Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
bases of design PowerPoint Presentation
Download Presentation
bases of design

bases of design

146 Views Download Presentation
Download Presentation

bases of design

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Перечинський професійний ліцей «Технології»Мультимедійний супровід уроку Розробила: Викладач Малеш Т.М.

 2. Тема уроку:Загальні відомості про дизайн. Мета уроку: засвоєння знань про основи художньо - конструкторської діяльності; формування вмінь побудови композиції відповідно її закономірностей, прийомів та засобів; розвиток творчого мислення, виховання почуття прекрасного. План уроку: • Дизайн, як символ сучасної цивілізації • Композиційні закони, прийоми і засоби • Поняття про колір

 3. Актуалізація опорних знань • Дайте визначення інформації. • Назвіть інформаційні джерела. • На які види поділяють весь інформаційний простір? • Як формують банк ідей і пропозицій, для чого він потрібен при роботі над проектом? • Наведіть приклад аналізу. • Наведіть приклад класифікації. • Наведіть приклад розподілу.

 4. Дизайн - символ сучасної цивілізації • Дизайн – це творчий метод, процес та результат художньо-технічного проектування промислових виробів, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних виробів та середовища в цілому можливостям та потребам людини, як утилітарним так і естетичним. • Художнє конструювання, як практика дизайну, є своєрідним методом проектування естетичного предметного середовища. • Завдання дизайну - формування гармонійного предметного середовища, що найбільш повно задовольняє матеріальні і духовні потреби людини. Дизайн створює матеріальні цінності, які в процесі художнього конструювання набувають естетичної цінності.

 5. Композиція – це поєднання, розміщення, зіставлення, побудова художнього твору, об’єднання його частин в єдине ціле. Композиція – це наука, теорія творчості, що має відповідні закони, прийоми, засоби компонування і побудови художньої форми. Композиція, як основа художньо- конструкторської діяльності

 6. Види композиції: • Фронтальна композиція – це композиція, що розташована в одній площині. • Об’ємна – це композиція виробу, яку ми сприймаємо з усіх сторін. • Глибинно-просторова – це композиція, що виконується з передаванням глибини простору.

 7. Замкнута – має вписуватись в певну форму і повністю підпорядковуватись їй. Відкрита композиція припускає уявне продовження в просторі за межами твору. Композиція може бути:

 8. Композиційна якість • Гармонійність форми характеризується узгодженістю, відсутністю у композиції протиріччя між різними геометричними та фізичними (колір, маса, фактура) характеристиками. • Співрозмірністьформ частин композиції повинна бути у такому співвідношенні, яке створює правильний масштаб для зорового сприймання кожної з них. • Цілісність форми можна досягти відбором таких фізичних і геометричних характеристик частин композиції, за яких вона сприймається як єдиний закономірний організм.

 9. Ритм – це повторення елементів об'ємно-просторової і площинно-орнаментальної форми та інтервалів між ними, об'єднаних подібними ознаками. Ритмічна організація композиційних елементів може здійснюватися в одному, двох або чотирьох напрямах. Композиційні прийоми:Ритм

 10. Простий ритм, метричний - рівномірне повторення однакових елементів та інтервалів між ними. Складний ритм, ритмічний - поєднання або накладання простих елементів. Кількість комбінацій при цьому безмежна. Ритм

 11. Симетрія - це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів. Симетрія вносить у об’єкти художнього конструювання порядок, закінченість, цілісність. Види симетрії: Дзеркальна Осьова Гвинтова Симетрія

 12. Асиметрія • Асиметрія - відсутність будь-якої симетрії. Асиметрія виражає невпорядкованість, незавершеність. Вона за своєю суттю «індивідуальна». • У композиційному рішенні об’єктів художнього конструювання симетрія і асиметрія є важливими прийомами організації цілісної форми.

 13. Динаміка і її протилежність статика (урівноваженість) діють на емоції, визначаючи характер сприйняття форми виробу. Контраст відношень створює динаміку як «зоровий рух» у напрямі переважаючої величини. Це однаково стосується об'ємних і площинно-орнаментальних форм. Слабка динаміка виражається нюансними відношеннями елементів. Тотожні відношення величин форми за трьома координатами характеризують статичну структуру. Динаміка і статика

 14. Композиційні закони Поняття «контраст» означає чітко виявлену протилежність відповідних властивостей предмета. Чітко виражені відмінності, нерівність і їх протиставлення в структурі твору називається контрастом композиції. В об'ємно-просторовій формі композиційні контрасти виражені переважно співвідношеннями протилежних пар, а саме: • низька - висока, вузька - широка; • статична - динамічна, симетрична - асиметрична; • світла-темна, тепла холодна

 15. Фактура - спосіб подачі, формування поверхні твору. Поділяють на природну і технологічну. До природної відносять фактуру поверхні, яка не обробляється. Наприклад, природна фактура кори дерева, рогу оленя, каменю. Технологічну фактуру одержують у процесі відповідної обробки матеріалів: різання, тесання, кування, карбування, шліфування або внаслідок виготовлення самих творів: плетіння, ткання, вишивання тощо. Текстура - природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу. Засоби виразності

 16. Поняття про колір «Прожити без кольору неможливо, тому що він присутній завжди, скрізь і без вашої згоди. І в наших силах лише вибирати його з величезної палітри» • Колір – це світло • Світло – це сонце • Сонце – це життя • Життя – це колір

 17. Природа кольору • Колір – це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла.

 18. Білий промінь світла умовно можна розглядати як суміш колірних променів з різною довжиною хвиль. Проходячи крізь призму, вони заломлюючись під різними кутами, виходять із неї у вигляді різнокольорового пучка схожого на веселку. Ньютон назвав її спектром. Сонячний спектр Природа виникнення спектру

 19. Групи кольорів • Хроматичні. Це кольори спектру і всі допоміжні кольори, які утворює спектр. • Ахроматичні. Це всі відтінки сірого кольору в діапазоні чорний – білий. 

 20. Характеристика кольорів • Яскравість. При зменшенні яскравості синій колір поступово наближається до чорного. • Насиченість. При зменшенні насиченості синій колір наближається до сірого. • Ясність. Ступінь близькості кольору до білого називають ясністю. • Кольоровий тон. При зміні тону синього кольору в зеленому напрямку спектру він змінюється на блакитний, в зворотньому — на фіолетовий.

 21. Кольорове коло • Щоб правильно проводити кольорокоррекцію, підбирати гармонійні кольори і розуміти принципи роботи з кольором, слід покладатися не лише на свій смак і стиль, але і знати принципи додавання кольорів, їх поєднання між собою. Для цього необхідно мати уявлення про кольорове коло.

 22. Основні закони кольорознавства • Для кожного хроматичного кольору можна знайти інший хроматичний, який при змішуванні з першим у певних пропорціях дає ахроматичний колір. • Змішування двох не додаткових хроматичних кольорів різних кольорових тонів дає новий кольоровий тон, що знаходиться на кольоровому колі на однаковій відстані від кольорів, що змішуються. • Результат змішування залежить від самих кольорів, а не від спектрального складу світлових потоків. Завжди є можливість замінити спектральний жовтогарячий, сумішшю червоного з жовтим.

 23. У простому поєднанні хроматичних кольорів з'єднують два допоміжних кольори, скажімо червоний із зеленим, синій із жовтогарячим, фіолетовий з жовтим. Це дуже розповсюджене поєднання: його часто застосовують в тканинах з малюнком, на килимових доріжках і т.д. Якщо необхідно, контраст пом'якшують, добавляючи до поєднання третій нейтральний колір, наприклад сірий. При складному поєднанні додаткових кольорів один із них беруть з двома або декількома відтінками. Поєднання трьох різних кольорів дуже інтенсивне. Однак всі три кольори не потрібно брати в однакових кількостях, один з них повинен переважати, а два інші — бути допоміжними. Гармонія кольорів

 24. Використання кольорів • Інформація в кольорі • Функціональне фарбування • Естетичне оздоблення • Лікування

 25. Закріплення вивченого матеріалу • Вибрати кольори, які відносяться до ахроматичних. • Користуючись кольоровим колом вкажіть, які кольори потрібно змішати, щоб отримати фіолетовий: • Дайте характеристику даній композиції відповідно до законів, прийомів і засобів композиції: • Який ритм має дана композиція – простий чи складний? • Дана композиція: динамічна чи статична симетрична чи асиметрична замкнута чи відкрита

 26. Джерела • www.google.ua – картинки • www.znannja.org • www.kreora.com.ua • Uk.wikipedia.org • Технології:10 кл:підручник/О.М.Коберник[та ін.]-к.:2010