Download
apo go pen apomorfin hydroklorid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Apo-go PEN - apomorfin hydroklorid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Apo-go PEN - apomorfin hydroklorid

Apo-go PEN - apomorfin hydroklorid

511 Views Download Presentation
Download Presentation

Apo-go PEN - apomorfin hydroklorid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Apo-go PEN- apomorfin hydroklorid ATC-kod: NO4B C07 Godkänd: 01 06 05

  2. Indikation Plötsligt insättande off-symtom i sent skede av Parkinsonbehandling.

  3. Verkningsmekanism • Dopamin D1/D2 -agonist • T1/2 = 33 min. • Obetydliga analgetiska effekter

  4. Dosering • 1 mg injiceras subkutant för att avbryta off-period. • Injektionen får upprepas tidigast efter en timme. • Vid utebliven effekt kan dosen höjas med 1 mg åt gången, upp till högst 10 mg. • Maximal dygnsdos är 100 mg.

  5. Klinik • I tre placebokontrollerade studier och i en aktiv kontrollerad jämförelse mot Lisurid har apomorfininjektioner visat sig ha bättre effekt än såväl placebo som Lisurid. • I genomsnitt erhölls en reduktion av off-tiden med 50 % jämfört med placebo.

  6. Säkerhet • Vanligaste biverkningarna • hypotension • nausea • kräkningar • Varningar • Vid hjärtsjukdom • Vid behandling med blodtryckssänkande mediciner

  7. Läkemedelsverkets värdering • Fördelarna med Apo-go PEN är den snabbt insättande effekten och den korta verkningsdurationen. • Nackdelen är risken för emetisk effekt, vilket nödvändiggör kombinationsbehandling med licenspreparatet domperidon.