obavezno osiguranje odvjetnika
Download
Skip this Video
Download Presentation
OBAVEZNO OSIGURANJE ODVJETNIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

OBAVEZNO OSIGURANJE ODVJETNIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

OBAVEZNO OSIGURANJE ODVJETNIKA . ODVJETNIŠTVO. Veoma cjenjena i časna djelatnost Odvjetništvo u organizacijskom pogledu samostalna,neovisna djelatnost. Pravosudni sustav i odvjetništvo moraju služiti istom ciljuz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OBAVEZNO OSIGURANJE ODVJETNIKA' - abiola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odvjetni tvo
ODVJETNIŠTVO

Veoma cjenjena i časna djelatnost

Odvjetništvo u organizacijskom pogledu samostalna,neovisna djelatnost.

Pravosudni sustav i odvjetništvo moraju služiti istom ciljuz

Izvršene pravde,zaštita pravnog sustava kroz što bržu i djelotvornijun realitzaciju na pravu zasnovanoj djelatnosti.

civilnopravne odgovornosti pojavljuje se kao dio

šireg instituta tzv.odgovornosti profesionalaca za štetu koju nanose strankama i trećim osobama u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti

profesionalna odgovornost za tetu
PROFESIONALNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU

intelektualna profesija,profesionalne djelatnosti

one profesije koje bitno odredjuje prvenstveno činjenica da obavljanje posla sastoji isključivou izvršavanju intelektualne, umne djelatnostu subjekata

-obavljanje intelektualne usluge

autonomija profesionalaca:

