1 / 26

bases of design

Дизайн – це творчий метод, процес та результат художньо-технічного проектування промислових виробів, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних виробів та середовища в цілому можливостям та потребам людини, як утилітарним так і естетичним.

Nikaru
Download Presentation

bases of design

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Перечинський професійний ліцей «Технології»Мультимедійний супровід уроку Розробила: Викладач Малеш Т.М.

 2. Тема уроку:Загальні відомості про дизайн. Мета уроку: засвоєння знань про основи художньо - конструкторської діяльності; формування вмінь побудови композиції відповідно її закономірностей, прийомів та засобів; розвиток творчого мислення, виховання почуття прекрасного. План уроку: • Дизайн, як символ сучасної цивілізації • Композиційні закони, прийоми і засоби • Поняття про колір

 3. Актуалізація опорних знань • Дайте визначення інформації. • Назвіть інформаційні джерела. • На які види поділяють весь інформаційний простір? • Як формують банк ідей і пропозицій, для чого він потрібен при роботі над проектом? • Наведіть приклад аналізу. • Наведіть приклад класифікації. • Наведіть приклад розподілу.

 4. Дизайн - символ сучасної цивілізації • Дизайн – це творчий метод, процес та результат художньо-технічного проектування промислових виробів, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних виробів та середовища в цілому можливостям та потребам людини, як утилітарним так і естетичним. • Художнє конструювання, як практика дизайну, є своєрідним методом проектування естетичного предметного середовища. • Завдання дизайну - формування гармонійного предметного середовища, що найбільш повно задовольняє матеріальні і духовні потреби людини. Дизайн створює матеріальні цінності, які в процесі художнього конструювання набувають естетичної цінності.

 5. Композиція – це поєднання, розміщення, зіставлення, побудова художнього твору, об’єднання його частин в єдине ціле. Композиція – це наука, теорія творчості, що має відповідні закони, прийоми, засоби компонування і побудови художньої форми. Композиція, як основа художньо- конструкторської діяльності

 6. Види композиції: • Фронтальна композиція – це композиція, що розташована в одній площині. • Об’ємна – це композиція виробу, яку ми сприймаємо з усіх сторін. • Глибинно-просторова – це композиція, що виконується з передаванням глибини простору.

 7. Замкнута – має вписуватись в певну форму і повністю підпорядковуватись їй. Відкрита композиція припускає уявне продовження в просторі за межами твору. Композиція може бути:

 8. Композиційна якість • Гармонійність форми характеризується узгодженістю, відсутністю у композиції протиріччя між різними геометричними та фізичними (колір, маса, фактура) характеристиками. • Співрозмірністьформ частин композиції повинна бути у такому співвідношенні, яке створює правильний масштаб для зорового сприймання кожної з них. • Цілісність форми можна досягти відбором таких фізичних і геометричних характеристик частин композиції, за яких вона сприймається як єдиний закономірний організм.

 9. Ритм – це повторення елементів об'ємно-просторової і площинно-орнаментальної форми та інтервалів між ними, об'єднаних подібними ознаками. Ритмічна організація композиційних елементів може здійснюватися в одному, двох або чотирьох напрямах. Композиційні прийоми:Ритм

 10. Простий ритм, метричний - рівномірне повторення однакових елементів та інтервалів між ними. Складний ритм, ритмічний - поєднання або накладання простих елементів. Кількість комбінацій при цьому безмежна. Ритм

 11. Симетрія - це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів. Симетрія вносить у об’єкти художнього конструювання порядок, закінченість, цілісність. Види симетрії: Дзеркальна Осьова Гвинтова Симетрія

 12. Асиметрія • Асиметрія - відсутність будь-якої симетрії. Асиметрія виражає невпорядкованість, незавершеність. Вона за своєю суттю «індивідуальна». • У композиційному рішенні об’єктів художнього конструювання симетрія і асиметрія є важливими прийомами організації цілісної форми.

 13. Динаміка і її протилежність статика (урівноваженість) діють на емоції, визначаючи характер сприйняття форми виробу. Контраст відношень створює динаміку як «зоровий рух» у напрямі переважаючої величини. Це однаково стосується об'ємних і площинно-орнаментальних форм. Слабка динаміка виражається нюансними відношеннями елементів. Тотожні відношення величин форми за трьома координатами характеризують статичну структуру. Динаміка і статика

 14. Композиційні закони Поняття «контраст» означає чітко виявлену протилежність відповідних властивостей предмета. Чітко виражені відмінності, нерівність і їх протиставлення в структурі твору називається контрастом композиції. В об'ємно-просторовій формі композиційні контрасти виражені переважно співвідношеннями протилежних пар, а саме: • низька - висока, вузька - широка; • статична - динамічна, симетрична - асиметрична; • світла-темна, тепла холодна

 15. Фактура - спосіб подачі, формування поверхні твору. Поділяють на природну і технологічну. До природної відносять фактуру поверхні, яка не обробляється. Наприклад, природна фактура кори дерева, рогу оленя, каменю. Технологічну фактуру одержують у процесі відповідної обробки матеріалів: різання, тесання, кування, карбування, шліфування або внаслідок виготовлення самих творів: плетіння, ткання, вишивання тощо. Текстура - природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу. Засоби виразності

 16. Поняття про колір «Прожити без кольору неможливо, тому що він присутній завжди, скрізь і без вашої згоди. І в наших силах лише вибирати його з величезної палітри» • Колір – це світло • Світло – це сонце • Сонце – це життя • Життя – це колір

 17. Природа кольору • Колір – це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла.

 18. Білий промінь світла умовно можна розглядати як суміш колірних променів з різною довжиною хвиль. Проходячи крізь призму, вони заломлюючись під різними кутами, виходять із неї у вигляді різнокольорового пучка схожого на веселку. Ньютон назвав її спектром. Сонячний спектр Природа виникнення спектру

 19. Групи кольорів • Хроматичні. Це кольори спектру і всі допоміжні кольори, які утворює спектр. • Ахроматичні. Це всі відтінки сірого кольору в діапазоні чорний – білий. 

 20. Характеристика кольорів • Яскравість. При зменшенні яскравості синій колір поступово наближається до чорного. • Насиченість. При зменшенні насиченості синій колір наближається до сірого. • Ясність. Ступінь близькості кольору до білого називають ясністю. • Кольоровий тон. При зміні тону синього кольору в зеленому напрямку спектру він змінюється на блакитний, в зворотньому — на фіолетовий.

 21. Кольорове коло • Щоб правильно проводити кольорокоррекцію, підбирати гармонійні кольори і розуміти принципи роботи з кольором, слід покладатися не лише на свій смак і стиль, але і знати принципи додавання кольорів, їх поєднання між собою. Для цього необхідно мати уявлення про кольорове коло.

 22. Основні закони кольорознавства • Для кожного хроматичного кольору можна знайти інший хроматичний, який при змішуванні з першим у певних пропорціях дає ахроматичний колір. • Змішування двох не додаткових хроматичних кольорів різних кольорових тонів дає новий кольоровий тон, що знаходиться на кольоровому колі на однаковій відстані від кольорів, що змішуються. • Результат змішування залежить від самих кольорів, а не від спектрального складу світлових потоків. Завжди є можливість замінити спектральний жовтогарячий, сумішшю червоного з жовтим.

 23. У простому поєднанні хроматичних кольорів з'єднують два допоміжних кольори, скажімо червоний із зеленим, синій із жовтогарячим, фіолетовий з жовтим. Це дуже розповсюджене поєднання: його часто застосовують в тканинах з малюнком, на килимових доріжках і т.д. Якщо необхідно, контраст пом'якшують, добавляючи до поєднання третій нейтральний колір, наприклад сірий. При складному поєднанні додаткових кольорів один із них беруть з двома або декількома відтінками. Поєднання трьох різних кольорів дуже інтенсивне. Однак всі три кольори не потрібно брати в однакових кількостях, один з них повинен переважати, а два інші — бути допоміжними. Гармонія кольорів

 24. Використання кольорів • Інформація в кольорі • Функціональне фарбування • Естетичне оздоблення • Лікування

 25. Закріплення вивченого матеріалу • Вибрати кольори, які відносяться до ахроматичних. • Користуючись кольоровим колом вкажіть, які кольори потрібно змішати, щоб отримати фіолетовий: • Дайте характеристику даній композиції відповідно до законів, прийомів і засобів композиції: • Який ритм має дана композиція – простий чи складний? • Дана композиція: динамічна чи статична симетрична чи асиметрична замкнута чи відкрита

 26. Джерела • www.google.ua – картинки • www.znannja.org • www.kreora.com.ua • Uk.wikipedia.org • Технології:10 кл:підручник/О.М.Коберник[та ін.]-к.:2010

More Related