agcom do wiadczenia i wyzwania stoj ce przed po czonym regulatorem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem PowerPoint Presentation
Download Presentation
AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
abraham-clay

AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem - PowerPoint PPT Presentation

141 Views
Download Presentation
AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem Paola M. Manacorda Komisarz AGCOM “Modele urzędów regulacji radiofonii i telewizji na podstawie doświadczeń europejskich “ Warszawa, 19 listopad 2003r.

 2. AGCOM: fakty i liczby • Utworzony w 1997r. (Ustawa Nr249/97) • Działa od 1998r. • Niezależny od rządu i składa doroczne sprawozdania Parlamentowi • Zarząd: Prezes i 8 Komisarzy • Personel: docelowo 320 (obecnie:ok. 250) • Siedziby: Neapol i Rzym • Obecny budżet: ok. 38 mln €

 3. Podstawowe czynniki niezbędne do zarządzania konwergencją • AGCOM już w założeniach pomyślano, jako regulatora połączonego, z kompetencjami obejmującymi sektor telekomunikacyjny i audiowizualny(oraz w pewnym zakresie: prasę i prawa autorskie) • Z sześcioletniego doświadczenia wynikają pewne strategiczne czynniki, niezbędne do właściwego zarządzania konwergencją: • struktura • zachowanie i kultura organizacji.

 4. Kompetencje podzielono zgodnie z zasadami połączonej misji. - Komisja Sieci i Infrastruktury (CIR): sieci, interconnection i dostęp, numeracja oraz planowanie wykorzystania widma częstotliwości - Komisja Wyrobów i Sieci (CSP):treścinadawane w sieciach (pluralizm polityczny, ochrona nieletnich, reklama...) - Rada: wszystkie zagadnienia konwergencji (regulacja cen i nadzór, zasady konkurencji w sektorze mediów…) oraz narządzia (Rejestr Operatorów Łączności). Organy decyzyjne

 5. Rada i Komisje Prezes Enzo Cheli Rada Komisja Sieci i Infrastruktury Komisja Wyrobów i Usług Silvio Traversa Vincenzo Monaci Alessandro Luciano Mario Lari Paola Manacorda Antonio Pilati Alfredo Meocci Giuseppe Sangiorgi

 6. Struktura operacyjna Skutecznie działający regulator odpowiedzialny za systemy łączności musi posiadać strukturę operacyjną pozwalającą na uporanie się z problemami: - wysokiej złożoności zagadnień; - zarządzania kombinacją kwalifikacji (technicznych, ekonomicznych i prawniczych); - elastyczności niezbędnej do sprostania szybkim zmianom otoczenia, nieustającemu postępowi technicznemu/zaburzeniom finansowym.

 7. AGCOM - struktura macierzowa DZIAŁANIA KWALIFIKACJE Departament gwarancji i sporów (Rozstrzyganie sporów, sankcjonowanie ochrony konsumentów) Departament Regulacji (Stanowienie przepisów) Departament Nadzoru i Kontroli (Monitorowa-nie przestrzegania przepisów i decyzji AGCOM ) Służby analiz gospodarczych i rynkowych Służby ds. agadnień prawnych i społecznych Służby technologiczne

 8. AGCOM - struktura formalna Stosunki instytucjonalne Sekretariat Generalny Public relations i kontakty z prasą Zagadnienia prawne i społeczne Służby finansowe i kadrowe Wykonawczy Zarząd Koordynacyjny Stosunki europejskie i międzynarodowe Komitet Departamentów Komitet Usług Dokumentacja i publikacje Nadzór i kontrola Gwarancje i spory Regulacja Technologia Analiza gospodarcza i rynkowa

 9. Kultura i zachowanie Dobrze działający połączony regulator wymaga: • właściwej mieszanki kulturowej(zachęcanie prawników, inżynierów, ekonomistów i socjologów do współpracy; porozumienie “ponadkulturowe”); • organizacji sprzyjającej “uczeniu się poprzez pracę”(wspólne kreowanie polityki; dzielenie się informacją).

