pecifick ot zky tovn ctva a auditu v oblasti po nohospod rstva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Špecifické otázky účtovníctva a auditu v oblasti poľnohospodárstva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Špecifické otázky účtovníctva a auditu v oblasti poľnohospodárstva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Špecifické otázky účtovníctva a auditu v oblasti poľnohospodárstva - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Špecifické otázky účtovníctva a auditu v oblasti poľnohospodárstva. 3. týždeň. Cieľ prednášky:. priblíženie problematiky účtovného zobrazenia a auditu biologického majetku vo vzťahu k platným národným a nadnárodným predpisom (IAS 41). Obsah prednášky:. IAS 41 – Poľnohospodárstvo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Špecifické otázky účtovníctva a auditu v oblasti poľnohospodárstva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cie predn ky
Cieľ prednášky:

priblíženie problematiky účtovného zobrazenia a auditu biologického majetku vo vzťahu k platným národným a nadnárodným predpisom (IAS 41)

obsah predn ky
Obsah prednášky:
 • IAS 41 – Poľnohospodárstvo
 • národná úprava
 • príklad
ias 41
IAS 41
 • Prijatý od februára 2001
ias 411
IAS 41

Súvisiace predpisy

• IAS 1 Presentation of Financial Statements

(as revised in December 2003)

• IAS 2 Inventories (as revised in December 2003)

• IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (as revised in December 2003)

• IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (issued March 2004)

• IAS 1 Presentation of Financial Statements (as revised in September 2007)*

• Improvements to IFRSs (issued May 2008).*

ias 412
IAS 41

Súvisiace predpisy:

 • IAS 16 Pozemky, budovy a zariadenia (pozemky spojené s poľnohospodárskou činnosťou)
 • IAS 40 Investície do nehnuteľností
 • IAS 38 Nehmotné aktíva (súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou)
 • IAS 2 Zásoby (zozbieraná úroda)
ias 41 cie
IAS 41 - cieľ

Cieľom tohto štandardu je predpísať spôsob účtovania a zverejnenia súvisiaci s poľnohospodárskou činnosťou.

ias 41 rozsah p sobnosti
IAS 41 – rozsah pôsobnosti
 • biologický majetok;
 • poľnohospodárska produkcia v čase zberu produktov a
 • štátne dotácie,
  • pozemky súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou (pozri štandard IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia a IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok) a
  • nehmotný majetok súvisiaci s poľnohospodárskou činnosťou (pozri štandard IAS 38 Nehmotný majetok).
ias 41 pojmy
IAS 41 – pojmy
 • Poľnohospodárska činnosť je účtovnou jednotkou riadená biologická premena biologického majetku na predaj, na poľnohospodársku produkciu alebo na ďalší biologický majetok.
 • Poľnohospodárska produkcia je zozbieraná úroda produktu z biologického majetku účtovnej jednotky.
 • Biologický majetok je živé zviera alebo rastlina.
 • Trieda biologického majetku je zoskupenie podobných živých zvierat alebo rastlín.
ias 41 pojmy1
IAS 41 – pojmy
 • Biologická premena zahŕňa procesy rastu, degenerácie, produkcie a rozmnožovania, ktoré sú príčinou kvalitatívnych alebo kvantitatívnych zmien biologického majetku.
 • Zber úrody je oddelenie produktu od biologického majetku alebo prerušenie životných procesov biologického majetku.
 • Náklady na predaj sú prírastkové náklady priamo priraditeľné k vyradeniu majetku, s výnimkou finančných nákladov a nákladov na daň z príjmov
po nohospod rska in nos
Poľnohospodárska činnosť:

spoločné črty:

 • Schopnosť meniť sa (biologické premeny zvierat a rastlín);
 • Riadenie zmeny (okrem rybolovu, odlesňovania);
 • Oceňovanie zmeny (kvantitatívne, kvalitatívne zmeny je možné sledovať, merať, oceniť).
ias 41 defin cie
IAS 41 – definície

Aktívny trh:

a) položky, s ktorými sa obchoduje v rámci trhu, sú homogénne;

b) v akomkoľvek čase je možné nájsť dobrovoľne súhlasiacich kupujúcich a predávajúcich a

c) ceny sú prístupné verejnosti.

ias 41 defin cie1
IAS 41 – definície

Účtovná hodnota- suma, v ktorej je majetok vykázaný v súvahe.

Reálna hodnota- suma, za ktorú mohol byť majetok vymenený alebo záväzok vysporiadaný v nezávislej transakcii medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi stranami.

