Geen zorgen om zorgwerkers Wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken? - PowerPoint PPT Presentation

Olivia
geen zorgen om zorgwerkers wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geen zorgen om zorgwerkers Wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geen zorgen om zorgwerkers Wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken?

play fullscreen
1 / 101
Download Presentation
Geen zorgen om zorgwerkers Wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken?
216 Views
Download Presentation

Geen zorgen om zorgwerkers Wel zorgen om wie er zich zorgen om maakt of er profijt uit wil trekken?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geen zorgen om zorgwerkersWel zorgen om wie er zich zorgen om maaktof er profijt uit wil trekken? Zorgsymposium Aalst10 september 2009

 2. Inhoud en aanpak Langs 40 beelden visueel een (in)zicht geven op vraag en aanbod van zorgwerkers, met accent op het aanbod en de factoren die dit aanbod bepalen zoals - de tewerkstellingsevolutie de laatste 10 jaar - de leeftijdsverdeling per leeftijdsjaar - de doorgroeireserve - de deeltijdreserve - de reserve van de overkwalificatie - de reserve in de demografie en de jeugd - de reserve in de werkloosheid - de gouden reserve van de migratie - de reserve door het niet verlaten van de job - en wat met het 'tekort' aan verpleegkundigen?Tot besluit

 3. Het beeld moet de gedachte wekken, het inzicht geven in een fractie van een seconde, zoals een plaatje in een stripverhaal, 40 minuten voor een kleine honderd beelden

 4. Aandeel in de tewerkstelling en aangroei van de tewerkstelling voor - Gezondheidszorg, - Maatschappelijke dienstverlening mét en - Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting

 5. 85,1% van alle werkenden in België zijn loontrekkend, 14,9% is zelfstandig in hoofdbezigheid

 6. De (Non-Profit) tewerkstelling in België is zaak van werknemers en in mindere mate van vrije beroepen (8,6%)

 7. Werknemersaantal groeit exponentieel in de Non-Profit, het aantal zelfstandigen stagneert

 8. Loontrekkend: Tertiaire en quartaire sector zijn de groeisectoren 1998- 2008, de secundaire levert 1,5% in

 9. In quartaire sector groeit de Welzijns- en Gezondheidszorg op10 jaar met 62,2% tot 533.964 werknemers

 10. Lokale en Provinciale besturen (RSZ-PPO) groeien, maar zien ook werknemers vertrekken naar de ‘private’ Non-Profit

 11. Grotere expansie in de Welzijnszorg (Maatschappelijke Dienstverlening) dan in Gezondheidszorg

 12. UitbreidingsvraagDe evolutie van de tewerkstelling (de laatste 10 jaar) is de belangrijkste indicator voor de inschatting van de toekomstige vraag, dwz de uitbreidingsvraag. Noor: voortgaande op de nieuwe NACE-rev2 code van 2008 werden de aantallen van de 1000 Nace-codes van 1997-2007 omgezet naar de nieuwe code zodat er een quasi-continuiteit van deevolutie werd gecreerd.

 13. Ziekenhuizen, ondanks 'beddenstop', zijn goed voor 45.836 nieuwe arbeidsplaatsen op 10 jaar tijd

 14. In de Maatschappelijke Dienstverlening zijn de diensten 'zonder huisvesting' het extreem expansief

 15. 'Instellingen' voor Ouderen- en Gehandicaptenzorg breiden gestadig hun aanbod uit, minder voor Jeugdhulp

