7 8 klasi mokini viktorina 2011 m baland io 12 d n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7-8 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINA 2011 m. balandžio 12 d. PowerPoint Presentation
Download Presentation
7-8 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINA 2011 m. balandžio 12 d.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

7-8 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINA 2011 m. balandžio 12 d. - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

7-8 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINA 2011 m. balandžio 12 d. . „VISA ATNAUJINTI KRISTUJE!“ . Dievas dosniai apdovanojo mus savo malone su įvairiopa išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas mums savo valios paslaptį, kaip jis buvo savyje nutaręs, laiko pilnybei įvykus, atnaujinti Kristuje visa ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '7-8 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINA 2011 m. balandžio 12 d.' - abiba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7 8 klasi mokini viktorina 2011 m baland io 12 d
7-8 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINA

2011 m. balandžio 12 d.

„VISA ATNAUJINTI KRISTUJE!“

slide2
Dievas dosniai apdovanojo mus savo malone su įvairiopa išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas mums savo valios paslaptį, kaip jis buvo savyje nutaręs, laiko pilnybei įvykus, atnaujinti Kristuje visa,

kas yra danguje ir kas žemėje.

(Ef 1,8–10).

komand prisistatymas
KOMANDŲ PRISISTATYMAS

Mokinių prisistatymas

(pavadinimas, emblema ir savo komandos pristatymas

iki 5 minučių)

1 u duotis greitieji klausimai
1. UŽDUOTIS – GREITIEJI KLAUSIMAI

Atsakykite į klausimus

kiekviena grupė iš eilės, atsakymą pateikia komandos lyderis:

slide6
1. Koks yra ateitininkų šūkis?

2. Išvardinkite ateitininkų principus?

3. Kodėl mes šiais metais minime ateitininkus?

4. Išvardinkte pagrindines Bažnyčios savybes?

5. Ką mes tikime?

Visa atnaujinti Kristuje!

Katalikiškumas, tautiškumas, inteligentiškumas, šeimyniškumas, visuomeniškumas.

100 m. jubiliejus nuo ateitininkų įsikūrimo pradžios.

Viena, šventa, apaštalinė, visuotinė.

Tikiu į Dievą Tėvą...

1. UŽDUOTIS – GREITIEJI KLAUSIMAI -atsakymai

1 u duotis greitieji klausimai atsakymai
6. Įvardinkite GYDYMO sakramentus.

7. Kurie sakramentai yra teikiami vieną kartą gyvenime

8. Kiek žinote Evangelijų Šventajame Rašte? Išvardinkite evangelistus.

9. Kiek knygų sudaro Šv. RAŠTĄ?

10. Kas yra Šv. Rašto autorius?

6. Atgaila, Ligonių patepimas

7.Krikštas, Sutvirtinimas, Kunigystė, Santuoka.

8. Viena - Geroji Naujiena pagal 4 evangelistus Matą, Morkų, Luką , Joną.

9. 73 knygos

10. Dievas ir įkvėpti asmenys užrašę Dievo žodžius

1. UŽDUOTIS – GREITIEJI KLAUSIMAI -atsakymai
1 u duotis greitieji klausimai atsakymai1
11. Kokius žinote Jėzaus vardus?

Kas pakrikštijo Jėzų?

Pasakykite bent kelis Jėzaus apaštalų vardus ?

Pasakykite Lietuvos Šventuosius globėjus?

Įvardinkite dabartinį popiežių.

11.Mesijas, Pateptasis, Gerasis Ganytojas, Kristus, Alfa ir Omega, Kelias, Tiesa ir Gyvenimas ir kt.

12. Jonas Krikštytojas

13. „ir iš jų išsirinko dvylika; juos ir pavadino apaštalais:  Simoną, kurį praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną, Pilypą ir Baltramiejų,  Matą ir Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą ir Simoną, vadinamą Uoliuoju, 1Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, vėliau tapusį išdaviku“ Lk 6,13-16(vietoj Judo Iskarijoto to išrinktas buvo Motiejus).

