poslovni plan finansijski dio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslovni plan/ finansijski dio PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslovni plan/ finansijski dio

play fullscreen
1 / 380

Poslovni plan/ finansijski dio

229 Views Download Presentation
Download Presentation

Poslovni plan/ finansijski dio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poslovni plan/ finansijski dio Rička Željko

 2. Poslovni plan- sadržaj Naslov Sadržaj • Sažetak projekta • Svrha i sadržaj investicije • Podaci o investitoru • Ocjena tržišnih mogućnosti • Tehničko – tehnološki elementi investicije • Finansijski elementi investicije • Finansijsko – tržišna ocjena projekta • Ocjena osjetljivostiprojekta • Zaključak

 3. PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA • 1. PODACI O PODUZETNIKU1.1.  O OSOBI PODUZETNIKA 1.2.  PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI 2. POLAZIŠTE            2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE             2.2. RAZLOZI OSNIVANJA             2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA 3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE)4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST            4.1. TRŽIŠTE NABAVE             4.2. TRŽIŠTE PRODAJE

 4. PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA 5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA            5.1. OPIS TEHNOLOGIJE             5.2. STRUKTURA TROŠKOVA             5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH 6. LOKACIJA7. ZAŠTITA OKOLINE 8. FINANSIJSKI ELEMENTI POTHVATA            8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA             8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE             8.3. KALKULACIJA CIJENA             8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA             8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA             8.6. IZVORI FINANSIRANJA             8.7. RAČUN DOBITI (DOHOTKA)             8.8. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI                         8.8.1. FINANSIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI) 9. ZAKLJUČAK

 5. PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIONOG PROJEKTA • UVOD SAŽETAK ULAGANJA • 1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU 2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA 3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA 4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANSIJSKOG POSLOVANJA 5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGAČA 6. ANALIZA TRŽIŠTA        Tržište nabavke    Tržište prodaje         Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

 6. PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIONOG PROJEKTA • 7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH             Analiza potrebnih kadrova             Proračun godišnjih bruto plaća 8. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA       Opis tehničko-tehnološkog procesa       Utrošak sirovina, materijala i energenata       Tehnička struktura ulaganja       Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor) 9.      LOKACIJA 10.    ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE 11.    DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA

 7. PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIONOG PROJEKTA 12.    EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA             Ulaganje u osnovna sredstva             Ulaganje u obrtna sredstva             Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva             Izvori finansiranja i kreditni uvjeti                Izvori finansiranja                Obračun kreditnih obaveza             Proračun amortizacije             Proračun troškova i kalkulacija cijena             Projekcija bilansa uspjeha            Finansijski tok             Ekonomski tok             Projekcija bilansa stanja

 8. PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIONOG PROJEKTA 13.    EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA             Statička ocjena efikasnosti investicionog projekta             Dinamička ocjena projekta                Metoda razdoblja povrata investicionkog ulaganja                Metoda neto sadašnje vrijednosti                Metoda relativne sadašnje vrijednosti                Metoda interne stope rentabilnosti 14.    ANALIZA OSJETLJIVOSTI 15.    ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

 9. Poslovna organizacija i ekonomika

 10. Analiza troškova i koristi (cost-benefit) Nakon što se izabere najbolja projektna opcija između ponuđenih te nakon što seutvrdi finansijska održivost odabrane opcije, slijedeći korak je ispitivanje ekonomskeodrživosti te opcije. Prvi korak u ispitivanju ekonomske održivosti projekta jeodređivanje, kvantificiranje i vrednovanje troškova i koristi. Rezultati Cost-Benefitanalize mogu se iskazati na razne načine uključujući internu stopu rentabilnosti, netosadašnju vrijednost i odnos koristi i troškova.

 11. Analiza troškova i koristi (cost-benefit) Iako ovaj dio ne sadrži stroge smjerniceza pripremu i ocjenu projekata, može pomoći u razmatranju načina smanjivanjatroškova projekta i poboljšanja socio-ekonomskih koristiprojekata.

