Byrd, William (1543 - 1623) - PowerPoint PPT Presentation

Sophia
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Byrd, William (1543 - 1623) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Byrd, William (1543 - 1623)

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
Byrd, William (1543 - 1623)
262 Views
Download Presentation

Byrd, William (1543 - 1623)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tallis, Thomas (1505-1585) Byrd, William (1543 - 1623) Bakgrunnsmusikk: da Palestrina, Giavanni Pierluigi (?1525-1594) Orlande de Lassus (1532-1594)

 2. Syn på barn i et historisk og kulturelt perspektiv • Noen ulike syn på barn som fremkommer gjennom teori om barn og barndom • Samfunnsendringer / kulturelle forhold og syn på barn

 3. Eksempelet LudvigXIII • Om Ludvig XIII: ”Samtidig med at han lekte med dukker, skjøt dette - fem års gamle barn med bue og pil, spilte kort og sjakk (da han var seks år), og han lekte med i de voksnes leker…” (P. Aries (1982): Barndommens historie, s. 83)

 4. Syn på barn i et historisk perspektiv • Brueghel, Pieter (1525-1569) ”Barns leker” http://biggallery.com/art/byimg/A01GF000.htm • Er menneskene på bildet voksne eller barn? • Mye tyder på at middelalder og rennessansemenneskets syn på barn er radikalt annerledes enn vårt • Hvis synet på barn er annerledes blir også bildet av barn og barndom annerledes • Barna fremtrer som noe annet - ofte som små voksne

 5. Forts. • Det foregående bildet: Brueghel, Pieter (1525-1569: ”Vinter” http://www.i-a-s.de/IAS/Bilder/BRUEGEL/Winter.htm • Middelalder og rennessanse-samfunnet er ikke i så stor grad som vårt preget av oppdelinger og sortering. Skillet mellom barn og voksen blir utydelig - en grå masse, som på bildet - ”vinterlandskap” av Brueghel - som når vi ser menneskene på avstand • Barna var med på godt og vondt også på de arenaer vi i dag ville kalt voksenarenaer. F. eks. arbeidet barna i produksjonen sammen med voksne • Likheten mellom voksen og barn virker enda tydeligere på den neste - mer burleske fremstillingen av et klasserom! • Likheten mellom voksen og barn virker enda tydeligere på den neste - mer burleske fremstillingen av et klasserom!

 6. http://sunsite.auc.dk/cgfa//bruegel1/index.html

 7. Forts. • Historikeren Philipe Aries gjør i Barndommens historie barnet og i hvert fall barndommen til en historisk konstruksjon, og at de voksnes følelse for barna blir fundamentalt annerledes f. eks. i middelalder- eller rennessanse-samfunnet • Aries’ syn er omdiskutert blant historikere, pedagoger og sosiologer • Det vi kan si med relativt stor grad av sosiologisk sikkerhet er at en rekke forhold spiller inn på vårt syn på barn - hvor kulturelle og økonomiske forhold er av de mest sentrale

 8. Forts. • I likhet med dette feltet (syn på barn), blir mennesker formet og preget bl. a. av slike forhold • Vi kan si i forlengelsen av Brueghel’s bilder av barn, at bl. a. de kulturelle og de økonomiske forholdene i et samfunn over tid former hva slags syn vi har og dermed de bilder vi konstruerer av barna • Dette gjelder også på mikronivå - grunnlaget vårt for hvordan vi ser barn - ligger i kulturell og klassemessig bakgrunn

 9. Klassisk teori om barnets utvikling • Fokuserer mye på barna og den "primære sosialiseringen” • Meads teori om symbolsk interaksjonisme • Freuds psykoanalyse

 10. Piagets teori om kognitiv utvikling - et eksempel • 1. Sansemotorisk fase • Fra fødsel til 2 år • Læring ved berøring • 2. Preoperasjonell fase • 2 - 7 år • Egosentrisk fase: verden fortolkes kun ut fra barnets egen posisjon • Språkmestring. Representasjon • Usystematisk bruk av mentale evner

 11. Forts. • 3. Konkret-operasjonell fase • 7 - 11 • Mestring av abstrakt logiske resonnementer / ytringer • Kompliserte ideer som kausalitet (årsak-virkning) beherskes • forhold mellom mengde og form • multiplikasjon, deling, subtraksjon • i større grad i stand til å se verden i andres perspektiv

 12. Forts. • 4. Formal operasjonell fase • 11-15 år • Forståelse av "høyere" og mer abstrakte ideer • Problem-løsningsorientert • Svarer rett, og er i stand til å forstå hvorfor svaret er rett

 13. Forts. • Piaget: de tre første fasene er universelle. Ikke alle når den siste • Teoriene fokuserer på primær - ikke sekundærsosialisering • Tar ikke i betraktning sosiokulturell/historisk kontekst • Fokuserer til dels mye på normalitetKlassisk teori om barnets utvikling

 14. Forts. • Fokuserer mye på barna og den "primære sosialiseringen” • Freuds psykoanalyse • Fokuserer til dels mye på normalitet - og dermed også avvik • Vs. Rene biologiske eller rene psykologiske teorier: Meads teori om ”symbolsk interaksjonisme”

 15. Dencik og den postmoderne barndommen -

 16. Multisosialiseringspropellen

 17. Basiskompetansebegrepet • Et mål med barnehagevirksomheten (Rammeplan for barnehager s. 36)

 18. Samfunnsforhold / kulturelle forhold og syn på barn - barnearbeid som eksempel Kilde: ILOs rapport om barnearbeid http://www.lo.no/barn/rapport.html

 19. Barnearbeid i landbruket http://www.unicef.org/voy/meeting/lab/labhome.html

 20. Barnearbeid i industrien http://www.unicef.org/voy/meeting/lab/labhome.html

 21. Barnearbeid i hjemmet http://www.unicef.org/voy/meeting/lab/labhome.html

 22. Barnearbeidets utbredelse Anslagsvis 250 millioner

 23. Andel av barnearbeidere etter om de bor i ”i-land” eller ”u-land”

 24. Barnearbeidslenker • Nupi-lenke • Redd Barna • Historisk statistikk om barnearbeid • Eksempel fra norsk industri: Vinsnes koppergruve • FN-sambandet • Eksempel fra Human Rights Watch

 25. Andre eksempler • Kjønn / kjønnsroller • Hvordan vårt syn på barn farges av ulike normer og verdier i forhold til kjønn • Den kommersialiserte barndom som eksempel • Sammenheng mellom kommersialisering i samfunnet generellt og syn på barn og kropp • Eksempelet skjønnhetskonkurranse-industrien i U. S. A.