‘REACH ve CLP Tüzükleri kapsamında  Türk Kimya Sanayinin Bilgilendirilmesi ve Bölgesel Sanay...
Download
1 / 30

Projeye İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

‘REACH ve CLP Tüzükleri kapsamında  Türk Kimya Sanayinin Bilgilendirilmesi ve Bölgesel Sanayi Yardım Masalarının kurulması’ Projesi Ve REACH TÜZÜĞÜ EZEL HEPDÜZYOL EBSO 16 Aralık 2010. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projeye İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB),' - abby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

‘REACH ve CLP Tüzükleri kapsamında  Türk Kimya Sanayinin Bilgilendirilmesi ve Bölgesel Sanayi Yardım Masalarının kurulması’ Projesi

Ve

REACHTÜZÜĞÜ

EZEL HEPDÜZYOL

EBSO

16 Aralık 2010

1


‘REACH ve CLP Tüzükleri kapsamında  Türk Kimya Sanayinin Bilgilendirilmesi ve Bölgesel Sanayi Yardım Masalarının kurulması’Projesi

Hollanda, MATRA Katılım Öncesi Projeler kapsamında AB müktesebatının uygulanması kapsamında geliştirilen ikili işbirliği projeleri vasıtası ile aday ülkelere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


 • Hollanda Hükümeti ile  Matra Katılım Öncesi Projeler Programı, G2G.NL Programı ve G2G.NL-çevre Programı çerçevesinde;

 • Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB)

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

  tarafından yürütülecek “REACH ve CLP Tüzükleri

  kapsamında  Türk Kimya Sanayinin Bilgilendirilmesi ve

  Bölgesel Sanayi Yardım Masalarının kurulması”  konulu

  proje, 1 Ocak 2010 tarihinde başlamıştır.


Projeye Programı, G2G.NL Programı ve G2G.NL-çevre Programı çerçevesinde;

 • İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB),

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),

 • Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) paydaş olarak katılmıştır.

  Proje, sanayinin yoğun olarak yer aldığı 7 ilde TOBB ve KOSGEB

  temsilcilerinden oluşacak; İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli,

  Bursa,Mersin,….

  İletişim Noktalarının kurulması ve bu noktaların İMMİB

  REACH  ve  CLP Yardım Masası’na bağlanmasını temel

  almaktadır.


Projede, REACH ve CLP Tüzüklerinin uygulanması için Programı, G2G.NL Programı ve G2G.NL-çevre Programı çerçevesinde;

gerekli olan eğitimin, bölgesel iletişim noktaları

Aracılığıyla sanayiciye ulaşması hedeflenmektedir. 


B lgesel leti im noktalar nas l al acak
Bölgesel İletişim Noktaları Nasıl Çalışacak ? Programı, G2G.NL Programı ve G2G.NL-çevre Programı çerçevesinde;


REACH TÜZÜĞÜ Programı, G2G.NL Programı ve G2G.NL-çevre Programı çerçevesinde;

Önemli Kavramlar

7


Madde (Substance) Programı, G2G.NL Programı ve G2G.NL-çevre Programı çerçevesinde;

Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementler ve bunların bileşikleridir.

Müstahzar (Preparation)

Bir veya daha fazla maddeden oluşan karışım veya çözelti olup REACH altında “Müstahzarların” kaydı yapılmaz! Ancak müstahzarı oluşturan (>1ton/yıl) maddelerin kaydı yapılır.

Eşya (Article)

Kimyasal yapısından çok, üretim esnasında verilen özel şekil, yüzey veya tasarım yoluyla işlevi belirlenen nesneler olup, REACH altında “Eşyaların” kaydı yapılmaz! Ancak eşyayı oluşturan (>1ton/yıl) ve salınımı tasarlanan maddelerin kaydı yapılır.

8


Faz i i phase in ve faz d phase out maddeler
Faz-içi (phase-in) ve Faz-dışı (phase-out) Maddeler Programı, G2G.NL Programı ve G2G.NL-çevre Programı çerçevesinde;

REACH Tüzüğü, firmalara kolaylık sağlamak amacıyla, 1 Haziran- 1 Aralık 2008 dönemi içinde ön-kayıt yaptırmak kaydıyla, kesin kayıt zamanına kadar kolaylık sağlayan, aşağıdaki özelliklere sahip ürünler faz-içi maddeler olarak nitelemektedir;

Avrupa Kimyasallar Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri (EINECS)’ nde yer alanlar,

AB ülkelerinde üretilmiş ancak REACH yürürlüğe girmeden 15 sene öncesine kadar bir defa dahi pazara verilmemiş maddeler ve,

“No Longer Polymer”: REACH yürü-içi yürürlüğe girmeden önce AB ülkelerinde pazara verilmiş, 67/548/EEC Art. 8(1)’ine göre bildirimi yapılmış ancak REACH’ teki tanıma göre polimer olmayan maddelerdir.

