slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAINS DAN MATEMATIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAINS DAN MATEMATIK

play fullscreen
1 / 49
Download Presentation

SAINS DAN MATEMATIK - PowerPoint PPT Presentation

abeni
485 Views
Download Presentation

SAINS DAN MATEMATIK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAINS DAN MATEMATIK SAINS DAN MATEMATIK Sains dan Matematik perlu diajar dalam bahasa yang mudah difahami oleh murid, iaitu bahasa Malaysia di sekolah Kebangsaan, bahasa Cina di SJKC dan bahasa Tamil di SJKT.

 2. AmanatMenteriPelajaran MalaysiadanKetuaPengarahPelajaran Malaysia 04 November 2011Putrajaya

 3. SPI Bil 12/2011 4 November 2011 • SPI:KP(BPSH-SPDK)201/005/01 Jld. 4 (15) • Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)

 4. SPI Bil 12/2011 • PPSMI - tetap dimansuhkan • Dasar MBMMBI secara berperingkat • Kelonggaran pada tahun 2012 • Bukan berbalik kepada PPSMI • Pemurnian Dasar MBMMBI

 5. Tahun 6 pada 2016 • Sepenuhnya dalam Bahasa Malaysia • Unsur ‘flexibility’ perlu dihormati

 6. PILIHAN PELAKSANAAN 1. Sepenuhnya Bahasa Malaysia / Bahasa ibunda 2. Sepenuhnya Bahasa Inggeris3. Dwibahasa

 7. PILIHAN BAHASA • SPI Bil 12/2011 - para 3 : • Kohort PPSMI sebelum 2010 • meneruskanpenggunaan B. Inggeris • berdasarkankesediaan guru disekolah • berdasarkankesediaanmuriddisekolah • diputuskandalammesyuaratJawatankuasa • Kurikulumsekolah.

 8. PEPERIKSAAN BM digunakan sepenuhnya • UPSR – 2016 • PMR – 2019 • SPM – 2021

 9. BUKU TEKS • Buku teks : dalam Bahasa Malaysia • Tahun 1, 2, 4 , Tingkatan 1 dan 4 : mulai 2012. • Buku akan dihantar : sebelum Januari 2012. • Glossari telah dihantar : pada 2006 • Muat turun daripada portal KPM perlu dicetak

 10. ISU LAIN BISP : bayar seperti biasa / tunggu arahan.Peralatan - gunasama. Keputusan sekolah.Buddy support system - atas keperluan sekolah.Buku teks - Bahasa Malaysia yang baru. Buku dalam Bahasa Inggeris masih boleh guna.

 11. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERISTAHUN 2012

 12. SPI Bil 5/2011 • SPI:KP(BPPDP)/117(16) • Tarikh : 14 November 2011 • Garis Panduan Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)

 13. SPI Bil 5/2011 • Ybhg Dato’ Sri KPPM • Dibaca bersama-sama SPI Bil. 12/2011 • Melicinkan pelaksanaan dasar • Tempoh peralihan • Membantu sekolah membuat keputusan – pemilihan bahasa

 14. Perkara 1 • Menggunakan BM • Menggunakan BI • Dwibahasa

 15. Perkara 2 • Pemilihan penggunaan BI : • kesediaan guru • JK Kurikulum mempertimbangkan kesediaan murid

 16. Perkara 3 dan 4 • JK Kurikulum memutuskan : • bilangan kelas menggunakan BI / BM • Penggunaan glosari : • telah sedia ada di sekolah atau • muat turun dari laman KPM

 17. Perkara 5 dan 6 • Pengetua – murid Ting. 1 : • kenalpasti bahasa yang digunakan • makluman awal sebelum sesi persekolahan 2012 • Pendaftaran Murid Tingkatan 1: • Disember 2011/Januari 2012 • kenalpasti bahasa selesai

 18. Perkara 7 • Prosedur pertukaran dipatuhi. • 7.1 Mengekalkan murid yang telah • mendaftar • 7.2 berusaha memenuhi keperluan • murid dalam bahasa yang • mereka ikuti

 19. Perkara 7 • Jika Per. 7.1 dan 7.2 tidak dapat dipenuhi : • 7.3 Permohonan pertukaran • berdasarkan pilihan bahasa boleh • dilaksanakan • 7.4 Disegerakan/pertimbangan khas • oleh PPD / Sekolah

 20. Perkara 8, 9 dan 10 • Pasukan Petugas Khas PPD • Urusetia : Unit Pengurusan Sekolah • Mesyuarat Mingguan (ISNIN) • Pengerusi : Tuan PPD

 21. Perkara 8, 9 dan 10 • Peranan Pasukan Petugas Khas : • rujukan • pemantau • melapor • menyelesaikan isu • pengumpulan data

 22. Hal-hal lain

 23. PEMANTAUAN DASAR MBMMBI MEMAHAMI PELAKSANAAN DASAR MENANGANI ISU-ISU PELAKSANAAN PELAKSANAAN DASAR PENGURUSAN, BUKU TEKS/BAHAN, SUMBER MANUSIA, LATIHAN GURU DAN PENCAPAIAN MURID MENYEDIAKAN LAPORAN BERKALA KEPADA PPD/JPN/KPM

 24. PEMANTAUAN PELAKSANAAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIAMEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)