 10. Wykształcenie pracowników AGCOM INNE 42% PRAWNICZE 24% TECHNICZNE 14% EKONOMICZNE 12% SOCJOLOGICZNE 8%

 11. Kilka przykładów skutecznej pracy zespołowej Już z powodzeniem uruchomiono specjalne zespoły “ponadkulturowe” do pracy nad szczegółowymi zagadnieniami sektorowymi: • monitorowaniem dostępu partii politycznych do mediów; • implementacją dyrektywy “Telewizja bez Granic” • programem naziemnej telewizji cyfrowej; • regulacjami dotyczącymi uwolnienia pętli lokalnej; • regulacją przenaszalności numerów w telefonii komórkowej. Takie podejście jeszcze bardziej się rozwinie w ramach nowych ram regulacyjnych UE….

 12. Model finansowania AGCOM • Odpowiednie i stałe finansowanie jest niezbędne dla zapewnienia oczekiwanych wyników, jak też szybkości reakcji na pojawiające się potrzeby; • W prawodawstwie przewidziano system mieszany: • fundusze publiczne zagwarantowane w Ustawie Budżetowej (ok. 23 mln € na 2003r.); • fundusze prywatne(na mocy ustawy 249/97) do 1‰ (obecnie 0,50‰) przychodów spółek telekomunikacyjnych i medialnych(ok. 15 mln € w 2003r.) • System mieszany gwarantuje odpowiedzialność, a jednocześnie niezależność od rządu i uczestników rynku.

 13. Zmierzając do konwergencji otoczenia • Do tej pory, w oczekiwaniu na urzeczywistnienie się konwergencji na rynkach, konwergencja była dla AGCOM jedynie sposobem myślenia; • 25.07.2003 weszły w życie nowe ramy regulacyjne UE dla elektronicznych sieci łączności; • w ramach nowych regulacji, połączony urząd regulacji jest niewątpliwie najlepszą metodą sprostania nowym wyzwaniom w dziedzinie regulacji; • kilka przykładów: nowe interaktywne usługi przenoszone na platformie 3G, stałe szerokopasmowe i cyfrowe platformy telewizyjne.

 14. Kwestia dostępu • W nowym otoczeniu technologicznym dostęp stał się kluczowym zagadnieniem dla skutecznej regulacji konwergencji. • Konwergencja przypomina kilkupiętrowy budynek, gdzie zadaniem regulatora jest zapewnienie sprawiedliwych i niedyskryminujących warunków dostępu pomiędzy poszczególnymi piętrami. ODBIORCY KOŃCOWI SIECI USŁUGI TREŚCI

 15. Regulowanie konwergencji: sprawa SKY Przed wyrażeniem zgody na dokonanie przez SKY fuzji Stream i Tele+, UE postawiła kilka warunków dotyczących dostępu: • dostępu do platformy dla innych dostawców usług; • dostępu do treści dla innych platform; • dostępu do usług dla odbiorców końcowych (gwarancje zawarcia nowych umów). AGCOM będzie nadzorował realizację tych zobowiązań. W takich sprawach najlepiej sprawdza się współpraca interdyscyplinarnych zespołów i organu decyzyjnego (Rady).

 16. Wnioski Podsumowując, zorganizowanie połączonego urzędu regulacji jest ambitnym wyzwaniem, wiążącym się z problemami w zakresie: • rekrutacji ludzi o odpowiednich kwalifikacjach; • nakreśleniem interdyscyplinarnej organizacji; • stworzenia wspólnej kultury organizacji. Włochom udało się sprostać temu wyzwaniu i są obecnie gotowe do regulacji konwergencji; Pozostałe kraje europejskie poszły w ich ślady, w kierunku modelu połączonego, zgodnie z nowymi ramami regulacyjnymi UE.