 16. Diensten voor persoonsgerichte hulpverlening zijn grote groeiers, gedeeltelijk door 'statistische' herschikking

 17. Aandeel commercialisering, dwz winstoogmerk en private toeeigening van winst in welzijns- en gezondheidszorg

 18. Beperkte impact van 'commercialisering' in een sector die al verregaand 'geprivatiseerd' is, zonder winstoogmerk.

 19. Leeftijdsverdeling Non-Profitsectoren in België (per leeftijdsjaar) en het Vlaamse gewest (categorieën van 5 jaar)

 20. De leeftijdsstuctuur per leeftijdsjaar om de werknemers-aantallen op te volgen in de tijd. Vertrekpunt 1997

 21. Iedereen 8 jaar doorschuiven van 1997 naar 2005, in de veronderstelling niemand in dienst of uit dienst, behalve 65+

 22. Als daarop de werkelijke situatie 2005 uitzetten, dan ziet men waar er instroom was en waar er uitstroom geweest is

 23. Als hetzelfde beeld opgemaakt wordt voor de andere loontrekkenden zie je vanaf 43 jaar enkel uitstroom

 24. De zelfstandigen in Welzijn en Gezondheid: artsen, verpleegkundigen, paramedici – vasthoudend maar oud

 25. De Non-Profit tewerkstelling in het Vlaamse gewest 1998-2008, evoluties op 10 jaar tijd

 26. Actueler cijfers voor Vlaanderen met leeftijdscategorieën van 5 jaar: 1998+10 jaar -2008 Welzijn en Gezondheid

 27. In een statische beeld een forse doorgroei en uitbreiding over alle leeftijden en 'n nieuwe piek tussen 25 en 35 jaar

 28. Onderwijs waar uitstroom in begin carrière ook gecompen-seerd wordt door sterk verhoogde instroom 25-35 jaar

 29. Statisch beeld aangroei onderwijspersoneel en de nieuwe piek 25-35 jarigen die de pensioenuitstroom compenseert

 30. Doorgroeireserve in de non-Profitvolgens planningsmodelPro-actief scenario

 31. De doorgroeireserve zorgt, bij gelijke instroom nog tot 2023 voor een aanzienlijke potentiële reserve in alle sectoren

 32. Aandeel 55+ in Openbare Dienst is 14,2%,14,1% in Onderwijs en 7,9% in de Non-Profit (2008)

 33. 18,9% is 55+ in Openbaar Bestuur, 9,1% in Algemene Diensten en 11,4% in Sociale Zekerheidsinstellingen

 34. Aandeel 45+ is 39,5% in ziekenhuizen, 9% 55plus. Huidige tewerkstellingspiek van 50 jarigen is 65 binnen 15 jaar.

 35. Uitstroom eindeloopbaan en wat te doen

 36. De in- en uitstroom per leeftijdsjaar als % evolutie 2008 tav het beginaantal 1998+8jaar geprojecteerd op een as

 37. Op een kortere tijdsperiode 2003-2005 kan de impact van de ADV eindeloopbaan goed geobserveerd worden

 38. Bijkomend verlof is de enige maatregel die ouderen effectief langer doet werken – ADV in Non-Profit werkt

 39. Eindeloopbaansimulatie met 48 bijkomende verlofdagen dagen op 58/59 jaar en 72 dagen vanaf 60 jaar

 40. De kost van 48 bijkomende verlofdagen is ¼ van de kost van een uittreder, de kost van 72 dagen is er 1/3 van

 41. De deeltijdreserve in de non-Profit

 42. De deeltijdreserve – buffer om pieken en dalen op te vangen – instrument van personeelsbeleid + vrije keuze

 43. Ook in de private ziekenhuizen is deeltijd arbeid bij vrouwen uitgesproken (27,4% van potentieel)

 44. De "procreatieve" reserve in de Non-Profitsector

 45. Gezondheids- en Welzijnssectoren (RSZ) zorgen met 14,1% tewerkstelling voor 37% vh moeder- en vaderschapsverlof

 46. Tijd voor Zorg een immer actueel onderzoek In 2000 ging een 24h op 24h vergelijkend onderzoek door naar zorgtaken en zorgpersoneel in een representatieve steekproef van zorgafdelingen in ziekenhuizen, bejaardenhomes, thuiszorg en gehandicapteninstellingen. Het is vooralsnog het enige onderzoek dat een beeld geeft van de aard van de zorgtaken en de zorgberoepen die ze toebedelen.Men kan er van uitgaan dat de tijdsbesteding van zorgverleners aan zorg- en patiëntgerichte taken op 9 jaar tijd niet gevoelig gestegen is.De vraag naar een update van dit onderzoek na 10 jaar werd tot nu toe niet opgevolgd.

 47. Aard zorgtaken roept om sterkere aflijning beroepsuitoe-fening bij Verpleging, Verzorgenden en Logistiek assistent

 48. De reserve van de overkwalificatie in de zorg – Beroeps-profiel Verzorgenden en Logistiek Assistent toepassen?

 49. De reserve van de werkloosheiden het langer werken door de werkloosheid

 50. Werkloosheid als reserve, aflossing of uitweg. Non-Profit biedt uitzicht aan oude en nieuwe werkzoekenden