Programmi elluviimine partnerluslepingute tutvustus eelarve koostamine dokumentide vormistamine
Download
1 / 43

Programmi elluviimine Partnerluslepingute tutvustus eelarve koostamine Dokumentide vormistamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Programmi elluviimine Partnerluslepingute tutvustus eelarve koostamine Dokumentide vormistamine. Urve Vool Tegevjuht urve@archimedes.ee. Partnerid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programmi elluviimine Partnerluslepingute tutvustus eelarve koostamine Dokumentide vormistamine' - adara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programmi elluviimine partnerluslepingute tutvustus eelarve koostamine dokumentide vormistamine

Programmi elluviiminePartnerluslepingute tutvustuseelarve koostamineDokumentide vormistamine

Urve Vool

Tegevjuht

urve@archimedes.ee


Partnerid
Partnerid

Programmi tegevuste elluviimiseks kaasatakse programmi partnerid, kelleks on Eesti Üliõpilaskondade Liit (edaspidi EÜL), Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (edaspidi EITSA) ning Eesti kõrgkoolid, kes täidavad järgmisi nõudeid:

 • on kas Rektorite Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu või Eraülikoolide Rektorite Nõukogu liikmed

 • on liitunud kas ülikoolide kvaliteedileppe või rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamise deklaratsiooniga

 • on liitunud Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise Heade Tavade Leppega


Partnerid1
Partnerid

 • Eesti Üliõpilaskondade Liit (edaspidi EÜL)

 • Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (edaspidi EITSA)

 • Eesti Infotehnoloogia Kolledž

 • Eesti Kunstiakadeemia

 • Eesti Maaülikool

 • Eesti Mereakadeemia

 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

 • Estonian Business School

 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus

 • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

 • Mainori Kõrgkool

 • Sisekaitseakadeemia

 • Tallinna Pedagoogiline Seminar

 • Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Tallinna Tehnikaülikool

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

 • Tallinna Ülikool

 • Tartu Kõrgem Kunstikool

 • Tartu Lennukolledž

 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool

 • Tartu ÜlikoolJuhtn ukogu
Juhtnõukogu

Programmi juhtimiseks moodustab elluviija programmi juhtnõukogu, kuhu kuuluvad

 • Elluviija

 • HTM

 • kolme rektorite nõukogu ja

 • EÜL-i esindajad ning

 • valdkonna eksperdid.

  Juhtnõukogu võib olla allstruktuuridega (nt üldkogu ja töö­rühmad) ning moodustada tegevuste kavandamiseks partnerite esindajatest töörühmi.


Juhtn ukogu lesanneteks on
Juhtnõukogu ülesanneteks on

 • Kinnitada programmi tegevused, juhendid, olulisemad aruande- ja töövormid, rahastamise mahud ja eelarve

 • Teha ettepanekuid tegevuste või eelarve muutmiseks ning langetada programmi juhtimisega seotud otsuseid. Juhtnõukogu liikmed osalevad tegevuste kavandamise ja läbirääkimiste juures ning võivad programmi raames eksperdina tehtud tööde eest saada töötasu. Programmi sisuliseks rakendamiseks loob elluviija tegevmeeskonna.


Partnerlusleping
Partnerlusleping

 • Elluviija sõlmib partneritega partnerlusleppe, milles kehtestatakse lepingupoolte õigused ja kohustused, elluviija ja partneri vastutuse piir ning konkreetsed tegevused, kuhu partner kaasatakse.

 • Erinevate tegevuste raames võivad erinevad partnerid kanda erisugust vastutust ning omada erinevaid võimalusi tulenevalt riikliku koolitustellimuse täitmisest. Programmi partnerite nimekiri võib programmi rakendamise jooksul muutuda.

 • Programmi tegevustes on võimalus osaleda kõikidel Eesti kõrgkoolidel programmi juhtnõukogu kinnitatud tingimustes ja korras.