 12. CBA Cost- Benefit analiza sastoji se od osam glavnih koraka, uključujući slijedeće: 1. Određivanje projekta; 2. Utvrđivanje ciljeva; 3. Analiza isplativosti i opcija; 4. Finansijska analiza; 5. Socio-ekonomski troškovi i koristi; 6. Diskontovanje; 7. Ekonomska stopa rentabilnosti; 8. Ostali kriteriji ocjenjivanja 9. Analiza osjetljivosti i rizika.

 13. Osnovni ekonomski pojmovi Prof.dr Željko Rička

 14. Ekonomski pojmovi-oblasti • Kamateikrediti • Deviznoposlovanje • Inflacija • Vrijednosni papiri • Isplativost poslovanja • Likvidnost, solventnost, troškovi • Investicije, investicionifondovi, razvojni fondovi, alternativa

 15. Kamate i krediti Kredit - novčana sredstva dobijena na osnovu ugovora o pozajmljivanju između povjerioca i dužnika. Kamata - naknada koju dužnik plaća povjeriocu na pozajmljena novčana sredstva. Povjerilac i/ili dužnik - može biti banka, pravno lice ili pojedinac Glavnica-osnovni iznos koji je dužnik dužan povjeriocu i na koji se obračunava kamata

 16. Kamate i krediti • Grejs (engl. grace) period -period mirovanjaotplateglavnice. Vremenski period od korišćenjakredita do prveotplateglavnice. Period tokomkoga se glavnica ne naplaćujevećsamokamata • Obračunkamate– komfornaiproporcionalnametoda • NKS (nominalnakamatnastopa) -netokamatnastopai ne predstavljakonačnu cijenukredita. Na osnovunje se izračunavajuotplatne rate,odnosnoiznoskamatanadepozite.

 17. Kamate i krediti • EKS (efektivnakamatnastopa) - dajerealnijusliku o punoj cijenikreditajer se baziranaukupnimtroškovimakojeklijentplaćabanciprilikompodizanjaitokomotplatekredita. Predstavljaukupnu cijenukreditaisastoji se od : • visinenominalnekamatnestopenakredit • iznosanaknada u provizijakojebankaobračunava u postupkurealizacijekredita • kriterijumazaindeksiranje, odnosnozarevalorizacijukredita (ukolikosuvezaniza EUR) • depozita. • Varijable -kodkreditaindeskiranih u EUR -kretanjekursaEUR– utičenaotplatuglavniceikamate -referentnakamatnastopa– utičenastopukamate

 18. Kamate i krediti • Kamatna stopase sastoji od referentne kamatne stope i procijenta koji određuje banka ( %ref.stope + %premije banke) • Varijabilna kamatna stopa Promjenjiva kamatna stopa, mijenja se usljed promjena na finanasijskom tržištu, i vezana je za referentnu kamatnu stopu (EURIBOR, LIBOR, • Fiksna kamatna stopa – ne mijenja se za vrijeme trajanja kredita • Promjenom referentnih stopa mijenja se i kamata koja se obračunava, te su stoga banke ponudile fiksne kamatne stope kao jedan vid sigurnosti.

 19. Kamate i krediti • Referentna kamatna stopa - kamatna stopa po čijim promjenama se upravljaju druge kamatne stope. • EURIBOR (European Interbank Offered Rate) - Referentna kamatna stopa na pozajmice u EUR među prvoklasnim bankama Eurozone. Za EUR kredite. • LIBOR (London Interbank Offered Rate)- Referentna kamatna stopa koju određuju pet glavnih londonskih banaka. Za CHF kredite

 20. Kamateikrediti • Kreditna sposobnost (kreditni rejting) Karakteristika dužnika koja govori o spremnosti dužnika da ispunjava svoje obaveze po uzetom kreditu, što je i jedan od kriterijuma za analizu v.p. • Kreditni biro elektronski cijentar za evidentiranje dugovanja građana i privrede. • Kreditni uslovi - Kreditni uslovi obuhvataju podatke o utvrđenim rokovima, cijeni, osiguranju i drugim karakteristikama kredita, pripadajuće kamate i sl. bitne elemente, koji se ugovorom regulišu između davaoca i korisnika kredita • Kredit indeksiran valutnom klauzulom –

