetleniem • Przebudowa parkingu przy ul. Szkolnej • Przebudowa łącznika ul. Leśnej /Dulska/ Sołectwo Pniówek • Przebudowa ul. Kanarkowej • Budowa ciągu pieszo rowerowego ul. Polna - Słowików Sołectwo Warszowice • Projekt budowy parkingu – centrum • Przebudowa ul. Stawowej i ul. Drozdów

 15. Planowane wydatki w 2012 roku INNE INWESTYCJE • Modernizacja kompleksów budynków szkolnych Pawłowice • Budowa placów zabaw SP Pawłowice i SP Pielgrzymowice • Budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w Golasowicach • Modernizacja boiska GOS przy ul. Świerczewskiego w Pawłowicach • Zakup samochodów dla jednostki OSP Krzyżowice

 16. Planowane wydatki w 2012 roku Plan wydatków wg działów budżetowych w 2012 r.

 17. Planowane wydatki w 2012 roku NAJWAŻNIEJSZE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

 18. Ty też możesz uczestniczyć w tworzeniu budżetu W przygotowywaniu budżetu uczestniczą wszystkie referaty urzędu i jednostki organizacyjne gminy. Referaty i jednostki organizacyjne opracowują plany finansowe uwzględniając zadania do realizacji. Nie znaczy to jednak, że wpływ na tworzenie projektu budżetu mają tylko pracownicy tych instytucji. Poszczególni mieszkańcy także mogą wnieść swój wkład w tworzenie projektu budżetu. Często to właśnie oni wiedzą, jakie sprawy domagają się realizacji. Mieszkańcy swoje wnioski przedstawiają poszczególnym Radom Sołeckim, a te do 30 września każdego roku składają wnioski do projektu budżetu na kolejny rok. Oznacza to, że wnioski do budżetu na ten, czyli 2012 rok, można było składać do 30 września 2011 r. Wójt, po akceptacji przedstawionych materiałów, przekazał je pani Skarbnik Gminy, która opracowała zestawienie wszystkich dochodów i wydatków. Ostateczną wersję projektu budżetu przygotowuje Wójt Gminy. Projekt ten trafił do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie, po uwzględnieniu zmian i poprawek, został zatwierdzany w postaci uchwały budżetowej podczas sesji Rady Gminy.

 19. Chcesz wiedzieć więcej? Uchwała budżetowa na rok 2012 wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.pawlowice.plw zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (skrót: BIP) w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy/Rok 2011 - VI kadencja: http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/pawlowice/6615.pdf Szczegółowych informacji na temat budżetu udziela Agnieszka Kempny- Skarbnik Gminy Pawłowice Urząd Gminy Pawłowice, Budynek Gminnego Ośrodka Kultury, wejście z boku (dawniej bank ING), ul. Zjednoczenia 6743 - 250 Pawłowice, tel. 32 47 56 305