konjunkturutviklingen for norge n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konjunkturutviklingen for Norge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konjunkturutviklingen for Norge

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

Konjunkturutviklingen for Norge - PowerPoint PPT Presentation

abrial
194 Views
Download Presentation

Konjunkturutviklingen for Norge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konjunkturutviklingen for Norge Oppdatert pr 28/3-10 Dette materialet kan brukes fritt. Figurene er sammenstilt av KS, men KS garanterer verken riktigheten av dataene eller tar ansvar for bruk av materialet. Figurene er av KS utstyrt med en trend (et 3. grads polynom for vekstrater og et 4. grads polynom for nivåserier) basert på best føyning til data. Er ment som støtte for øyet, men kan enkelte ganger være misvisende.

 2. Varekonsum og detaljomsetning

 3. Personbilsalg og hotellovernattinger

 4. Industriproduksjon, i alt og for investeringsvarer

 5. Industriproduksjon konsumvarer og innsatsvarer

 6. Igangsetting av nye boliger, antall og areal

 7. Igangsatt boligstørrelse og areal næringsbygg

 8. Utførte timeverk og gjennomsnittlig arbeidstid

 9. Sysselsatte personer og personer i arbeidsstyrken

 10. AKU-ledighet i personer og i pst av arbeidsstyrken

 11. NAV-registrerte arbeidsledige og på tiltak

 12. Ledige stillinger, tilgang og beholdning

 13. KPI, nivå og vekst

 14. KPI-JAE, nivå og vekst

 15. Pris for førstegangsomsetting og byggekostnader

 16. Norske og europeiske pengemarkedsrenter

 17. Korte og lange renter for USA

 18. Statsobligasjonsrenter for Norge og Tyskland

 19. Valutakurser, kroner mot euro og dollar

 20. Valutakursindekser, importveid og konkurranseveid

 21. Aksjer og innenlandsk kredittvekst

 22. Kredittøkning kommuner