14.Šv. Jurgis ir Šv. Kazimieras

15. Benediktas XVI, Jozefas Aloizas Racingeris

1. UŽDUOTIS – GREITIEJI KLAUSIMAI -atsakymai
2 u duotis kis
2 užduotisŠūkis

Paaiškinkite šūkį

Visa ATNAUJINTI Kristuje.

Jį pavaizduokite piešiniu

ir raštu pakomentuokite.

slide10

ATSAKYMAS

Ateitininkų organizacijos šūkis –

„Visa atnaujinti Kristuje!“,

tarnaujant Dievui, artimui ir Tėvynei. Tai atnaujinti Kristuje save, atnaujinti Kristuje savo gyvenimą, parodyti savo darbais ir poelgiais, kad mums tie žodžiai tai ne tuščia frazė, kad mes savo gyvenime vadovaujamės Kristaus mokymu.

3 u duotis siurprizas kitai komandai
3.UŽDUOTIS Siurprizas – kitai komandai.

Namų darbų užduotis KOMANDOMS

- parengti klausimą kitai komandai.

Atsakymai  žinomi tik Jums...

4 u duotis k a inau apie j z krist
4. UŽDUOTIS – Ką aš žinau apie Jėzų Kristų?

Sudėliokite Jėzaus gyvenimo istoriją, nuo Apreiškimo iki Įžengimo į dangų. Papildomi taškai, jei papasakosite

vieną gyvenimo įvykį.

5 u duotis paslaptingas daiktas
5.UŽDUOTIS Paslaptingas daiktas

Įvardinkite daikto pavadinimą

su kokiais sakramentais šis daiktas glaudžiai siejasi.

slide16
ŽVAKĖ

Žvakė - (Kristaus šviesa) – primena prisikėlusį Kristų.

Sakramentai

 • Krikštas
 • Pirmoji Komunija
 • Ligonių patepimas
slide17
TAURĖ

Taurė - Šv. Mišių indas, kuriame konsekruojamas (perkeičiamas) vynas.

Sakramentai

 • Eucharistija
patena
PATENA

Patena - lėkštelė, skirta ostijoms (mažas apvalus paplotėlis).

Sakramentai

 • Eucharistija
aliejus
ALIEJUS

Aliejus yra nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ženklas.

Sakramentai

 • Krikštas
 • Sutvirtinimas
 • Kunigystė
 • Ligonių patepimas
stula
STULA

Stula - katalikų dvasininkų ilga plati

apeiginė juosta, kabinama ant kaklo.

Sakramentai

 • Krikštas
 • Sutvirtinimas
 • Eucharistija
 • Susitaikymas
 • Santuoka
 • Kunigystė
 • Ligonių patepimas
6 u duotis v ra tas gyvenimo knyga
6.UŽDUOTIS Šv.Raštas – gyvenimo knyga

Atrinkite, kokios knygų grupės priklauso

ST ir kokios NT.

atsakymas
Atsakymas

Senasis Testamentas

Įstatymo

knygos

(5)

Pranašų

knygos

(18)

Istorinės

knygos

(16)

Išminties

knygos

(7)

atsakymas1
Atsakymas

Naujasis Testamentas

Evangelija

(pagal 4

evangelistus)

Apreiškimas

Jonui

Apaštalų

darbai

Apaštalų

laiškai

(21)

knygos nepriklausan ios v ra to knyg grup ms
Knygos nepriklausančios Šv. Rašto knygų grupėms.

Laiškai kunigams

Nuotykių knygos

Bažnyčios knygos

Poezijos knygos

7 u duotis v sti sakramentus tai v sti gyvenim
7.UŽDUOTIS Švęsti sakramentus – tai švęsti gyvenimą.

Perskaitykite Šv. Rašto ištrauką ir suvaidinkite kitai komandai .

Kitos komandos lyderis turi įvardinti – kokį sakramentą šioje inscenizacijoje atpažino.