Partnerlusleping1
Partnerlusleping

 • Sõlmitakse peale juhtnõukogu poolt programmi tegevuste, juhendi, olulisemad aruande- ja töövormide ning eelarve kinnitamist

 • Eeldatavalt septembri lõpus


Partnerluslepe kavand
Partnerluslepe (kavand)

 • Lepingu dokumendid

 • Lisa 1. Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” meetme „Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine” kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programm „PRIMUS”

 • Lisa 2. Koordinaatori ja kompetentsikeskus juhi finantseerimine ja tööülesanded

 • Lisa 3. Eelarve minimaalmahud tegevuste kaupa

 • Lisa 4. 2008.aasta tegevuskava ja eelarve

 • Jne


Partnerluslepe kavand1
Partnerluslepe (kavand)

Lepingu eesmärk

 • Lepingu eesmärk on reguleerida Partnerite koostööd programmi „PRIMUS“ (edaspidi programm) elluviimisel.

  Lepingu kestus

  Leping kehtib tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2008. aasta kuni programmi abikõlbulikkuse perioodi lõpuni. Programmi abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2008 kuni 31. mai 2015.

  Abikõlblikuks võib lugeda kulud, mis on tekkinud abikõlblikkuse perioodil ja sellele järgneva 90 kalendripäeva jooksul tingimusel, et tegevused on toimunud abikõlblikkuse perioodil.


Partnerlusleping m isted
Partnerlusleping, mõisted

 • Toetuse saaja on isik või asutus, kes on määratud programmi ellu viima. Käesolevas lepingus on toetuse saaja Sihtasutus Archimedes (edaspidi Elluviija).

 • Programmi rakendusasutus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007.a määrusele nr. 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuri­toetuse andmist korraldavate asutuste määramine” Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi Rakendusasutus).

 • Programmi rakendusüksus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007.a määrusele nr. 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuri­toetuse andmist korraldavate asutuste määramine” Sihtasutus Archimedes (edaspidi Rakendusüksus).

 • Elluviija koordinaator

 • Partneri koordinaator


Partneri igused
Partneri õigused

Programmi tegevustes osalemine ja elluviimine

(Tegevuskava projekti esitamine ja kinnitatud tegevuskava elluviimine )

 • Kõrgharidusstandard

 • Ülikooli ja rakenduskõrgkooli seadus

 • Kõrgkooli arengukava


Partneri kohustused
Partneri kohustused

Partnerile kohalduvad kõik struktuuritoetuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toetuse saajale sätestatud kohustused

Partner peab toetust kasutama sihtotstarbeliselt abikõlblike kulude katteks, mis on vajalikud programmis kirjeldatud eesmärgi ja tulemuste saavutamiseks, ning rakendama programmi vastavalt kinnitatud eelarvetele ja tegevuskavadele


Partneri koordinaator
Partneri koordinaator

 • esindab Partnerit programmi elluviimisel;

 • korraldab Partneri tegevuskava ja eelarve esitamise;

 • koordineerib programmi tegevusi Partneri juures;

 • korraldab Partneri kuludokumentide kinnitamist ja esitamist Elluviijale;

 • korraldab Partneri seirearuannete ja lõpparuande esitamist


Partneri kohustused1
Partneri kohustused

 • Tegevuskava elluviimine

 • Eraldi finantsarvestuse pidamine

 • Väljamaksete prognoos

 • Hangete kava

 • Väljamakse taotluse esitamine

  • Programmi dokumentatsiooni säilitamine kuni 31.detsembrini 2025. a.

   Elluviijal on õigus valesti kasutatud toetus partnerilt tagasi nõuda


Partneri vastutus
Partneri vastutus

Partner vastutab Elluviija ees oma kulude abikõlbulikkuse eest.

 • Juhul kui hilisema auditi käigus selgub, et Partneri kuludokumendi alusel makstud kulutused ei olnud abikõlbulikud ja Rakendusüksus nõuab toetuse saajalt toetuse osa tagastamist, toetuse saaja arvestab abikõlbmatute kulude eest makstud hüvitise summa maha järgmistest Partneri kuludokumentidest või Partner tagastab  Elluviijale viimase nõudmisel toetuse osa, mis kanti üle mitteabikõlbulikuks osutunud kulude hüvitamiseks.


Elluviija igused
Elluviija õigused

 • Elluviijal on õigus Programmi käigus kaasata programmi täitmisesse uusi Partnereid, kes vastavad Programmi tingimustele, sõlmides nendega vastavad kahepoolsed partnerluslepingud

 • Juhul kui Partner ei esita Elluviijale maksetaotlust tähtaegselt, on Elluviijal õigus esitada ühine maksetaotlus rakendusasutusele ilma maksetaotlust tähtaegselt esitamata jätnud Partneri andmeteta


Elluviija kohustused
Elluviija kohustused

 • Elluviija hüvitab Partneri poolt tehtavad abikõlbulikud kulutused 95% ulatuses

 • Elluviija maksab Partneri koordinaatorile töötasu Programmi eelarvest

 • Programmi väljamakse taotluste esitamine rakendusüksusele - osaleva Partneri kulude osas esitab VMT rakendusüksusele Elluviija


Elluviija vastutus
Elluviija vastutus

 • Elluviija peab toetust kasutama sihtotstarbeliselt abikõlblike kulude katteks, mis on vajalikud programmis kirjeldatud eesmärgi ja tulemuste saavutamiseks, ning rakendama programmi vastavalt kinnitatud eelarvetele ja tegevuskavadele
Programmi elluviimine partnerluslepingute tutvustus eelarve koostamine dokumentide vormistamine

Rea

Struktuuritoetus

Omafinantseering

Kulud kokku

Kulukoht

nr

Riiklik

ESF

Elluviija

Partnerite

finantsee

-

Kokku

Kokku

finantseering

osalus

osalus

ring

1

3

4

5=3+4

6

7

8

9=5+8

2

1

19

339 093

0

19

339 093

1

017 847

0

1

017 847

20

356 940

Administratiivkulud

1.1

14

216 788

0

14

216 788

748 252

0

748 252

14

965 040

Kulud tööta

sudeks

1.2

975 555

0

975 555

51 345

0

51 345

1

026 900

Üldkulud

1.3

1

729 000

0

1

729 000

91 000

0

91 000

1

820 000

Üüri

-

ja rendikulud

1.4

532 000

0

532

000

28 000

0

28 000

560 000

Inventar

1.5

1

097 250

0

1

097 250

57 750

0

57 750

1

155 000

Lähetuskulu ja osalustasud

1.6

788 500

0

788 500

41 500

0

41 500

830 000

Muud kulud

Programmi tegevuste

2

190

919 850

0

190

919 850

1

522 100

8

526 313

10

048 413

200

968 263

elluviimisega seotud kulud

Tegevus 1. Õppejõudude

2.1

58

834 700

0

58

834 700

100 000

2

996 563

3

096 563

61

931 263

õpetamis

-

ja juhendamisoskuste

arendamine

Tegevus 2. K

valiteetse

2.2

28

737 500

0

28

737 500

447 500

1

065 000

1

512 500

30

250 000

õpiväljundipõhise õppe arendamine

Tegevus 3. VÕTA rakendamise

2.3

31

300 600

0

31

300 600

400 100

1

247 300

1

647 400

32

948 000

kvaliteedi arendamine

Tegevus 4. Strateegilise juhtimise

2.4

18

633 300

0

18

633 300

174 500

806 200

980 700

19

614 000

suutlikkuse tõstmise toetamine

kõrgkoolides

Tegevus 5. Uuringute ja analüüside

2.5

24

695 250

0

24

695 250

150 000

1

149 750

1

299 750

25

995 000

läbiviimine

Tegevus 6. Õppija toimetuleku

2.6

28

718 500

0

28

718 500

250 000

1

261 500

1

511 500

30

230 000

toetamine


Abik lbulikkuse periood
Abikõlbulikkuse periood

 • Programmi abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2008 kuni 31. mai 2015. Abikõlblikuks võib lugeda kulud, mis on tekkinud abikõlblikkuse perioodil ja sellele järgneva 90 kalendripäeva jooksul tingimusel, et tegevused on toimunud abikõlblikkuse perioodil


Abik lbulikkuse periood1
Abikõlbulikkuse periood

 • Programmi elluviimise jooksul teostatud tehinguid peab olema võimalik tõendada nende aluseks oleva dokumentatsiooniga. Dokumentidel märgitud kulud peavad vastama läbiviidud toimingute mahule ja sisule ning olema projektiga seotud ning kooskõlas õigusaktidega


Tegevuskava eelarve
Tegevuskava, eelarve

 • Tegevus: Konkreetne tegevuse nimetus näit koolitus “Aja juhtimine” , sihtgrupp, kuupäevad, kui võimalik

 • Kuu: Märkida summad

 • Tulemus: konkreetne, näit. osales 15 õppejõudu

 • Kulud kokku: Kuud kokku


Omafinantseering
Omafinantseering

 • Omafinantseering on elluviija ja partneri panus programmi. Programmi omafinantseeringuna arvestatakse ainult elluviija ja partneritepoolt tehtavaid abikõlblikke kulutusi.