 21. Kamate i krediti -garancije • Zajam - posao kojim se između stranaka (povjerioca i dužnika) formira kreditni odnos. • Zaloga ili hipoteka- dio imovine u vlasništvu zajmoprimaoca koja služi za obezbjeđenje duga ka zajmodavaocu, a koju zajmodavac može preuzeti ukoliko zajmoprimac prestane da ispunjava obaveze po osnovu duga. • Žirant - žirant je osoba koja garantuje i obavezuje se da će, ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne bude izmirivao svoje obaveze, nastaviti plaćanje. • Zatezna kamata - kamata koju povjerilac plaća dužniku, a na zakašnjeli iznos otplate glavnice ili redovne kamate.

 22. Devizno poslovanje • Devize-deviza je svako potraživanje u inostranstvu (po bilo kom osnovu) koje glasi na stranu valutu • Devizni kurs - devizni kurs je međusobni odnos vrijednosti domaće i strane valute, tj. cijena koja se u jednoj zemlji plaća za neku stranu valutu, odnosno cijena strane valute izražena u domaćem novcu, koja pokazuje odnos njihovih realnih vrijednosti (kupovne moći).

 23. Devizni kurs • Spread, marža - raspon između kurseva - kupovnog i prodajnog (objasniti) • Vrste deviznih kurseva: 1 - fiksni - koji su određeni od strane CB, 2 -puzajući - kod kojih je propisan raspon mogućih dnevnih promjena, 3 - fleksibilni - čije kretanje nije ničim ograničeno, 4 - vođeni - to je posebna vrsta fleksibilnih kurseva, gdje CB interveniše iz deviznih rezervi.

 24. Inflacija • Inflacija - je pojavakoja se manifestujekrozopštiporast cijena. • uzrociinflacijesu: 1 - povećanjemasenovca u opticajupostopikoja je iznadstoperastaproizvodnjeinovčanifondovipostajuveći od robnih ( zbogmanjka u budžetu) 2 - objektivnoposkupljenjesirovina, energenatanasvjetskomtržištuonoštoulazi u cijenusvakogproizvoda - nafta 3 - ukoliko je privredauvozna, pa cijeneproizvodarastjersuproizvodiizuvoza 4- ukolikoKMpadazbogzaduženeprivrede a proizvodisu izuvoza pa se preračunavaju u EURiiznoseviše u KM

 25. Inflacija • Obračun inflacije: 1 - Bazna (core) inflacija Obračunava se na osnovu promjena cijena na malo nesezonske robe i usluga koje se formiraju prema uslovima tržišta. Ne obuhvata cijene robe u nekim od režima regulacije (energenti, komunalne i druge usluge, lijekovi i dr.), kao ni poljoprivrednih proizvoda 2 - Inflacija Izračunava se na bazi promjena cijena na malo robe i usluga: 60 poljoprivrednih i 340 industrijskih proizvoda i 80 vrsta usluga. Cijene na malo definisane su kao cijene po kojima trgovine na malo, individualni poljoprivredni proizvođači i vršioci usluga prodaju robu krajnjem potrošaču i sadrže porez na promet.

 26. Inflacija • Uvezena inflacija -Rast cijena na domaćem tržištu pod uticajem rasta cijena uvoznih dobara, i to direktno preko rasta cijena uvezenih gotovih proizvoda, ali i indirektno, preko rasta cijena uvezenih inputa koji se koriste u proizvodnji domaćih proizvoda • Hiperinflacija -"Inflacija van kontrole" predstavlja veoma brz rast cijena (preko 50% mesečno) i drastičan pad vrijednosti novca, najčešće kao posljedica visoke budžetske potrošnje finansirane štampanjem novca bez pokrića • Ciljana inflacija - stopa inflacije koju CB planira za određeni period. Kao mjera za inflaciono targetiranje koristi se: 1) indeks cijena na malo, 2) harmonizovani indeks cijena na malo i 3) bazna (core) inflacija.

