Kompetence v eduka n m kontextu
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

KOMPETENCE V EDUKAČNÍM KONTEXTU . doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. 2012. Vývoj pojmů kompetence a klíčové kompetence. 1. schopnost; zručnost; způsobilost, povolanost, kvalifikovanost 2. kompetentnost, příslušnost, pravomoc AJ: key competences NJ: Schlüsselqualifikationen/kompetenz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - adele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kompetence v eduka n m kontextu
KOMPETENCE V EDUKAČNÍM KONTEXTU

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

2012


V voj pojm kompetence a kl ov kompetence
Vývoj pojmů kompetence a klíčové kompetence

1. schopnost; zručnost; způsobilost, povolanost, kvalifikovanost

2. kompetentnost, příslušnost, pravomoc

 • AJ: key competences

 • NJ: Schlüsselqualifikationen/kompetenz

 • FJ: compétence


Kompetence v eduka n m kontextu

Přestože v současné době stále terminologie týkající se tohoto fenoménu v evropských kurikulích kolísá, doporučila skupina odborníků zabývajících se jedním ze strategických cílů lisabonského procesu v rámci Evropské komise jednoznačné užívání pojmu key competencies, který označuje soubor vědomostí, dovedností a postojů. Toto doporučení je určeno členským i kandidátským zemím EU.


Definice kl ov ch kompetenc
Definice klíčových kompetencí týkající se tohoto fenoménu

 • Pojem kompetence můžeme tedy definovat jako jedinečnou schopnost člověka úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného souboru vlastních zdrojů, a to v konkrétním kontextu různých úkolů, činností a životních situací, spojenou s možností a ochotou (motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.

  Zdroj: Veteška (2011)


Co jsou kompetence
Co jsou kompetence? týkající se tohoto fenoménu

 • Dynamická kombinace kognitivních a metakognitivních dovedností, znalostí a porozumění, meziosobních, intelektuálních a praktických dovedností a etických hodnot... Některé kompetence se vztahují k oborové oblasti (k určité oblasti studia), jiné jsou všeobecné... Rozvoj kompetencí obvykle probíhá integrovaným a cyklickým způsobem... (Glossary of Tuning Terms, 2006. In Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání - Úvod do diskuse. MŠMT 2008).


Pojem kvalifikace
Pojem týkající se tohoto fenoménu kvalifikace

 • Kvalifikace znamená formální výstup procesu hodnocení a uznání, který je obdržen, pokud kompetentní orgán určí, že jedinec dosáhl učebních výsledků, které odpovídají daným standardům.

 • Odborná profesní příprava. Soustava schopností (vědomostí, dovedn., návyků…) potřebných k získání oficiální způsobilosti k výkonu určité činnosti (povolání, funkce).R mcov vzd l vac program pro z kladn vzd l v n 2007
Rámcový vzdělávací program týkající se tohoto fenoménu pro základní vzdělávání (2007)

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.


R mcov vzd l vac program pro gymnazi ln vzd l v n 2008
Rámcový vzdělávací program týkající se tohoto fenoménu pro gymnaziální vzdělávání (2008)

 • Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě.Belz a siegrist d l kk
Belz a Siegrist dělí KK: týkající se tohoto fenoménu

 • schopnost komunikovat a kooperovat,

 • schopnost řešit problémy a být kreativní,

 • samostatnost a výkonnost,

 • schopnost přijmout odpovědnost,

 • schopnost přemýšlet a učit se,

 • schopnost zdůvodňovat a hodnotit.


Struktura kl ov ch kompetenc
Struktura klíčových kompetencí: týkající se tohoto fenoménu

1. Sociální kompetence

 • schopnost práce v týmu; kooperativnost,

 • schopnost čelit konfliktním a stresovým situacím,

 • empatie (sch. vcítění se),

 • komunikativnost (komunikační dovednosti).

  a) ve vztahu k partnerovi/druhé osobě

  b) ve vztahu k sobě


Kompetence v eduka n m kontextu

2. Kompetence ve vztahu k vlastní osobě týkající se tohoto fenoménu

 • kompetentní zacházení se sebou samým, tj. nakládání s vlastní hodnotou,

 • být svým vlastním manažerem,

 • schopnost reflexe vůči sobě samému,

 • vědomé rozvíjení vlastních hodnot,

 • schopnost posouvat sám sebe (motivace) a dále se rozvíjet.


