radni odnosi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RADNI ODNOSI PowerPoint Presentation
Download Presentation
RADNI ODNOSI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

RADNI ODNOSI - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

RADNI ODNOSI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RADNI ODNOSI' - abeni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

PRAVILNIK O RADU

 • Poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika – obvezan je donijeti i objaviti Pravilnik o radu.
 • Pri donošenju, poslodavac se mora savjetovati sa Radničkim vijećem.
 • U pravilniku se mora naznačiti dan stupanja na snagu. On ne može stupiti na snagu prije osmog dana od objave.
 • Mijenja se na način kako se donosi.
slide3

OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA

 • Sudska zaštita iz radnog odnosa
 • * radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo može:
 • a) u roku od 15 dana od dostave odluke ili saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarenje svog prava (zahtjev za zaštitu prava radnika)
 • b) ako poslodavac u roku od 15 dana ne udovolji zahtjevu radnika – radnik može u daljnjem roku od 15 dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.
 • * radnik koji nije podnio zahtjev poslodavcu – ne može tražiti zaštitu pred sudom!
 • Sudska nadležnost:
 • - stvarna – Općinski sud
 • - mjesna – određena ugovorom o radu
 • Zastara potraživanja iz radnog odnosa – 3 godine!
pravilnik o provo enju izbora za radni ko vije e
PRAVILNIK O PROVOĐENJU IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE
 • Ovim se pravilnikom uređuje:
 • - utemeljenje prvog radničkog vijeća,
 • - raspisivanje prvih redovitih i izvanrednih izbora za radničko vijeće,
 • - donošenje odluke o provođenju izbora,
 • - lista kandidata za članove radničkog vijeća,
 • - popis birača,
 • - glasački listić,
 • - način glasovanja za radničko vijeće,
 • - utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora za radničko vijeće.
sudjelovanje radnika u odlu ivanju
SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU
 • Pravo na sudjelovanje u odlučivanju
 • - imaju radnici zaposleni kod poslodavca, koji zapošljava najmanje 20 radnika
 • Pravo na izbor radničkog vijeća
 • - imaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, jednog ili više svojih predstavnika koji će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa.
 • Postupak utemeljenja radničkog vijeća pokreće se:
 • 1. na prijedlog sindikata ili
 • 2. 10% radnika
broj lanova radni kog vije a
BROJ ČLANOVA RADNIČKOG VIJEĆA

utvrđuje se prema broju radnika zaposlenih kod određenog poslodavca i to:

do 75 radnika 1 predstavnik,

od 76 do 250 radnika 3 predstavnika,

od 251 do 500 radnika 5 predstavnika,

od 501 do 700 radnika 7 predstavnika,

od 751 do 1000 radnika 9 predstavnika.

slide7
Izborno razdoblje

Radničko vijeće bira se na razdoblje od 3 g.

Biračko pravo

Pravo da biraju i budu birani imaju svi radnici zaposleni kod određenog poslodavca.

Liste kandidata

mogu predložiti sindikati koji imaju svoje članove zaposlene kod određenog poslodavca ili

skupina radnika koju podržava najmanje 10% radnika zaposlenih kod određenog poslodavca

izborni odbor
IZBORNI ODBOR

za provođenje izbora utemeljuje se izborni odbor

ima najmanje 3 člana

ima neparni broj članova

svaki sindikat i svaka skupina radnika daju 1 svog predstavnika

član ne može biti radnik kandidat za člana radničkog vijeća

slide9
Rad izbornog odbora

provodi i nadzire glasovanje

odlučuje običnom većinom glasova

Provođenje izbora

izbori su valjani ako je glasovala najmanje 1/3 radnika s pravom glasa

Utvrđivanje rezultata izbora

izabran je onaj kandidat koji je dobio najveće broj glasova radnika koji su glasovali

temeljna ovla tenja radni kog vije a
TEMELJNA OVLAŠTENJA RADNIČKOG VIJEĆA

štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenoga poslodavca

pazi na poštivanje Zakona o radu, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te drugih propisa koji su doneseni u korist radnika

obveza obavje ivanja
OBVEZA OBAVJEŠĆIVANJA

Poslodavac je dužan najmanje svaka 3 mjeseca obavijestiti radničko vijeće o:

stanju i rezultatima poslovanja,

razvojnim planovima,

kretanju i promjenama u plaćama, prekovremenom radu

zaštiti i sigurnosti na radu i dr.

suodlu ivanje
SUODLUČIVANJE

Poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o:

otkazu članu radničkog vijeća,

otkazu kandidatu za člana radničkog vijeća koji nisu izabrani

otkazu radniku starijem od 60 g. (muškarac), odnosno 50 g. (žena),

otkazu predstavniku radnika u nadzornom odboru itd.

slide13

RADNA KNJIŽICA

je javna isprava

na dan početka rada, radnik je uručuje poslodavcu, a ovaj mu izdaje pismenu potvrdu

na dan prestanka rada – vraća se radniku (ako to nije moguće dostavlja je nadležnom županijskom uredu za poslove rada prema mjestu prebivališta radnika!)

pravilnik o radnoj knji ici
PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI
 • Pravokutnog je oblika veličine 105x145 mm, tvrdo ukoričena u korice tamno-plave boje.
 • Sadrži 38 stranica, označenih rednim brojevima.
 • Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Republike Hrvatske. Iznad grba suho je utisnut naziv: REPUBLIKA HRVATSKA. Ispod grba suho je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA.
slide15
Radna knjižica može se izdati osobi koja je navršila 15 g. života na njen zahtjev.
 • Podaci se u radnu knjižicu upisuju crnilom i tiskanim slovima.
 • Radna knjižica koja nije valjano popunjena zamjenjuje se novom na teret nadležnog tijela.
 • Radne knjižice tiska i prodaje Javno poduzeće “Narodne novine”.