 27. Dionice – hartije od vrednosti/ vrijednosni papiri • Dionica - v.p.čijomkupovinom se stičevlasništvonad dijelomkapitaladioničkogdruštva. • sastoji se izdva dijela: plašta, kojisadržiosnovnepodatke o samojdionici (vrsta, nazivisedišteemitenta, iznosnakojiglasi, brojdionica iukupanobimemisije, pravaizdionice) ikupona, kojisadržiosnovnepodatke o isplatidividende. • Sa aspektavlasništva, svedionicemožemosvrstati u 2 osnovnegrupe: - dionicekojeglasenadonosioca,i - dionicekojeglasenaime.

 28. Dionice – hartije od vrednosti/ vrijednosni papiri • Sa aspekta prava, sve dionice možemo svrstati takođe u 2 osnovne grupe: • Obične dionice predstavljaju onu vrstu dionica kojevlasniku garantuju ostvarivanje i realizaciju svih materijalnih i nematerijalnih prava iz dionice. • Preferencijalne ili tzv. povlašćene dionice imaju povlašćeni položaj u odnosu na obične i to uglavnom kod isplate dividende. Dividenda na ovu vrstu dionica je u principu unapred garantovana, poznata i određena u procentima ili na neki drugi način, u odnosu na nominalnu vrednost dionice.

 29. Dionice–vrijednosni papiri • Sa aspekta prava glasa. -dionice klase ''A'' nemaju glasačko pravo, ali imaju prednost kod naplate dividende nad dionicama klase ''B''. -dionice klase ''A'' ne mogu nikad preći i ni pod kojim uslovima dobiti karakter dionica klase ''B''. • Sa aspekta garantovanja dividende sa garantovanom i bezgarantovane dividende: -dionice sa garantovanom dividendom su ona vrsta dionica kod kojih isplatu dividendi garantuje neka druga firma ili banka, ali nikada dioničko društvo koje ih emituje. • Sa aspekta prava kupovine -otvorene namenje tržištu kupoprodaje, -zatvorene dioniceone čija je emisija i kupoprodaja ograničena samo na postojeće dioničare i između njih. 

 30. Dionice – hartije od vrednosti/ vrijednosni papiri • U nematerijalna prava, spadaju: • pravo učestvovanja u radu skupštine dioničara, • pravo odlučivanja o svim pitanjima na skupštini dioničara i • pravo dobijanja svih poslovnih informacija od poslovne i rukovodeće strukture dioničkog društva (d.d.). • Umaterijalna prava spadaju: • pravo na srazmeran deo ostvarene dobiti (d.d.), • pravo ''preče kupovine'' novo-emitovanih dionica (d.d.) • pravo na srazmeran deo likvidacione mase u postupku likvidacije (d.d.).

 31. Poslovanje Ekonomičnost(engl. economy, efficiency) Mjeri se odnosom vrijednosti prihoda i rashoda, odnosno vrijednosti učinaka i troškova. Poduzeće posluje ekonomično kad su u određenom razdoblju njegovi prihodi veći od rashoda, a neekonomično kad su prihodi manji od rashoda, tj. kad se iskazuje gubitak u poslovanju.

 32. Poslovanje Rentabilnost (profitabilnost) (engl. profitability) je uspješnost poslovanja. Mjeri se kao odnos udobiti preduzeća premauloženom kapitalu. Budući da se ukupni uloženi kapital sastoji od vlastitog i tuđeg kapitala, to se govori i o rentabilnosti vlastitog i tuđeg kapitala. Pokazatelji rentabilnosti govore o tome koliki je povrat u odnosu na ulog, govore o tome u kojoj se visini ukamatio uloženi kapital u nekom razdoblju.