Faz-dışı (phase-out) maddeler ise, REACH yürürlüğe girmeden önce ne pazara sürülen ne de kullanılan tamamen yeni maddeler (new substances) olup üretim prosesinde kullanılmadan önce, 1 Hairan 2008’den itibaren kayıt altına alınması gereken maddelerdir.

9


Reach nedir
REACH nedir? Programı, G2G.NL Programı ve G2G.NL-çevre Programı çerçevesinde;

Registration = Kayıt

E vaulation = Değerlendirme

A uthorisation / Restriction = İzin / Kısıtlama

C H hemicals

10


 • REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir ve bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır.

 • REACH Tüzüğü kapsamına sadece kimyasal madde ve karışımlar değil, üretim sürecinde kimyasallar kullanıldığı için eşyalar da dahil olmaktadır.

 • REACH faaliyetlerini yürütmek üzere, Finlandiya-Helsinki’de Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) kurulmuştur.

11


Avrupa Kimyasallar Yönetimi kısıtlanmasını öngören bir

1967

Tehlikeli Maddeler Direktifi - 67/548/EEC

Piy.Arz ve Kul.Kıs.

Kısıtlamalar Direktifi - 76/769/EEC

1976

GBF Haz.Dağ.

Güvenlik Bilgi Formları Direktifi - 91/155/EEC

1991

Mevcut ve Yeni Mad. Risk Değ. İlişkn.Direktif 93/793 – 93/67

1993

1999

Tehlikeli Müstahzarlar Direktifi - 99/45/EEC

SAE

REACHPolitikasının Oluşturulması

2001

40 Sene

Taslak kabulü 2003

2003

REACH tartışmaları 2003-2006

REACH 30/12/2006

2006

2006/121/EC

2006

CLP 1272/2008/EC

2008


Reach n ama lari

 • Kimya endüstrisinin buluş ve rekabet yeteneğini canlandırmak

REACH

 • İç pazarın işleyiş verimliliğini sağlama almak

 • Üretici ve alt kullanıcıların ürettikleri ve kullandıkları maddelerin çevre ve insan sağlığına zararlı etki vermediğini garanti etmek

REACH’İN AMAÇLARI


Reach n kapsami
REACH’İN KAPSAMI sağlamak

-Kendi halinde, müstahzar veya eşya içinde; yılda

1ton veya daha fazla üretilen veya ithal edilen ve,

% 2’nin üzerinde polimerlerin içinde serbest halde

Bulunup yılda 1 ton veya daha üzerinde olan maddeler kayıt ettirilmek zorundadır.

Ancak;

- Radyoaktif maddeler (96/29/Euratom)

- Gümrük kontrolü altında (millileştirilmeyenler)

 • İzole edilmemiş ara ürünler (reaktör dışına

  çıkmayanlar)

  - Tehlikeli maddelerin taşımacılığı yönetmeliğine tabi olanlar

 • Atıklar (2006/12/EC) ve,

 • Üye ülkelerin savunma içingetirdiği istisnalara tabi maddeler

REACH

kapsamına

dahil

DEĞİLDİR!


R egistration kayit
R sağlamakegistration= KAYIT

Kayıt, sanayicilerin (üretici/ihracatçı) yılda 1 ton ve üzerinde ürettikleri ve piyasaya sundukları maddelerin özellikleri hakkında bilgi toplamaları ve karşılaştırmalarını gerektirir.

Bu bilgiler, bir maddenin ortaya çıkardığı risk ve zararın değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Bu bilgi ve değerlendirme Helsinki’de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kaydettirilir.

Kayıt sürecinde yapılması gereken bazı testler vardır;

fiziko-kimyasal,

Ekotoksikoloji ve

toksikoloji testleri


Kayıt Takvimi sağlamak

*CMR :Kanserojen, Mutajen, Üreme için Toksik Maddeler, Kategori 1 & 2,

**NR50-53: Sudaki organizmalar için çok Toksik, su ortamında uzun süreli

olumsuz etkilere neden olabilen maddeler.


E valuation de erlendirme
E sağlamakvaluation= Değerlendirme

Amaç;

Değerlendirme endüstrinin sorumluluklarını yerine getirdiğine güven

sağlamak ve gereksiz testleri önlemek için yapılacaktır. REACH

kapsamında kayıt ettirilen dosyaların üç şekilde değerlendirilmesi yapılır:

Kim Neyi Değerlendirecek?

Ajans (ECHA) - Dosya Değerlendirmesi

 • Test önerilerini değerlendirerek omurgalılar üzerinde yapılan gereksiz testleri engellemek ve test sonuçların kabul edilebilir olmasını incelemek.

 • Teknik dosyaların kayıt işleminin bütün gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini incelemek.

  Uygunluk Kontrolü:

 • Verilen bilgilerin niteliğinin kontrolüdür.

  Ajans ve Üye ülkeler – Madde Değerlendirmesi

 • Eğer madde risk teşkil ediyor ise daha fazla veri gerektirdiği düşünülebilir, bu durumda yeni testler gerekebileceğinden madde izin veya kısıtlamaya tabi tutulabilir.


A uthorisation zin
A sağlamakuthorisation= İzin

Amaç

Yüksek Önem Arz eden Maddelerin (SVHC) kullanım veya pazara sürülmesi durumunda gündeme gelmektedir.

 • Bir kimyasal madde “İzne Tabi Maddeler” listesinde yer alırsa, izin prosedürü söz konusu maddeyi kendi halinde veya müstahzar içinde veya eşya içinde AB pazarına veren her üretici / ithalatçı veya alt kullanıcı için zorunludur ve Başvuru Ajans’a yapılır.

 • İzin kararı, Komisyon tarafından riskler ve sosyo-ekonomik değerlendirmelerin sonucunda yerine ikame maddelerin de kullanılıp kullanılamayacağı değerlendirilerek verilir.

 • “İzne Tabi Maddeler” listesi REACH Tüzük metninde Ek XIV’te (ANNEX XIV) kamuya duyurulmaktadır.


Y ksek nem arz eden maddeler substance of very high concern svhc
Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (Substance of Very High Concern, SVHC)

Yukaridekilere eşdeğer önem arz eden, insan sağlığı/çevreye tehlikeli-endokrin yıkıcı

Bilimsel kanıtlanmış

19


Listeye dahil edilen/edilecek olan maddeler, insan sağlığı açısından;

kanserojen,

mutajen ve

reprotoksik (CMR),

Çevreye olan etkileri açısından ise;

kalıcı (persistent),

biyobirikimli ve

toksik (PBT) tehlikeler taşımalarıdır.

Eşyalar içindeki SVHC maddelerinin ajans (ECHA)’a bildirimi 2011 yılında başlayacaktır.

SVHC maddelerinin listesine İMMİB’in http://reach.immib.org.tr/web adresinden ve Ajans’ın (http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_ process/ candidate_list_en.asp) internet adresinden erişilebilmektedir.

20


K s tlama
Kısıtlama sağlığı açısından;

 • Bazı kimyasal maddelerin AB pazarında kullanılması ve/veya pazara sürülmesi, ECHA tarafından yapılacak değerlendirme sonucu kısıtlanabilir veya tamamıyla yasaklanabilir.

 • Kısıtlı Maddeler Listesi REACH Tüzüğünün Ek XVII sinde yer almaktadır.


TÜRK FİRMALARI NE YAPACAK? sağlığı açısından;

 • Türkiye’de pek çok sektörde üretim ve ihracat yapmakta olan iş dünyasının şu anda REACH kapsamında yeni sorumluluk ve yükümlülükleri var. REACH’e göre aşağıda açıklanan üç temel rol tanımlanmıştır. Hangi rolü üstlendiğinizi anlamak için AKA’nın bir programı olan Navigator’ı da kullanabilirsiniz.

 • (Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından hazırlanmış olan, NAVIGATOR programı AB'de yerleşik üreticiler ve ithalatçıların REACH Tüzüğü'ne göre yükümlülüklerini göstermek için hazırlanmıştır.) Programa immib’in sayfasından ulaşabilirsiniz.


 • AKA'nın web sitesinde şöyle denilmektedir: "AB sınırları dışında kurulmuş olan tüzel kişiliklerin REACH'e dayalı bir yükümlülükleri yoktur ve ön-kayıt ve kayıt yaptıramazlar.

 • Ancak AB'ye ihracatı yapılan bir madde / karışım ya da eşyanın AB-dışı üreticisi, bir Tek Temsilci atayabilir.