1 gr. Mt 3,13-17

2 gr. Jn 2,1-11

3 gr. Mt 9,1-8

4 gr. Apd 2,42-46

5 gr. Mk 6,53-56

slide26

ATSAKYMAS

1 gr.

Krikšto sakramentas (Mt 3,13-17)

Jėzaus krikštas

Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui“. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo.  O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“.

slide27

ATSAKYMAS

2 gr.

Santuokos sakramentas (Jn 2,1-11)

Vestuvės Kanoje

Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai.  Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“  Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos.  Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui“. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo) , prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.

slide28

ATSAKYMAS

3 gr.

Atgailos sakramentas (Mt 9,1-8)

Paralitiko pagydymas

Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą.  Ir štai jam atnešė paralyžiuotą žmogų, paguldytą ant neštuvų. Pamatęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: „Pasitikėk, sūnau, tavo nuodėmės atleistos!“  Kai kurie Rašto aiškintojai ėmė murmėti: „Tasai piktžodžiauja!“  Skaitydamas jų mintis, Jėzus tarė: „Kam taip piktai mąstote savo širdyje?  Kas gi lengviau – ar pasakyti: 'Tavo nuodėmės atleistos', ar liepti: 'Kelkis ir vaikščiok!'?  Ir todėl, kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią žemėje atleisti nuodėmes, – čia jis kreipėsi į paralyžiuotąjį: – Kelkis, pasiimk neštuvus ir eik namo!“  Šis atsistojo ir nuėjo namo.  Visa tai pamačiusios, minios išsigando ir šlovino Dievą, suteikusį tokią

galią žmonėms.

slide29

ATSAKYMAS

4 gr.

Eucharistija (Apd 2,42-46)

Pirmoji krikščionių bendruomenė

Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų.

Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo.

Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi,

slide30

ATSAKYMAS

5 gr.

Ligonių patepimas (Mk 6,53-56)

Pagydymai Genezareto krašte

Persiyrę per ežerą, jie pasiekė Genezaretą ir čia lipo į krantą. Jiems išlipus iš valties, žmonės tuojau pažino Jėzų,  paskelbė visai apylinkei ir pradėjo gabenti neštuvais ligonius ten, kur girdėjo jį esant.  Ir kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar vienkiemius, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą. Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo.

8 u duotis pakviesti atnaujintam gyvenimui
8 užduotis Pakviesti atnaujintam gyvenimui

Paaiškinkite vieną iš ateitininkų principų ir prie pasirinktų raidelių parašykite bent 5 dalykus, ko reikia, šio principo įgyvendinimui.

pvz vienas i draugyst s princip yra draugi kumas
Pvz.vienas iš draugystės principų yra draugiškumas

- dėmesys

-

- atlaidumas

-

- gailestingumas

-

-

- kantrybė

-

- maloningumas

-

- sąžiningumas

DRAUGIŠKUMAS

principai
Principai

INTELIGENTIŠKUMAS

VISUOMENIŠKUMAS

KATALIKIŠKUMAS

ŠEIMYNIŠKUMAS

TAUTIŠKUMAS

9 u duotis pa v stas gyvenimas
9. UŽDUOTIS – pašvęstas gyvenimas.

Paaiškinkite, kas yra šventasis, kaip juo tapti.

Pristatykite vieno šventojo gyvenimo istoriją.

slide35

ATSAKYMAS

Plačiausia prasme visi pakrikštytieji yra šventieji. Tačiau sakant „šventasis“ dažniausiai turima minty Bažnyčios viešai pripažintas šventasis.

Visi esame kviečiami į šventumą, kiekvienas pats turime nueiti šį kelią – toks yra mūsų visų gyvenimo tikslas.

„Tokia gi Dievo valia – jūsų šventėjimas“

(1 Tes 4, 3);

slide36

10. UŽDUOTIS – Malda- galingas ginklas

Sukurkite maldą už mūsų vyriausybę ir Lietuvos prezidentę.

7 8 klasi mokini viktorina

„VISA ATNAUJINTI KRISTUJE!“

7-8 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINA