1 / 7

Apo-go PEN - apomorfin hydroklorid

Apo-go PEN - apomorfin hydroklorid. ATC-kod: NO4B C07 Godkänd: 01 06 05. Indikation. Plötsligt insättande off-symtom i sent skede av Parkinsonbehandling. Verkningsmekanism. Dopamin D1/D2 -agonist T1/2 = 33 min. Obetydliga analgetiska effekter. Dosering.

Sophia
Download Presentation

Apo-go PEN - apomorfin hydroklorid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Apo-go PEN- apomorfin hydroklorid ATC-kod: NO4B C07 Godkänd: 01 06 05

  2. Indikation Plötsligt insättande off-symtom i sent skede av Parkinsonbehandling.

  3. Verkningsmekanism • Dopamin D1/D2 -agonist • T1/2 = 33 min. • Obetydliga analgetiska effekter

  4. Dosering • 1 mg injiceras subkutant för att avbryta off-period. • Injektionen får upprepas tidigast efter en timme. • Vid utebliven effekt kan dosen höjas med 1 mg åt gången, upp till högst 10 mg. • Maximal dygnsdos är 100 mg.

  5. Klinik • I tre placebokontrollerade studier och i en aktiv kontrollerad jämförelse mot Lisurid har apomorfininjektioner visat sig ha bättre effekt än såväl placebo som Lisurid. • I genomsnitt erhölls en reduktion av off-tiden med 50 % jämfört med placebo.

  6. Säkerhet • Vanligaste biverkningarna • hypotension • nausea • kräkningar • Varningar • Vid hjärtsjukdom • Vid behandling med blodtryckssänkande mediciner

  7. Läkemedelsverkets värdering • Fördelarna med Apo-go PEN är den snabbt insättande effekten och den korta verkningsdurationen. • Nackdelen är risken för emetisk effekt, vilket nödvändiggör kombinationsbehandling med licenspreparatet domperidon.

More Related