 • Bu Tek temsilci, ithal edilen maddelere ilişkin ön-kayıt dahil REACH yükümlülüklerini yerine getirir.

 • Eğer ithalatçı, maddeyi zaten kaydetmişse yukarıda açıklandığı şekilde bir Tek Temsilci atanmasına gerek yoktur." 


 • Eğer AB ülkelerine (+Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'a) bir maddeyi kendi halinde ya da bir karışım içinde, yılda 1 ton ve üzerinde ihraç ediyorsanız bu madde kayıtlı olmalıdır. Ancak madde üreten, karışım formüle eden ya da eşya üreten AB-dışı gerçek veya tüzel kişiler, kendi başlarına kayıt yaptıramazlar. AB pazarına girebilmek (ya da ihracata devam edebilmek) için AB-dışı şirketlerin önünde üç seçenek bulunmaktadır:

 • AB'deki şube / bayi / temsilci aracılığıyla kayıt: Eğer şirketinizin AB Üye Ülkelerinde tüzel kişilik gerekliliklerine uygun bir şubesi/bayisi/temsilcisi varsa, AB'deki temsilciniz aracılığıyla kayıt yaptırılabilir.

 • AB'deki ithalatçı aracılığıyla kayıt: AB pazarına soktuğunuz ürün konusunda yasal sorumluluk AB'deki ithalatçı firmadadır. İthalatçı firma, ilgili maddelerinizi AKA'ya kayıt edebilir. 

 • 'Tek Temsilci' aracılığıyla kayıt:  Tek Temsilci, ithal edilen maddelerin AKA'ya kaydı amacıyla AB'de kurulmuş bir tüzel kişiliktir. Tek Temsilci, bir 'kayıt ettiren' olarak ithalatçı firmaların sahip olduğu bütün yükümlülükleri yerine getirmelidir


Tek temsilci nedir
Tek-temsilci nedir ? bir maddeyi kendi halinde ya da bir karışım içinde, yılda 1 ton ve üzerinde ihraç ediyorsanız bu madde kayıtlı olmalıdır. Ancak madde üreten, karışım formüle eden ya da eşya üreten AB-dışı gerçek veya tüzel kişiler, kendi başlarına kayıt yaptıramazlar. AB pazarına girebilmek (ya da ihracata devam edebilmek) için AB-dışı şirketlerin önünde üç seçenek bulunmaktadır:

AB dışında yerleşik, kendi başına, bir preparatın içinde veya bir

ürünün parçası olarak bir maddeyi üretenler, müstahzar

formülatörleri veya eşya üreticileri topluluk içinde bulunan doğal

ya da tüzel bir kişiyle karşılıklı anlaşmaya vararak bu kişiyi Tek

Temsilcisi olarak ithalatçıların kayıt yükümlülüklerini yerine

getirmek üzere atayabilir.

Tek temsilcinin yükümlülükleri nelerdir ?

- Ön-kayıt/kayıt,

- Firmaların SIEF’lerde temsil edilmesi,

- Tedarik zinciri boyunca bilgi iletimi,

Eşyalardaki Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin (SVHC)

bildirimi,

- İzin ve kısıtlamalar sonucu doğabilecek yükümlülükler,

- Kimyasal Güvenlik Raporu Hazırlanması,

- Kayıt sonrası dosya takibi, güncellenmesi…

gibi görevleri de yerine getirmekle yükümlüdürler.

25


Veri Paylaşımı bir maddeyi kendi halinde ya da bir karışım içinde, yılda 1 ton ve üzerinde ihraç ediyorsanız bu madde kayıtlı olmalıdır. Ancak madde üreten, karışım formüle eden ya da eşya üreten AB-dışı gerçek veya tüzel kişiler, kendi başlarına kayıt yaptıramazlar. AB pazarına girebilmek (ya da ihracata devam edebilmek) için AB-dışı şirketlerin önünde üç seçenek bulunmaktadır:

SIEF ve Konsorsiyum Nedir?

 SIEF (Substance Information Exchange Form/Madde Bilgi Alışverişi

Forumu) farklı kayıtlı firmalar arasında bilgi ve fiyat alışverişini paylaş-

mak ve aynı zamanda bu bilgi paylaşımıyla hayvanlar üzerinde yapılan

deneyleri azaltmak için oluşturulan bilgi paylaşımı forumudur.

Konsorsiyum, ilgili taraflar arasındaki işbirliğinin daha resmi ve organize

edilmiş hali olup, düşük kayıt maliyeti, teknik ve bilimsel bilgi paylaşımı

ve Ajans’a karşı güçlü duruş gibi avantajlar sağlamak amacıyla kurulan

bir işbirliği organizasyonudur.