 25. SKOP PEMANTAUAN • Pengurusan Fail dan dokumentasi • Tahap kesedaran dan kefahaman guru • Persekitaran sekolah

 26. 1. PENGURUSAN FAIL DAN DOKUMENTASI Fail Program Khas • Kod : JBA…../600-10/…/… • Kandungan Fail : • Surat Arahan • Pekeliling • Panduan Pelaksanaan • Buku Panduan KPM • Jawatankuasa • Pelan Tindakan • Program Pelaksanaan • KPI • Lain-lain yang difikirkan menjurus ke arah pencapaian dasar

 27. 1. PENGURUSAN FAIL DAN DOKUMENTASI KPI • LINUS • Prestasi BM dan BI semua tahun • Prestasi Koakademik Bahasa • Penglibatan Kursus Bahasa • Penutur Jati • PBS Tahun 1

 28. TAHAP KESEDARAN DANKEFAHAMAN GURU 2.1 Soft Landing PPSMI 2.2 Pengoperasian Dasar MBM dan MBI

 29. 2. TAHAP KESEDARAN DAN KEFAHAMAN GURU 2.2 Pengoperasian Dasar MBM dan MBI 2.2.1 Transformasi Kurikulum i. Mulai KSSR Tahun 1 Pertambahan masa BI Tahun 1 Pertambahan masa BM di SJK Tahun 1 Strategi pelaksanaan P&P Bahasa Elemen didikhibur dan seni bahasa dalam P&P PBS – Standard Prestasi ii. LINUS

 30. 2. TAHAP KESEDARAN DAN KEFAHAMAN GURU 2.2 Pengoperasian Dasar MBM dan MBI 2.2.2 Penutur Jati mendokong dasar MBMMBI 2.2.3 Penggunaan Bahan Digital MBMMBI (Rujukan PKG) 2.2.4 Prestasi penganjuran, penyertaan dan kejayaan koakademik Bahasa i. Tahun 1 (dalam P&P) ii. Tahun 2 – 6 (Sekolah, zon, Daerah dan Negeri) 2.2.5 Kualiti Guru Bahasa : i. Kursus Bahasa ii. Bilangan Guru Opsyen iii. Kursus Dalaman 2.2.6 Prestasi Penguasaan Bahasa i. Peperiksaan ii. PBS

 31. 3. PERSEKITARAN SEKOLAH 3.1 Pelabelan, papan tanda dan penunjuk arah – memenuhi dasar MBMMBI 3.2 Persekitaran kondusif membantu peningkatan bahasa

 32. 3. PERSEKITARAN SEKOLAH 3.2 Persekitaran Kondusif Membantu Peningkatan Bahasa i. Ruang atau sudut bahasa ii. Bilik atau makmal bahasa iii. Papan kenyataan iv. Sudut ilmu

 33. JAWATANKUASA KECIL MBMMBI DI PPD

 34. JAWATANKUASA MBMMBI DAERAH

 35. J/KUASA KECIL MBMMBI DAERAH • J/K PEMBANGUNAN KURIKULUMPPPD : BM, BI, MT & SN (MenengahdanRendah) • J/K LATIHAN & PENINGKATAN GURU (PPPD LatihanProfesional) • J/K PUBLISITI (PPPD Teknologi & Maklumat) & PKG

 36. J/KUASA KECIL MBMMBI DAERAH • J/K LOGISTIK PPPD (Menengah) PPPD (Rendah) 5. J/K PERSONEL PPPD Kokurikulum • J/K BUKU TEKS & BAHAN PPPD PeperiksaanDalaman &PPPD Pembangunan Kemanusiaan)

 37. PERANANJ/KUASA MBMMBI • PEMBANGUNAN KURIKULUM Merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik + mentransformasikan kurikulum BM, BI, MT & SN. • LATIHAN & PENINGKATAN GURU Merancang dan melaksanakan program peningkatan profesionalisme guru + memantapkan bilangan kapisiti guru BM, BI, MT & SN hadir kursus serta berkongsi kepakaran penutur jati BI & guru kontrak + tindak susul selepas kursus guru.

 38. PERANAN J/KUASA MBMMBI • PUBLISITI Menerbitkan bahan penerbitan separa ilmiah + memperluaskan bahan & Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam BM & BI

 39. PERANAN J/KUASA MBMMBI • LOGISTIK Menempatkan guru BM & BI mengikut opsyen ikhtisas, keberkesanan tambahan waktu BM-SJKC & T • PERSONEL Aktiviti kebahasaan guru & murid yang sesuai (bahas,...) + meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti kebahasaan • BUKU TEKS & BAHAN Mengukur pencapaian murid berdasarkan standard prestasi (PBS)

 40. TINDAKAN SEKOLAH 1. MINIT MESYUARAT Hantar minit mesyuarat JK Kurikulum Sekolah yang memutuskan penggunaan pilihan bahasa pengantar sama ada BM sepenuhnya, BI sepenuhnya atau dwi bahasa sebelum atau pada 10 Februari 2012. 2. LAPORAN MBMMBI Hantar laporan MBMMBI (isu-isu/data) pada setiap minggu hari Khamis kepada:- Sekolah Menengah : En. Baharuddin Bin Ishak & En.Ahmad Bin Ali Email : pgubahasa@gmail.com Sekolah Rendah : En. Mohammed Yusoff Bin Zainal Abidin En. Kumaran A/L Apala Naidu Email : kumarppdpg@gmail.com