Štátne dotácie- dotácie, ktoré sú vymedzené v štandarde IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátne pomoci.

ias 41 vykazovanie
IAS 41 - vykazovanie
 • účtovná jednotka ovláda majetokv dôsledku minulých udalostí;
 • je pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky súvisiace s majetkom budú plynúť účtovnej jednotke, a
 • reálnu hodnotu alebo obstarávaciu cenu majetku je možné spoľahlivo oceniť.
ovl danie
ovládanie
 • právne vlastníctvo dobytka

značkovanie pri nadobudnutí, narodení, skončení pridájania

ias 41 oce ovanie
IAS 41 - oceňovanie

Biologický majetok sa ocení pri prvotnom vykázaní a vždy k dátumu, ku ktorému sa zostavuje súvaha, reálnou hodnotou zníženou o náklady na predaj.

Výnimka:

pri prvotnom vykázaní biologického majetku, pre ktorý nie sú dostupné trhovo určené ceny alebo hodnoty a pre ktorý sú alternatívne odhady reálnej hodnoty označené ako jednoznačne nespoľahlivé

ias 41 oce ovanie1
IAS 41 - oceňovanie

Poľnohospodárska produkcia zozbieraná z biologického majetku účtovnej jednotky sa ocení reálnou hodnotou zníženou o náklady na predaj vokamihu zberu úrody.

(ocenenie predstavuje obstarávaciu cenu k tomuto dátumu, keď sa uplatňuje štandard IAS 2 Zásoby alebo iný použiteľný štandard)

re lna hodnota
reálna hodnota
 • aktívny trh

alebo

 • posledná transakčná cena na trhu
 • trhové ceny pre podobný majetok
 • sektorové kritériá
ias 41 zisky a straty
IAS 41 - zisky a straty

Zisk alebo strata, vznikajúce

pri prvotnom vykazovaní biologického majetku v reálnej hodnote zníženej náklady na predaj

a

zo zmeny reálnej hodnoty zníženej o odhadované náklady na predaj biologického majetku,

sa do výsledku hospodárenia zahrnú do obdobia, v ktorom vznikli.

ias 41 zisky a straty1
IAS 41 - zisky a straty

Zisk alebo strata, vznikajúce

pri prvotnom vykazovaní poľnohospodárskej produkcie v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj sa do výsledku hospodárenia zahrnú do obdobia, v ktorom vznikli.

ias 41 t tne dot cie
IAS 41 – štátne dotácie

nepodmienená – definuje sa ako výnos v okamihu priznania dotácie

podmienená – definuje sa ako výnos až v okamihu splnenia podmienok obdržania štátnej dotácie

ias 41 t tne dot cie1
IAS 41 – štátne dotácie

Tento štandard vyžaduje postup, ktorý je odlišný od štandardu IAS 20, ak sa štátna dotácia týka biologického majetku oceňovaného jeho reálnou hodnotou zníženou o náklady na predaj

alebo

ak podmienky štátnej dotácie vyžadujú, aby účtovná jednotka nevykonávala presne určenú poľnohospodársku činnosť.

ias 20 tovanie t tnych dot cie
IAS 20 Účtovanie štátnych dotácie

Štandard IAS 20 Účtovanie štátných dotácii sa uplatňuje iba na štátne dotácie týkajúce sa biologického majetku oceňovaného jeho obstarávacou cenou zníženou o všetky akumulované odpisy a všetky akumulované straty zo zníženia hodnoty.

ias 41 v eobecne
IAS 41 - všeobecne
 • Účtovná jednotka zverejňuje súhrnný zisk alebo stratu vznikajúce počas bežného obdobia pri prvotnom vykazovaní biologického majetku a poľnohospodárskej produkcie a zo zmeny reálnej hodnoty zníženej o náklady na predaj biologického majetku
biologick majetok na spotrebu
biologický majetok na spotrebu

je ten, ktorého úroda sa zbiera ako poľnohospodárske produkty alebo predáva ako biologický majetok, napríklad:

 • dobytok určený na produkciu mäsa,
 • dobytok chovaný na predaj,
 • ryby z chovu,
 • plodiny, ako napríklad kukurica a pšenica
 • a stromy pestované na rezivo.
plodiaci biologick majetok
plodiaci biologický majetok

je majetok odlišný od biologického majetku určeného na spotrebu; napríklad:

 • dobytok, ktorý produkuje mlieko,
 • vinná réva,
 • ovocné stromy,
 • stromy určené na palivové drevo, pričom tieto stromy zostávajú zachované.

