1 / 5

zorgverzekering 2013 wijzigingen

Zorgverzekering 2013 wijzigingen. Wat verandert er voor de zorgverzekering 2013. Aanpassingen voor de basisverzekering 2013.

ZorgKiezer
Download Presentation

zorgverzekering 2013 wijzigingen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Zorgverzekering 2013 De wijzigingen

  2. Terug in de basisverzekering • Dieetadvisering: 3 uur per jaar wordt vergoed • Stoppen met roken: pakket wordt 1 keer per jaar vergoed.

  3. HulpmiddelenWelke vergoedingen veranderen • Rollators verdwijnen uit de basisverzekering • Eenvoudige loophulpmiddelen verdwijnen uit de basisverzekering • Redressiehelm verdwijnt uit de basisverzekering • Er komt een eigen bijdrage voor gehoortoestellen van 25% • Geneesmiddelen: paracetamol-codeine combinaties verdwijnen uit de basisverzekering

  4. Medisch specialistische zorg • Geriatrische zorg wordt opgenomen in de basisverzekering • Nieuwe voorwaarden voor IVF behandelingen • GGZ: eigen bijdrage is geschrapt • 7,50 euro liggeld voor ziekenhuisverblijf is geschrapt

  5. Mondzorg • Experiment met vrij tandartstarieven stopt • Vanaf 1 januari weer vaste prijzen voor de tandarts

More Related