 •  Programmi ühendusepoolne maksimaalne finantseerimismäär on kuni 95% ning elluviija ja partneri omafinantseering on minimaalselt 5% toetatava tegevuse abikõlbulikest kulutustest.


Kulude abik lbulikkus
Kulude abikõlbulikkus

Tegevuste elluviimiseks tehtavad kulud on abikõlblikud, kui need on programmi tegevustega otsestelt seotud ning elluviimiseks vältimatult vajalikud ja vastavad järgmistele tingimustele:

 • kulud on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1081/2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999 (ELT L 210, 31.07.2006, lk 12-18);

 • kulud on kooskõlas „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse” § 21 lg 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007.a määrusega nr 26 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord”


Kulude abik lbulikkus1
Kulude abikõlbulikkus

Tehtud kulud peavad olema:

 • rahalised;

 • põhjendatud (seotud abi andmise tingimuste ja eesmärkide ning projekti tegevuste ja

 • eesmärkidega);

 • mõistlikud (järgivad riigihangete reegleid, kolme pakkumise nõuet);

 • vajalikud projekti elluviimiseks (kooskõlas programmi eesmärkide ja tegevustega);

 • tõendatud raamatupidamise dokumentidega;

 • vastavad kõikidele juhendmaterjalidele ning asjakohastele õigusaktidele.


Juhend partnerile
Juhend partnerile

Abimaterjal selgitab:

 • programmi elluviimist

 • programmi tegevusi

 • partneri raamatupidamiskohuslust

 • partneri kohustusi toetuse taotlemisel ja saamisel

 • kuludokumentide esitamist ja maksmist

 • aruandluskohustuse täitmist

 • paikvaatluste rolli

 • teavitamisnõuete täitmist

  Ehk teisisõnu – aitab dokumente vormistada


Juhend 1 osa
Juhend, 1.osa

SISSEJUHATUS

PROGRAMMI ELLUVIIMINE

 • Programmi eesmärk

 • Programmi elluviija ja partnerid

 • Programmi juhtimine

 • Programmi abikõlblikkuse periood


Juhend 2 osa
Juhend, 2. osa

PROGRAMMI TEGEVUSED

Sissejuhatus

Tegevus 1. Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine (2008–2015)

 • Koolituskeskused

 • Koolitused

 • Nõuded koolitust läbiviivale õppejõule

 • Koolituse hind

 • Koolitusega kaasnevad kulud

 • Koolitusega kaasnev aruandlus

 • Üldised nõuded

 • Kursuste finantseerimise skeem

 • Koolituste valdkonnad

 • Tegevus 2. Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine (2008-2011)


 • Juhend 3 osa
  Juhend, 3.osa

  PROGRAMMI ELLUVIIMISEKS TEHTAVAD KULUD

  • Omafinantseering

  • Kulude abikõlbulikkus


  Juhend 4 osa
  Juhend, 4. osa

  RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMINE PROGRAMMI ELLUVIIMISEL

  • Raamatupidamisarvestus

  • Projekti kulude eristamine organisatsiooni raamatupidamises

  • Projekti kulusid tõendavad dokumendid

  • Sihtfinantseerimise kajastamine

  • Maksustamine

  • Käibemaks

  • Erisoodustuselt tasutava maksu ja erisoodustusena käsitletava kulu abikõlblikkus


  Juhend 5 osa
  Juhend, 5. osa

  TOETUSE VÄLJAMAKSMINE

  • Sissejuhatus

  • Toetuse väljamaksmise alus

  • Väljamakse taotluse edastamine ja väljamakse taotluse mitteaktsepteerimine

  • Toetuse tagasinõudmise alused

  • Väljamakse taotluse ja kuludokumentide esitamine ja täitmine – ü ldpõhimõtted

  • Toetuse väljamaksete tegemise üldpõhimõtted


  Juhend 5 osa1
  Juhend, 5.osa

  • Näpunäiteid väljamakse taotluse komplekteerimiseks ja toetuse väljamakse aluseks olevate dokumentide vormistamiseks

  • Nõuded kulu- ja tasumist tõendavatele dokumentidele.