 33. Poslovanje Produktivnost je produktivnost mjera ekonomske efikasnosti koja predstavlja količnik autputa(proizvodi ili usluge) i inputa,kao raspoloživih resurasa (zemljište,rad,kapital,materijal,građevinskiobjekti).  Posmatrana u užem smislu,produktivnost je usmerena na produktivnost rada,odnosno prikazuje efikasnost tekućeg rada, da se sa što manje uloženog rada ostvare što bolji rezultati. 

 34. Poslovanje Produktivnost definišemo kao kvantitativni izraz između obima proizvodnje, usluga ili prometa i količine utrošene radne snage, što bismo mogli prikazati opštom formulom: P=produktivnost rada; Q=obim proizvodnje; L=broj zaposlenih; q=ostvarenaproizvodnja po jedinici rada Osim toga, produktivnost možemo predstaviti i inverzno, tj.izračunavajući koliko je utrošeno rada za proizvodnju jednog proizvoda: t=utrošeno vrijeme po jedinici proizvoda

 35. Investicije Investicija (engl. investment) je u širem smislu materijalno, nematerijalno i novčano ulaganje za tekuće poslovanje, razvoj i ekspanziju ekonomskih jedinica. U užem smislu to je novčano ulaganje u osnovna sredstva. Investicije se dijele na bruto-investicije koje obuhvataju ukupna ulaganja u osnovne (privredne i neprivredne) objekte i obrtna sredstva; nove investicije koje su bruto-investicije umanjene za utrošenu amortizaciju; i neto-investicije koje su bruto-investicije umanjene za naplaćenu (što ne znači i utrošenu) amortizaciju.

 36. Troškovi Troškovi (engl. costs) su vrednovana potrošnja proizvodnih faktora potrebna za proizvodnju i prodaju poslovnih učinaka i za očuvanje preduzeća. Razlikujemo ih prema različitim kriterijima:prema sposobnosti njihova pridruživanja odnosnom objektu -pojedinačni (direktno se mogu pridružiti nekom proizvodu) te opšti troškovi (proizvodima se pridružuju indirektno)). Razlikuju se varijabilni troškovi, koji se mijenjaju sa stepenom iskorištenja kapaciteta, te fiksni troškovi, koji ne zavise od stepena korištenja kapaciteta, odnosno (kratkoročno) ostaju konstantni.

 37. Solventnost Solventnost (lat. solvens, solvere = platiti,) je sposobnost plaćanja svih obaveza u roku njihova dospijeća. Insolventnost (lat. in-ne + sol­vere), ima suprotno značenje i predstavlja nesposobnost plaćanja obaveza u roku dospijeća.

 38. Likvidnost U širem smislu se pod likvidnošću (liquidus, lat. = tekući) podrazumijeva sposobnost pretvaranja dijelova imovi­ne iz jednog oblika u drugi. To je sposobnost cirkuliranja (obrtanja) imovine, prije svega kratkotrajne (obrtnih sredstava) u poslovanju. Likvidno je preduzeće u kojem imovina nesmetano teče u kruznom tijeku i pretvara se iz novčanog u nenovčane oblike, te iz nenovčanih oblika u novčani.

 39. Investicionifondovi • Investicioni fond je posrednik između pojedinaca kao investitora i preduzeća ili države kao emitenta v.p. Investicioni fond, predstavlja portfolio dionica, obveznica i ostalih v.p. kupljen udruženim sredstvima individualnih investitora, kojim upravlja profesionalna investiciona kompanija. • investicioni fondovi ne nude fiksnu kamatu već dividende, kamate i kapitalnu dobit čija visina zavisi od načina ulaganja sredstava u fond • prihod člana investicionog fonda zavisi od vještine upravljanja ulaganjima fonda od strane profesionalne uprave.