26


SIEF bir maddeyi kendi halinde ya da bir karışım içinde, yılda 1 ton ve üzerinde ihraç ediyorsanız bu madde kayıtlı olmalıdır. Ancak madde üreten, karışım formüle eden ya da eşya üreten AB-dışı gerçek veya tüzel kişiler, kendi başlarına kayıt yaptıramazlar. AB pazarına girebilmek (ya da ihracata devam edebilmek) için AB-dışı şirketlerin önünde üç seçenek bulunmaktadır:; aynı maddenin tüm ön-kayıt ettirenlerini yeniden gruplandırır (ilgili ve diğer veri sahipleri) ve SIEF’e katılım zorunludur.

Konsorsiyumlara katılmak gönüllü olup ve SIEF katılımcılarının tamamını içermeyebilir.

Konsorsiyum, birden fazla madde ile ilgili olabilirken, SIEF yasal olarak sadece bir madde ile ilgilidir.

Madde Bilgi Paylaşım Forumlarının  (SIEF) amaçları

Potansiyel kayıt ettirenler arasında, kayıt süreci için gereksinimlerin paylaşılmasını kolaylaştırmak, böylece çalışmaların tekrarlanmasının önüne geçmek.

b)  Sınıflandırma ve Etiketlendirme üzerine anlaşmak.

SIEF Katılımcıları Kimlerdir?

1) Potansiyel Kayıt Ettirenler

2) Veri Sahipleri (Alt Kullanıcılar ve Üçüncü Şahıslar)

27


Kaynaklar ve faydal linkler
Kaynaklar ve Faydalı Linkler bir maddeyi kendi halinde ya da bir karışım içinde, yılda 1 ton ve üzerinde ihraç ediyorsanız bu madde kayıtlı olmalıdır. Ancak madde üreten, karışım formüle eden ya da eşya üreten AB-dışı gerçek veya tüzel kişiler, kendi başlarına kayıt yaptıramazlar. AB pazarına girebilmek (ya da ihracata devam edebilmek) için AB-dışı şirketlerin önünde üç seçenek bulunmaktadır:

İSTANBUL MADEN ve METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ

 • http://reach.immib.org.tr/web/index.php

  AB bağlantılı resmi Sayfalar

 • Avrupa Kimyasallar Ajansı Resmi Web Sitesi

 • http://ec.europa.eu/echa/home_en.html

  • REACH Yardım Programı - REACH Navigator

 • http://reach.jrc.it/

 • Avrupa Komisyonu Ana Sayfası REACH

 • http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm

 • Avrupa Kimyasallar Bürosu

 • http://ecb.jrc.it/

 • Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü - Yardım Sayfası REACH

 • http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm


Türkiye'den REACH'le İlgili resmi site ve Bilgi notları bir maddeyi kendi halinde ya da bir karışım içinde, yılda 1 ton ve üzerinde ihraç ediyorsanız bu madde kayıtlı olmalıdır. Ancak madde üreten, karışım formüle eden ya da eşya üreten AB-dışı gerçek veya tüzel kişiler, kendi başlarına kayıt yaptıramazlar. AB pazarına girebilmek (ya da ihracata devam edebilmek) için AB-dışı şirketlerin önünde üç seçenek bulunmaktadır:

 • REACH Nedir ? - Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgi Notu

 • http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/AB/SanayiSektorDb/REACH.doc

 • REACH Yardım Masalarına İlişkin DTM Tarafından Hazırlanmış Bilgi Notu

 • http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/AB/SanayiSektorDb/reach_yardim_masalari.doc

 • Çevre ve Orman Bakanlığı Kimyasallar Dairesi 

 • http://www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr/sources/default.asp

  Diğer REACH İle İlgili kuruluşlara ait Siteler

 • Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD)

 • http://www.tksd.org.tr/

 • İhracat TV

 • http://www.ihracat.tv/


Te ekk r eder m

TEŞEKKÜR EDERİM bir maddeyi kendi halinde ya da bir karışım içinde, yılda 1 ton ve üzerinde ihraç ediyorsanız bu madde kayıtlı olmalıdır. Ancak madde üreten, karışım formüle eden ya da eşya üreten AB-dışı gerçek veya tüzel kişiler, kendi başlarına kayıt yaptıramazlar. AB pazarına girebilmek (ya da ihracata devam edebilmek) için AB-dışı şirketlerin önünde üç seçenek bulunmaktadır:


ad