Plodiaci biologický majetok nepredstavuje poľnohospodársku produkciu, ale má skôr vlastnosť sebaobnovovania.

tovn jednotka zverejn
účtovná jednotka zverejní:
 • metódy a významné predpoklady použité pri stanovení reálnej hodnoty každej triedy poľnohospodárskej produkcie v čase zberu úrody a každej triedy biologického majetku
 • reálnu hodnotu poľnohospodárskej produkcie zozbieranej počas daného obdobia zníženú o náklady súvisiace s predajom náklady na predaj, ktorá bola určená v čase zberu úrody
tovn jednotka zverejn1
účtovná jednotka zverejní:
 • existenciu a účtovné hodnoty biologického majetku, ktorého vlastnícke právo je obmedzené a účtovné hodnoty biologického majetku použitého ako záruka za záväzky;
 • hodnotu záväzkov na rozvoj alebo získanie biologického majetku a
 • stratégie riadenia finančného rizika, ktoré súvisia s poľnohospodárskou činnosťou.
tovn jednotka zverejn2
účtovná jednotka zverejní:
 • charakter a rozsah štátnych dotácií vykázaných v účtovnej závierke;
 • nesplnené podmienky a ostatné podmienené skutočnosti spojené so štátnymi dotáciami a
 • významné zníženia očakávanej úrovne štátnych dotácií.
n rodn prava
národná úprava
 • zákon o účtovníctve
 • postupy účtovania
z kon o tovn ctve
zákon o účtovníctve

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov :

Štvrtá časť: Spôsoby oceňovania

§ 25

z kon o tovn ctve1
zákon o účtovníctve

(1) Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ak tento zákon neustanovuje inak, sa oceňujeb) vlastnými nákladmi1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, 2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, 4. príchovky a prírastky zvierat,

z kon o tovn ctve2
zákon o účtovníctve

d) reprodukčnou obstarávacou cenou1. majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami, 2. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku, 3. príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady,4. majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami, 5. nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený, 6. majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu,

postupy tovania
postupy účtovania

dlhodobý hmotný majetok

 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu
dlhodob hmotn majetok
dlhodobý hmotný majetok

031 – Pozemky

Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena kúpeného pozemku vysadeného stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú pestovateľským celkom trvalých porastov, je cena vrátane výsadby.

dlhodob hmotn majetok1
dlhodobý hmotný majetok

026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

Dospelé plemenné a chovné zvieratá bez ohľadu na OC za účelom hospodárskeho využitia.

dlhodob hmotn majetok2
dlhodobý hmotný majetok

Dospelosť zvierat na účely ich zaradenia do DHM je stanovená zootechnickými zásadami ako je spôsobilosť reprodukcie, napríklad spôsobilosť na rozmnožovanie vlastného druhu, veková hranica.

dlhodob hmotn majetok3
dlhodobý hmotný majetok

Hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa, komerčné využitie. Na tomto účte sa môžu účtovať aj zvieratá základného stáda a ostatných hospodársky využívaných chovov napríklad muflónov, danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je dlhšia ako štyri roky.

dlhodob hmotn majetok4
dlhodobý hmotný majetok

Ocenenie dospelých zvierat obstaraných z vlastného chovu preradených zo zásob do dlhodobého hmotného majetku sa zvýši napríklad o náklady spojené s preradením, externé náklady na veterinárnu kontrolu, dopravu zvierat na iné miesto ustajnenia.

dlhodob hmotn majetok5
dlhodobý hmotný majetok

Pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat možno postupovať tak, že odpisy sa vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní (čitateľ) a predpokladaného počtu rokov v chove základného stáda (menovateľ). Ťažné zvieratá, dostihové a plemenné kone sa odpisujú individuálne, ostatné zvieratá základného stáda možno odpisovať skupinovo.

kr tkodob majetok
krátkodobý majetok
 • zvieratá, ktorými sú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstva, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na vykŕm a psy
kr tkodob majetok1
krátkodobý majetok

124 - Zvieratá

pri spôsobe A účtovania zásob:

Stav a pohyb zvierat.

Nakúpené zvieratá sa oceňujú v obstarávacích cenách. Zvieratá vlastného chovu, príchovky a prírastky zvierat vo vlastných nákladoch, ak ich nemožno zistiť, ocenia sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

kr tkodob majetok2
krátkodobý majetok

124 - Zvieratá

pri spôsobe B účtovania zásob:

Účtuje sa tu pri uzavieraní účtovných kníh.

Pri kŕdli sliepok určených na znášanie konzumných vajec sa účtuje tvorba opravnej položky počas produkčného cyklu do času jeho vyradenia.