 40. Investicionifondovi • Investicioni analitičar - Osoba koja vrši analize domaćih i stranih preduzeća, analizira i proučava stanje na tržištu, i priprema osnovu za odlučivanje u koje v.p. će se plasirati imovina fonda. • Investicioni odbor - Predstavlja savetodavno tijelo Društva za upravljanje investicionim fondovima, koji donosi odluke o investiranju sredstava fonda i čine ga • investiciona kompanija - finansijska institucija koja, emitovanjem svojih dionica (investicionih jedinica), od sitnih investitora sakuplja sredstva, a kupovinom tuđih v.p. formira diversifikovani portfolio sa srazmjernim učešćem svakog dioničara u njemu i prihod obezbjeđuje od rasta cijena dionica iz portfolia kao i pripadajuće dividende.

 41. Investicionifondovi • Investiciona jedinica Vrijednost investicione jedinice fonda se dobija dijeljenjem neto tržišne vrijednosti imovine fonda sa brojem investicionih jedinica • Prospektfonda je dokument koji bliže određuje podatke o investicionom fondu, društvu za upravljanje, poslovno ime i sjedište kastodi banke, podatke o naknadama i troškovima koji padaju na teret investicionog fonda, i drugo.

 42. Investicionifondovi • suštinska razlika između investicionih fondova i banaka, pošto investicioni fondovi ne garantuju očuvanje uloženih sredstava ali nude veće prinose • Penzioni fondovi i osiguravajuća društva imaju sličnost sa investicionim fondovima u smislu ulaganja na dugi rok , stim što oni kroz doprinose i premije imaju redovne prihode a investicioni fond nema.

 43. Alternative Crowdfunds Seedfunds Poslovni anđeli www.katapult.ba

 44. Specifičnosti finansijskih izvoraPristup izvorima finansiranja Željko Rička

 45. Pribavljanje kapitala Korištenje kapitala Obnavljanje kapitala (za pokretanje i kontinuirano poslovanje preduzeća) Kapital može biti: U obliku novca U obliku stvari U obliku prava Finansiranje

 46. Ciljevi finansiranja • Glavni ciljevi ostvaruju se donošenjem glavnih finansijskih odluka: • Odluka o ulaganju (investiranju) • Odluka o finansiranju • Odluka o dividendi i zadržanom dobiti • Budući da su ove tri odluke međuzavisne, treba težiti optimalnoj kombinaciji tih odluka u odnosu na glavni finansijski cilj - maksimalizaciju dobiti vlasnikakapitala

 47. Pomoćni finansijski ciljevi Maksimiziranje dobiti u dugom roku radi: -dividende -zadržane dobiti -novčanih rezervi, i -jačanja finansijske snage

 48. Pomoćni finansijski ciljevi • Jačanje finansijske snage • -kvantitet finansijske snage podrazumijeva: • usklađenost kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, • (b) usklađenost vlastitog i tuđeg kapitala i • (c) očuvanje finansijske ravnoteže. • Kvantitet finansijske snage uslovljava obim poslovanja.

 49. Izvori sredstava • Sredstva kojima se koristimo u poslovanju potiču iz nekog izvora ( pravne, fizičke osobe, korisnik tuđih sredstava - banka) • Izvori sredstava se razvrstavaju prema slijedećim pristupima: • Prema načinu pribavljanja sredstava • Prema namjeni • S obzirom na mogućnost raspolaganja kapitalom

 50. Pomoćni finansijski ciljevi Jačanje finansijske snage, finansijska snagapodrazumijeva: a)trajnasposobnostplaćanjasvihobaveza u roku (solventnost); b)trajnasposobnostkratkoročnogfinansiranjatekućeg poslovanjaidugoročnogfinansiranjarazvoja; c)trajnasposobnostprofitabilnogulaganja u materijalnu, finansijskuidruguimovinu; d)očuvanjeimovinevlasnika (poslovanjebezgubitka); e)povećanjeimovinevlasnikaostvarenjemnetodobiti I zadržavanjemdobiti; f)sposobnostzadovoljenjafinansijskihpotrebauposlenih, fiskusa (naplatomporeza).