VSV - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VSV PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
VSV
291 Views
Download Presentation
NekosPlus
Download Presentation

VSV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Переоцінка при трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ ТВ ВПГО “САУ” в м.Києві та Києвській обл. Зацерковна Тетяна Миколаївна

  2. Законодавча основа застосування МСФЗ Законодавчою основою застосування МСФЗ є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (в редакції Закону від 12.05.2011 № 3332-VI), а саме: “Стаття 121.Застосування міжнародних стандартів. • Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.” - введено в дію з 01 січня 2012 року. МСФЗ обов’язково мають застосовувати: • з 01 січня 2012 року публічні акціонерні товариства, банки, страховики; • з 01 січня 2013 року недержавні пенсійні фонди та інші фінансові установи; • з 01 січня 2014 року суб’єкти, що провадять допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг і страхування.

  3. Перше застосування МСФЗ 1 Відповідно до МСФЗ 1 одним з етапів переходу є коригування вхідних залишків в балансі згідно МСФО. Необхідно підготувати баланс на дату переходу (тобто розрахувати вхідні залишки балансу згідно МСФО). Це є вихідний пункт обліку відповідно до міжнародних стандартів.

  4. Перше застосування МСФЗ 1 4 • При відображенні залишків по необоротним активам є 2 шляхи у підприємств: • 1-й шлях: • перерахунок балансової вартості необоротних активів з урахуванням таких основних чинників: • З урахуванням вимог облікової політики, яка відповідає вимогам МСФЗ; • З урахуванням різниці між датами початку нарахування амортизації відповідно до норм ПСБО та МСФЗ; • З урахуванням різниці в методах нарахування амортизації, які передбачені ПСБО та МСФЗ; • З урахуванням різних підходів щодо врахування витрат та ремонти (по ПСБО у попередніх періодах була можливість використовувати податковий метод); • З урахуванням різних підходів щодо нарахування/ненарахування амортизації у періодах, коли необоротні активи не використовуються (тимчасове виведення з експлуатації, консервації, тощо).

  5. Перше застосування МСФЗ 1 5 МСФЗ 1 передбачає, що оцінка деяких об'єктів, виходячи з первісної вартості, може зажадати невиправдано високих витрат коштів або зусиль, особливо якщо компанія давно не обновляли реєстри основних засобів. Тому є можливість застосувати інший 2-й шлях: Визначення справедливої вартості необоротних активів на дату переходу складання фінансової звітності по МСФЗ. У такому випадку визначена справедлива вартість є "передбачуваною вартістю". МСФЗ 1 дає визначення передбачуваної вартості. Передбачувана вартість - сума-замінник вартості або амортизованої вартості на зазначену дату.

  6. Перше застосування МСФЗ – МСФЗ 1 Виключення, які дає МСФЗ 1 відповідно до визначення справедливої вартості, яка приймається в якості передбачуваної вартості: для МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування» переоцінка - це разова подія Це означає, що в подальшому переоцінені основні засоби будуть обліковуватись відповідно до того методу, який буде визначений обліковою політикою підприємства. Ті активи, які відповідно до МСФЗ та облікової політики повинні в фінансовій звітності відображатись по справедливій вартості, будуть визначатись за справедливою вартість на кожну звітну дату.

  7. МСФЗ 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ» МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» визначає справедливу вартість Цей МСФЗ застосовується, коли інший МСФЗ вимагає або дозволяє оцінки справедливої вартості або розкриття інформації про оцінки справедливої вартості Цей МСФЗ визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж актива, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки за поточних ринкових умовах Три широко застосовувані методики оцінювання такі: ринковий підхід, витратний підхід та дохідний підхід. Оцінка справедливої вартості нефінансового актива враховує здатність учасника ринку генерувати економічні вигоди шляхом найвигіднішого та найкращого використання актива або шляхом продажу його іншому учасникові ринку, який використовуватиме цей актив найвигідніше та найкраще. Тобто підходи МСФЗ 13 корелюють з підходами, які визначені Міжнародними стандартами оцінки

  8. МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ АУДИТУ 540 Аудит облікових оцінок, у тому числі оцінок за справедливою вартістю (МСА 540) передбачає: отримати розуміння суб’єктом господарювання та його середовища включно з внутрішнім контролем. Аудитор повинен отримати розуміння процесу, що застосовується суб’єктом господарювання для визначення оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації, а також відповідних заходів контролю, достатнє для ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення на ріні тверджень, а також розробки та виконати подальші аудиторські процедури

  9. МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ АУДИТУ 540 Отримання розуміння досягається аудитором, в тому числі, шляхом розглядання: • Відповідних заходів контролю за процесом, що застосовується для визначення оцінок за справедливою вартістю; • Компетентності та досвіду тих осіб, які визначають оцінки за справедливою вартістю; • Якою мірою суб’єкт господарювання використовує роботу експерта при визначенні оцінок за справедливою вартістю та розкритті інформації Враховуючи те, що оцінені за справедливою вартістю активи та зобов’язання відображаються у фінансовій звітності, важливим є взаємодія між експертом – оцінювачем та аудитором відносно результатів переоцінки.