1.u obavljanju posla

2.onerozne usluge

3.odlučuju da li će preuzeti predmet

4.sloboda izbora područja

5.pravila ponašanja

6.izbor tehnika

VEZANI PRAVILIMA struke & moralnim načelima

slide5
ugovorna ili deliktna
 • angloamer pravopravilo-deliktnaiznimno-ugovornaeng-ugovornakontinentalno pravougovorna,deliktnaNjem-ugovornaRHugovorna+deliktna
 • osnova odgovornosti
 • subjektivna odgovornost
 • šteta-nastala zbog skrivljenog ponasanja odvjetnika
 • propust duzne paznje
 • ? standarda dužne pažnje
 • Eng pravoProsjecni pripadnici iste strukenanje prosjecnog profesionalcaSADopca prafila postavljena kroz sudsku praksu+Americko udruzenje odvjetnika pravila*kriterij sudoviponasanje najmanje pazljivog prosječnog pripadnika strukeNjem-zakonska pravilaBRAO*standard duzne pažnjepažnja najpažljivijeg odvjetnikaFranc,Ital,Švic*mudar savjesan stručnjak RHZakon o odvjetnistvuNE definira poseban stupanj pažnje Ali posebna stručnost i pažnja
slide6
teret dokaza
 • oštećenik mora dokazati
 • 1.postojanje štetne radnje
 • 2.povreda zakonom zaštićenog dobra
 • 3.uzročnu vezu
 • ?- štete koje se nadoknadjuju
 • Angloamer poravo
 • imovinska-sveneimovinska-ograničeneAust,Švic,Nzpotpuna naknada imovini neimIZNIMKANjemacka? da li se primjenjuju pravila deliktne ili ugovorne odgovBGBimovin-povreda ugov obvezečista ekonomska štetaali ne i u sl deliktne odgovRHStranka ima pravo na naknadu SVIH oblikaimovin i neimov štetarazlika u opsegu naknade
slide7
8. Disciplinski sud
 • Članak 78.
 • (1) Disciplinski sud nezavisno je tijelo Komore koje odlučuje o težim povredama dužnosti i ugleda odvjetništva što ih počine odvjetnici i odvjetnički vježbenici.
 • (2) Disciplinski sud odlučuje i o žalbama protiv odluka Disciplinskog vijeća donesenih u prvom stupnju.
 • Članak 79.
 • (1) Predsjednika, njegova zamjenika i suce Disciplinskog suda bira i razrješuje Skupština Komore.
 • (2) Član Disciplinskog suda smatra se razriješenim dužnosti ako za njegovo razrješenje glasuje natpolovična većina svih članova Skupštine.
 • (3) Članu Disciplinskog suda o čijem se razrješenju odlučuje mora biti omogućeno da se prije sjednice Skupštine na kojoj će se odlučivati o njegovu razrješenju pravodobno upozna sa zahtjevom za njegovim razrješenjem, činjenicama na kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrjepljuju. Mora mu biti omogućeno da se na sjednici Skupštine izjasni o zahtjevu za razrješenje.
 • Članak 80.
 • (1) U sudovanju, disciplinski suci su nezavisni i sude po zakonu, Statutu Komore te Kodeksu odvjetničke etike.
 • (2) Ako ovim statutom nije drukčije određeno, u disciplinskom postupku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe skraćenoga kaznenog postupka, osim pravila o dovođenju, obećanju okrivljenika da neće napustiti boravište, jamstvu o pritvoru, pretrazi stana i osoba, privremenom oduzimanju predmeta, postupanju sa sumnjivim stvarima i imovinskopravnom zahtjevu.
 • (3) U postupku pred Disciplinskim vijećem javnost je isključena.
 • Članak 81.
 • (1) Radom Disciplinskog suda rukovodi njegov predsjednik. Ako je on spriječen, to čini njegov zamjenik.
 • (2) Disciplinski sud sudi u vijećima u sastavu od predsjednika vijeća i dva člana. Sastav vijeća i redoslijed po kojemu će im se predmeti dodjeljivati utvrđuje Disciplinski sud na početku svake godine svog mandata.
 • (3) Ako se disciplinski postupak vodi protiv odvjetničkog vježbenika, jedan član vijeća mora biti odvjetnički vježbenik, kojega određuje predsjednik Suda između pet vježbenika što ih za svaku tekuću godinu mandata izabere udruga odvjetničkih vježbenika u skladu sa svojim pravilima.
 • (4) Vijeće odlučuje većinom glasova.
 • Članak 82.
 • Disciplinski sud:
 • 1. sudi za teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva;
 • 2. odlučuje o žalbama protiv odluka Disciplinskog vijeća i disciplinskih vijeća odvjetničkih zborova o lakšim povredama dužnosti i ugleda odvjetništva;
slide8
3. odlučuje o prijedlogu disciplinskog tužitelja za obustavu disciplinskog postupka, nakon podignute optužnice;
 • 4. obavlja i ostale poslove predviđene zakonom i ovim statutom.
 • Članak 83.
 • (1) U postupku pred Disciplinskim sudom okrivljeni ima pravo uzeti branitelja.
 • (2) Vijeće može iznimno odrediti obvezatno sudjelovanje branitelja u postupku kad smatra da je to u interesu okrivljenoga, a okrivljeni nije sam uzeo branitelja.
 • Članak 84.
 • (1) Branitelj u disciplinskom postupku može biti samo odvjetnik.
 • (2) Predsjednik Višeg disciplinskog suda, njegov zamjenik i suci Višeg disciplinskog suda, Predsjednik Disciplinskog suda i disciplinski suci, te Disciplinski tužitelj Komore i zamjenici Disciplinskog tužitelja Komore ne mogu biti branitelji u disciplinskim postupcima pred Disciplinskim sudom Komore.
 • 9. Viši disciplinski sud
 • Članak 85.
 • Viši disciplinski sud nezavisno je tijelo Komore, koje odlučuje o žalbama protiv odluka Disciplinskog suda Komore donesenih u prvom stupnju, a obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim statutom.
 • Članak 86.
 • (1) Predsjednika, njegova zamjenika i suce Višeg disciplinskog suda bira i razrješava dužnosti Skupština Komore.
 • (2) Na postupak razrješenja člana Višega disciplinskog suda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe čl. 79. st. 2. i 3. ovog statuta.
 • Članak 87.
 • (1) Radom Višega disciplinskog suda rukovodi njegov predsjednik, a u slučaju predsjednikove spriječenosti to čini njegov zamjenik.
 • (2) Viši disciplinski sud sudi u vijećima, koja se sastoje od predsjednika vijeća i dva člana. Sastav vijeća i redoslijed po kojemu im se dodjeljuju predmeti utvrđuje Viši disciplinski sud na početku svake godine svog mandata.
 • (3) Ako se postupak vodi protiv odvjetničkog vježbenika, jedan član vijeća mora biti odvjetnički vježbenik, kojega određuje predsjednik Suda između pet odvjetničkih vježbenika što ih za svaku tekuću godinu mandata Suda izabere Udruga odvjetničkih vježbenika u skladu sa svojim pravilima.
 • Članak 88.
 • Odredbe čl. 80, 83. i 84. ovog statuta primjenjuju se i na postupak pred Višim disciplinskim sudom.
slide9
10. Disciplinska vijeća
 • Članak 89.
 • (1) Za lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva odvjetnici i odvjetnički vježbenici odgovaraju pred disciplinskim vijećem koje se sastoji od tri člana. Članove disciplinskih vijeća bira Upravni odbor Komore, odnosno zbor između svojih članova.
 • (2) Izvršni odbor Komore ovlašten je pojedine predmete ustupiti na rješavanje disciplinskim vijećima zborova ako su ona osnovana.
 • (3) O žalbama protiv odluka disciplinskih vijeća odlučuje Disciplinski sud.
 • 11. Disciplinski tužitelj
 • Članak 90.
 • Disciplinski tužitelj vodi poslove osobno ili ih vodi preko zamjenikâ, koji su u svom radu dužni pridržavati se njegovih uputa.
 • Statut disciplinske odredbe
slide10
Obvezno osiguranje odvjetnika
 • Zakon o odvjetništvu čl 44
 • 1.1.1995.-stupio na snagu
 • ZOO čl 964,965
 • HOK.osiguranje d.d. Zagreb
 • uvjeti za osiguranje od odgovornosti odvjetnika
 • čl 1.-ugovor o osiguranju
 • čl 10
 • čl 11-naknada štete
 • čl 14-predmet osiguranja
 • čl 15-oblici pravne zaštite
 • čl 24-isključenje osiguranja,slučajevi
 • čl 26-namjera
 • čl 27-gruba nepažnja
 • 1.1.2002.-započonje sa policom
slide12
 Članak 44.

