Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy” - PowerPoint PPT Presentation

Sophia
samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert p ask y l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy”

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy”
234 Views
Download Presentation

Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy” Samhandlingskonferanse 4- 5 november 2010 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg i Askøy Kommune

 2. Bakgrunn for samhandlingsprosjektet Nasjonale tall • Økning i nye kreft tilfeller i Norge Regionale tall • Økning av nye tilfeller i helseregion Vest

 3. Bakgrunn for samhandlingsprosjektet forts… Nasjonale føringer: • Omsorgsplan 2015 • Nasjonal helseplan(2007-2010) • Nasjonalstrategi for kreftområdet 2006-2009 • Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen(2007) ( IS-15 • Regional kreftplan 2005- 2010, Helse Vest RHF • Samhandlingsreformen st melding 47. • Satse mer på helsefremmende arbeid og forebyggende arbeid • Dempe vekst i bruk av sykehustjenester • Tilby rett tjeneste på rett sted til rett tid. Suksesskriterier: synes å være samlokalisering av tjenestene ”Sentralt er at kommunene vurderer om de fremtidige tjenestetilbudene ,bør samles i lokalmedisinsk senter.”

 4. Bakgrunn for samhandlingprosjekt fortsetter……. • Befolkningsgrunnlag for kommune er ca 60.000 • Stor vilje til samhandling mellom kommune i Vest (Askøy, Fjell, Sund og Øygarden) og Helse Bergen. Lokal medisinske sentre etableres : Prosjekt ”Betre saman” - Pilot prosjekt i Fjell kommune – lokal medisinsk senter,rehab Prosjekt : - Palliativ enhet lokalisert i Askøy kommune

 5. Organisering av samarbeids prosjeket. Styringsgruppen: - Region råd Vest (består av ordførere og rådmenn i kommunene og en fra ledelsen i Helse - Bergen ) Prosjektgruppen: - Anne Kjersti Drange fagsjef åpen omsorg , Askøy kommune - Liv Olsen Fagsjef institusjon, Askøy kommune • Inger Jørgensen fagutviklingsansvarlig , Askøy kommune • Ingvill Austbø , lege , Askøy kommune - Svein Fjelland spesialrådgiver, Fjell kommune • Line Barmen einhetsleier , Fjell kommune • Åse Vik kommunalsjef , Øygarden kommune • Anne Grethe Hareid einhetsleier Sund kommune • Janniche Heltne avdelingssjef ved gastroseksjon,kirurgisk klinikk • Sebastian von Hofacker overlege ved kompetansesenteret for lindrene behandling • Mona Sætre ,kreftforeningen.

 6. Målsettinger med samarbeidsprosjektet • Etablere et pasient tilbud i lindrende behandling for kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden i et tett samarbeid med Helse Bergen. • Sikre at pasienter og pårørende får et godt helhetlig tilbud med høy kvalitet og med høy kompetanse hos personale, som bidrar til økt trygghet i befolkningen. • Alle parter skal ha nytte av tilbudet: - Pasientene skal få et bedre tilbud enn i dag - liggetid i sykehus blir redusert/ hindre innleggelse - Kommunene får tilført økt kompetanse.

 7. Lindende enhet lokalisert på Askøy • Pilot enhet på 4 senger( samdrift med kommunale senger) evt. utvide til 6 senger • Halvannen linje nivå • Korttids plasser( avlastning, medikament justeringer) • Lengre opphold med god symtomlindring, pleie og omsorg inntil døden • Klart definerte inntakskriterier • Pleiepersonell med videre utdanning • Sykepleiere på alle vakter • Egen fast lege , 2-3 t/pas/uke, vikarer ved fravær • Prest, sosionom, fysio. tilknyttet • Fokus på etter/ videre utdanning og av sykepl. i nettverket • Fungere som kommunalt senter for palliativ kompetanse, hospiteringsstillinger • Veiledning/rådgivning til andre f. eks hjemmetjenestene, sykehjems avd. • Bygge opp et korps av frivillige • Delta i studier i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

 8. Målgruppe: • Starter med kreftpasienter evt. utvide tilbudet til å gjelde andre grupper • Uhelbredelig sykdom • Kort forventet levetid • Behov for palliative tjenester utover det en vanlig sykehjems avdeling kan tilby, men som ikke trenger et sykehus opphold. • Også yngre pasienter • Pasientene kan komme fra sykehus, hjemmet eller annen sykehjems avdeling.

 9. Lindrende enhet lokalisert på Askøy forts….. Klinisk tilbud • Kartlegging, vurdering og innsats i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle symptomer/ problem • Smertelindring/ justering av smertebehandling • Prosedyrer ved sc, iv væskebehandling, blodtranfusjoner • Kvalifisert pleie • Fysioterapi • Lab. service • Henvise til palliativ behandling på sykehus f.eks stråleterapi • Systematisk arbeid for pårørende og etterlatte

 10. Lokalisering i Helsetunområdet : Kleppestø sykehjem, kommunale og private institusjonsplasser, avd. olaviken sykehus, Askøy legevakt, Fenring legesenter,Kleppestø omsorgsbolig,fysioterapitjenester,psykologtjenester, ambulanse og helseadministrasjon

 11. Finansiering • Høye kostnader • Dele kostnadene • Andre løsninger (samhandlingsreformen)?

 12. Veien videre • Rapport forligger høst 2010 • Politisk forankres i kommunene og ledelsen i Helse Bergen Planlegger oppstart 2012.