  • Väljamakse taotluse komplekteerimise järjekord

  • Kulud töötasudeks (sh. maksud)

  • Lähetuskulud

  • Transpordikulud programmi administreerimisega seotud isikule

  • Transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud programmi sihtgrupile

  • Kulud programmi sisutegevustele

  • Kulud inventarile

  • Amortisatsioonikulud

  • Üldkulud

  • Teavituskulud


  Juhend 6 osa
  Juhend, 6.osa

  ARUANDLUS JA KONTROLL

  • Toetuse seire

  • Programmi aastaaruanne ja lõpparuanne

  • Programmi aruande täitmine

  • Kontroll partner juures

  • Järelkontroll

  • Audit


  Juhend 7 osa
  Juhend, 7.osa

  TEAVITAMINE

  • Euroopa Liidu ja Eesti riigi toetuse äramärkimine

  • Euroopa Sotsiaalfondi kaksiklogo kasutamine

  • Teiste logode kasutamine

  • Täiendav teave


  Juhend 8 9 osa
  Juhend, 8.-9.osa

  PARTNERI KOHUSTUSED

  LISAD

  • Lisa 1 Partneri tegevuskava ja eelarve

  • Lisa 2

  • Lisa 3

  • Lisa 4

  • Lisa 5

  • Jne


  T tasustamine
  Töötasustamine

  • Töötasu – ainult kõrgkoolide ja koolituskeskuste koordinaatorid

  • Tegevustes osalemine tasustatakse tegevuste põhiselt – vastavalt panusele


  Partneri elluviija kohustused
  Partneri, elluviija kohustused

  • kasutama toetust kooskõlas kinnitatud programmiga;

  • tagama ettenähtud omafinantseeringu olemasolu;

  • esitama elluviijale nõutud informatsiooni ja aruanded ettenähtud vormil, viisil ja tähtaja jooksul;

  • viivitamatult kirjalikult informeerima elluviijat programmi teostamise käigus ilmnenud programmi negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning programmi edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;

  • teavitama elluviijat programmis kavandatavatest muudatustest, mille tõttu programmis esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;

  • esitama põhjendatud taotluse programmi muutmiseks, kui ilmnevad objektiivsed vajadused programmi tegevuste, finantsplaani, eelarve või programmi abikõlblikkuse perioodi muutmiseks;

  • tagama enda raamatupidamises olevate programmi kulude ja neid kajastavate kulu- ja maksedokumentide selge eristatavuse muudest kuludest ning kulu- ja maksedokumentidest;


  Partneri elluviija kohustused1
  Partneri, elluviija kohustused

  • järgima hangete läbiviimisel riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid, kui ta on seaduse tähenduses ostja;

  • võtma pakkujate paljususe korral vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist iga hanke puhul, mis ületab 30 000 krooni käibemaksuta. Pakkumised peavad olema kirjalikult fikseeritud;

  • korraldama programmi tegevustest ja tulemustest teavitamise kooskõlas Vabariigi valitsuse 20.08.2007 määrusega nr 211 „Struktuuritoetusega andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord”;

  • säilitama ja kasutama sihtotstarbeliselt toetuse eest soetatud vara (asjad ja õigused) programmi teostamise ajal ja 5 aasta jooksul pärast partnerile viimase makse tegemist;

  • arhiveerima ja säilitama toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini.

  • dokumentide säilimise tagamiseks sätestada kõikide programmiga seotud dokumentide (raamatupidamise dokumendid, sertifikaadid, hankedokumentatsioon, kirjavahetus, lepingud, koosolekute protokollid, memod, aruanded jne) säilivustähtajaks nt asjaajamiskorras, arhiveerimiskorras 31.12. 2025


  Programmi elluviimine partnerluslepingute tutvustus eelarve koostamine dokumentide vormistamine

  • Aitäh!

   Urve Vool

   Tel: 7300 802

   5040 574

   E-post: urve@archimedes.ee