(1) Odvjetnik je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi mogao počiniti trećima obavljanjem odvjetništva. Ugovor o osiguranju od odgovornosti za odvjetnike-članove odvjetničkog društva i za odvjetnike koji rade u tom društvu zaključuje to društvo.

(2) Uvjetima osiguranja može se predvidjeti da štetu do određenog iznosa naknađuje odvjetnik izravno.

(3) Ako dođe do promjene uvjeta osiguranja, odvjetnik je dužan, nakon što primi obavijest Komore o tome, bez odgađanja uskladiti svoje osiguranje s izmijenjenim uvjetima.

(4) Odvjetnik je dužan uredno produživati osiguranje od odgovornosti.

(5)Komora može preuzeti osiguranje od odgovornosti svih odvjetnika u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju odvjetnici su dužni Komori plaćati naknadu za osiguranje od odgovornosti.

(6) Povreda obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno plaćanja naknade Komori za osiguranje, teža je povreda odvjetničke dužnosti.

(7) Osiguravatelji su dužni zaključiti ugovor o osiguranju od odgovornosti s odvjetnikom koji im se za to obrati, ili s Komorom.

(8) Uvjete osiguranja zajednički utvrđuju osiguravatelji u Republici Hrvatskoj, u dogovoru s Ministarstvom pravosuđa i Komorom. Osiguravatelji su dužni za svaku narednu godinu odrediti osiguravatelja koji će ih zastupati. Ako osiguravatelji tako ne postupe najkasnije do konca listopada tekuće godine, zastupnikom osiguravatelja smatrat će se osiguravatelj kojega odredi Ministarstvo. Odluka Ministarstva o tome nije upravni akt.

(9) Ako se dogovor iz prethodnog stavka ovoga članka ne postigne u roku od trideset dana od postavljanja zahtjeva bilo koje strane drugim dvjema stranama, o uvjetima osiguranja odlučuje, na prijedlog bilo koje od strana, Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Pravorijek Stalnog izbranog sudišta kojim se određuju uvjeti osiguranja za narednu godinu jest pravomoćan i djeluje prema svim osiguravateljima, Ministarstvu, Komori i odvjetnicima, odnosno odvjetničkim društvima.

(10) Smatrat će se da je odvjetnik sklopio ugovor o osiguranju kada je podnio zahtjev za osiguranje, bez obzira na to je li u to vrijeme već bio postignut dogovor iz stavka 8. ovoga članka.

(11) Ako je odvjetnik štetu trećemu počinio namjerno ili iz grube nepažnje, osiguravatelj koji je naknadio štetu trećemu ima pravo regresa prema odvjetniku, odnosno odvjetničkom

Zakon o odvjetništvu

slide13
Poslovi osiguranja
 • Članak 3.
 • (1) Poslovi osiguranja, u smislu ovoga Zakona, su sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom osiguranju, odnosno reosiguranju, osim obveznih socijalnih osiguranja.
 • (2) Neživotna osiguranja dijele se na sljedeće vrste osiguranja:
 • 1. osiguranje od nezgode,
 • 2. zdravstveno osiguranje,
 • 3. osiguranje cestovnih vozila,
 • 4. osiguranje tračnih vozila,
 • 5. osiguranje zračnih letjelica,
 • 6. osiguranje plovila,
 • 7. osiguranje robe u prijevozu,
 • 8. osiguranje od požara i elementarnih šteta,
 • 9. ostala osiguranja imovine,
 • 10. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
 • 11. osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
 • 12. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
 • 13. ostala osiguranja od odgovornosti,
 • 14. osiguranje kredita,
 • 15. osiguranje jamstava,
 • 16. osiguranje raznih financijskih gubitaka,
 • 17. osiguranje troškova pravne zaštite,
 • 18. putno osiguranje.
 • Zakon o osiguranju nn 151/2005
slide14
PRAVILNIK
 • o postupku naknade štete temeljem odgovornosti odvjetnika za štetu počinjenu trećima obavljanjem odvjetništva
 • čl 2
 • komora temeljem čl 44 Zakona o odvjetništvu,preuzima osiguranje od odgovornosti SVIH odvjetnika u RH
 • čl 5
 • Komisija odlučuje o
 • !.osnovanosti zahtjeva stranaka za naknadu šteteiz osiguranja odvjetnika
slide16
Statistika
 • 95% odvjetnika se osigurava preko HOK
 • propuštanje prekulzivnih rokova-najčešći razlog za tužbe protiv odvjetnika
 • 50-broj parnica koje se trenutno vode protiv odvjetnika
ad