Kompetence v eduka n m kontextu

3. Kompetence v oblasti metod týkající se tohoto fenoménu

 • plánovitě, se zaměřením na cíl uplatňovat odborné znalosti,

 • vypracovávat tvořivé, neortodoxní řešení,

 • strukturovat a klasifikovat nové informace,

 • dávat věci do kontextu a poznávat souvislosti,

 • kriticky přezkoumávat v zájmu dosažení žádoucích inovací a změn,

 • zvažovat šance a rizika.


Kompetence v eduka n m kontextu
V kontextu výše zmíněných souvislostí a argumentů lze tedy konstatovat, že klíčové kompetence jsou a mohou být:

 • souhrnem kompetencí a spolupůsobením sociální, vlastní a metodní kompetence dospěje jedinec k optimální jednací kompetenci, jejíž projev může být v jednotlivých oblastech individuálně rozdílný;


Kompetence v eduka n m kontextu

 • pomocí vyvinutých kompetencí je ve stejný okamžik vykonáván velký počet reakcí a funkcí; ty slouží k překonávání problémů nebo k pružnému přizpůsobení se změnám resp. požadavkům, se kterými se jedinec setkává v průběhu života;

 • cesta klíčových kompetencí je celoživotní, resp. plynulý vzdělávací proces, sloužící k vývoji osobnosti a individuálnímu zvyšování jednací kompetence; zahrnuje také celé spektrum „neodborných“ kvalifikací.


Obecn c l vzd l v n podle kompetenc competency based education
Obecný cíl vzdělávání vykonáván velký počet reakcí a funkcí; ty slouží k překonávání problémů nebo k pružnému přizpůsobení se změnám resp. požadavkům, se kterými se jedinec setkává v průběhu života;podle kompetencí(competency-based education)

 • je, aby učící se jedinec byl schopen úspěšně (efektivně a smysluplně) zvládat nejrůznější situace a úkoly, které bude aktuálně či ve vzdálenější budoucnosti řešit, a aby se postupně stával autonomnějším při dosahování různých osobních i společenských cílů.


Kompetence v eduka n m kontextu

 • Lze ho použít pro kteroukoli součást kompletního cyklu celoživotního vzdělávání a učení a týká se v zásadě dvojího typu vzdělávacích situací – odstraňování deficitů „ve zdrojích“ kompetence (osvojování si těchto zdrojů především v primárním a sekundárním vzdělávání) a vytváření dalších typů kompetencí v procesech neformálního a informálního učení.


Evropsk referen n r mec kl ov kompetence pro celo ivotn u en zahrnuje osm kl ov ch kompetenc
Evropský referenční rámec celoživotního vzdělávání a učení a týká se v zásadě dvojího typu vzdělávacích situací – odstraňování deficitů „ve zdrojích“ kompetence (osvojování si těchto zdrojů především v primárním a sekundárním vzdělávání) a vytváření dalších typů kompetencí v procesech neformálního a informálního učení.(Klíčové kompetence pro celoživotní učení)zahrnuje osm klíčových kompetencí:

1. komunikace v mateřském jazyce,

2. komunikace v cizích jazycích,

3. matematická kompetence a základní kompetence v oblasti vědy a technologií,

4. kompetence k práci s digitálními technologiemi,

5. kompetence k učení,

6. kompetence sociální a občanské,

7. smysl pro iniciativu a podnikavost,

8. kulturní povědomí a chápání uměleckého vyjádření


Doporu en literatura
Doporučená literatura: celoživotního vzdělávání a učení a týká se v zásadě dvojího typu vzdělávacích situací – odstraňování deficitů „ve zdrojích“ kompetence (osvojování si těchto zdrojů především v primárním a sekundárním vzdělávání) a vytváření dalších typů kompetencí v procesech neformálního a informálního učení.

 • VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada Publishing, 2008. 159 s. ISBN 978-80-247-1770-8.

 • VETEŠKA, J. 2010. Kompetence ve vzdělávání dospělých : pedagogické, andragogické a sociální aspekty. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 200 s. ISBN 978-80-86723-98-3.

 • VETEŠKA, J. a kol. 2011. Teorie a praxe kompetenčního přístupu ve vzdělávání. Praha : Educa Service, 2011. 228 s. ISBN 978-80-87306-09-3.